59 ICm 119/2012
Číslo jednací: 59 ICm 119/2012-66 (KSPA 59 INS 12308/2011-C1- 15)

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY Krajský soud v Hradci Králové pobočka Pardubice rozhodl samosoudcem JUDr. Karlem Kudláčkem ve věci žalobce: HELP FINANCIAL, s.r.o., IČ 26440334, se sídlem Mladá Boleslav, Českobratrské náměstí 1321, PSČ 293 01, zastoupen JUDr. Romanem Rácem, advokátem, se sídlem Praha 10, Kubánské nám. 11, PSČ 100 00, proti žalovanému: 1. správcovská a konkurzní, v.o.s., IČ 26126788, se sídlem Pardubice, třída Míru 67, insolvenční správce dlužníka Ivana anonymizovano , anonymizovano , bytem Pardubice, Nábřeží Závodu Míru 1857, PSČ 530 02, zastoupen Mgr. Martinem Červinkou, advokátem, se sídlem Čechova 396, 560 02 Česká Třebová, o určení pravosti a výše pohledávky

takto:

I. Určuje se, že pohledávka žalobce č.1 přihlášená přihláškou pohledávek pod označením P4 ve výši 23.900,-Kč do insolvenčního řízení dlužníka Ivany anonymizovano , anonymizovano , bytem Pardubice, Nábřeží Závodu Míru 1857, PSČ 530 02 vedeného Krajským soudem v Hradci Králové, pobočka Pardubice pod sp.zn. 59 INS 12308/2011, je co do pravosti a výše 11.016,-Kč po právu. II. Určuje se, že pohledávka žalobce č.2 přihlášená přihláškou pohledávek pod označením P4 ve výši 3.500,-Kč do insolvenčního řízení dlužníka Ivany anonymizovano , anonymizovano , bytem Pardubice, Nábřeží Závodu Míru 1857, PSČ 530 02 vedeného Krajským soudem v Hradci Králové, pobočka Pardubice pod sp.zn. 59 INS 12308/2011, není co do pravosti a výše 3.500,-Kč po právu. III. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění: Včas podanou žalobou (žaloba doručena 13.1. 2012) se žalobce domáhal určení, že jeho pohledávka označená jako P4/1 za dlužníkem Ivanou anonymizovano , anonymizovano , bytem Pardubice, Nábřeží Závodu Míru 1857, PSČ 530 02, přihlášená do insolvenčního řízení vedeného Krajským soudem Hradec Králové pobočka Pardubice pod sp.zn. KSPA 59 INS 12308/2011 je po právu i v částce 11.016,-Kč jako pohledávka nevykonatelná. V žalobě (KSPA 59 INS 12308/2011) uvedl, že přihlásil nevykonatelnou pohledávku za dlužníkem do insolvenčního řízení v celkové výši 20.400,-Kč. Při přezkumném jednání dne 2.11. 2011 byla pohledávka ve výši 11.016,-Kč insolvenčním správcem popřena. Popřená část pohledávky představuje poplatek za poskytnutí půjčky, který se dlužník zavázal zaplatit současně s poskytnutou půjčkou. Dlužník zaplatil pouze část, když jeho splátky jdou nejprve na zaplacení poplatku a poté na samotnou jistinu půjčky. Neztotožňuje se v názorem žalovaného, který pohledávku v této části popřel pro rozpor s dobrými mravy. Sjednaný poplatek je zcela v souladu se zákonem, neboť s půjčkou jsou vynaloženy paušální náklady, které souvisejí s uzavřením smlouvy, prací obchodního zástupce, posouzením dlužníka, vybíráním splátek, administrací půjčky, atd.. V souvislosti s těmito paušálními náklady činí uvedený poplatek 61,2 % jistiny a je nižší než by dlužník zaplatil v běžné bance na úrocích a poplatcích. V této souvislosti poukázal na produkt Perfektní půjčka poskytovaný Komerční bankou, a.s., kde se navýšení pohybuje okolo 72%. Pokud jde o pohledávku vedenou pod označením P4/2, kterou žalobce přihlásil ve výši 3.500,-Kč a žalovaný ji při přezkumném jednání zcela popřel, tak se jedná o nárok z titulu smluvní pokuty uplatněný dle čl. 12 smluvních podmínek. Smluvní pokuta zajišťuje dluh ve výši 29.016,-Kč. Dlužník se dostal do prodlení s úhradou splátek, proto byl žalobce oprávněn uplatnit smluvní pokutu za každé jednotlivé prodlení. Toto neučinil, a uplatnil smluvní pokutu toliko jednou v částce 3.500,-Kč. Smluvní pokuta je přiměřená a dobrým mravům se nepříčí, proto je nárok žalobce po právu. Navrhl, aby žalobě bylo vyhověno.

Žalovaný se k žalobě obsáhle vyjádřil. Označil mj. smlouvu uzavřenou mezi žalobcem a dlužníkem za absolutně neplatnou, neboť byla uzavřena v rozporu s dobrými mravy, když RPSN činí 177%. Na podporu svého tvrzení citoval z rozhodnutí soudů různých stupňů. Dále uvedl, že dalším důvodem neplatnosti smlouvy je ujednání o souhrnném poplatku , které považuje za neurčité a odporující zákonu. Ujednání ve smlouvě o souhrnném poplatku v sobě zahrnuje úplatu i sjednaný úrok a je natolik složité, aby žadatel o půjčku poskytovanou nebankovním subjektem se dokázal ve svých povinnostech dostatečně správně orientovat. Pokud jde o smluvní pokutu ve výši 3.500,-Kč dle čl. 12 smluvních podmínek, tak ta nebyla platně sjednána. Uvedené ujednání připouští ukládat smluvní pokutu opakovaně za prodlení s úhradou každé splátky, a je proto zjevně nepřiměřená a v rozporu se smyslem smluvní pokuty. Je přitom třeba vzít v úvahu i výši zajištěné částky, která představuje sumu 558,-Kč. Navrhl zamítnutí žaloby.

Na svých stanoviscích účastníci setrvali i při jednání soudu.

Soud k důkazu přečetl ze spisu KSPA 59 INS 12308/2011 usnesení o úpadku na čl. A-9, insolvenční návrh dlužníka na čl. A-1, protokol o přezkumném jednání na čl. B-5, seznam přihlášených pohledávek na čl. B-3/1 až-B-3/7, B-3/13, přihlášku žalobce vedenou pod P4 a z ní zejména tyto přílohy: platební historie, smlouvu o půjče č. 036433 ze dne 13.11.2010, smluvní podmínky smlouvy o půjče, vyrozumění o popření pohledávky ze dne 23.12.2011 s doručenkou (doručeno 29.12.2011).

Na základě shora uvedeného soud učinil následující skutkový a právní závěr:

Žalobce přihlásil do insolvenčního řízení ve věci dlužníka Ivany anonymizovano , anonymizovano , bytem Pardubice, Nábřeží Závodu Míru 1857, PSČ 530 02 pod sp.zn. KSPA 59 INS 12308/2011 nevykonatelnou pohledávku vedenou pod označením P4/1 v celkové výši 20.400,-Kč. Důvodem vzniku pohledávky byla smlouva o půjčce uzavřená mezi věřitelem a dlužníkem dne 13.11. 2010. Dlužníkovi byla poskytnuta půjčka ve výši 18.000,-Kč, kterou (KSPA 59 INS 12308/2011) v hotovosti převzal. Současně se zavázal žalobci zaplatit poplatek ve výši 11.016,-Kč. Celkový závazek dlužníka tedy činil 29.016,-Kč. Dlužník se jej zavázal žalobci zaplatit v 52 týdenních splátkách po 558,-Kč. Uhrazeno bylo 8.616,-Kč. Závazek se stal splatným dne 1.3. 2011. K tomuto je třeba uvést, že v tomto případě nebyly spláceny úroky z poskytnuté půjčky, ale byl sjednán poplatek za poskytnutí půjčky, přičemž toto ujednání není v rozporu se zákonem a jeho výše není v rozporu s dobrými mravy. Soud vzal v úvahu, že s poskytnutou půjčkou byly vynaloženy paušální náklady, které souvisejí s uzavřením smlouvy, prací obchodního zástupce, posouzením dlužníka, vybíráním splátek, administrací půjčky atd. V případě půjčky dlužníka ve výši 18.000,-Kč byl poplatek stanoven ve výši 11.016,-Kč, což je 61,2% jistiny. Vzhledem ke službám, které dlužník s uvedenou půjčkou získal, jako jsou osobní návštěvy obchodního zástupce, poskytnutí půjčky bez zajištění a doložení příjmů dlužníka, jakož i rychlost poskytnutí půjčky, je tento poplatek odpovídající, a je nižší než kolik by dlužník zaplatil v běžném peněžním ústavu na úrocích a poplatcích, pokud by se mu vůbec půjčku podařilo získat. Soud tedy uzavírá, že sjednaný poplatek není v žádném rozporu s dobrými mravy, a tedy ani není v rozporu se zákonem, když jeho sjednání bylo možné a jeho výše nijak nevybočuje z výše obvyklé při poskytování služeb stejných či obdobných. Proto v tomto případě soud žalobě vyhověl a rozhodl tak, že pohledávka žalobce je po právu i v částce 11.016,-Kč.

Pohledávku pod označením P4/2 žalobce uplatnil jako smluvní pokutu ve výši 3.500,-Kč za prodlení se splátkou dle článku 16 smluvních podmínek. Soud pohledávku hodnotil v celkovém kontextu uzavřené smlouvy o půjčce. Částku sjednanou jako jednorázový poplatek ve výši 11.016,-Kč (při poskytnutí půjčky ve výši 18.000,-Kč) považuje za dostatečný a přiměřený nástroj, kryjící i určitou vyšší rizikovost při poskytování těchto půjček při srovnání s podmínkami poskytování půjček běžnými peněžními ústavy. Navíc smluvní pokutou s možností jejího opakovaného ukládání je zajišťováno zaplacení splátky půjčky ve výší 558,-Kč, tedy téměř sedminásobně vyšší. Tvrzení žalobce, že mohl požadovat smluvní pokutu opakovaně, avšak neučil tak, je v tomto kontextu bez významu. V daném případě soud považuje ujednání smlouvy o půjčce ze dne 13.11.2010 o smluvní pokutě (článek 16) za neplatné pro rozpor s dobrými mravy dle ust. § 39 obč. zák. a také dle ust. § 55 obč. zák. a ust. § 56 odst. 1 obč. zákoníku, a rozhodl tedy tak, že tato pohledávka přihlášena po právu není. Pokud jde o náhradu nákladů řízení žalobce měl ve sporu převažující úspěch a jejich náhrada by mu náležela. Soud však rozhodoval podle ustanovení § 202 odst. 1 IZ, kde je stanoveno, že ve sporu o pravost, výši nebo pořadí přihlášených pohledávek nemá žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení proti insolvenčnímu správci.

P o u č e n í : Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání ve lhůtě do patnácti dnů od doručení písemného vyhotovení rozsudku prostřednictvím podepsaného soudu k Vrchnímu soudu v Praze.

Nesplní-li povinný dobrovolně, co mu ukládá vykonatelné rozhodnutí, může oprávněný podat návrh na soudní výkon rozhodnutí.

V Pardubicích dne 2. listopadu 2012 JUDr. Karel Kudláček,v.r. samosoudce

Za správnost vyhotovení: Štěrbová Markéta