59 ICm 1206/2015
Číslo jednací: 59 ICm 1206/2015-107 (KSPA 59 INS 4366/2014)

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY Krajský soud v Hradci Králové, pobočka v Pardubicích rozhodl samosoudcem JUDr. Karlem Kudláčkem ve věci žalobce: Milan Krátký, r. č. 460211/038, bytem Břevnice 16, PSČ 580 01, zastoupen JUDr. Pavlem Průšou, advokátem se sídlem Chotěboř, Klášterní 92, PSČ 583 01, proti žalovanému: JUDr. Jaroslav Svoboda, se sídlem Brno, Heršpická 6, PSČ 639 00, insolvenční správce dlužníka Senior Chrudim s.r.o., IČ 27154301, se sídlem Chrudim, Resselovo náměstí 113, PSČ 537 01, zastoupen Mgr. Miroslavem Sládkem, advokátem se sídlem Brno, Heršpická 6, PSČ 639 00, o vyloučení majetku z majetkové podstaty,

takto:

I. Žaloba na vyloučení movitého majetku-osobního automobilu Hyundai Terracan Diesel 3E83658 zapsaného v soupisu majetkové podstaty dlužníka Senior Chrudim s.r.o., IČ 27154301, se sídlem Chrudim, Resselovo náměstí 113, PSČ 537 01- insolvenční řízení vedeno pod sp.zn. KSPA 59 INS 4366/2014, na č.l. B-21 spisu, v části B) movitý majetek, položka č. b1) Movité věci (HM, NM), pod č. 1, se zamítá.

II. Žalobce je povinen uhradit žalovanému náhradu nákladů řízení ve výši 34.930,67 Kč, k rukám jeho právního zástupce Mgr. Miroslava Sládka, advokáta se sídlem Brno, Heršpická 800/6, PSČ 639 00, a to do tří dnů od právní moci rozsudku.

Odůvodnění: Žalobce se podanou žalobou o vyloučení majetku z majetkové podstaty dlužníka Senior Chrudim s.r.o., IČ 27154301, se sídlem Chrudim, Resselovo náměstí 113, PSČ 537 01 domáhal rozhodnutí, že se z majetkové podstaty vylučuje položka č. 10/M00002 Hyundai Terracan Diesel 6512395 zapsaný v soupisu majetkové podstaty na čl. B-21 spisu v části B isir.justi ce.cz

(movitý majetek položka b1) movité věci (HM, MM), pod č 1. V žalobě uvedl, že toto vozidlo nebylo nikdy v objektu senior Chrudim s.r.o. a za toto vozidlo také dlužník neuhradil žádnou částku. Současně sdělil, že neví, kde se uvedené vozidlo nachází. Jednáním jednatele dlužníka Ing. Jirušky je vozidlo vyřazeno z provozu od 12/2012, protože není provedena STK pro odmítnutí předání potřebných podkladů. Celkovou úhradu za uvedené vozidlo provedl žalobce, dlužník ničeho nezaplatil. Proto je uvedené vozidlo majetkem žalobce. Žalobu doplnil podáním na čl. 33 spisu, kde uvedl, že za předmětné vozidlo byla uhrazena částka 430.992 Kč podle platebního kalendáře GE Money Multiservis a.s.. Žalovaný nepravdivě tvrdí, že automobil byl zaplacen částkami 104.650 Kč a úvěrem 194.350 Kč. Vozidlo měl používat bývalý jednatel společnosti dlužníka Jiří Křepelka. V té době bylo dohodnuto, že leasingové splátky budou hrazeny ze soukromých peněz Jiřího Křepelky a tedy i z prostředků společného jmění manželů. Při vypořádání SJM se manželé Křepelkovi dohodli, že práva a povinnosti ve vztahu k vozidlu přejdou na Martinu Krátkou Křepelkovou, která poté vozidlo užívala pro svoji potřebu a hradila veškeré náklady s provozem vozidla spojené, včetně leasingových splátek. Tyto však nebyla později schopna platit, proto je za ni platil žalobce jako její otec. Vozidlo tedy bylo sepsáno do majetkové podstaty neoprávněně. Na svém stanovisku žalobce setrval i při ústních jednáních soudu. Doplnil, že od podání žaloby dohledal listinu označenou jako změna klienta úvěru-úvěrová smlouva č. 33558627 . Originál použil jako doklad k žádosti adresované leasingové společnosti GE Money Auto s.r.o. pro převod vlastnictví k vozidlu. Předloženou listinu podepsal za společnost dlužníka Ing. Jiruška, který byl v té době jednatelem. Listina však nebyla předložena leasingové společnosti, a proto po ukončení leasingu tato společnost jednala s dlužníkem. Proto je vozidlo vedeno v majetku dlužníka a bylo sepsáno do majetkové podstaty. K dispozici nemá ani jednu leasingovou smlouvu, má toliko listinu označenou jako splátkový kalendář. V závěrečném návrhu pak žalobce uvedl, že žil v domnění, že na něho přešla práva a povinnosti z úvěrové smlouvy, a proto dále doplácel splátky úvěru a hradil i další náklady se smlouvou spojené. Když úvěr doplatil, tak se oprávněně domníval, že by mu mělo vozidlo patřit. Vlastnické právo na něho přešlo na základě určité ústní dohody. Současně žalobce poukázal, že mu vlastnické právo svědčí i na základě držby, když vozidlo měla v užívání jeho dcera. Navrhl, aby žalobě bylo vyhověno.

Žalovaný se vyjádřil tak, že se žalobou nesouhlasí. Dlužník se stal vlastníkem vozidla na základě kupní smlouvy, přičemž k zajištění úhrady kupní ceny uzavřel dne 27. 5. 2010 smlouvu o úvěru se společností GE Money Multiservis a.s.. Jako vlastník je dlužník veden i v registru motorových vozidel. Žalobce nikdy vlastníkem vozidla nebyl a ani mu nesvědčí jiné právo, pro které by mělo být vozidlo vyloučeno z majetkové podstaty. Takové právo mu nemohla založit ani dohoda o přistoupení k dluhu ze dne 6. 2. 2011, na kterou odkazuje. Dohoda nebyla uzavřena dlužníkem, proto jí nemohl být dlužník vázán. Z jejího textu je patrné, že byla uzavřena mezi dvěma fyzickými osobami, a to Jiřím Křepelkou a Milanem Jiruškou. Žalovaný současně namítá neurčitost článku V. zmiňované dohody o jehož znění žalobce opírá svůj nárok. Své vyjádření doplnil podáním na čl. 26-27 spisu, když uvedl, že dlužník se stal vlastníkem vozidla Hyundai Terracan Diesel 6512395, reg. zn. 3E8 3658 na základě kupní smlouvy uzavřené s původním vlastníkem panem Vladimírem Votavou. Prodej zprostředkovávala paní Josefa Plačková, která také zastupovala společnost GE Money Multiservis a.s. při uzavření smlouvy o úvěru č. 33558531, na základě které, byly dlužníkovi poskytnuty finanční prostředky k financování koupě vozidla. Z článku 2. uvedené smlouvy vyplývá, že dlužník zaplatil část kupní ceny ve výši 104.650 Kč z vlastních zdrojů a na část kupní ceny ve výši 194.350 Kč mu byl poskytnut úvěr. Podle článku 10. smlouvy o úvěru došlo k převzetí vozidla dlužníkem při podpisu této smlouvy a v ten okamžik přešlo na dlužníka vlastnické právo k vozidlu. Dlužník nemá vozidlo ve svém držení, proto mu není ani znám jeho technický stav. Při ústních jednáních soudu uvedl, že listiny, které žalobce předkládá, nebyly zaslány leasingové společnosti v době, kdy trval smluvní vztah se společností dlužníka, a proto k nim leasingová společnost zřejmě nepřihlížela a vozidlo bylo předáno dlužníkovi. Vlastnické právo dlužníka nemohlo být ovlivněno tím, kdo skutečně hradil splátky úvěru, ani případnou změnou klienta úvěrové smlouvy, ke které však ani fakticky nedošlo. Žalobce nikdy nebyl vlastníkem vozidla, a proto bylo vozidlo do majetkové podstaty dlužníka sepsáno oprávněně. Navrhl, aby žaloba byla zamítnuta.

Insolvenční soud provedl dokazování. Ze spisu KSPA 59 INS 4366/2014 přečetl soupis majetkové podstaty na č.l. B-21 spisu. Ze spisubyly čteny výpisy z účtů na č.l. 34-36 spisu, splátkový kalendář na č.l. 37-38 spisu, listina změna klienta úvěru-úvěrová smlouva č. 33558627 -doručeno při jednání, (čteny obě strany, tedy včetně přípisu ze dne 4.10.2016), listina-fotokopie obálky a na druhé straně ověření-legalizace , ověřeno v Chrudimi dne 10.4.2012 -doručeno při jednání, velký technický průkaz k vozidlu Hyundai Terracan RZ 3E8 3658 na č.l. 28 spisu, vyrozumění o soupisu majetku do majetkové podstaty na č.l. 12 spisu, smlouva o úvěru č. 33558531 ze dne 27.5.2010 na č.l. 13 -15 spisu, výpis z evidence motorových vozidel na č.l. 29-30 spisu, faktura-daňový doklad č. 10013 (vystaveno dne 30.5.2010) na č.l. 31 spisu, smlouva o zprostředkování prodeje ze dne 7.5.2010 na č.l. 30, příkazy k úhradě na č.l. 54, smlouva o přistoupení k dluhu ze dne 16.2.2011 na č.l. 55, potvrzení o vkladu na účet na č.l. 56-60, zpráva od společnosti MONETA Auto, s.r.o. na č.l. 65 a přílohy k ní: smlouva o úvěru č. 33558627 ze dne 30.5.2010 na č.l. 69-74, splátkový kalendář ke smlouvě o úvěru č. 33558627 na č.l. 75-76, přehled plateb na č.l. 77-78, smlouva o zprostředkování prodeje ze dne 7.5.2010 na č.l. 79, faktura-daňový doklad č. 10013 (vystaveno dne 30.5.2010) na č.l. 80, potvrzení o splacení úvěru a ukončení smlouvy ze dne 19.12.2016 na č.l. 81, dopis žalobce společnosti GE Money Auto, s.r.o. ze dne 4.10.2016 na č.l. 82, změna klienta úvěru-úvěrová smlouva č. 33558627 ze dne 29.3.2012 na č.l. 83, kopie obálky s podacím razítkem (datum 4.10.2016) na č.l. 84, všeobecné obchodní podmínky na č.l. 85-89.

Soud provedené důkazy zhodnotil v souladu s ust. § 132 zák. č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, v platném znění, každý jednotlivě a všechny v jejich vzájemné souvislosti a z takto zjištěného skutkového stavu učinil následující skutkové a právní závěry:

Podle ustanovení § 225 insolvenčního zákona osoby, které tvrdí, že označený majetek neměl být do soupisu zahrnut proto, že to vylučuje jejich právo k majetku nebo že tu je jiný důvod, pro který neměl být zahrnut do soupisu, se mohou žalobou podanou u insolvenčního soudu domáhat rozhodnutí, že se tento majetek vylučuje z majetkové podstaty. (1) Žaloba musí být podána proti insolvenčnímu správci, a to ve lhůtě 30 dnů ode dne, kdy osobě uvedené v odstavci 1 bylo doručeno vyrozumění o soupisu majetku, k němuž uplatňuje právo. Lhůta je zachována, dojde-li žaloba nejpozději posledního dne lhůty insolvenčnímu soudu. (2) Nebyla-li žaloba podána včas, platí, že označený majetek je do soupisu pojat oprávněně. Totéž platí i tehdy, jestliže insolvenční soud žalobu zamítl, nebo jestliže řízení o žalobě zastavil nebo ji odmítl. (3) Od počátku běhu lhůty k podání žaloby podle odstavce 2 až do jejího skončení a po dobu řízení o podané žalobě až do jeho pravomocného skončení nesmí insolvenční správce zpeněžit majetek, který je předmětem žaloby, ani s ním jinak nakládat, ledaže tím odvrací újmu tomuto majetku bezprostředně hrozící nebo jestliže tak po podání žaloby činí se souhlasem žalobce. Ustanovení § 217 tím není dotčeno. (4) Před pravomocným skončením řízení o žalobě lze ke zpeněžení nebo jinému nakládání s majetkem podle odstavce 4 přistoupit, jestliže tak z důvodů hodných zvláštního zřetele určil insolvenční soud ve výroku rozhodnutí, jímž žalobu zamítl, řízení o ní zastavil nebo ji odmítl. Z výtěžku zpeněžení nebo jiného nakládání s takovým majetkem mohou být věřitelé uspokojeni až po pravomocném skončení řízení o žalobě. (5) Byla-li zpeněžena věc, která neměla být pojata do soupisu, má její vlastník právo na vydání výtěžku zpeněžení; jeho právo na náhradu škody tím není dotčeno. (6)

Insolvenční soud po provedeném dokazování dospěl k závěru, že žaloba není důvodná. Podle smlouvy o zprostředkování prodeje ze dne 7. 5. 2010 mezi prodávajícím Vladimírem Votavou a zprostředkovatelem Josefou Plačkovou bylo předmětem prodeje vozidlo Hyundai Terracan Diesel 2.9 CRDi, VIN KMHNM81XP5U159095. Smlouva o úvěru č. 33558627 byla uzavřena mezi společností GE Money Multiservis a.s. zastoupenou Josefou Plačkovou a společností Futurum vzdělávací institut s.r.o. (dřívější název obchodní firmy společnosti dlužníka) dne 30. 5. 2010. Podle článku 2. uvedené smlouvy byla cena vozidla celkem 299.000 Kč. Část kupní ceny byla zaplacena klientem (dlužníkem) dealerovi (GE Money Multiservis a.s.) ve výši 140.650 Kč. Výše poskytnutého úvěru byla 194.350 Kč. Podle článku 4. smlouvy měl být úvěr splácen měsíčními splátkami v celkové výši 8.979 Kč. Podle článku 10. dealer předal a klient převzal vozidlo současně s podpisem smlouvy o úvěru. Vlastnické právo k vozidlu přechází na klienta jeho převzetím. Z uvedeného je prokázáno, že vlastníkem vozidla, které je předmětem sporu, byla od podpisu smlouvy o úvěru, tedy od 30. 5. 2010 společnost dlužníka.

Žalobce v rámci svých důkazních návrhů předložil soudu listiny obsahující kopie vkladových lístků, jimiž prokazoval, že platil za dlužníka splátky úvěru. Současně předložil soudu listinu označenou jako změna klienta úvěru-úvěrová smlouva č. 33558627 ze dne 29. 3. 2012, kterou jednak podle vlastního tvrzení a jednak podle průvodního dopisu zaslal společnosti GE Money Auto s.r.o. až 4. 10. 2012. Ze zprávy společnosti Moneta Auto s.r.o. na čl. 68 vyplývá, že tato společnosti zaslala společnosti dlužníka potvrzení o splacení úvěru v originále dne 13. 6. 2014 na adresu jeho sídla. Tedy již v tomto roce došlo k ukončení smlouvy. Pokud žalobce v říjnu 2016 doručil společnosti GE Money Auto s.r.o. listinu označenou změna klienta úvěru-úvěrová smlouva č. 33558627 ze dne 29. 3. 2012, stalo se tak v době, kdy úvěrový vztah byl již ukončen a tato listina byla tedy ve vztahu k tomuto skončenému právnímu vztahu zcela bez významu.

Insolvenční soud se neztotožnil ani s dalšími tvrzeními žalobce obsaženými v žalobě a v jejich doplněních. Pro posouzení celé věci bylo bez významu, že vozidlo fakticky užívala dcera žalobce Martina Krátká Křepelková, a že hradila všechny náklady s provozem vozidla spojené. Tímto způsobem nemohla vlastnické právo vydržet, a i pokud by se tak stalo, nesvědčilo by vlastnické právo žalobci a ten by potom byl osobou, která není k podání vylučovací žaloby aktivně legitimována. Rovněž bylo bez významu, že žalobce platil za dlužníka leasingové splátky. Tato situace mohla být pro žalobce toliko důvodem k uplatnění svého nároku vůči dlužníku z titulu bezdůvodného obohacení dlužníka přihláškou pohledávky do insolvenčního řízení.

Vzhledem k výše podrobně rozvedeným skutečnostem insolvenční soud uzavřel, že žalobce neunesl důkazní břemeno a neprokázal, že by mu svědčilo k vozidlu, jehož vyloučení z majetkové podstaty se domáhá, vlastnické právo a tedy, že je osobou aktivně legitimovanou k podání žaloby o vyloučení tohoto majetku z majetkové podstaty dlužníka. Naopak bylo prokázáno, že dlužník byl vlastníkem vozidla od 30.5.2010 a je jím do současné doby. Sepsání tohoto majetku do majetkové podstaty dlužníka žalovaným jako insolvenčním správcem bylo oprávněné. Proto insolvenční soud rozhodl tak, že žalobu na vyloučení osobního automobilu Hyundai Terracan Diesel 3E83658 z majetkové podstaty dlužníka, zamítl.

O nákladech řízení, rozhodl insolvenční soud ve smyslu ustanovení § 142 o.s.ř. a úspěšnému žalobci přiznal jejich náhradu. Žalovanému byla přiznána náhrada nákladů za právní zastoupení podle vyhlášky č. 177/1996 Sb. advokátní tarif v platném znění ve výši 34.930,67 Kč, a to za 7 úkonů právní služby á 3.100 Kč (§ 9 odst. 4, písm. c)), tj. 21.100 Kč, , 7x režijní paušál á 300 Kč, tj. 2.100 Kč, cestovné za 2 cesty z Brna do Pardubic a zpět osobním automobilem tovární značky Nissan Qashqai, reg. zn. 7B73440, ujeto celkem 544 km, tj. 3.268,32 Kč, 18 půlhodin za ztrátu času á 100 Kč, tj. 1.800 Kč + příslušná sazba DPH, t.j. 6.762,35 Kč, celkem tedy 34.930,67 Kč Současně soud uložil žalobci, aby náhradu nákladů řízení zaplatil k rukám právního zástupce žalovaného do tří dnů od právní moci rozsudku.

Poučení : Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání, a to do 15 dnů od jeho doručení prostřednictvím podepsaného soudu k Vrchnímu soudu v Praze.

V Pardubicích dne 6. září 2017

JUDr. Karel Kudláček v. r. soudce

Za správnost vyhotovení: Michaela Šteklová