59 ICm 1891/2012
č.j.59 ICm 1891/2012-53

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

Městský soud v Praze rozhodl JUDr. Zuzanou Svobodovou jako samosoudcem v právní věci žalobce: ASÝLIE s.r.o., IČO 274 04 382, se sídlem Trnová 73, Trnová, zast. Ing. Mikhailem anonymizovano , anonymizovano , bytem Trnová 55, Trnová , proti žalovanému: SAFETYBAY PROCESSING LIMITED, reg. č. 139326, se sídlem Archangelon 3A, Larnaca, Kypr, zast. Ing. Alexeyem Vostrikovem, bytem Dělnická 45, Praha 7, o určení neexistence pohledávky popřené věřitelem,

takto:

I. Žaloba na určení, že pohledávka žalovaného P3/1-4 v celkové výši 2,707.463,24 Kč, přihlášená do insolvenčního řízení vedeného u Městského soudu v Praze pod sp. zn. 59 INS 10401/2011 proti dlužníku: HGF DEVELOPMENT s. r. o., IČO 272 30 392, se sídlem v Praze 1, Dlouhá 705/16, neexistuje, s e z a m í tá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Žalobce jako věřitel č. 5 se žalobou, resp. popřením pohledávky přihlášeným věřitelem, doručenou Městskému soudu v Praze dne 18. 4. 2012, tj. nejméně 3 pracovní dny před nařízeným přezkumným jednáním, domáhal určení, že pohledávka věřitele SAFETYBAY PROCESSING LIMITED, reg. č. 139326, tj. žalovaného, přihlášená do insolvenčního řízení pod č. 3, jíž jsou uplatněny 4 dílčí nároky, není po právu v celém rozsahu a celou pohledávku popírá co do pravosti. Žalobce namítl absolutní nepřezkoumatelnost pohledávky a nedostatek podmínky řízení, neboť žalovaný nepředložil žádný doklad o své existenci, z něhož by vyplývala jeho právní subjektivita. Dále žalobce namítal absenci řádné listiny, která by osvědčovala oprávnění osoby, která údajně udělila zmocněnci Ing. Vostrikovi plnou moc jednat v období ledna 2011 jménem nebo v zastoupení společnosti SAFETYBAY PROCESSING LIMITED, reg. č. 139326. V neposlední řadě žalobce namítl, že nebylo nijak doloženo, že skutečně došlo k uzavření žalovaným tvrzených smluv a jejich dodatků a k uzavření dohody o poskytnutí finančních prostředků, jež žalovaný uvedl jako právní důvod své přihlášené pohledávky, neboť všechny smlouvy byly předloženy v prosté kopii s prostým překladem z anglického jazyka a tyto smlouvy se ani nenalézají v účetnictví dlužníka. Insolvenční správce tak nemohl řádně ověřit jak právní subjektivitu žalovaného, tak právní důvod k přihlašované pohledávce. Žalobce má za to, že žalovaný jako přihlášený věřitel a společník dlužníka přihlásil účelově neexistentní pohledávku za účelem navrácení finančních prostředků do dispozice dlužníka, resp. osob jej ovládajících.

Žalovaný navrhl zamítnutí žaloby, resp. popření pohledávky přihlášeným věřitelem, neboť s popěrným úkonem žalobce nesouhlasí a žalobou uplatněný nárok neuznává ani částečně. Žalovaný je společností řádně založenou dle práva Kyperské republiky a registrovanou u Ministerstva obchodu, průmyslu a turistiky Kyperské republiky nepřetržitě od 27.6.2003 a disponuje výpisy z příslušných registrů, přičemž tyto výpisy také dokládají pravomoc osob k udělení plné moci k jednání za společnost žalovaného třetím osobám. Pohledávka, resp. nárok, č. 1 ve výši 371.245,47 Kč vznikla na základě Smlouvy o půjčce ze dne 12.10.2009, ve které se žalovaný zavázal půjčit dlužníkovi finanční obnos ve výši 15.000,00 EUR. Žalovaný zaslal na bankovní účet č. 107 101 06 06/5500 tento obnos ve splátkách (všechny splátky jsou specifikovány v písemném vyjádření žalovaného k žalobě) a dlužník se zavázal dohodou ze dne 2.4.2010 vrátit finanční prostředky do 1.6.2011. Pohledávka, resp. nárok, č. 2 ve výši 494.993,97 Kč vznikla na základě Smlouvy o půjčce ze dne 8.12.2009 ve znění dodatku ze dne 13.12.2009, ve které se žalovaný zavázal půjčit dlužníkovi finanční obnos ve výši 20.000,00 EUR. Žalovaný zaslal finanční obnos ve splátkách na bankovní účet č. 107 101 06 06/5500 a č. 484 149 20 01/5500, založený za tímto účelem jednatelem dlužníka. Dne 1.6.2010 se dlužník zavázal dohodou vrátit finanční prostředky do 1.6.2011. Pohledávka, resp. nárok, č. 3 ve výši 371.245,47 Kč vznikla na základě Smlouvy o půjčce ze dne 23.3.2010, ve které se žalovaný zavázal půjčit dlužníkovi finanční obnos ve výši 15.000,00 EUR. Žalovaný zaslal finanční obnos ve splátkách na bankovní účet č. 107 101 06 06/5500. Následně se strany ústně dohodly, že dlužník vrátí finanční obnos jako v případě ostatních půjček do 1.6.2011. Pohledávka, resp. nárok, č. 4 ve výši 1,555.974,00 Kč vznikla na základě Dohody o poskytnutí finančních prostředků ze dne 11.6.2010, ve které se žalovaný zavázal půjčit dlužníkovi finanční obnos až do výše 80.000,00 EUR. Žalovaný zaslal na bankovní účet

č. 484 149 20 01/5500 ve splátkách obnos v celkové výši toliko 60.000,00 EUR s tím, že finanční půjčka je splatná do 17.9.2011. Přepočet všech půjčených částek na měnu v Kč provedl žalovaný dle kurzu ČNB platného ke dni splatnosti jednotlivých půjček. Dlužník však půjčené částky žalovanému nevrátil.

Insolvenční správce se k žalobě písemně vyjádřil s tím, z výpisu z účtu č. 107 101 06 06/5500 zjistil, že z titulu smlouvy o půjčce ze dne 12.10.2009 obdržel dlužník na svůj bankovní účet finanční částku ve výši 381.396,67 Kč, z titulu smlouvy o půjčce ze dne 8.12.2009 obdržel dlužník na svůj bankovní účet finanční částku ve výši 382.433,22 Kč a že z titulu smlouvy o půjčce ze dne 23.3.2010 obdržel dlužník na svůj bankovní účet finanční částku ve výši 376.042,05 Kč. Souhrn dlužníkem přijatých finančních prostředků od žalovaného činil 1,139.871,94 Kč, a proto insolvenční správce popřel pohledávku 3, nárok 2 ve výši 85.128,06 Kč (bez příslušenství), což je rozdíl mezi přihlašovanou jistinou a skutečně poskytnutými finančními prostředky dlužníkovi. Z výpisu z účtu č. 484 149 20 01/5500 správce zjistil, že z titulu dohody ze dne 11.6.2010 žalovaný poskytoval jednateli dlužníka, panu Vasylu Oleksiyenkovi, finanční prostředky v celkové výši 72.000,00 EUR, přičemž dlužník vyčerpal toliko 64.000,00 EUR. Tato částka odpovídá přihlášenému ekvivalentu nároku 4 ve výši 1,467.900,00 Kč (jistina bez příslušenství). Účetnictví dlužníka koresponduje s čerpáním finančních prostředků, sjetina účetnictví koresponduje s pokladními doklady a hlavní položka těchto nákladů je tvořena právními službami a soudními poplatky spojené s vymáháním nároků dlužníka. Správce-s výjimkou částky 85.128,06 Kč-přihlášku pohledávek žalovaného nepopřel.

Z výpovědi Vasyla Oleksiyenka, jednatele dlužníka, jako účastníka řízení, který se svým výslechem souhlasil, bylo zjištěno, že z důvodu špatné finanční situace dlužníka obdržel dlužník od investorů, tj. věřitelů přihlášených do insolvenčního řízení pod číslem 2 a 3, půjčky, které investoři zasílali v měně EURO na osobní účet jednatele u Raiffeisenbank (tj. účet č. 484 149 20 01/5500). Obdržené finanční obnosy jednatel měnil -dle výhodnosti-na koruny za účelem úhrady všech služeb k udržení firmy, tzn. účetní a advokátní služby a úroky v bance. Všechny účetní doklady o půjčkách jsou řádně evidovány a byly předány správci. Účet byl veden na jméno nynějšího jednatele dlužníka, ale osobní finanční prostředky se na tomto účtu nevyskytovaly. Jednatel neobdržel od předchozího jednatele účetnictví, disponuje toliko kopiemi účetních dokladů, které měla u sebe účetní, přičemž Ing. Kindler ukradl účetní doklady, originály smluv a s manželkou vyhotovili falešný notářský zápis, na jehož základě se firma dostala do problémů.

Z úplného výpisu z obchodního rejstříku dlužníka bylo zjištěno, že nynější právní zástupce žalobce Ing. Mikhail Kindler vykonával funkci jednatele dlužníka od 23.5.2005 do 9.11.2009, funkci prokuristy vykonával od 22.12.2009 do 3.6.2010 a společníkem byl od 12.6.2008 do 17.9.2009.

Ze spisu zdejšího soudu sp. zn. MSPH 59 INS 10401/2011 bylo zjištěno, že: -usnesením ze dne 6.2.2012 na čl. A-35 byl zjištěn úpadek a prohlášen konkurs na majetek dlužníka, insolvenčním správcem byl ustanoven Ing. Richard Jasinský;

-žalovaný jako věřitel č. 3 přihláškou pohledávky doručenou zdejšímu soudu dne 21.7.2011 a 2.3.2012 přihlásil pohledávku v celkové výši 2,793.458,91 Kč z titulu smluv o půjčce ve znění pozdějších dodatků a dohody o poskytnutí finančních prostředků; -dle protokolu z přezkumného jednání ze dne 5.6.2012 insolvenční správce u věřitele č. 3 z celkové přihlášené částky 2,793.458,91 Kč popřel částečně nárok 2 co do výše 85.995,67 Kč a ve zbylé výši 2,707.463,24 Kč nároky uznal; v průběhu přezkumného jednání změnil věřitel č.3 výši své přihlášené pohledávky s tím, že popřený nárok ve výši 85.995,67 Kč vzal zpět a nadále trval na částce 2,707.463,24 Kč; -na listu seznamu popřel insolvenční správce zčásti nárok 2 pohledávky č. 3 co do výše 85.995,67 Kč, neboť pohledávka nevznikla, jelikož tato finanční částka nebyla dlužníkovi předána.

Z příloh založených žalovaným, kterými jsou: kopie plné moci v angličtině udělené panu Durasovi ze dne 24.6.2009 včetně překladu a tlumočnické doložky, kopie osvědčení Ministerstva obchodu, průmyslu a cestovní ruchu v angličtině ze dne 26.6.2009 a 3.5.2012 o registraci společnosti žalovaného a o obsazení postu ředitele a tajemníka této společnosti včetně překladu a tlumočnické doložky s Apostillou, kopie osvědčení o vzniku společnosti v angličtině ze dne 26.6.2009 včetně překladu a tlumočnické doložky, kopie osvědčení Ministerstva obchodu, průmyslu a turistiky v angličtině ze dne 3.5.2012 o akcionářích předmětné společnosti, o evidenci společnosti v obchodním rejstříku, o jejím sídle a obsazení postu ředitele a tajemníka včetně překladu a tlumočnické doložky, bylo zjištěno, že společnost žalovaného, tedy věřitele č. 3, je společností existující, tedy s právní subjektivitou, a že právní zástupce Ing. Vostrikov disponuje řádnou plnou mocí, na základě níž může vystupovat jako právní zástupce věřitele č. 3.

Z dalších příloh založených žalovaným, kterými jsou: dohoda o poskytnutí finančních prostředků z 11.6.2010, smlouva o půjčce v angličtině včetně překladů a tlumočnických doložek ze dne 12.10.2009 (za dlužníka podepsal Ing. Mikhail Kindler ) ve znění dodatku z 2.4.2010, smlouva o půjčce v angličtině včetně překladů a tlumočnických doložek z 8.12.2009 ve znění dodatku z 13.12.2009 a dodatku z 1.6.2010, smlouva o půjčce v angličtině včetně překladů a tlumočnických doložek z 23.3.2010 bylo zjištěno, že žalovaný uzavřel s dlužníkem předmětné smlouvy, na jejímž základě se žalovaný zavázal poskytovat dlužníkovi půjčky ve sjednané výši.

Z příloh založených insolvenčním správcem k jeho vyjádření k žalobě, tj. z výpisů z účtů dlužníka č. 10-12/2009, 1/2010, 3/2010, 5/2010 bylo zjištěno, že žalovaný zasílal finanční částky v letech 2009-2010 na účet dlužníka č. 107 101 06 06/5500 vedený na společnost HGF DEVELOPMENT s. r. o. a tyto částky souhlasí s částkami, které insolvenční správce uznal jako finanční obnos, který dlužník od žalovaného obdržel na základě předmětných smluv, avšak nevrátil. Z vyjádření insolvenčního správce k pohledávce č. P3-4 ve výši 1,555.974,00 Kč (z toho jistina ve výši 1,467.900,00 Kč) vyplynulo, že žalovaný poskytl na účet č. 484 149 20 01/5500, vedený na jméno Vasila Oleksiyenka, jednotlivé finanční částky v celkové výši 72.000 EUR. Dlužník příchozí finanční prostředky postupně čerpal až do výše 64.000 EUR (tj. 1,467.900,00 Kč) a toto čerpání koresponduje s účetnictvím dlužníka a výdajovými pokladními doklady za právní služby a soudní poplatky.

Z přílohy založené věřitelem č. 2 společností ARTELATO INVESTMENTS LIMITED, reg. č. 139327, do spisu sp. zn. 59 ICm 1890/2012, tj. z fotokopie mimořádného výpisu z účtu č. 4841492001/EUR vedeného Raiffeisenbank a.s na jméno Vasyla Oleksiyenka za období 1.6.2010-30.6.2011, bylo zjištěno, že na tento účet mimo jiné byly společností žalovaného poskytnuty finanční prostředky v celkové výši 72.000,00 EUR, přičemž dlužník vyčerpal toliko 64.000,00 EUR.

Dle ust. § 192 IZ odst. 1 IZ pravost, výši a pořadí všech přihlášených pohledávek mohou popírat insolvenční správce, dlužník a přihlášení věřitelé.

Dle ust. § 159 odst. 1 písm. a) IZ jsou incidenčními spory spory o pravost, výši nebo pořadí přihlášených pohledávek

Vzhledem k tomu, že při přezkumném jednání nebylo popření pohledávky č. 3 věřitelem odmítnuto, byla složena jistota a zaplacen soudní poplatek, bylo v souladu v ust. § 160 odst. 1 IZ toto popření projednáno jako návrh oprávněné osoby na zahájení incidenčního sporu a tento návrh má povahu žaloby.

Dle ust. § 101 odst. 1 písm. a) o.s.ř. k tomu, aby bylo dosaženo účelu řízení, jsou účastníci povinni zejména tvrdit všechny pro rozhodnutí věci významné skutečnosti; neobsahuje-li všechna potřebná tvrzení žaloba (návrh na zahájení řízení) nebo písemné vyjádření k ní, uvedou je v průběhu řízení a dle písm. b) tohoto ustanovení k dosažení účelu řízení jsou účastníci zejména povinni plnit důkazní povinnost a další procesní povinnosti uložené jim zákonem nebo soudem.

Dle § 120 odst. 1 o.s.ř. jsou účastníci povinni označit důkazy k prokázání svých tvrzení. Soud rozhoduje, které z navrhovaných důkazů provede.

S poukazem na citovaná ustanovení a výsledky dokazování dospěl soud k závěru, že je na místě žalobu v plném rozsahu zamítnout, neboť žalovaný v průběhu řízení prokázal právní subjektivitu společnosti žalovaného a oprávnění k zastupování žalovaného Ing. Vostrikovem, jelikož žalovaný předložil soudu dokumenty dokládající tyto skutečnosti v anglickém jazyce, s úředně ověřenými překlady opatřeny Apostillou. V průběhu řízení žalovaný dále prokázal, že s dlužníkem uzavřel předmětné smlouvy včetně dodatků, které uvedl jako právní tituly k přihlášení své pohledávky do insolvenčního řízení, neboť předložil všechny smlouvy opatřené úředními překlady a tlumočnickými doložkami. Žalovaný tedy prokázal, že se smluvně zavázal k poskytnutí finančních prostředků dlužníkovi, jejichž výše byla stanovena v jednotlivých smlouvách předložených žalovaným. S ohledem na tvrzení žalovaného, vyjádření insolvenčního správce, výpověď nynějšího jednatele a předložené listinné důkazy má soud za prokázané, že předmětné smlouvy rozporované v žalobě byly nejen platně uzavřeny, ale došlo též k reálnému čerpání poskytnutých finančních částek dlužníkem do výše částek, které insolvenční správce při kontrole účetnictví dlužníka zjistil a při přezkumném jednání nepopřel. První smlouvu o půjčce nadto uzavřel jménem dlužníka tehdejší jednatel a společník Ing. Mikhail Kindler, který také byl informován o dění ve společnosti a své znalosti využíval při incidenčním sporu.

Soud tak rozhodl, jak je uvedeno ve výroku I., neboť žalovaný prokázal svou právní subjektivitu, oprávnění Ing. Vostrikova k zastupování žalovaného a tím k uzavírání smluv a právní titul své přihlášené pohledávky, navíc bylo prokázáno čerpání peněžitých prostředků dlužníkem, které byly žalovaným poskytnuty. Žalobce tedy neunesl břemeno tvrzení a důkazní, jelikož neprokázal opak, že žalovaný nemá za dlužníkem pohledávku v nárokované výši 2,707.463,24 Kč.

V protokolu o jednání ze dne 30.7.2013 na č.l. 51 je ve výroku I. rozsudku chybně uvedena částka 2,694.978,33 Kč a chybně označen žalovaný jako věřitel s číslem pohledávky P2/1-4. Při vyhotovení protokolu došlo k početní chybě, a tudíž je v písemném vyhotovení rozsudku již uvedena správná částka rozporované výše pohledávky, tj. 2,707.463,24 Kč, přičemž bylo též opraveno označení žalovaného na věřitele s přihlášenou pohledávkou P3/1-4.

Vzhledem k tomu, že insolvenční správce při přezkumném jednání částečně popřel co do pravosti a výše 85.995,67 Kč pohledávku žalovaného a žalovaný při přezkumném jednání vzal svou přihlášenou pohledávku v této výši částečně zpět, avšak žalobce ji původně požadoval, odečetl soud, jak je uvedeno ve výroku I. popřenou částku od původně zažalované částky, neboť o ní již bylo rozhodnuto, že tato částka není přihlášena.

O nákladech řízení bylo rozhodnuto dle ust. § 142 odst. 1 o.s.ř. a § 163 IZ, neboť žalovaný měl ve věci plný úspěch, avšak své náklady ve stanovené lhůtě nevyčíslil, proto soud dospěl k závěru, že mu náklady nevznikly, a rozhodl jak je uvedeno ve výroku II.

Poučení: Proti tomuto rozsudku l z e podat odvolání do 15 dnů ode dne doručení jeho písemného vyhotovení k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím soudu zdejšího ve 2 vyhotovení.

V Praze dne 30. července 2013

JUDr. Zuzana S v o b o d o v á,v.r. samosoudce

Za správnost vyhotovení: Šenfeldová