59 ICm 166/2012
NEJVYŠŠÍ SOUD OBýANSKOPRÁVNÍ A OBCHODNÍ KOLEGIUM B ur ešo va 2 0 , 6 5 7 3 7 B r no tel.: 5 4 1 5 9 3 1 1 1 , fax: 5 4 1 2 1 8 8 0 4 e-mail: p o d atelna@nso ud .cz

MČstskému soudu v Praze ke sp. zn. 59 ICm 166/2012 V BrnČ dne 2. prosince 2014 sen. zn.: 29 ICdo 76/2014 Dovolání-vrácení spisu

V p íloze vracím bez rozhodnutí o dovolání spis Vašeho soudu sp. zn. 59 ICm 166/2012. Z jeho obsahu je totiž z ejmé, že soud prvního stupnČ p edložil spis k rozhodnutí o dovolání dvou žalobkyní, podaném proti rozsudku ze dne 25. ervna 2014, . j., 103 VSPH 169/2013-125 (MSPH 59 INS 11930/2010), kterým Vrchní soud v Praze potvrdil ve vČci samé rozsudek MČstského soudu v Praze ze dne 26. února 2013, . j.-79, p iemž soudní poplatek za dovolání ve výši 10.000,-K uhradila pouze žalobkynČ a) EUROPE COMPANY BUILDING SE (. l. 150), vycházeje z nesprávného právního názoru soudu prvního stupnČ obsaženého v usnesení tohoto soudu ze dne 17. zá í 2014, . j.-149, podle nČhož jsou žalobkynČ povinny zaplatit spolenČ a nerozdílnČ soudní poplatek za dovolání ve výši 10.000,-K. V dané vČci nejde o situaci p edvídanou ustanovením § 2 odst. 8 zákona . 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znČní úinném od 1. zá í 2011 (dále jen zákon ), které dopadá pouze na ty p ípady, kdy povinnost zaplatit (jeden) soudní poplatek vzniká více osobám (typicky tehdy, jde-li o nerozluné spoleníky); každé z dovolatelek jednotlivČ proto vznikla povinnost zaplatit soudní poplatek za dovolání ve výši 10.000,-K. Skutenost, že žalobkynČ svá dovolání podaly spolenČ na jedné listinČ, je pro posouzení jejich poplatkové povinnosti nerozhodná. Jelikož soudní poplatek za dovolání dosud zaplatila pouze žalobkynČ a) EUROPE COMPANY BUILDING SE, vyzval Nejvyšší soud žalobkyni b) ve smyslu ustanovení § 9 odst. 2 zákona, aby zaplatila soudní poplatek za dovolání ve výši 10.000,-K. Po vy ešení otázky poplatkové povinnosti soud prvního stupnČ opČtovnČ p edloží spis Nejvyššímu soudu k rozhodnutí o dovolání, a to s novou p edkládací zprávou.

JUDr. Filip C i l e e k , v. r. p edseda senátu

Za správnost vyhotovení: Lucie Žouželová

P íloha: spis zn.isir.justi ce.cz