59 ICm 1888/2012
č..j.59 ICm 1888/2012-99

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

Městský soud v Praze rozhodl JUDr. Zuzanou Svobodovou jako samosoudcem v právní věci žalobce: ASÝLIE s.r.o., IČO 274 04 382, se sídlem Trnová 73, Trnová, zast. Mgr. Ing. Ing. Tomášem Kubíkem, advokátem, se sídlem Politických vězňů 21, Praha 1 proti žalovanému: THORON CONSULTING S.A., reg. č. 552679, Pasea Estate, Tortola, Road Town, Britské panenské ostrovy, zast. Ing. Alexey Vostrikovem, bytem Dělnická 45, Praha 7, o určení neexistence pohledávky popřené věřitelem,

takto:

I. Žaloba na určení, že pohledávka žalovaného THORON CONSULTING S.A., reg. č. 552677 v celkové výši 24,087.342,73 Kč přihlášená do insolvenčního řízení proti dlužníku: HGF DEVELOPMENT s. r. o., IČO 272 30 392, neexistuje, s e z a m í t á .

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

III. Žalobce je povinen nahradit českému státu na nákladech řízení 3.045,50 Kč na účet Městského soudu v Praze č. 6015-2928021/0710 VS 5942188812, do 3 dnů od právní moci rozsudku.

Odůvodnění:

Žalobce jako věřitel č. 5 se žalobou, resp. popřením pohledávky přihlášeným věřitelem, doručenou Městskému soudu v Praze dne 17. 4. 2012, tj. nejméně 3 pracovní dny před nařízeným přezkumným jednáním, domáhal určení, že pohledávka věřitele THORON CONSULTING S.A., reg. č. 552677, tj. žalovaného, přihlášená do insolvenčního řízení pod č. 1 ve výši 24,087.342,73 Kč, není po právu v celé výši a celou pohledávku popírá co do její pravosti a výše. Žalobce namítal jednak nedostatek podmínek řízení, neboť žalovaný nepředložil žádný doklad o své existenci a nebyla tak prokázána jeho právní subjektivita. Rovněž nebyla ani doložena listina, která by osvědčovala oprávnění osoby, která údajně udělila plnou moc podepsanému zmocněnci A. Vostrikovovi jednat v rozhodném období ledna 2011 jménem nebo v zastoupení společnosti žalovaného. Podaná přihláška žalovaného je tak absolutně nepřezkoumatelná. Dále nebylo žalovaným doloženo, že k uzavření smlouvy o půjčce ze dne 31.3.2005 došlo a zda byla půjčka poskytnuta dle tvrzení žalovaného. Smlouva byla k přihlášce pohledávky přiložena v prosté kopii s prostým překladem z anglického jazyka a z insolvenčního spisu není zřejmé, zda a případně kdy byly tvrzené prostředky skutečně poskytnuty. Přihláška pohledávky žalovaného je tak nepřezkoumatelná, žalovaný ji neosvědčil a to zejména plnění dle údajně uzavřené smlouvy. V neposlední řadě žalobce namítá promlčení pohledávky, neboť dodatek ke smlouvě o půjčce ze dne 15.7.2009 je falešný dokument s cílem dodatečně zkonstruovat pohledávku promlčenou. Dodatek nemohl být k předmětnému datu podepsán, neboť plná moc pana Durasova je ze dne 22.7.2009, dodatek je však ze dne 15.7.2009, tedy dodatek byl podepsán dříve, než byla udělena plná moc. Navíc podpis Mikhaila Kindlera jako tehdejšího jednatele dlužníka na předmětném dodatku ke smlouvě o půjčce je falešný či nedovoleně napodobený a nikdy neměl důvod takový dodatek podepisovat. S ohledem na skutečnost, že předmětný dodatek je falešným dokumentem, nedošlo tak k posunutí splatnosti původní půjčky a čtyřletá promlčecí doba tak uplynula březnem 2011, avšak žalovaný uplatnil svou pohledávku až v červenci 2011. Žalobce byl rovněž toho názoru, že pohledávka tedy nebyla řádně přihlášena a takový nedostatek nelze následně zhojit v incidenčním sporu, neboť pohledávka se má dokládat při přezkumném jednání.

Žalovaný navrhl zamítnutí žaloby, resp. popření pohledávky přihlášeným věřitelem, neboť s popěrným úkonem žalobce nesouhlasí a žalobou uplatněný nárok neuznává ani částečně. Žalovaný odmítá námitku zpochybňující existenci žalovaného v okamžicích uzavření smlouvy o půjčce včetně dodatku. Žalovaný je společností řádně založenou dle práva Britských panenských ostrovů a registrovanou u Komise pro finanční záležitosti Britských panenských ostrovů nepřetržitě od 16.7.2003 a disponuje výpisy z příslušných registrů. Osoby, které za žalovaného po dobu jeho existence jednaly, byly osobami oprávněnými a byly rovněž oprávněny udělit plnou moc třetím osobám. Pohledávka žalovaného vznikla na základě smlouvy o půjčce z 31.3.2005, dle které se žalovaný zavázal poskytnout dlužníkovi půjčku do celkové výše 34,500.000,00 Kč. Žalovaný svůj závazek splnil, když v několika částkách poskytl dlužníkovi na účet č. 107 101 06 06/5500 částku v celkové výši 21,223.353,00 Kč. V rámci dodatku z 15.7.2009 se strany následně dohodly, že dlužník vrátí poskytnutou půjčku do 1.11.2009. Dlužník se současně zavázal zaplatit žalovanému úrok z půjčky ve výši 6,5 % ročně. Dlužník však ničeho nevrátil. Zároveň žalovaný uvedl, že bývalý jednatel dlužníka Mikhail Kindler nedodal všechny potřebné dokumenty ohledně transakcí dlužníka, a proto bylo pro žalovaného časově i jinak složité všechny dokumenty dohledávat. Navíc to byl právě pan Mikhail Kindler, kdo svým jednáním insolvenci dlužníka způsobil.

Insolvenční správce dlužníka se k věci vyjádřil v průběhu řízení tak, že tvrzení žalovaného uznává, neboť je zřejmé, že v datu plné moci ze dne 22.6.2009 je patrně překlep, jelikož v dodatku ke smlouvě je uveden odkaz na plnou moc z 22.7.2009. Stejné datum, tj. datum plné moci z 22.7.2009 vyplývá rovněž z přílohy k notářskému zápisu č. 547/2009. Dále uvedl, že zřejmě ve všech dokladech podepisovaných o stejných skutečnostech je uveden nesprávný odkaz na plnou moc. Rovněž potvrdil, že na účet dlužníka částky zaslané žalovaným byly doručeny. Uvedl, že vzhledem k tomu, že znaleckým posudkem bylo prokázáno, že dodatek ke smlouvě o půjčce byl podepsán M. Kindlerem, tak pohledávka promlčená není. Znalkyně měla k dispozici originál tohoto dodatku, což v době rozhodování o uznání pohledávky či jejím popření insolvenční správce neměl, tudíž vzala jeho argumentace k popření za své a považuje již pohledávku za pravou, resp. ji již nepopírá.

Z úplného výpisu z obchodního rejstříku dlužníka bylo zjištěno, že Ing. Mikhail Kindler vykonával funkci jednatele dlužníka od 23.5.2005 do 9.11.2009, funkci prokuristy vykonával od 22.12.2009 do 3.6.2010 a společníkem byl od 12.6.2008 do 17.9.2009.

Ze spisu zdejšího soudu sp. zn. MSPH 59 INS 10401/2011 bylo zjištěno, že: -usnesením ze dne 6.2.2012 na čl. A-35 byl zjištěn úpadek a prohlášen konkurs na majetek dlužníka, insolvenčním správcem byl ustanoven Ing. Richard Jasinský; -žalovaný jako věřitel č. 1 přihláškou pohledávky doručenou zdejšímu soudu dne 21.7.2011 přihlásil pohledávku v celkové výši 24,987.342,73 Kč z titulu smlouvy o půjčce z 31.3.2005 ve znění dodatku z 15.7.2009, přičemž podáním doručeným zdejšímu soudu dne 30.3.2012 opravil výši své přihlášky na 24,087.342,73 Kč; -dle protokolu z přezkumného jednání ze dne 5.6.2012 insolvenční správce popřel přihlášku pohledávky věřitele č. 1 pro pravost a vznesl námitku promlčení; věřitel č. 5 popřel zcela přihlášku pohledávky věřitele č. 1 co do pravosti; -na listu seznamu popřel insolvenční správce pohledávku věřitele č. 1 co do pravosti v celé výši z důvodu promlčení.

Z příloh založených žalovaným k přihlášce pohledávky č. 1, kterými jsou: kopie plné moci v angličtině ze dne 24.2.2011 udělené Ing. Vostrikovi včetně překladu a tlumočnické doložky, oprava přihlášky ze dne 30.3.2012 a doplnění přihlášky ze dne 18.5.2012 a 30.5.2012, kopie osvědčení o řádné existenci společnosti Saleno Invest & Trade Inc. včetně překladu a tlumočnické doložky, kopie osvědčení o řádné existenci společnosti Glacier Management Limited včetně překladu a tlumočnické doložky, kopie seznamu členů představenstva a výkonných úřadníků společnosti Glacier Management Limited včetně překladu s tlumočnickou doložkou, z kopie plné moci v angličtině ze dne 11.4.2012 udělené Ing. Vostrikovi včetně překladu a tlumočnické doložky, kopie smlouvy o půjčce v angličtině ze dne 31.3.2005 včetně překladu a tlumočnické doložky a kopie dodatku k této smlouvě ze dne 15.7.2009 v češtině; a z příloh založených žalovaným do incidenčního spisu, kterými jsou: soubor výpisů z registru obchodních společností Britských panenských ostrovů, resp. kopie osvědčení v angličtině o řádné existenci společnosti THORON CONSULTING S.A., včetně překladu a tlumočnické doložky včetně apostily, kopie osvědčení o dobrém postavení společnosti THORON CONSULTING S.A., včetně překladu a tlumočnické doložky a apostily, certifikátu o existenci společnosti Glacier Management Limited z 6.1.2012 a na společnost Saleno Invest & Trade Inc z 1.2.2012, včetně překladu z 30.5.2012 a výpisu z registru společností Glacier Management Limited, včetně překladů a tlumočnické doložky z 15.6.2012 bylo zjištěno, že společnost žalovaného je společností existující, tedy s právní subjektivitou, že právní zástupce Ing. Vostrikov disponuje řádnou plnou mocí, na základě níž může vystupovat jako právní zástupce věřitele č. 1, že Dr. Roman Keckeis byl od 3.5.2004 do 6.6.2011 členem představenstva a rovněž oprávněnou osobou, která za žalovaného uzavřela smlouvu o půjčce.

Z úředního překladu smlouvy o půjčce ze dne 31.3.2005 psané v originále v angličtině s názvem Loan Agreement, bylo mimo jiné zjištěno, že žalovaný jako věřitel uzavřel s dlužníkem smlouvu o půjčce, jejímž předmětem byl závazek věřitele dát dlužníkovi k dispozici půjčku v rozsahu 34,500.000,00 Kč s úrokovou sazbou ve výši 6,5 % p.a. a s lhůtou solatnosti půjčky v délce 720 dnů. Strany si rovněž dohodly, že peněžitá částka může být půjčena v pracovní den telefonicky, což bude potvrzeno potvrzujícím dopisem. Smlouvu podepsali Ing. Mikhail Kindler na straně dlužníka a Dr. Roman Keckeis na straně věřitele.

Z dodatku ke smlouvě o půjčce ze dne 31.3.2005, uzavřeného dne 15.7.2009, který uzavíral Alexey Durasov zastupující společnost žalovaného s dlužníkem, jenž jednal jednatelem Mikhailem Kindlerem bylo zjištěno, že dlužník v dodatku uznal svůj dluh vůči žalovanému ve výši 21,223.353,00 Kč a strany se dohodly na splatnosti do 1.11.2009 včetně úrokové sazby ve výši 6,5 % ročně. V dodatku bylo rovněž uvedeno, že pan Durasov zastupuje žalovaného na základě plné moci ze dne 22.7.2009.

Z kopie plné moci udělené panu Alexey Durasovi psané v angličtině a datované jako June 22, 2009 a z kopie úředního překladu předmětné plné moci do českého jazyka, bylo zjištěno, že jak v anglickém jazyce, tak v jeho českém překladu, je uvedeno datum plné moci 22. června 2009. Plná moc byla udělena Dr. Romanem Keckeisem jako členem představenstva.

Z výpisů z bankovního účtu č. 107 101 0606/5500 č. 2, 3, a 4/2005, tj. z účtu dlužníka, bylo zjištěno, že ve dnech 12.4.2005, 12.5.2005 a 24.6.2005 byla žalovaným zaslána na účet dlužníka celková částka ve výši 21,223.353,00 Kč z titulu Loan Agreement dated 31.3.2005, tj. z předmětné smlouvy o půjčce.

Z opisu potvrzujícího dopisu včetně oficiálního překladu ze dne 8.1.2014 podepsaný společnostmi Glacier Management Limited a Saleno Invest & Trade Inc, bylo zjištěno, že pan Durasov byl oprávněn v rozhodné době podepsat dodatek ke smlouvě o půjčce ze dne 31.3.2005, který podepsal dne 15.7.2009.

Ze znaleckého posudku z 26.11.2012 vypracovaného Mgr. Alešem Čulíkem, znalcem v oboru písmoznalectví, specializace ruční písmo, který založil žalovaný, bylo zjištěno, že podpisy na jméno Mikhail Kindler na dodatku ke smlouvě o půjčce ze dne 31.3.2005 mezi THORON CONSULTING S.A., tedy žalovaným, a HGF DEVELOPMENT s.r.o. s datací 15.7.2009 a na dodatku ke smlouvě o půjčce ze dne 31.3.2005 mezi Aiglos Business Inc. (BVI) a HGF DEVELOPMENT s.r.o s datací 15.7.2009 jsou pravými podpisy pana Mikhaila Kindlera, jehož srovnávací materiál byl k vypracování posudku předložen.

Ze znaleckého posudku z 20.9.2013 vypracovaného soudem ustanovenou znalkyní Mgr. Jiřinou Strakovou, znalkyní z oboru písmoznalectví, specializace ruční písmo, bylo mimo jiné zjištěno, že podpis na jméno Mikhail Kindler na dodatku ke smlouvě o půjčce ze dne 31.5.2005, uzavřeném dne 15.7.2009 mezi žalovaným a dlužníkem, je pravým podpisem pana Mikhaila Kindlera, jehož nesporné podpisy v posudku specifikované měla znalkyně k dispozici a rovněž se nejedná o podpis reprodukovaný. Znalkyně se rovněž ztotožnila se závěry, které vyplývají ze znaleckého posudku Mgr. Čulíka.

Dle ust. § 192 IZ odst. 1 IZ pravost, výši a pořadí všech přihlášených pohledávek mohou popírat insolvenční správce, dlužník a přihlášení věřitelé.

Dle ust. § 159 odst. 1 písm. a) IZ jsou incidenčními spory spory o pravost, výši nebo pořadí přihlášených pohledávek

Vzhledem k tomu, že při přezkumném jednání nebylo popření pohledávky č. 1 věřitelem odmítnuto, byla složena jistota a zaplacen soudní poplatek, bylo v souladu v ust. § 160 odst. 1 IZ toto popření projednáno jako návrh oprávněné osoby na zahájení incidenčního sporu a tento návrh má povahu žaloby.

Dle ust. § 101 odst. 1 písm. a) o.s.ř. k tomu, aby bylo dosaženo účelu řízení, jsou účastníci povinni zejména tvrdit všechny pro rozhodnutí věci významné skutečnosti; neobsahuje-li všechna potřebná tvrzení žaloba (návrh na zahájení řízení) nebo písemné vyjádření k ní, uvedou je v průběhu řízení a dle písm. b) tohoto ustanovení k dosažení účelu řízení jsou účastníci zejména povinni plnit důkazní povinnost a další procesní povinnosti uložené jim zákonem nebo soudem.

Dle § 120 odst. 1 o.s.ř. jsou účastníci povinni označit důkazy k prokázání svých tvrzení. Soud rozhoduje, které z navrhovaných důkazů provede.

Dle § 397 zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, nestanoví-li zákon pro jednotlivá práva jinak, činí promlčecí doba čtyři roky.

S poukazem na citovaná ustanovení a výsledky dokazování dospěl soud k závěru, že je na místě žalobu v plném rozsahu zamítnout, neboť žalovaný v průběhu řízení prokázal právní subjektivitu společnosti žalovaného a oprávnění k zastupování

žalovaného Ing. Vostrikovem předložením dokumentů dokládajících tyto skutečnosti v anglickém jazyce, s úředně ověřenými překlady opatřenými apostilou. V průběhu řízení žalovaný dále prokázal, že s dlužníkem uzavřel smlouvu o půjčce a následně předmětný dodatek k této smlouvě, jež stanovuje splatnost půjčky na 1.11.2009. Znaleckým posudkem bylo prokázáno, že dlužník jednající Mikhailem Kindlerem dodatek ke smlouvě o půjčce skutečně podepsal. V předmětném dodatku je uvedeno datum plné moci udělené panu Durasovi jednat za společnost žalovaného 22.7.2009, přičemž bylo v rámci dokazování prokázáno, že se jedná o překlep v dodatku, neboť všechny další klíčové listiny předložené žalovaným prokázaly, že plná moc byla udělena panu Durasovi dne 22.6.2009, a tudíž byl oprávněn dodatek za žalovaného podepsat. Rovněž bylo prokázáno, že plná moc byla panu Durasovi udělena oprávněnou osobou. Ač žalovaný přes výzvu soudu nebyl schopen předložit potvrzující dopisy, které by dokládaly poskytnutí půjčky dlužníkovi, bylo z výpisů z účtu dlužníka jasně prokázáno, že půjčka-dle tvrzení žalovaného-poskytnuta byla v tvrzené výši a z titulu právě smlouvy o půjčce ze dne 31.3.2005, tj. z tzv. Loan Agreement. S tímto závěrem se v průběhu řízení ztotožnil i insolvenční správce, který v době popěrného úkonu neměl všechny dokumenty k dispozici, ovšem na základě dokazování v incidenčním sporu dospěl k závěru, že půjčka žalovaným řádně poskytnuta byla a ke smlouvě o půjčce byl uzavřen řádný dodatek, který posunul splatnost půjčky na 1.11.2009. Navíc se správce vyjádřil, že v účetnictví dlužníka pohledávka vedena byla po celou dobu. Insolvenční správce tudíž považuje pohledávku žalovaného za nepromlčenou, resp. za zjištěnou. Žalobce naopak neunesl břemeno tvrzení a důkazní, jelikož neprokázal opak, že pohledávka žalovaného ve výši 24,087.342,73 Kč je promlčená, a tudíž neexistuje. Soud proto rozhodl, jak je uvedeno ve výroku.

O nákladech řízení bylo rozhodnuto dle ust. § 142 odst. 1 o.s.ř. a § 163 IZ, neboť žalovaný měl ve věci plný úspěch, avšak náklady řízení neúčtoval, soud proto dospěl k závěru, že mu náklady nevznikly, a rozhodl jak je uvedeno ve výroku II.

Usnesení zdejšího soudu ze dne 23. prosince 2013 na č.l. 81, které nabylo právní moci dne 22.1.2014, bylo znalci Mgr. Jiřině Strakové přiznáno znalečné v celkové výši 3.045,50 Kč. Protože žalobce nesložil předepsanou zálohu, soud znalečné vyplatil z prostředků státu. Žalobci, který neměl ve věci úspěch, bylo uloženo, aby dle ust. § 148 odst. 1 o.s.ř., státu nahradil náklady, které vynaložil.

Poučení: Proti tomuto rozsudku l z e podat odvolání do 15 dnů ode dne doručení jeho písemného vyhotovení k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím soudu zdejšího ve 2 vyhotovení.

V Praze dne 20. ledna 2014

JUDr. Zuzana S v o b o d o v á,v.r. samosoudce

Za správnost vyhotovení: Šenfeldová