59 ICm 1787/2010
59 ICm 1787/2010-328

NEJVYŠŠÍ SOUD OBýANSKOPRÁVNÍ A OBCHODNÍ KOLEGIUM B ur ešo va 2 0 , 6 5 7 3 7 B r no tel.: 5 4 1 5 9 3 1 1 1 , fax: 5 4 1 2 1 8 8 0 4 e-mail: p o d atelna@nso ud .cz

MČstský soud v Praze

V BrnČ dne 23. prosince 2015 sp. zn.: 29 ICdo 1/2015

Dovolání-vrácení spisu

V p íloze vracím bez rozhodnutí o dovolání spis Vašeho soudu sp. zn. MSPH, když z jeho obsahu se podává, že písemnosti zasílané úastník m nebyly v p edchozích fázích ízení doruovány zákonem p edepsaným zp sobem (tyto písemnosti dosud nejsou úinnČ dorueny). S úinností od 1. ledna 2014 [po novele zákona . 182/2006 Sb., o úpadku a zp sobech jeho ešení (insolvenní zákon), provedené zákonem . 294/2013 Sb.] není žádných pochyb o tom, že ustanovení § 160 odst. 3 insolvenního zákona pro dobu od 1. ledna 2014 p edepisuje insolvennímu soudu, který projednává a rozhoduje incidenní spor, aby všechny (!) písemnosti, které doruuje (nejen soudní rozhodnutí, ale i žalobu, vyjád ení k ní, opravné prost edky apod.) doruoval vyhláškou, tedy postupem podle § 71 insolvenního zákona. K tomu dále (p i vylouení aplikace § 75 odst. 2 insolvenního zákona) p edepisuje, aby úastník m (incidenního) ízení byly písemnosti dorueny i zvláš a rozhodnutí ve vČci samé do vlastních rukou (jde o zvláštní zp sob doruení ve smyslu § 75 odst. 1 insolvenního zákona). P iemž zákon . 182/2006 Sb., ve znČní úinném ode dne nabytí úinnosti zákona . 294/2013 Sb. platí i pro insolvenní ízení zahájená p ede dnem nabytí úinnosti tohoto zákona, právní úinky úkon , které v insolvenním ízení nastaly p ede dnem nabytí úinnosti tohoto zákona, z stávají zachovány (srov. l. II p echodné ustanovení zákona . 294/2013 Sb.). SouasnČ platí, že tam, kde je vedle doruení vyhláškou p edepsán i zvláštní zp sob doruení (což je i p ípad § 160 odst. 3 insolvenního zákona) se od zvláštního zp sobu doruení písemnosti odvíjí poátek bČhu lh ty k podání opravného prost edku nebo k jinému procesnímu úkonu (je-li spojen s doruením takové písemnosti) [§ 74 odst. 2 insolvenního zákona], ale zve ejnČní písemnosti v insolvenním rejst íku (doruení písemnosti vyhláškou) je dokladem o doruení i p i zvláštním zp sobu doruení této písemnosti (§ 74 odst. 1 insolvenního zákona). Ze spisu (i z ISIRu, oddílu C) se pak nepodává, že by s výjimkou rozsudku MČstského soudu v Praze ze dne 14. ledna 2014 . j.-219 a rozsudku Vrchního soudu v Praze ze dne 5. srpna 2014 . j. 104 VSPH 196/2014-284, insolvenní soud plnil v ízení povinnost od 1. ledna 2014 doruovat soudní písemnosti v této vČci vyhláškou. Ve smyslu výše eeného tak dosud nebyly ádnČ (zákonem p edepsaným zp sobem) dorueny nap íklad odvolání žalobce ze dne 24. února 2014 (. l. 231), doplnČní odvolání ze dne 12. b ezna 2014 (. l. 236) a ze dne 28. dubna 2014 (. l. 247), usnesení insolvenního soudu ze dne 2

10. ledna 2014 (. l. 211), ze dne 27. února 2014 (. l. 235), ze dne 26. b ezna 2014 (. l. 241), vyjád ení žalované k odvolání ze dne 2. dubna 2014 (. l. 242), ze dne 7. kvČtna 2014 (. l. 253), vyjád ení žalobce ze dne 9. ervna 2014 (. l. 264), ze dne 29. ervence 2014 (. l. 276), dovolání žalobce ze dne 16. íjna 2014 (. l. 296), usnesení insolvenního soudu ze dne 22. íjna 2014 (. l. 312), ze dne 11. prosince 2014 (. l. 319), vyjád ení žalované ze dne 18. prosince 2014 (. l. 320). Ze shora uvedeného je z ejmé, že insolvenní soud nedoruoval soudní písemnosti zákonem p edepsaným zp sobem, a je tedy t eba vedle zvláštního zp sobu doruení dostát povinnosti dle § 160 odst. 3 insolvenního zákona a tyto doruit také vyhláškou. OpČtovné p edložení vČci Nejvyššímu soudu bude na místČ až po neprodleném zhojení shora popsaných závad.

Mgr. Milan P o l á š e k , v. r. p edseda senátu

Za správnost vyhotovení: Marie Pezlarová

P íloha: spis zn.