59 ICm 1790/2010
ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

59 ICm 1790/2010-24

Městský soud v Praze rozhodl JUDr. Zuzanou Svobodovou jako samosoudkyní v právní věci žalobce: Ing. František Penz, bytem Luční 312, Staré Hodějovice, insolvenční správce dlužníka Zdeňkovy stavby s. r.o., IČO: 261 05 209, se sídlem: Pražská 326, Písek, zast. JUDr. Františkem Smejkalem, advokátem se sídlem Klavíkova 18, České Budějovice, proti žalovanému: Mgr. Tomáš Linha, advokát se sídlem: Trojanova 18, Praha 2, insolvenční správce dlužníka Immo Industry Czech s.r.o., IČO: 276 70 830, se sídlem: Karlovo nám. 2097/10, Praha 2, zast. JUDr. Josefem Cupkou, advokátem se sídlem: Trojanova 18, Praha 2, o určení pohledávky,

takto:

I. Žaloba, že se určuje, že pohledávka žalobce přihlášená do insolvenčního řízení, vedeného před soudem pod. č. j. MSPH 59 INS 4601/2010 ve věci úpadce Immo Industry Czech s.r.o, se sídlem Karlovo náměstí 2097/20, 120 00 Praha 2, IČO: 276 70 830 je po právu jako nezaplacené plnění ze smlouvy o dílo ve výši 21.809.992,50 Kč, se z a m í t á.

II. Žalobce je povinen uhradit žalovanému na nákladech právního zastoupení 11.520,00 Kč k rukám advokátní kanceláře JUDr. Cupky, do 3 dnů od právní moci tohoto rozsudku.

Odůvodnění:

Žalobce se žalobou ze dne 18. 11. 2010, kterou podal na výzvu žalovaného doručenou mu dne 8. 11. 2010, domáhal u zdejšího soudu určení, že pohledávka přihlášená do insolvenčního řízení je po právu jako nezaplacené plnění ze smlouvy o dílo ze dne 18. 9. 2008 ve výši 21.809.992,50 Kč. Při přezkumném jednání konaném dne 26. 10. 2010 byla přihláška pohledávky věřitele Zdeňkovy stavby s.r.o. č. P-5 ve výši 54.256.889,97 Kč popřena v částečné výši 32.447.007,47 Kč. Žalobce s popřením pohledávky ve výši 21.809.992,50 Kč nesouhlasí, když byla žalobcem jako insolvenčním správcem zjištěna z účetnictví dlužníka Zdeňkovy stavby s.r.o. a byla i uplatněna žalobou u nadepsaného soudu, kde je řízení vedeno pod sp. zn. 26 Cm 31/2010. Při ústním jednání dne 5. 4. 2011 žalobce na výzvu soudu petit pouze upřesnil s tím, že došlo k prohození čísel a bylo třeba požadovat určení, že po právu je popřená částka ve výši 32.447.007,47 Kč. Žalobce vycházel pouze z účetnictví dlužníka a řádné důkazy nedoložil, jen vysvětlil (např. zjišťovací protokol z října 2008 objednatel již nepodepsal; náklady ve výši 65.628,94 Kč údajně vznikly v souvislosti se zajištěním staveniště jako náklady bezpečnostních služeb za hlídání, náklady za telefonní linky a náklady v souvislosti s půjčením obytných buněk; faktura ve výši 17.503.977,35 Kč je za vyúčtování provedených prací na základě smlouvy ze dne 18. 9. 2008, jež byly předány protokolem ze dne 16. 1. 2009 s podpisem neidentifikovatelné osoby). Žalobce po výzvě soudu k doplnění důkazů na označené faktury pouze znovu odkázal s tím, že k tomu nemá co dodat.

Žalovaný navrhl zamítnutí žaloby, protože nárok uplatněný žalobou-pohledávka ve výši 21.809.992,50 Kč byla zjištěna a je po právu. Žalovaný při přezkumném jednání konaném dne 26. 10. 2010 popřel pohledávku žalobce ve výši 32.447.007,47 Kč, a to dílčí pohledávku č. 2 v částce 11.804.800 Kč co do pravosti z důvodu její neexistence, neboť nárok z ní nebyl prokázán, pohledávku č. 4 v částce 65.628,94 Kč co do pravosti z důvodu její neexistence, neboť nárok z ní nebyl prokázán, pohledávku č. 5 v částce 17.503.977,35 Kč co do pravosti z důvodu její neexistence, neboť nárok z ní nebyl prokázán, pohledávku č. 6 v částce 743.817,38 Kč co do výše 472.306,98 Kč (příslušenství z popřených pohledávek) a pohledávku č. 7 v částce 2.600.294,20 Kč co do pravosti z důvodu její neexistence, neboť nárok z ní nebyl prokázán. Žalovaný popřel pohledávky žalobce v celkové výši 32.447.007,47 Kč a pohledávky v celkové výši 21.809.882,50 Kč byly zjištěny.

Ze spisu zdejšího soudu sp. zn. MSPH 59 INS 4691/2010 bylo zjištěno, že: -usnesením ze dne 30. 8. 2010, na čl. A-28 byl zjištěn úpadek a prohlášen konkurs na majetek dlužníka, insolvenčním správcem byl ustanoven žalovaný, -žalobce jako věřitel č. 5 přihláškou pohledávky ze dne 8. 9. 2010, doručené zdejšímu soudu dne 9. 9. 2010, přihlásil svoji pohledávku v celkové výši 54.256.889,97 Kč, -na listu seznamu pohledávky žalovaný popřel pravost pohledávky č. 5 v nároku č. 2, č. 4, č. 5 a č. 7, z důvodu neexistence, nárok nebyl prokázán, a pohledávku č. 6 popřel ve výši 472.306,98 Kč,

-dle protokolu o přezkumném jednání ze dne 26. 10. 2010, čl. B-5 insolvenční správce popřel pravost pohledávky žalobce z důvodu pravosti, neboť nebyla doložena existence pohledávky, žalobce se přezkumného jednání nezúčastnil, -dle vyrozumění žalovaného ze dne 29. 10. 2010, byla výzva žalobce k podání žaloby na určení pravosti doručena žalovanému dne 8. 11. 2010.

Z příloh přihlášky žalobce: smlouvy o dílo ze dne 18. 9. 2008 včetně přílohy č. 1, faktury-daňového dokladu č.20080080, emailu Wim Dumareye ze dne 7. 11. 2008, faktury-daňového dokladu č. 20090001, faktury-daňového dokladu č. 20090002, faktury-daňového dokladu č. 20090003, obchodního dopisu-výpovědi ze smlouvy ze dne 15. 1. 2009 nebyly zjištěny skutečnosti významné pro rozhodnutí soudu.

Ze spisu zdejšího soud sp. zn. 26 Cm 31/2010 bylo zjištěno, že ve věci nebylo doposud meritorně rozhodnuto a spis obsahuje shodná tvrzení a listinné důkazy jako přihláška žalobce.

Dle ust. § 79 odst. 1 věta druhá o. s. ř. musí návrh kromě obecných náležitostí (§ 42 odst. 4 o. s. ř.) obsahovat jméno, příjmení, bydliště účastníků, popřípadě rodná čísla účastníků (obchodní firmu nebo název a sídlo právnické osoby, označení státu a příslušné organizační složky státu, která za stát před soudem vystupuje), popřípadě též jejich zástupců, vylíčení rozhodujících skutečností, označení důkazů, jichž se navrhovatel dovolává, a musí být z něj patrno, čeho se navrhovatel domáhá.

Dle usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 1. 9. 2009, sp. zn. 22 Cdo 5226/2007 jsou k dosažení účelu řízení účastníci povinni zejména tvrdit všechny pro rozhodnutí ve věci významné skutečnosti a pokud neobsahuje všechna potřebná tvrzení žaloba (návrh na zahájení řízení) nebo písemné vyjádření k ní, uvedou je v průběhu řízení (§ 101 odst. 1 písm. a) o. s. ř.

Dle usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 14. 12. 2005, sp. zn. 30 Cdo 2892/2004 je žalobní petit nesprávný, jestliže vymezení práv a jim odpovídajících povinností v něm obsažené je nepřesné, neurčité nebo nesrozumitelné. Žalobní petit musí vycházet z vylíčených rozhodných skutečností; v případě, že nevychází z těchto skutečností, ale z jiných v žalobě neuvedených okolností a kdy proto nelze dovodit, na základě čeho má soud o žalobním petitu rozhodnout, je žalobní petit rovněž nesprávný, i když je sám o sobě přesný, určitý a srozumitelný. Nesprávný je též takový žalobní petit, v němž došlo k chybám v psaní nebo v počtech anebo k jiným zřejmým nesprávnostem.

Dle usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 10. 4. 2007, sp. zn. 30 Cdo 1782/2006 údaj o tom, čeho se žalobce domáhá (tzv. žalobní petit), musí být v žalobě vyjádřen způsobem, který nevzbuzuje pochybnosti o tom, jak mají být vymezena práva a jim odpovídající povinnosti účastníků. Je tomu tak zejména proto, že soud v občanském soudním řízení, které je ovládáno dispoziční zásadou, je vázán žalobou a nemůže tedy přiznat jiná práva a uložit jiné povinnosti, než jsou navrhovány, musí žalobní petit svým rozhodnutím zcela vyčerpat a nesmí jej překročit (výjimky z tohoto pravidla jsou uvedeny v ust. § 153 odst. 2 o. s. ř.). Soud je proto v daném řízení vázán žalobou a může v něm rozhodnout jen o tom, co žalobce požadoval. Nápravu omylu v právním názoru, k němuž došlo při podání žaloby, může žalobce zjednat jen tím, že svůj požadavek vyjádřený v tzv. žalobním petitu změní za podmínek uvedených v ust. § 95 o. s. ř.

Žalobce sice při ústním jednání konaném dne 5. 4. 2011 konstatoval prohození čísel s tím, že bylo třeba požadovat určení, že popřená částka ve výši 32.447.007,47 Kč je po právu, následně ale nedošlo ke změně petitu dle ust. § 95 o. s. ř. Žalobce v žalobě nevylíčil rozhodující skutečnosti ani neoznačil důkazy k prokázání oprávněnosti pohledávky.

S poukazem na citovaná ustanovení, výsledky dokazování a judikaturu dospěl soud k závěru, že je na místě žalobu v plném rozsahu zamítnout, protože pohledávka žalobce ve výši 21.809.992,50 Kč byla zjištěna, resp. nebyla popřena již při přezkumném jednání dne 26. 10. 2010, proto není třeba o ní rozhodovat znovu. Vzhledem k tomu, že žalobce petit nezměnil dle ust. § 95 o.s.ř., nezbylo soudu než nárok zamítnout, protože petit je nesrozumitelný a s logickým rozporem. Žalobce rovněž v žalobě dostatečně nevylíčil rozhodující skutečnosti. Pouhý odkaz žalobce na řízení vedené pod sp. zn. 26 Cm 31/2010 u zdejšího soudu není ve smyslu § 129 odst. 1 o. s. ř. ani tvrzením ani důkazem listinou.

Dle rozsudku Nejvyššího soudu ČR ze dne 31. 8. 2010, sp. zn. 30 Cdo 1653/2009 provádění důkazu celým spisem souhrnně není správné, neboť nelze posoudit, který z konkrétních důkazních prostředků z jiného spisu soud využil, když zpravidla nedochází k tomu, že by byl v občanském soudním řízení čten nebo sdělován obsah celého spisu. Důkaz listinou lze ve smyslu § 129 odst. 1 o.s.ř. provést pouze tak, že ji nebo její část při jednání předseda senátu přečte nebo sdělí její obsah. Jestliže důkaz listinou je proveden jiným-zákonem nepředvídaným-způsobem, je třeba konstatovat, že takové dokazování nebylo učiněno v souladu s § 129 odst. 1 o.s.ř. a že zjištění, která soud jako zásadně významná pro právní posouzení věci činil z takto vadně provedených důkazů, nelze při rozhodování využít.

Soud proto rozhodl, jak je uvedeno ve výroku, neboť v žalobě chybí údaje, jež jsou nutné k tomu, aby bylo jasné, o čem a na jakém podkladě má soud rozhodnout. Žalobce nevylíčil rozhodné skutečnosti, které by označovaly skutek (skutkový děj), na jehož základě uplatňuje žalobce svůj nárok a tím nedošlo k individualizaci nároku.

O nákladech řízení bylo rozhodnuto dle ust. § 142 odst. 1 o.s.ř. a § 163 IZ, neboť žalovaný měl ve věci plný úspěch a náklady řízení mu vznikly za právní zastoupení spočívající v odměně za právní zastoupení podle § 8 vyhl. č. 484/2000 Sb. v platném znění, sazba odměny činí 9.000,00 Kč, a za dva úkony právní služby dle § 2, 11 a 13 odst. 4 vyhl. č. 177/1996 Sb. v platném znění po 300,00 Kč, celkem 600,00 Kč, plus 20% DPH ve výši 1.920,00 Kč, tedy celkem náklady právního zastoupení 11.520 Kč, splatné do 3 dnů od právní moci tohoto rozsudku k rukám advokátní kanceláře JUDr. Cupky.

Vzhledem k tomu, že zástupce žalovaného doložil, že je plátcem daně z přidané hodnoty, náleží mu vedle odměny za zastupování advokátem a paušální částky náhrad hotových výdajů rovněž částka odpovídající dani z přidané hodnoty, kterou je advokát povinen z odměny za zastupování a z náhrad odvést podle zvláštního právního předpisu.

Poučení: Proti tomuto rozsudku l z e podat odvolání do 15 dnů ode dne doručení jeho písemného vyhotovení k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím soudu zdejšího ve 2 vyhotovení.

V Praze dne 5. dubna 2011

JUDr. Zuzana S v o b o d o v á,v.r. samosoudce

Za správnost vyhotovení: Šenfeldová