59 ICm 1146/2012
Č.j. 59 ICm 1146/2012-61

ČESKÁ REPUBLIKA r ROZSUDEK JMENEM REPUBLIKY

Městský soud V Praze rozhodl JUDr. Zuzanou Svobodovou jako samosoudkyní V právní věci žalobkyně: Ing. Mgr. Eva Hepperová, se sídlem Rybářská 1665/2, Opava, insolvenční správce dlužníka: TRAVEL MARKET, s.r.o., IČO 256 00 842, se sídlem Na Groši 6/1165, Praha 10, zast. JUDr. Lenkou Vidovičovou, advokátkou, se sídlem Zámečnická č. 3a, Olomouc, proti žalovaně: Helena anonymizovano , anonymizovano , bytem Vodnická 48/437, Praha 4, zast. Radimem Sklenářem, trvale bytem Šumavská 14, Šumperk, adresa pro doručování Pod Čertovou Skalou 4, Praha 8, jako obecným zmocněncem, o žalobě na určení neplatnosti právního úkonu, takto:

I. Právní úkon-kupní smlouva z15.1.2008, jíž se převádí na žalovanou nemovitosti zapsané na LV č. 953, (nyní LV č. 1268) kat. území Zlaté Hory tj. pozemky parc. č.1043, 1067, 1069, 1070, 3192, 3193, 3194 a 3195 u Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště Jeseník, je neplatný.

II. Žalovaná je povinna uhradit žalobkyni na nákladech právního zastoupení 15.681,00 Kč k rukám advokátní kanceláře JUDr. Vidovičově do 3 dnů od právní moci tohoto rozsudku. pokračování 59 ICm 1 146/2012

III. Žalovaná je povinna zaplatit na účet zdejšího soudu soudní poplatek ze žaloby ve výši 5.000,00 Kč do 3 dnů od právní moci rozsudku na účet zdejšího soudu.

Odůvodnění:

Žalobkyně žalobou podanou u zdejšího soudu dne 25.4. 2012 požadovala určení, že kupní smlouva ze dne 15.1.2008 uzavřená mezi dlužníkem, který jednal prostřednictvím svého jednatele, Ing. Jiřího Pavlíka, jakožto prodávajícím a žalovanou jako kupujícím, je neplatná popř. neúčinná, vzhledem k tomu, že tato smlouva byla uzavřena v rozporu s ust. § 196a odst. 1 a 3 Obch.z., kdy nebyl dán souhlas k uzavření předmětné kupní smlouvy valnou hromadou dlužníka, hodnota plnění byla vyšší než 1 desetina základního kapitálu společnosti dlužníka, dále mezi stranami kupní smlouvy byl v době podpisu vztah osob blízkých, nebot strany žijí v partnerském vztahu a mají společného potomka, popř. představuje předmětná kupní smlouva neúčinný právní úkon ve smyslu ust. § 240 IZ, nebot se jedná o právní úkon bez přiměřeného protiplnění. Věřitelé tak byli zkráceni o možnost uspokojení jejich přihlášených a zjištěných pohledávek. Dlužník byl v době převodu nemovitostí v úpadku, proto je předmětný právní úkon přinejmenším neúčinný. Nemovitosti byly zapsány do soupisu majetkové podstaty z důvodu absolutní neplatnosti napadené kupní smlouvy. Usnesení o zjištění úpadku bylo vydáno dne 2.5.2011.

Žalovaná navrhla zamítnutí žaloby s odkazem na rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR ze dne 8.12.2012 sp.zn.: 31 Cdo 3986/2009, protože předmětná kupní smlouva není neplatná, nebot kupní cena byla cenou tržní (v daném místě a čase obvyklá), a nemusela být stanovena na základě posudku znalce jmenovaného soudem, ale toliko na základě znaleckého posudku pro daňové účely vypracovaného znalcem Ing. Miroslavem Mráčkem č. 2371/ 105/08. Výše ceny převáděného majetku tedy odpovídala jeho reálné hodnotě a na straně dlužníka nedošlo k žádnému vzniku škod. Žalovaná měla za to, že souhlas valné hromady před uzavřením kupní smlouvy byl dán, kupní cenu za předmětné nemovitosti řádně uhradila jednak z vlastních prostředků, jednak rozdíl ve výši 368.960,00 Kč mezi kupní cenou dle posudku a kupní cenou již zaplacenou byl uhrazen formou započtení na skutečnou a existující pohledávku žalované vůči společnosti dlužníka. Blízký vztah k Ing. Jiřímu Pavlíkovi pokládá žalovaná v této souvislosti za irelevantní. Dále žalovaná uvedla, že do společnosti dlužníka investovala formou půjček více než 2 mil. Kč, které nebyly přihlášeny do insolvenčního řízení.

Ze spisu zdejšího soudu sp. zn. MSPH 59 INS 2024/2011 bylo zjištěno, že usnesením ze dne 2.5.2011 na čl. A-30 byl zjištěn úpadek, prohlášen konkurs na majetek dlužníka, usnesením schůze věřitelů z 26.7.2011 byla insolvenčním správcem ustanovena žalobkyně, shora uvedené nemovitosti byly zapsány do soupisu majetkové podstaty insolvenčním správcem dne 18.7.2011 na č.l. B-6, dle seznamu přihlášených pohledávek předloženým správcem ze dne 11.7.2011 na č.l. B-5 se do insolvenčního řízení přihlásilo 17 věřitelů s pohledávkami v celkové výši 24,164.744,65 Kč. pokračování 59 ICm 1 146/2012

Z příloh založených žalobkyní bylo zjištěno, že mezi dlužníkem, jednajícím Ing. Jiřím Pavlíkem, jako prodávajícím a žalovanou, jako kupujícím, byla dne 15.1.2008 uzavřena kupní smlouva na předmětné nemovitosti s cenou ve výši 507.000,00 Kč s tím, že dle smlouvy měla být kupní cena uhrazena do 3 měsíců od zapsání kupujícího jako vlastníka předmětných pozemků do katastru nemovitostí. Právní účinky vkladu do katastru nemovitostí vznikly 25.4.2008 (výpis z bezplatné evidence katastru nemovitostí).

Z příloh založených žalovanou bylo zjištěno, že v nepodepsané kopii znaleckého posudku ze dne 31.7.2008 č. 2371/105/08 vypracovaného Ing. Miroslavem Mráčkem není oceněna hodnota pozemku parc. č.1043. Posudek obsahuje toliko ocenění pozemků parc. č. 1067, 1069, 1070, 3192, 3193, 3194 a 3195 v celkové hodnotě 875.960,00 Kč. Posudek není opatřen řádným podpisem, razítkem a úplnou znaleckou doložkou.

Z výpisů z účtu žalované u České spořitelny založených ve spisu na č.l. 29-35 společně s přílohami za rok 2007-2010 je patrné, že přes účet žalované docházelo k častému přesunu vysokých finančních částek mezi Ing. Jiřím Pavlíkem, společností BOHEMA Zlaté hory, a.s. (v níž byl Ing. Jiří Pavlík jednatelem) a dlužníkem.

Zejména byly zjištěny následující přesuny financí: dne 20.3.2008 zaslala žalovaná na účet č.1850041399/0800 (účet patří společnosti BOHEMA Zlaté hory, a.s.) částku ve výši 105.000,00 Kč, dne 3.4.2008 byla pokladnou mimoemisně vložena na účet žalované částka ve výši 40.000,00 Kč, dne 7.4.2008 mimoemisně vybráno 97.962,00 Kč, dne 10.4.2008 uhradil Ing. Jiří Pavlík na účet žalované 40.000,00 Kč, dne 11.4.2008 zaslala společnost BOHEMA Zlaté hory, a.s. na účet žalované 155.000,00 Kč, dne 15.5.2008 poukázal Ing. Jiří Pavlík ze svého účtu č. 374668013/0800 na účet žalované 1.000.000,00 Kč, dne 21.5.2008 zaslala žalovaná na účet dlužníka č. 1815732389/0800 částku ve výši 507.000,00 Kč a dne 29.5.2008 zaslala žalovaná na účet č. 374668013/0800, tj. účet Ing. Pavlíka, částku ve výši 493.000,00 Kč, z čehož mimo jiné vyplývá, že tehdejší jednatel dlužníka Ing. Jiří Pavlík financoval přes účet žalované koupi předmětných pozemků a že žalovaná nezaplatila předmětné pozemky z vlastních prostředků.

Dále byly na účet žalované vloženy následující částky: dne 20.11.2008 společností BOHEMA Zlaté hory, a.s. částka ve výši 20.000,00 Kč, dne 5.12. 2008 vloženo pokladnou 125.000,00 Kč a dne 17.12.2008 částka ve výši 40.000,00 Kč, dne 7.1.2009 částka ve výši 35 .000,00 Kč, a dne 20.1.2009 je uhrazena z jiné banky částka ve výši 100.000,00 Kč. Dne 29.1.2009 zasílá žalovaná na účet dlužníka částku ve výši 365.00,00 Kč.

Z výpisů z účtu žalované u Raiffeisenbank a.s. založených ve spisu na č.l. 36-52 vykazující pohyby na účtu mezi rokem 2007 až 2010 jsou mimo jiné patrné přesuny financí, které prokazují, že nejprve byla žalobkyni poskytnuta vysoká finanční částka, kterou žalobkyně následně měla půjčovat z vlastních zdrojů dlužníkovi. Toto tvrzení prokazují především následující pohyby na účtu žalované: dne 6.10.2008 obdržela žalovaná zúčtu č. 3465886001/5500 platbu za byt ve výši 3.000.000,00 Kč, dne 5.11.2008 zasílá žalovaná na účet č. 148383028/5500 částku ve výši 100.000,00 Kč, dne 11.11.2008 na účet č. 13004254/6200 částku ve výši 220.000,00 Kč, dne 25.11.2008 na pokračování 59 ICm 1 146/2012

účet společnosti BOHEMA Zlaté hory, a.s. částku ve výši 591.900,00 Kč, dne 1.12.2008 na účet č. 374668013/0800 s textem Jirka-účet částku ve výši 900.000,00 Kč, dne 15.12.2008 zasílá žalovaná dlužníkovi 800.000,00 Kč (s poznámkou půjčka Travel Market ), dne 19.12.2008 obdržela žalovaná na účet částku ve výši 446.000,00 Kč z účtu č. 374668013/0800, tj. z účtu Ing. Pavlíka, a dne 19.12.2008 zasílá žalovaná dlužníkovi 420.000,00 Kč (s poznámkou půjčka TM ). Dále dne 26.2.2009 je z účtu č. 324481189/0800 zasláno na účet žalované 2.900.000,00 Kč, dne 3.3.2009 zasílá dlužníkovi žalovaná 535 .000,00 Kč (s poznámkou půjčka Travel Market ) a dne 12.5.2009 zasílá žalovaná na účet 190000-513176001/5500 částku ve výši 1,800.000,00 Kč.

Z výpisů z obchodního rejstříku bylo zjištěno, že Ing. Jiří Pavlík byl v r. 2008 jediným společníkem i jednatelem dlužníka společnosti TRAVEL MARKET, s.r.o. a BOHEMA Zlaté hory, a.s.

Žalovaná předložila kopie údajných smluv o úvěru uzavřených mezi dlužníkem a žalovanou, jako věřitelem, ze dne 14.12.2008 na částku ve výši 800.000,00 Kč, ze dne 16.12.2008 na částku ve výši 420.000,00 Kč, ze dne 28.1.2009 na částku ve výši 365.000,00Kč, ze dne 2.3.2009 na částku ve výši 535.000,00 Kč, a na částku 70.000,00 Kč. Dále předložila dohodu ze dne 18.12.2008 o započtení pohledávek mezi dlužníkem, jednajícím Ing. Jiřím Pavlíkem, a žalovanou ve výši 368.960,00 Kč (jakožto rozdíl/nedoplatek mezi již uhrazenou kupní cenou za předmětné nemovitosti ve výši 507 .000,00 Kč a cenou stanovenou ve výše jmenovaném znaleckém posudku ve výši 875.960,00 Kč) a 420.000,00 Kč (pohledávka vzniklá ztitulu úvěru poskytnutého žalovanou dlužníkovi z titulu smlouvy o úvěru ze dne 16.12.2008).

Podle ust. § 39 OZ neplatný je právní úkon, který svým obsahem nebo účelem odporuje zákonu nebo jej obchází anebo se příčí dobrým mravům.

Podle ust. § 231 odst. 2 IZ v průběhu insolvenčního řízení posoudí neplatnost takového právního úkonu pouze insolvenční soud, a to bud jako otázku předběžnou nebo v incidenčním sporu, jehož předmětem je tato otázka. Žalobu v tomto sporu mohou podat účastníci insolvenčního řízení s výjimkou dlužníka, nejde-li o dlužníka s dispozičními oprávněními, insolvenční správce a státní zastupitelství. Žalobcem nebo žalovaným musí být vždy insolvenční správce.

Podle ust. § 235 a násl. a § 240 odst. 3 IZ jsou neúčinnými právními úkony, kterými dlužník zkracuje možnost uspokojení věřitelů; právnímu úkonu bez přiměřeného protiplnění lze odporovat, byl-li učiněn v posledních 3 letech před zahájením insolvenčního řízení ve prospěch osoby dlužníku blízké.

Podle ust. § 240 odst. 1 a 2 IZ se právním úkonem bez přiměřeného protiplnění rozumí právní úkon, jímž se dlužník zavázal poskytnout plnění bezúplatně nebo za protiplnění, jehož obvyklá cena je podstatně nižší než obvyklá cena plnění, k jehož plnění se zavázal dlužník. Dále se takovým právním úkonem rozumí právní úkon, který dlužník učinil v době, kdy byl v úpadku, kdy se má za to, že právní úkon bez přiměřeného pokračování 59 ICm 1 146/2012 protiplnění učiněný ve prospěch osoby dlužníku blízké je úkonem, který dlužník učinil v době, kdy byl v úpadku.

Podle ust. § 196a odst. 1, 3 Obch.z. společnost může uzavřít smlouvu o úvěru nebo půjčce s členem představenstva, dozorčí rady, prokuristou nebo jinou osobou, která je oprávněna jménem společnosti takovou smlouvu uzavřít, nebo osobami jim blízkými, nebo na ně bezplatně převést majetek společnosti jen s předchozím souhlasem valné hromady a jen za podmínek obvyklých v obchodním styku. Jestliže společnost nebo jí ovládaná osoba nabývá majetek od zakladatele, akcionáře nebo od osoby jednající s ním ve shodě anebo jiné osoby uvedené v odstavci 1 nebo od osoby jí ovládané anebo od osoby, se kterou tvoří koncern, za protihodnotu ve výši alespoň jedné desetiny upsaného základního kapitálu ke dni nabytí nebo na ně úplatně převádí majetek této hodnoty, musí být hodnota tohoto majetku stanovena na základě posudku znalce jmenovaného soudem. Pro jmenování a odměňování znalce platí ustanovení § 59 odst. 3. Jestliže k nabytí dochází do 3 let od vzniku společnosti, musí je schválit valná hromada.

S poukazem na citovaná ustanovení a výsledky dokazování dospěl soud k závěru, že je na místě žalobě vyhovět, protože při uzavírání kupní smlouvy nebyly splněny podmínky ust. § 196a odst. 1,3 Obch.z., když nebyl předložen souhlas valné hromady resp. rozhodnutí jediného společníka o prodeji nemovitostí osobě blízké jednateli dlužníka a řádný znalecký posudek prokazující tržní cenu převáděných nemovitostí. Na základě výše uvedených výpisů z účtů žalované bylo prokázáno, že žalovaná, jako osoba blízká dlužníkovi, nezaplatila kupní cenu z vlastních prostředků, nýbrž z prostředků zasálaných na j ejí účet j ednatelem dlužníka Ing. Jiřím Pavlíkem. Finanční prostředky na účet žalované byly Ing. Jiřím Pavlíkem poukazovány také za účelem údajného poskytování úvěrů, které měla žalovaná jakoby z vlastních prostředků poskytovat dlužníkovi a posléze je použít k zápočtu doplatku kupní ceny. Svědčí o tom zejména příchozí a odchozí platby v podobné výši a podobného data. V kupní smlouvě je uvedená jiná cena nemovitostí než v předloženém neautorizovaném znaleckém posudku, který uvádí cenu podstatně vyšší, přestože neobsahuje ocenění jednoho z prodávaných pozemků. Soud neuvěřil tvrzení žalované, že dlužníkovi poskytovala úvěry, nebot jako osoba fyzická neměla oprávnění k poskytování úvěrů, mohla by poskytnout půjčku z vlastních prostředků, ale z výpisů z jejích účtů jednoznačně vyplývá, že bezprostředně před údajným poskytnutím půjčky jí přišla na účet příslušná částka, která zase byla na účet dlužníka odeslána (např. dne 19.12.2008 obdržela žalovaná na účet částku ve výši 446.000,00 Kč z účtu č. 374668013/0800, tj. z účtu Ing. Pavlíka, a dne 19.12.2008 zasílá žalovaná dlužníkovi 420.000,00 Kč (s poznámkou půjčka TM ), zatímco údajná půjčka 70.000,00 Kč se ve výpisu nevyskytuje. Placení kupní ceny proběhlo tak, že dne 15.5.2008 poukázal Ing. Jiří Pavlík ze svého účtu č. 374668013/0800 na účet žalované 1.000.000,00 Kč, dne 21.5.2008 zaslala žalovaná na účet dlužníka č. 1815732389/0800 částku ve výši 507.000,00 Kč odpovídající výši sjednané kupní ceně a dne 29.5.2008 zaslala žalovaná na účet č. 374668013/0800, tj. účet Ing. Pavlíka, částku ve výši 493.000,00 Kč (zbývající způvodně zaslaného 1 mil. Kč). Zda a kdy byly skutečně uzavřeny smlouvy o půjčkách a zejména smlouva o započtení pohledávek může soud jen spekulovat a má pochybnosti o jejich správném datování. pokračování 59 ICm 1 146/2012

Dlužník byl prokazatelně v úpadku zejména formou insolvence, když jeho pohledávky v době uzavření napadené kupní smlouvy činily nejméně 24.164.744,65 Kč a dlužník nebyl schopen je splatit. Jeho věřitelé tak byli omezeni v možnosti uspokojení svých pohledávek. Soud tedy dospěl kzávěru, že kupní smlouva je dle § 231 IZ absolutně neplatná dle ust. § 196a odst. 1,3 Obch.z. a pro obcházení zákona dle ust. § 39 OZ, nebot byla zcela evidentně uzavírána s úmyslem zkrátit věřitele a zachránit majetek pro společníka a jeho rodinu. Soud proto rozhodl, jak je uvedeno ve výroku.

O nákladech řízení bylo rozhodnuto dle ust. § 142 odst.1 o.s.ř. a § 163 a 202 odst. 1 IZ, nebot žalobkyně měla ve věci plný úspěch, náklady řízení jí vznikly za právní zastoupení, a to odměna dle ust. § 8 vyhl.č. 484/2000 Sb. vplatném znění ve výši 10.000,00 Kč, za 5 úkonů právní služby dle § 2, 11 a 13 odst. 4 vyhl. č. 177/1996 Sb. vplatném znění, po 300,00 Kč, plus 21% DPH, celkem 13.915,00 Kč a cestovné pendolinem Olomouc-Praha a zpět a to dne 27.11.2012 celkem 812,00 Kč a 5.2.2013 ve výši 954,00 Kč (zpáteční jízdenka 714,00 Kč a 2x místenka ve výši 120,00 Kč), tedy celkem náklady právního zastoupení 15 .681,00 Kč. Ve výroku rozsudku obsaženého v protokolu o jeho vyhlášení dne 12.2.2013 byla nesprávně uvedená částka nákladů řízení, nebot nebyla započtena částka 812,00 Kč jízdného. Vzhledem k tomu, že právní zástupkyně žalobkyně doložila, že je plátcem daně z přidané hodnoty, náleží jí vedle odměny za zastupování advokátem a paušální částky náhrad hotových výdajů rovněž částka odpovídající dani z přidané hodnoty, kterou je advokát povinen z odměny za zastupování a z náhrad odvést podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty.

O uložení povinnosti zaplatit soudní poplatek bylo rozhodnuto dle ust. § 2 odst. 3, zák.č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, nebot žalobkyně, která je osvobozena od placení poplatku dle ust. § 11 odst. 2 písm. r) cit. zák., měla ve věci plný úspěch, proto povinnost zaplatit poplatek ze žaloby přechází na žalovanou dle ust. § 2 odst. 3 téhož zákona, jehož výše byla stanovena dle pol.13 bod 1 písm.b) sazebníku k zákonu o soudních poplatcích.

P o u č e ní: Proti tomuto rozsudku l z e podat odvolání do 15 dnů ode dne doručení jeho písemného vyhotovení k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím soudu zdejšího ve 2 vyhotovení.

V Praze dne 12. února 2013

JUDr. Zuzana S v o b o d o v á,v.r. samosoudce

Za správnost vyhotovení: Senfeldová