59 ICm 1817/2011
Číslo jednací: (59 ICm 1817/2011-69) KSPA 59 INS 6332/2011-C2-7

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

Krajský soud v Hradci Králové pobočka Pardubice rozhodl samosoudcem JUDr. Karlem Kudláčkem ve věci žalobce: Thor Company, s.r.o., IČ 28776551, se sídlem Českých bratří 503, 566 01 Vysoké Mýto, proti žalovanému: Mgr. Martin Pavliš, se sídlem Adámkova třída 149, 539 01 Hlinsko, insolvenční správce dlužníka Margity anonymizovano , anonymizovano , bytem Jelenice 1799, 560 02 Česká Třebová, o vyloučení věci z majetkové podstaty

takto:

I. Žalovaný je povinen vyloučit ze soupisu majetkové podstaty dlužnice, Margity anonymizovano , anonymizovano , bytem Česká Třebová, Jelenice 1799 nemovitost ve vlastnictví žalobce, podrobně popsanou v soupisu majetkové podstaty na čl. B-4/22 spisu KSPA 59 INS 6332/2011, a to bytovou jednotku č. 1799/22 nacházející se v domě č.p. 1799, stojícím na stavební parcele č. 2762, v obci a katastrálním území Česká Třebová a na stavebních parcelách č. 737 a 1350 v obci Česká Třebová, katastrální území Parník, se spoluvlastnickým podílem o velikosti ideálních 813/20118 na společných částech domu č.p. 1799 stojícím na stavební parcele č. 2762, v obci a katastrálním území Česká Třebová a na stavebních parcelách č. 737 a 1350 v obci Česká Třebová, katastrální území Parník a se spoluvlastnickým podílem o velikosti ideálních 813/20118 na stavební parcele č. 2762, v obci a katastrálním území Česká Třebová a stavebních parcelách č. 737 a 1350 v obci Česká Třebová, katastrální území Parník, vše zapsáno v katastru nemovitostí na příslušných listech vlastnictví vedených u Katastrálního úřadu pro Pardubický kraj, katastrální pracoviště Ústí nad Orlicí, a to do tří dnů po právní moci rozsudku.

II. Žalovaný je povinen uhradit žalobci k rukám jeho právního zástupce Mgr. Bernarda Urbana-advokáta, se sídlem Lanškroun, Pivovarské náměstí 557, náhradu nákladů řízení ve výši 12.240,-Kč, a to do tří dnů od právní moci rozsudku. (KSPA 59 INS 6332/2011)

Odůvodnění: Žalobce se podanou žalobou domáhal vyloučení věcí z majetkové podstaty dlužníka, a to bytové jednotky č. 1799/22 nacházející se v domě č.p. 1799, stojícím na stavební parcele č. 2762, v obci a katastrálním území Česká Třebová a na stavebních parcelách č. 737 a 1350 v obci Česká Třebová, katastrální území Parník, se spoluvlastnickým podílem o velikosti ideálních 813/20118 na společných částech domu č.p. 1799 stojícím na stavební parcele č. 2762, v obci a katastrálním území Česká Třebová a na stavebních parcelách č. 737 a 1350 v obci Česká Třebová, katastrální území Parník a se spoluvlastnickým podílem o velikosti ideálních 813/20118 na stavební parcele č. 2762, v obci a katastrálním území Česká Třebová a stavebních parcelách č. 737 a 1350 v obci Česká Třebová, katastrální území Parník, vše zapsáno v katastru nemovitostí na příslušných listech vlastnictví vedených u Katastrálního úřadu pro Pardubický kraj, katastrální pracoviště Ústí nad Orlicí. (dále jen bytové jednotky). V žalobě a jejích doplněních uvedl, že vlastnické právo k výše popsaným nemovitostem získal na základě kupní smlouvy, kterou uzavřel dne 14.12. 2009 s původním vlastníkem Maximem Ponomarenkem. Vklad práva byl v katastru nemovitostí zapsán dne 5.1. 2010 s právními účinky ke dni 15.12. 2009. Původní vlastník bytové jednotky pan Ponomarenko tuto nabyl na základě smlouvy o zajišťovacím převodu práva, kterou sepsal s dlužnicí dne 29.6. 2009, a kterou považuje žalobce za platnou. Dále se zabýval argumenty žalovaného uvedenými v jeho vyjádřeních k žalobě a jejímu doplnění s nimiž nesouhlasí. Nemovitost shora podrobně popsaná byla žalovaným sepsána do soupisu majetkové podstaty dlužníka neprávem, a proto navrhuje, aby soud žalobě vyhověl.

Žalovaný ve svém vyjádření k žalobě označil sepis nemovitosti-bytové jednotky popsané shora do majetkové podstaty dlužníka v souladu s právem. Uvedl, že žalobci nesvědčí vlastnické právo, neboť smlouva na základě níž jej nabyl je neplatná proto, že původní vlastník pan Ponomarenko rovněž platně vlastnického práva platně nenabyl. Zpochybnil platnost smlouvy o zajišťovacím převodu práva ze dne 29.6. 2009, neboť se může jednat o tzv. smlouvu lichevní. Pan Ponomarenko porušil ustanovení této smlouvy, když byt neprodal ve sjednaném termínu a neučil tak ani prostřednictvím veřejné dražby. Dlužník rovněž nebyl vyrozuměn o termínu realizace předmětu zajištění. Smlouva kupní ze dne 14.12. 2009 je rovněž absolutně neplatná, neboť se jedná o smlouvu uzavřenou mezi osobami jednajícími ve shodě dle § 196a obch. zákoníku. Nebyl rovněž vypořádán rozdíl mezi kupní cenou bytu a skutečnou výší závazku dlužníka. Navrhl žalobu zamítnout.

Při jednání účastníci setrvali na svých argumentacích uvedených v písemných projevech.

Soud k důkazu přečetl smlouvu o půjčce č. 032009 ze dne 10.3.2009 na čl. 28-31, smlouvu o postoupení pohledávky ze dne 29.6.2009 na čl. 32-34, smlouvu o postoupení pohledávky ze dne 30.11.2009 na čl. 39-41, smlouvu o postoupení pohledávky ze dne 14.12.2009 na čl. 42-44, prohlášení ze dne 14.12.2009 na čl. 45, kupní smlouvu ze dne 14.12.2009 s vyznačením vkladem práva na čl. 47-48, smlouvu o nájmu bytu ze dne 18.4.2011 na čl. 49-50 a dále doručenku na čl. 14, smlouvu o zajišťovacím převodu práva na čl. 35-38 (shodně ve spise 59 INS 6332/2011 na čl. A-5/40-43), výpisy z listu vlastnictví ze spisu 59 INS 6332/2011 na čl. A-5/64-67, souhlasné prohlášení pana Ponomarenka a žalobce ze dne 30.11.2009 na čl. 15, výpis z OR žalobce na čl. 16, listiny ze sbírky listin OR ve vztahu ke společnosti žalobce na čl. 17-20 a příjmové doklady označené jako bloček příjmových dokladů ze dne 15.7.2009, 14.8.2007, 15.9.2007, 18.10.2009, 17.11.2009, 18.12.2009, 21.1.2010, 31.1.2010. (KSPA 59 INS 6332/2011)

Na základě provedeného dokazování učinil soud následující skutková zjištění: Dlužníci Margita anonymizovano a Marcela anonymizovano uzavřeli dne 10.3. 2009 s věřitelem Mgr. Janem Zahálkou smlouvu o půjčce, jejímž předmětem bylo poskytnutí finanční hotovosti ve výši 395.000,-Kč s úrokem 25.000,-Kč. Splatnost půjčky byla dne 10.7.2009. Smlouvou o postoupení pohledávky ze dne 29.6. 2009 postoupil Mgr. Jan Zahálka pohledávku za dlužníky Maximu Ponomarenkovi za úplatu ve výši 420.000,-Kč. Jmenovaný uzavřel dne 29.6. 2009 s dlužníkem Margitou anonymizovano , jako vlastníkem nemovitostí podrobně popsaných ve výrokové části rozsudku, smlouvu o zajišťovacím převodu vlastnického práva k nemovitostem podle ust. § 553 obč. zák.. V čl. III. této smlouvy je uvedeno, že Margita anonymizovano převádí k zajištění půjčky, jejího příslušenství, včetně případné smluvní pokuty, úroků z prodlení a nákladů spojených s realizací zajišťovacího převodu práva své vlastnické právo k nemovitostech dle čl. II smlouvy a věřitel Maxim Ponomarenko vlastnické právo přijímá. V čl. IV je sjednána rozvazovací podmínka, kterou je řádné a včasné splacení zajištěné půjčky, s tím že pokud se tak nestane, stává se převod vlastnického práva nepodmíněným. Z výpisu z listu vlastnictví č. 6899 ze dne 2.11. 2009 vyplývá, že osobou zapsanou v části A jako vlastník nemovitostí-bytové jednotky je Maxim Ponomarenko. V části E-nabývací tituly, je uvedena Smlouva o zajišťovacím převodu práva ze dne 29.6. 2009, právní účinky vkladu práva ke dni 29.6. 2009 pod čj. V-4042/2009-611. Smlouvou o postoupení pohledávky ze dne 30.11. 2009 postoupil Maxim Ponomarenko pohledávku za dlužníky Margitou anonymizovano a Marcelou anonymizovano na společnost žalobce. Ze souhlasného prohlášení Maxima Ponomarenka a společnosti žalobce ze dne 30.11. 2011 vyplývá, že došlo ke změně v osobě zástavního věřitele na základě smlouvy o postoupení pohledávky. Smlouvou o postoupení pohledávky ze dne 14.12. 2009 postoupila společnost žalobce pohledávku za dlužníky Margitou anonymizovano a Marcelou anonymizovano zpět Maximu Ponomarenkovi. Kupní smlouvou ze dne 14.12. 2009 převedl Maxim Ponomarenko bytovou jednotku na společnost žalobce. Vklad práva povolen rozhodnutím č.j. V-8169/2009, zapsán do katastru nemovitostí dne 5.1. 2010, právní účinky vkladu ke dni 15.12.2009. Výpis z listu vlastnictví č. 6899 ze dne 3.2. 2010 dokládá, že osobou zapsanou v části A jako vlastník bytové jednotky je společnost žalobce a v části E-nabývací tituly, je uvedena kupní smlouva ze dne 14.12. 2009. Nájemní smlouva mezi společností žalobce jako pronajímatelem a dlužníkem Margitou anonymizovano byla uzavřena dne 18.4. 2011. Předmětem smlouvy je bytová jednotka podrobně popsaná ve výroku rozsudku a nájem je sjednán na dobu neurčitou. Z výpisu z obchodního rejstříku a listin ze sbírky listin ve vztahu ke společnosti žalobce vyplývají rejstříkové údaje o této společnosti. Příjmové doklady obsahují údaje o složených finančních částkách.

Na základě zjištěných skutkových okolností učinil soud tyto právní závěry. Za rozhodující pro posouzení pokládá soud existenci závazkového vztahu založeného smlouvou o půjčce ze dne 10.3. 2009, smlouvu o postoupení pohledávky ze dne 29.6. 2009 mezi Mgr. Janem Zahálkou a Maximem Ponomarenkem, smlouvu o zajišťovacím převodu práva ze dne 29.6. 2009 uzavřenou mezi dlužníkem Margitou anonymizovano a Maximem Ponomarenkem a kupní smlouvu ze dne 14.12. 2009 mezi Maximem Ponomarenkem a společností žalobce.

Provedeným dokazováním bylo prokázáno, že dlužníci Margita anonymizovano a Marcela anonymizovano uzavřeli dne 10.3. 2009 s Mgr. Janem Zahálkou platnou smlouvu o půjčce na základě níž převzali finanční částku 395.000,-Kč, kterou se zavázali vrátit do 10.7. 2009 spolu s úrokem 25.000,-Kč. Věřitel Mgr. Zahálka ještě před konečným termínem splatnosti postoupil svoji pohledávku za dlužníky smlouvou o postoupení pohledávky ze dne 29.6. 2009 (KSPA 59 INS 6332/2011)

Maximu Ponomarenkovi. Rovněž tuto smlouvu hodnotí soud jako platně uzavřenou. Na základě této smlouvy se Maxim Ponomarenko stal věřitelem dlužníků namísto Mgr. Zahálky, tedy osobou oprávněnou k tomu, aby pro zajištění své pohledávky uzavřel s dlužníkem Margitou anonymizovano smlouvu o zajišťovacím převodu práva. Tato byla sjednána dne 29.6. 2009. Soud po jejím posouzení konstatuje, že obsahuje všechny náležitosti předpokládané ustanovením § 553 obč. zák. a je platná. Pro úplnost je třeba uvést, že o zajišťovací převod práva jde tehdy, jestliže dlužník převede své právo (např. vlastnické právo) s rozvazovací podmínkou, že zajištěný závazek bude splněn. Zajišťovacím převodem práva tedy dochází-byť podmíněně-ke změně v osobě vlastníka, bude-li zajištěný závazek splněn, obnovuje se bez dalšího původní stav. (shodně např. NS 21 Cdo 2204/1999, NS 29 Cdo 2280/1999, NS 21 Cdo 2359/2000, NS 22 Cdo 1273/2000, NS Cdo 2089/2002). V daném konkrétním případě tedy dlužník Margita anonymizovano dle čl. III citované smlouvy převedla své vlastnické právo k bytové jednotce na věřitele Maxima Ponomarenka. V čl. IV byla sjednána rozvazovací podmínka, jejíž podstatou bylo to, že pokud dlužník zaplatí svůj závazek řádně a včas, obnoví se z hlediska vlastnického práva k bytové jednotce původní stav, tedy vlastníkem bytové jednotky se stane opět dlužník Margita anonymizovano . Smlouva o zajišťovacím převodu práva byla vložena do katastru nemovitostí s právními účinky vkladu ke dni 29.6. 2009. V tento den se také stal vlastníkem bytové jednotky Maxim Ponomarenko. Dlužník svůj závazek zaplatit věřiteli (Maximu Ponomarenkovi) zjevně nesplnil. (Zaplacení závazku nebylo účastníky tvrzeno, ani prokázáno, žalovaný toliko předložil příjmové doklady z nichž by bylo možné dovodit zaplacení určitých finančních částek, avšak v součtu nedosahujícím celkové sumy závazku.) Vzhledem k této skutečnosti nedošlo k naplnění rozvazovací podmínky dle čl. IV smlouvy o zajišťovacím převodu práva, a tedy dlužník Margita anonymizovano nemohla nabýt zpět vlastnické právo k bytové jednotce. Oprávněným vlastníkem tedy zůstal Maxim Ponomarenko, který bytovou jednotku převedl platnou kupní smlouvou dne 14.12. 2009 na společnost žalobce, s právními účinky ke dni 15.12. 2009, které se tak stala jejím oprávněným vlastníkem. Proto soud rozhodl tak, jak je uvedeno ve výrokové části rozsudku a žalobě v plném rozsahu vyhověl.

Ve vztahu ke shora učiněným právním závěrům potom soud pro úplnost konstatuje, že se neztotožnil s agrumentací žalovaného, pokud jde o posouzení smlouvy o zajišťovacím převodu práva jako smlouvy lichevní, event. tak, že se jedná o tvz. propadnou zástavu, ani se dále nezabýval otázkou zástavního práva, které dle výpisů z listů vlastnictví na nemovitostech, jako právo ryze akcesorické povahy, vázlo. Rovněž tak nepovažoval soud za potřebné blíže zkoumat smlouvy o postoupení pohledávek mezi Maximem Ponomarenkem a společností žalobce ze dne 30.11.2009 a 14.12.2009, neboť tyto smlouvy ani existence zástavního práva nemohly mít vliv na závěr soudem učiněný ve vztahu k existenci vlastnického práva svědčícího Maximu Ponomarenkovi a následně společnosti žalobce, když současně má soud za to, že ustanovení § 196a obch. zák. v daném případě použít nelze. Z obdobných důvodů pak soud nevyhověl důkaznímu návrhu žalovaného na výslech svědka Mgr. Martina Červinky, neboť jmenovaný se dle spisového materiálu zúčastnil jednání se žalobcem až poté co se ten stal vlastníkem bytové jednotky a poskytoval právní pomoc v souvislosti se sepisem nájemní smlouvy ze dne 18.4. 2011. Samostatnou otázkou ovšem zůstává vypořádání vztahů mezi dlužníkem a Maximem Ponomarenkem týkajících se dalších ujednání uvedených ve smlouvě o zajišťovacím převodu práva. Tato věc nebyla předmětem tohoto řízení, a proto se jí soud při svém rozhodování nezabýval. (KSPA 59 INS 6332/2011)

O nákladech řízení bylo rozhodnuto podle ust. § 142 odst. 1 o.s.ř.. Úspěšnému žalobci soud přiznal nárok na náhradu nákladů řízení v celkové výši 12.240,-Kč představující odměnu advokáta dle vyhl. č. 484/2000 Sb. ve výši 9.000,-Kč, 4x režijní paušál á 300,-Kč, tj. 1.200,-Kč + 20% DPH, s tím že žalovaného zavázal k jejich úhradě do 3 dnů od právní moci rozsudku.

P o u č e n í : Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání ve lhůtě do patnácti dnů od doručení písemného vyhotovení rozsudku prostřednictvím podepsaného soudu k Vrchnímu soudu v Praze.

Nesplní-li povinný dobrovolně, co mu ukládá vykonatelné rozhodnutí, může oprávněný podat návrh na soudní výkon rozhodnutí.

V Pardubicích dne 7. prosince 2011

JUDr. Karel Kudláček, v.r. samosoudce Za správnost vyhotovení: Iveta Popílková