57 ICm 3544/2017
Č. j.: 57 ICm 3544/2017-46 (KSLB 57 INS 3278/2017)

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY Krajský soud v Ústí nad Labem-pobočka v Liberci rozhodl samosoudcem Mgr. Martinem Omelkou ve věci

žalobce: Alexandr Kendik-JUNIOR, IČO 104 30 245 sídlem Soukenné náměstí 121/1, 460 01 Liberec proti žalované: Monika anonymizovano , narozená 19. července 1969 bytem Květinová 1599/27, 466 01 Jablonec nad Nisou

o určení pravosti pohledávky

takto: I. Určuje se, že žalobce Alexandr Kendik-JUNIOR, IČO 104 30 245, sídlem Soukenné náměstí 121/1, 460 01 Liberec, má za žalovanou Monikou anonymizovano , narozenou 19. července 1969, bytem Květinová 1599/27, 466 01 Jablonec nad Nisou, nezajištěnou a vykonatelnou pohledávku ve výši 589.091 Kč z titulu neuhrazeného nájemného a službách spojených s užíváním bytu za období červen 2005-únor 2006 a příslušenství, které uplatnil přihláškou P1 do insolvenčního řízení dlužnice Moniky anonymizovano , anonymizovano , bytem Květinová 1599/27, 466 01 Jablonec nad Nisou, vedené u Krajského soudu v Ústí nad Labem-pobočka v Liberci, pod spisovou značkou KSLB 57 INS 3278/2017.

II. Žádný z účastníků nemá nárok na náhradu nákladů řízení

Shodu s prvopisem potvrzuje Martina Dušková. isir.justi ce.cz (KSLB 57 INS 3278/2017)

Odůvodnění: 1. Řádně a včas podanou žalobou (vyrozumění o popření bylo věřiteli doručeno dne 20. 7. 2017) doručenou soudu dne 2. srpna 2017 se žalobkyně domáhala určení, že má za dlužnicí pohledávku uplatněnou přihláškou P 1 ve výši 589 091 Kč, z čehož u pohledávky č. 1 tvoří jistina 45 706 Kč a příslušenství 522 634 Kč a u pohledávky č. 2 tvoří jistina 2 070 Kč a příslušenství 18 681 Kč. Pohledávky jsou z titulu dlužného nájemného a příslušenství. 2. Tuto žalobu opřela o následující tvrzení: 3. Do insolvenčního řízení dlužnice přihlásila přihláškou P1 pohledávku ve výši 589 091 Kč. Jistina představuje neuhrazené nájemné a služby spojené s užíváním bytu. Příslušenství tvoří poplatek z prodlení a náklady řízení vedených u Okresního soudu v Liberci pod sp. zn. 51 Ro 1819/2016 a 29 C 183/2008. 4. Dlužnice pohledávku, na přezkumném popřela co do pravosti. 5. Proto podal žalobu na určení pohledávky s tím, že platebním rozkazem č. j. 51 Ro 1819/2016- 21 ze dne 9. listopadu 2006, který nabyl právní moci dne 3. února 2007 bylo dlužnici uloženo uhradit částku 56 518 Kč s příslušenstvím a náklady řízení, a rozsudkem téhož soud č. j. 29 C 183/2008-37 ze dne 12. září 2008, který nabyl právní moci dne 17. října 2008 bylo dlužnici uloženo uhradit částku 2 070 Kč s příslušenstvím a náklady řízení. 6. Dlužnice-žalovaná svoji povinnost neplnila dobrovolně, vymáhal žalobce tyto pohledávky exekucí u soudního exekutora Mgr. Magdaleny Popkové pod č. j. 36 Ex 84/2008 a 36 Ex 925/2009. 7. Dlužnice žalovaná užívala byt č. 9. v domě Jáchymovská 269, Liberec na základě nájemní smlouvy ze dne 1. 4. 2005. Nájemní smlouva byla uzavřena do 31. 12. 2005. Byt užívala do 15. 2. 2006. 8. Na nájemném dlužila již od června 2005. Jistota ve výši 10 812 byla započtena na nájemné za červen 2005 ve výši 3 670 Kč, červenec 2005 ve výši 5 406 Kč a srpen ve výši 1 736 Kč. 9. Žalovaná postavila svou obranu na tom, že neví kde žalobce vzal požadovanou částku. Měla hradit za období od 1. 4. do 31. 12. 2006 celkem 72 684 Kč, uhradila za služby 16 020 Kč a kauci 19 000 Kč, zbývá uhradit 37 664 Kč. 10. Soud v souladu s ustanovením § 103 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen o. s. ř. ) shledal, že jsou splněny podmínky řízení, když dovodil svou věcnou a místní příslušnost k projednání věci, a rovněž zjistil, že projednání věci nebrání překážka věci zahájené (litispendence) či rozhodnuté (rei iudicatae), a že k návrhu žalobkyně byl vybrán stanovený soudní poplatek. 11. Soud provedl důkaz listinami, protokolem z přezkumného jednání dne 10. 5. 2017, přihláškou P1 věřitele Alexandr Kendik-JUNIOR, IČO 10430245, sídlem Soukenné náměstí 121/1, Liberec, PSČ 460 01, evidencí plateb nájemného a služeb za rok 2005, platebním rozkazem Okresního soudu v Liberci č.j. 51 RO 1819/2006-21, rozsudkem Okresního soudu v Liberci č.j. 29 C 183/2008-37, usnesením Okresního soudu v Liberci č.j. 66 Nc 7894/2007-4, usnesením Okresního soudu v Liberci č.j. 70 Nc 6886/2009-5, exekučním příkazem Exekutorského úřadu Liberec-soudní exekutor JUDr. Soňa Karasová č.j. 36 Ex 925/2009-12 a č.j. 36 Ex 84/2008-9, nájemní smlouvou ze dne 1.4.2005 Ns 269-09/05/K, evidencí předpisů a plateb, vyúčtováním služeb poskytovaných s užíváním bytu, usnesení Okresního soudu v Liberci č.j. 14 C 36/2006-18, vyúčtováním služeb poskytovaných s užíváním bytu ze dne 6.4.2006 a ze dne 17.4.2007, příjmovým pokladní dokladem.

Shodu s prvopisem potvrzuje Martina Dušková. (KSLB 57 INS 3278/2017)

12. Dále provedl důkaze obsehem spisů Okresního soudu v Liberci sp. zn. 51 Ro 1819/2006 žaloba č.l. 1-3 a platební rozkaz č.l. 21, sp. zn. 29 C 183/2008 žaloba č.l. 1-3 a rozsudek č.l. 37, sp. zn. 66 Nc 7894/2007 návrh na nařízení exekuce č.l. 1, nařízení exekuce č.l. 4 a sp. zn. 70 Nc 6886/2009 návrh na nařízení exekuce č.l. 1 a usnesení č.l. 5. 13. Z přihlášky P1 věřitele Alexandr Kendik-JUNIOR, IČO 10430245, sídlem Soukenné náměstí 121/1, Liberec, PSČ 460 01, plyne, že věřitel přihlásil 24. února 2017 do insolvenčího řízení dlužnice Moniky anonymizovano , narozená 19. července 1969, bytem Květinová 1599/27, 466 01 Jablonec nad Nisou pohledávky č. 1 složené z jistiny 45 706 Kč a příslušenství 522 634 Kč a pohledávky č. 2 složené z jistiny 2 070 Kč a příslušenství 18 681 Kč. Pohledávky přihlásil jako nevykonatelné a nezajištěné. 14. Z protokolu o přezkumném jednání ze dne 10. 5. 2017 plyne, že dlužnice (nyní žalovaná) pohledávku popřela z důvodu pravosti a výše, když uvedla, že o pohledávce neví a uznává ji do částky 26 324 Kč. 15. Z nájemní smlouvy ze dne 1.4.2005 Ns 269-09/05/K plyne, že počátek nájmu byl den 1. 4. 2005. Žalovaná se v čl. II smlouvy zavázala hradit nájemné ve výši 5 406 Kč měsíčně splatné k poslednímu dni předcházejícho měsíce a zálohu na služby poskytované v rámci užívání bytu ve výši 2 670 Kč, splatnou za stejných podmínek. 16. Dle čl. X smlouvy byla nájemní smlouva uzavřena na dobu určitou do 31. 12. 2005. 17. Dle čl. XII. smlouvy se žalovaná jako nájemkyně zavázala uhradit kauci ve výši dvojnásobku nájemného t. j. 10 812 Kč. 18. Z evidence plateb nájemného a služeb za rok 2005, evidence předpisů a plateb, vyúčtování služeb poskytovaných s užíváním bytu předložených žalobcem plyne, že dlužnice dluží na nájemném a zálohách na služby celkem 47 776 Kč. 19. Ze spisu Okresního soudu v Liberci sp. zn. 51 Ro 1819/2006-žaloba č.l. 1-3 a platební rozkaz č.l. 21 plyne, že dlužnice nezaplatila řádně nájemné a zálohy na služby za období červen 2005- únor 2006 v celkové výši 56 518 Kč. Platební rozkaz, kterým byla zavázana tuto částku, spolu s poplatekem z prodlení ve výši 2,5 denně z dlužné částky a náklady řízení ve výši 2 260 Kč nabyl právní moci a stal se vykonatelným dne 3. 2. 2007. 20. Ze spisu Okresního soudu v Liberci sp. zn. 29 C 183/2008-žaloba č.l. 1-3 a rozsudek č.l. 37 plyne, že dlužnice nezaplatila řádně vyúčtování služeb za rok 2006 v celkové výši 2 070 Kč. Rozsudke, kterým byla zavázana tuto částku, spolu s poplatekem z prodlení ve výši 2,5 denně z dlužné částky a náklady řízení ve výši 600 Kč nabyl právní moci dne 17. 10. 2008 a stal se vykonatelným dne 21. 10. 2008. 21. Ze spisu Okresního soudu v Liberci sp. zn. 66 Nc 7894/2007 návrh na nařízení exekuce č.l. 1, nařízení exekuce č.l. 4 plyne, že dlužnice žalovaná povinnost uloženou platebním rozkazem Okresního soudu v Liberci č.j. 51 Ro 1819/2006-21 neplnila. 22. Ze spisu Okresního soudu v Liberci sp. zn. sp. zn. 70 Nc 6886/2009 návrh na nařízení exekuce č.l. 1 a usnesení č.l. 5 plyne, že dlužnice žalovaná povinnost uloženou rozsudkem Okresního soudu v Liberci č.j. 29 C 183/2008-37, neplnila. 23. Z usnesení usnesení Okresního soudu v Liberci č.j. 14 C 36/2006-18 plyne, dlužnice žalovaná byt vyklidila 15. 2. 2006. 24. Z vyúčtování služeb ze dne 6. 4. 2006, které předložila dlužnice, plyne, že její dluh k tomuto datu činil 56 518 Kč.

Shodu s prvopisem potvrzuje Martina Dušková. (KSLB 57 INS 3278/2017)

25. Z vyúčtování služeb ze dne 17. 4. 2007, které předložila dlužnice, plyne, že její dluh k tomuto datu činil 69 360 Kč. 26. Z příjmového platebního dokladu č. 0796263 plyne, že žalovaná dlužnice uhradila 10 812 Kč jako kauci a 8 046 Kč jako nájem a zálohu na služby na měsíc duben 2005. 27. Tyto důkazy hodnotil soud podle své úvahy, a to každý důkaz jednotlivě a všechny důkazy v jejich vzájemné souvislosti; přitom pečlivě přihlížel ke všemu, co vyšlo za řízení najevo, včetně toho, co uvedli účastníci. 28. Takto zjistil následující skutkový stav: 29. Žalovaná byla od 1. 4. 2005 do 15. 2. 2006 nájemnicí, resp uživatelkou bytu č. 9. v domě Jáchymovská 269, Liberec. Zavázala se hradit nájemné ve výši nájemné ve výši 5 406 Kč měsíčně splatné k poslednímu dni předcházejícho měsíce a zálohu na služby poskytované v rámci užívání bytu ve výši 2 670 Kč, splatnou za stejných podmínek. Nezaplatila řádně nájemné a zálohy na služby za období červen 2005-únor 2006 v celkové výši 56 518 Kč. Platebním rozkazem Okresního soudu v Liberci č.j. 51 Ro 1819/2006-21 byla zavázana tuto částku, spolu s poplatekem z prodlení ve výši 2,5 denně z dlužné částky a náklady řízení ve výši 2 260 Kč. Tento platební rozkaz nabyl právní moci a stal se vykonatelným dne 3. 2. 2007. Nezaplatila řádně vyúčtování služeb za rok 2006 v celkové výši 2 070 Kč. Rozsudkem Okresního soudu v Liberci č.j. 29 C 183/2008-37 byla zavázana tuto částku, spolu s poplatekem z prodlení ve výši 2,5 denně z dlužné částky a náklady řízení ve výši 600 Kč. Tento rozsudek nabyl právní moci dne 17. 10. 2008 a stal se vykonatelným dne 21. 10. 2008. 30. Usnesením Krajského soudu v Ústí nad Labem-pobočka Liberec ze dne 22. 3. 2017, č.j. KSLB 57 INS 3278/2017-A-9, byl k návrhu dlužníka prohlášen jeho úpadek s tím, že soud povolil řešení úpadku oddlužením; insolvenčním správcem byla ustanovena Burián & Penka, insolvence, v.o.s., IČO 293 52 037, se sídlem Brno, Zahradnická 223/6, PSČ 603 00. Soud rovněž vyzval věřitele dlužníka, aby nejpozději do třiceti dnů ode dne zveřejnění rozhodnutí o úpadku přihlásili své pohledávky. 31. Žalobce dne 24. února 2017 přihlásil do insolvenčího řízení dlužnice Moniky anonymizovano , narozená 19. července 1969, bytem Květinová 1599/27, 466 01 Jablonec nad Nisou pohledávky č. 1 složené z jistiny 45 706 Kč a příslušenství 522 634 Kč a pohledávky č. 2 složené z jistiny 2 070 Kč a příslušenství 18 681 Kč. Pohledávky přihlásil jako nevykonatelné a nezajištěné. 32. Žalovaná na přezkumném jednání dne 10. května 2017 pohledávky popřela z důvodu pravosti a výše, když uvedla, že o pohledávce neví a uznává ji do částky 26 324 Kč. 33. Usnesením Krajského soudu v Ústí nad Labem-pobočka Liberec ze dne 12. května 2017 č. j. KSLB 57 INS 3278/2017-B-7 bylo schváleno oddlužení dlužnice plyněním splátkového kalendáře. Toto usnesneí bylo v insolvenčním rejštříku zveřejněno téhož dne. 34. Žalobce byl o popření své pohledávky vyrozuměn dne 20. 7. 2017 a dne 2. srpna 2017 soud doručil žalobu, kde se domáhá určení své přihlášené pohledávky. 35. Soud se nejprve zabýval povahou přihlášených pohledávek, totiž jejich vykonatelností, či nevykonatelností. 36. Dospěl k závěru že pohledávky žalobce jsou vykonatelné, když mu byly přiznány pravomocnými a vykonatelnými soudními rozhodnutím a byla pro ně vedena exekuce. 37. Dle § 198 odst. 1 z. č. 182/2006 Sb. o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon (dáole jen IZ) platí, že věřitelé nevykonatelné pohledávky, která byla popřena insolvenčním správcem, mohou uplatnit své právo žalobou na určení u insolvenčního soudu do 30 dnů od přezkumného jednání nebo od právní moci rozhodnutí o schválení zprávy o přezkumu podle § 410 odst. 3

Shodu s prvopisem potvrzuje Martina Dušková. (KSLB 57 INS 3278/2017)

písm. a); tato lhůta však neskončí dříve než uplynutím 15 dnů od doručení vyrozumění podle § 197 odst. 2 nebo § 410 odst. 2. Žalobu podávají vždy proti insolvenčnímu správci. Nedojde-li žaloba ve stanovené lhůtě insolvenčnímu soudu, k pohledávce popřené co do pravosti se nepřihlíží; pohledávka popřená co do výše nebo pořadí je v takovém případě zjištěna ve výši nebo pořadí uvedeném při jejím popření. 38. Dle § 198 odst. 3 IZ platí, že vyjde-li v průběhu řízení o žalobě podle odstavce 1 najevo, že popřená pohledávka je pohledávkou vykonatelnou, není to důvodem k zamítnutí žaloby, žalovaný je však v takovém případě povinen prokázat důvod popření podle § 199. 39. Dle § 410 odst. 1 IZ platí, že není-li dále stanoveno jinak, platí o přezkoumání přihlášených pohledávek za trvání účinnosti oddlužení obdobně § 190 až 202. 40. Dle § 410 odst. 6 IZ platí, že jde-li o vykonatelnou pohledávku přiznanou pravomocným rozhodnutím příslušného orgánu, může dlužník jako důvod popření její pravosti nebo výše uplatnit jen skutečnosti, které jsou důvodem pro zastavení výkonu rozhodnutí nebo exekuce proto, že pohledávka zanikla nebo je promlčená. 41. Po přezkoumání uplatněných žalobních námitek, dospěl soud k závěru, že žaloba je důvodná. 42. Žalovaná polemizovala s výší přihlášené pohledávky a s tím, zda o pohledávce ví či nikoliv. Což, jak plyne z výše uvedených ustanovení IZ, není relevantní důvod, pro který by mohla vykonatelnou pohledávku popřít. 43. Jelikož se k nařízenému ústnímu jednání nedostavila, ač byla řádně a včas předvolána, nemohlo jí být dáno poučení o tom, že její tvrzení a k těmto tvrzením nabízené důkazy jsou nedostatečné. 44. Dle ustálených názorů jurisprudence (viz Insolvenční zákon Komentář Wolters Kluivers ISBN: 978-80-7552-136-1-Kozák a kol.) Obecná pravidla pro popření vykonatelné pohledávky daná § 199 odst. 2 jsou pro popěrný úkon dlužníka dále zpřísněna. Dlužník byl účastníkem nalézacího řízení, které vedlo k vydání vykonatelného rozhodnutí. Není proto oprávněn opakovaně uvádět námitky, které uvedl v rámci nalézacího řízení, příp. uvádět v rámci přezkumného jednání námitky, které v nalézacím řízení neuvedl. Dlužník je oprávněn namítat vůči přihlášené vykonatelné pohledávce skutečnosti, které by mohly vést k zastavení výkonu rozhodnutí nebo exekuce. I zde je dlužník omezen pouze na důvody, související se zánikem nebo promlčením vykonatelné pohledávky. Dlužník může svůj popěrný úkon opírat o skutečnosti, které jsou důvodem pro zastavení exekuce podle: a) § 268 odst. 1 písm. b) o. s. ř.-rozhodnutí, které je podkladem výkonu, bylo po nařízení výkonu zrušeno nebo se stalo neúčinným-ke zrušení rozhodnutí může dojít v odvolacím nebo dovolacím řízení, příp. v řízení o ústavní stížnosti dle § 82 zák. č. 183/1993 Sb., o Ústavním soudu ČR, § 268 odst. 1 písm. g) o. s. ř.-po vydání rozhodnutí zaniklo právo jím přiznané, ledaže byl tento výkon rozhodnutí již proveden; bylo-li právo přiznáno rozsudkem pro zmeškání, bude výkon rozhodnutí zastaven i tehdy, jestliže právo zaniklo před vydáním tohoto rozsudku-dlužník může namítat, že došlo k započtení přihlášené pohledávky s tím, že se pohledávky setkaly až po vydání rozhodnutí, pro které je výkon rozhodnutí nebo exekuce vedena, § 268 odst. 1 písm. h) o. s. ř.-výkon rozhodnutí je nepřípustný, protože je tu jiný důvod, pro který rozhodnutí nelze vykonat-dlužník může namítat také promlčení pohledávky, přiznané právo vznesením námitky nezaniká, ale nelze je již přiznat, § 268 odst. 2 o. s. ř.-výkon rozhodnutí bude zastaven též tehdy, jestliže povinný provedl z vymáhané peněžité pohledávky oprávněného stanovenou srážku a odvedl tuto srážku příslušnému orgánu, a to v rozsahu, v jakém byl povinen tuto srážku provést-dlužník bude namítat zánik pohledávky v rozsahu, v jakém odvedl povinné srážky správci daně, České správě sociálního zabezpečení a zdravotním pojišťovnám, § 268 odst. 3 o. s. ř.-výkon rozhodnutí prodejem zástavy bude zastaven také tehdy, jestliže zaniklo zástavní právo-dlužník může u

Shodu s prvopisem potvrzuje Martina Dušková. (KSLB 57 INS 3278/2017)

vykonatelné zajištěné pohledávky popírat pořadí s tvrzením, že zástavní právo zajištěného věřitele již zaniklo. 45. Proto výrokem I. tohoto rozsudku žalobě o určení pravosti v celém vyhověl. 46. Nad rámec těchto důvodů soud musí sdělit, že není pravdou to, že by dlužnice o pohledávkách nevěděla. Byla jí obě soudní rozhodutí řádně doručena. Není též pravdou, že by výše pohledávky by la jí tvrzených 26 324 Kč. I z listin, jich se dovolávala, vyplývá, že dluh k dubnu 2006 byl 56 518 Kč. Pokud by bylo vycházeno z jejího výpočtu, tak měla uhradit 72 684 Kč, uhradila 16 020 Kč a kauci 10 812 Kč. Nedoplatek by pak činil 45 852 Kč. Požadovaná jistiny přitom činí 45 706 Kč. 47. O náhradě nákladů řízení bylo rozhodnuto tak, že tento nárok nená žádný z účastníků, neboť žalobce, který měl ve věci plyný úspěch jejich náhradu nepožadoval.

Poučení: Proti tomuto rozsudku lze podat odvolání ve lhůtě 15 dnů od jeho doručení, a to písemně, dvojmo, k Vrchnímu soudu v Praze, prostřednictvím Krajského soudu v Ústí nad Labem- pobočky Liberec. Tento rozsudek se považuje za doručený okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku. Lhůta k podání odvolání však začíná běžet ode dne, kdy byl tento rozsudek doručen zvlášť v písemném vyhotovení (§ 74 odst. 2 IZ). Nebudou-li povinnosti uložené tímto rozsudkem splněny dobrovolně, může oprávněný podat návrh na soudní výkon rozhodnutí

Liberec 13. února 2018

Mgr. Martin Omelka v. r. samosoudce

Shodu s prvopisem potvrzuje Martina Dušková.