57 ICm 2344/2016
Číslo jednací: 57 ICm 2344/2016-27 (KSLB 57 INS 4873/2016)

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY Krajský soud v Ústí nad Labem-pobočka Liberec rozhodl samosoudcem Mgr. Martinem Omelkou ve věci žalobkyně: Lenka anonymizovano , anonymizovano , bytem Nad Školou 1408, 463 11 Liberec, proti žalovanému: Viktor anonymizovano , anonymizovano , IČO 71985522, bytem Praha-Stodůlky, Dominova 2465/11, PSČ 158 00, zastoupené JUDr. Barborou Peškovou, advokátkou, se sídlem Odlehlá 321/67, 190 00 Praha 9, o určení pravosti, výše a pořadí pohledávky,

takto: I. Žaloba, jíž se žalobkyně domáhá určení, že pohledávka žalované přihlášená do insolvenčního řízení dlužnice Lenky anonymizovano , anonymizovano , bytem Nad Školou 1408, 463 11 Liberec, vedeného u Krajského soudu v Ústí nad Labem-pobočka v Liberci pod sp. zn. KSLB 57 INS 2344/2016 přihláškou č. P11, v celkové výši 146 061,30 Kč, a to jako zajištěné a vykonatelné, uplatněné z titulu poskytnutí spotřebitelského úvěru a smluvních pokut, nebyla přihlášena po právu, se zamítá.

II. Žalobkyně je povinna zaplatit žalované na náhradě nákladů řízení částku 8.228,00 Kč.

Odůvodnění: 1. Žalobou doručenou soudu dne 4. 7. 2016 se žalobkyně domáhala určení, že pohledávka přihlášená pod č. přihlášky č. P11, do insolvenčního řízení dlužnice Lenky anonymizovano , anonymizovano , bytem Liberec, Nad Školou 1408, PSČ 463 11 (dále jen žalobkyně ), vedeného u Krajského soudu v Ústí nad Labem-pobočka v Liberci pod sp. zn. KSLB 57 INS 4873/2016, v celkové výši 146 061,30 Kč, jako zajištěná a vykonatelná, z titulu poskytnutí spotřebitelského

Shodu s prvopisem potvrzuje Karla Podlipná isir.justi ce.cz -2- KSLB 57 INS 4873/2016

úvěru a smluvních pokut, nebyla přihlášena po právu. Popírá její výši a pořadí a dále pravost dílčích pohledávek č. P11/2, P11/3 a P11/5. 2. Usnesením ze dne 18. 4. 2017, č.j.-26, bylo rozhodnuto, že v řízení bude nadále pokračováno s právním nástupcem přihlášeného věřitele I.B.G. Money Czech s.r.o., IČO 24120871, se sídlem Partyzánská 18/23, 170 00 Praha 7, a to s Viktorem anonymizovano , n anonymizovano , IČO 71985522, bytem Praha-Stodůlky, Dominova 2465/11, PSČ 158 00 3. Soud v souladu s ustanovením § 103 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen o. s. ř. ) shledal, že jsou splněny podmínky řízení, když dovodil svou věcnou a místní příslušnost k projednání věci, a rovněž zjistil, že projednání věci nebrání překážka věci zahájené (litispendence) či rozhodnuté (rei iudicatae), a že žalobkyně je jako dlužnice v insolvenčním řízení osvobozena od soudního poplatku za návrh. 4. Soud postupoval dle § 115a o. s. ř. a rozhodl ve věci bez nařízení jednání, neboť ve věci lze rozhodnout jen na základě účastníky předložených listinných důkazů a účastníci s rozhodnutím věci bez nařízení jednání souhlasili. 5. Žalobkyně ve své žalobě nejprve rekapituluje obsah přihlášky a specifikuje jednotlivé dílčí pohledávky. Uvádí, že předmětná pohledávka není uplatněna ve správné výši, není vykonatelná ani zajištěná. Žalobkyně uvádí, že dle jejího názoru již samotné právní jednání, kterým vznikl předmětný úvěr, je absolutně neplatné, a to z důvodu, že dle jejího názoru poskytovatel úvěru dostatečně (s odbornou péčí) neověřil a neposoudil schopnost žalobkyně splácet poskytnutý úvěr. Uvádí, že pokud by poskytovatel takové ověření provedl, přišel by na to, že úvěr žalobkyni poskytnout nemůže, protože žalobkyně již v době podání žádosti o úvěr byla výrazně předlužena, což by muselo být při nahlédnutí do databází zřejmé. Dle tvrzení žalobkyně skutečnost, že žalobkyně nebyla již v době uzavření Smlouvy schopna splácet, mimo jiné vyplývá i z přihlášených pohledávek ostatních věřitelů v rámci insolvenčního řízení. Dále je dle žalobkyně neplatná také Rozhodčí doložka, když je neplatná Smlouva o úvěru. Stejně tak nemůže být ani Rozhodčí nález sp. zn. R 71/2015 vykonatelným exekučním titulem, a tím pádem nemělo být zahájeno ani exekuční řízení a tudíž nemůže, dle názoru žalobkyně, být platný ani exekuční příkaz č.j. 091 EX 00172/16-006, na základě kterého se žalovaný domáhá v rámci insolvenčního řízení zajištění své pohledávky. Na závěr žalobkyně podotýká, že právní poskytovatel úvěru porušil informační povinnosti související s rozhodčí doložkou a také, že pokud by jmenovaný rozhodce rozhodoval v souladu s právními předpisy na ochranu spotřebitele, nemohl by věřiteli přiznat tři smluvní pokuty současně, naopak měl ustanovení o smluvních pokutách shledat v rozporu s dobrými mravy. Vzhledem k absolutní neplatnosti Smlouvy se tak žalobkyně domnívá, že má nezajištěný nevykonatelný závazek ve výši 24 935 Kč. 6. Žalovaný sdělil soudu, že nárok uplatněný v žalobě zcela neuznává. Z opatrnosti namítl opožděnost podání žaloby. K námitce žalobkyně, že žalovaný neprověřil její schopnost splácet, uvádí, že před uzavřením Smlouvy spotřebitele lustroval ve veřejně dostupných rejstřících, aby si ověřil, zda není v insolvenci, zda není veden v registru dlužníku a zda, pokud vlastní nemovitý majetek, na něm neváznou žádná práva či zápisy o probíhajících exekučních řízeních. Současně odkázal na prohlášení, které je součásti Smlouvy a které bylo oběma stranami vlastnoručně podepsáno, spotřebitelem dokonce s úředně ověřeným podpisem. Dle tohoto prohlášení v části V. Přechodná a závěrečná ustanovení, bod b) Spotřebitel prohlašuje, že vůči němu není vedeno insolvenční řízení a že zde nejsou dány okolnosti, pro které by řízení mohlo být zahájeno. Smluvní strany shodně prohlašují, že schopnost spotřebitele splácet spotřebitelský úvěr byla věřitelem před uzavřením této smlouvy pečlivě posouzena Shodu s prvopisem potvrzuje Karla Podlipná -3- KSLB 57 INS 4873/2016

dle § 9 ZoSÚ, kdy k tomuto účelu poskytl spotřebitel věřiteli dostatečné informace a stav úvěruschopnosti spotřebitele byl věřitelem též posouzen nahlédnutím do databází umožňujících posouzení spotřebitelovy úvěruschopnosti, spotřebitel prohlašuje, že je schopen řádně spotřebitelský úvěr zcela splatit a splácet v měsíčních splátkách." K námitce žalobkyně ohledně neplatnosti rozhodčí doložky žalovaný uvádí, že i kdyby soud došel k závěru, že Smlouva je z nějakého důvodu neplatná, tato skutečnost ještě nezakládá neplatnost sjednané Rozhodčí doložky, když tato byla sjednána samostatnou smlouvou. Pokud žalobkyně měla nějaké námitky proti sjednané rozhodčí doložce, měla je, dle názoru žalovaného, uplatnit v nalézacím řízení, tedy před rozhodcem, což však neučinila. Rovněž nevyužila práva podat žalobu na neplatnost rozhodčího nálezu. Žalovaný dále uvádí, že žalobkyně v rámci rozhodčího řízení neuvedla žádnou námitku z těch, které vznáší nyní, i přes to, že byla rozhodcem vyzvána k vyjádření k rozhodčí žalobě, které si žalobkyně převzala, avšak žádné vyjádření rozhodci nezaslala. K námitce žalobkyně ohledně (ne)vykonatelnosti pohledávky žalovaný uvádí, že pokud by jeho pohledávka nebyla vykonatelná, nedošlo by ze strany exekučního soudu k prohlášení exekuce na majetek žalobkyně ani by nedošlo k vydání exekučního příkazu ke zřízení exekutorského zástavního práva. Ohledně výše smluvních pokut žalovaný odkazuje na judikaturu Nejvyššího soudu, dle které se úvaha o tom, zda konkrétní smluvní ujednání je či není v rozporu s dobrými mravy, se odvíjí od posouzení všech zvláštností každého individuálního případu a závěry lze jen velmi obtížně zobecňovat. Zdůraznil též existenci zvýšeného rizika v případě poskytnutí půjčky žalobkyni, když ve chvíli, kdy nelze odhadnout míru spolehlivosti, je akceptovatelná smluvní pokuta ve vyšší výši. Ohledně výhrad žalobkyně ke splnění informačních povinností ze strany poskytovatele úvěru žalovaný uvádí, že žalobkyně využila možnosti poptat úvěr přes webový formulář, kdy jí následně emailem byly zaslány veškeré dokumenty, na jejichž prostudování měla sedm dní a v případě, že by se rozhodla smlouvy nepodepsat, nestihla by ji žádná sankce. Závěrem vyjádřil domněnku o účelovosti podané žaloby, která má směřovat k zabránění prodeje zajištěného majetku. 7. Protože mezi účastníky řízení nebylo sporu o skutkovém základu věci, učinil soud z doložených listinných důkazů, a to obsahu spisu vedeného u tohoto soudu pod sp. zn. KSLB 57 INS 4873/2016 (zejména z insolvenčního návrhu, vyhlášky o zahájení insolvenčního řízení, usnesení ze dne 14. 4. 2016, č.j. KSLB 57 INS 4873/2016-A-9, protokolu z přezkumného jednání ze dne 6. 6. 2016, usnesení ze dne 9. 6. 2016, č.j. KSLB 57 INS 4873/2014-B-4, a z vyrozumění o popření pohledávek ze dne 20. 6. 2016), a dále přihláškového spisu pod č. P11 (zejména z obsahu přihlášky, Rozhodčího nálezu sp. zn. R 71/2015, ze dne 29. 11. 2015, Vyrozumění o zahájení exekuce č.j. 091 EX 12995/15-005, ze dne 12. 1. 2016, Exekučního příkazu č.j. 091 EX 12995/15-006, ze dne 29. 1. 2016, Formuláře pro informace o spotřebitelském úvěru ze dne 21. 8. 2015, Rozhodčí doložky ze dne 21. 8. 2015, Smlouvy o poskytnutí spotřebitelského úvěru č. 080815/2015, ze dne 21. 8. 2015, Výpisu z účtu u Komerční banky č. 107-240360267, Smlouvy o postoupení pohledávky 21. 2. 2017), emailové komunikace mezi právním předchůdcem žalovaného a žalobkyní, resp. na základě shodných tvrzení účastníků vzal za svá, následující skutková zjištění: 8. Dne 20. 8. 2015 byl žalobkyní přes internetový portál vznesen požadavek na poskytnutí spotřebitelského úvěru, kdy na základě následné emailové komunikace mezi žalobkyní a poskytovatelem úvěru byly žalobkyni předány potřebné podklady prostudování a případnému podpisu, pokud by se žalobkyně rozhodla k uzavření Smlouvy. Dne 21. 8. 2015 opatřila žalobkyně zaslané dokumenty svým úředně ověřeným podpisem, tyto dokumenty nascanovala a zaslala poskytovateli úvěru, a tím uzavřela s právním předchůdcem žalovaného, společností

Shodu s prvopisem potvrzuje Karla Podlipná -4- KSLB 57 INS 4873/2016

I.B.G. Money Czech s.r.o., IČO 24120871, se sídlem Partyzánská 18/23, 170 00 Praha 7, Smlouvu o poskytnutí spotřebitelského úvěru č. 080815/2015 (dále jen Smlouva ) na základě které byla žalobkyni poskytnuta částka ve výši 24 000 Kč, a kterou se žalobkyně zavázala hradit splátky ve výši 2 440 Kč měsíčně po dobu 24 měsíců, na základě splátkového kalendáře. Spolu se Smlouvou byla mezi právním předchůdcem žalovaného a žalobkyní uzavřena také rozhodčí smlouva (dokument označen jako Rozhodčí doložka), kde se strany dohodli na tom, že jejich spory bude řešit rozhodce JUDr. Libor Petříček, se sídlem Sluneční nám. 2583/11, Praha, 158 00, ČR. Tuto smlouvu dlužnice podepsala a podpis je bezpochyb její, neboť byl úředně ověřen dne 21. 8. 2015. Svým podpisem na Smlouvě dlužnice stvrdila, že vůči ní není vedeno insolvenční řízení a že zde nejsou dány okolnosti, pro které by insolvenční řízení mohlo být zahájeno, dále stvrdila souhlasné prohlášení smluvních stran, že schopnost spotřebitele splácet spotřebitelský úvěr byla před uzavřením Smlouvy pečlivě posouzena, kdy k tomuto posouzení poskytl spotřebitel věřiteli dostatečné informace (část V. Smlouvy Přechodná a závěrečná ustanovení, bod b/). Dne 21. 8. 2015 byla právním předchůdcem žalovaného poukázána částka ve výši 24 000 Kč na účet žalobkyně. Rozhodčího nálezu, který vydal JUDr. Libor Petříček, rozhodce, č. j. R 71/2015 dne 29. 11. 2015, nabyl právní moci dne 8. 12. 2015 a je vykonatelný dnem 12.12.2015. Exekutorským příkazem ze dne 29. 1. 2016 č. j. 091 EX 00172/16-006 zřídila soudní exekutorka JUDr. Ingrid Švecová exekutorské zástavní právo na nemovité věci povinného a to jednotku č. 1408/75, jednotka vymezená podle zákona o vlastnictví bytů v budově č. p. 1408 v k. ú. Vratislavice nad Nisou [785644] zapsané na LV 2179 vedeném Katastrální úřad pro Liberecký kraj, Katastrální pracoviště Liberec pro k. ú. Vratislavice nad Nisou [785644] obec a okres Liberec.

9. Dne 21. 2. 2017 byla uzavřena smlouva o postoupení pohledávky za žalobkyní mezi právní předchůdkyní žalovaného a žalovaným.

10. Usnesením Krajského soudu v Ústí nad Labem-pobočka v Liberci ze dne 14. 4. 2016, č. j. KSLB 57 INS 4873/2016-A-9, byl zjištěn úpadek dlužnice (zde žalobkyně ).

11. Dne 10. 5. 2016 uplatnila právní předchůdkyně žalovaného přihláškou č. P11 za dlužníkem svou pohledávku ve výši 146 061,30 Kč, z titulu poskytnutí spotřebitelského úvěru a smluvních pokut, a to jako pohledávku zajištěnou a vykonatelnou.

12. Při přezkumném jednání konaném dne 6. 6. 2016 žalobkyně předmětnou pohledávku pod č. P11 co do výše a dílčí pohledávky uplatněné přihláškou č. P11/2, P11/3 a P11/5 popřela co do pravosti z důvodu, že jsou podle žalobkyně v rozporu s dobrými mravy. Současně žalobkyně popřela pořadí pohledávky č. P11 s tím, že má za to, že se nejedná o pohledávky zajištěné. Insolvenční správce celou pohledávku přihlášenou pod č. P11 uznal.

13. Usnesením ze dne 9. 6. 2016, č. j. KSLB 57 INS 4873/2014-B-4, bylo schváleno oddlužení žalobkyně, toto usnesení bylo zveřejněno v insolvenčním rejstříku dne 10. 6. 2017, tímto dnem nastaly účinky schválení oddlužení uvedené dlužnice. 14. Podle ust. § 192 odst. 1 IZ pravost, výši a pořadí všech přihlášených pohledávek mohou popírat insolvenční správce, dlužník a přihlášení věřitelé. 15. Podle ust. § 192 odst. 1 IZ platí, že popření pohledávky nezajištěného věřitele dlužníkem má za trvání účinků schválení oddlužení tytéž účinky jako popření pohledávky insolvenčním správcem, Shodu s prvopisem potvrzuje Karla Podlipná -5- KSLB 57 INS 4873/2016

ustanovení § 51 odst. 2 tím však není dotčeno; pro toto popření platí obdobně ustanovení o zjištění pohledávky týkající se insolvenčního správce. Jestliže dlužník popřel pohledávku před schválením oddlužení, nastávají účinky tohoto popření dnem, kdy nastaly účinky oddlužení; tento den je rozhodný i pro počátek běhu lhůt k podání žaloby o určení pravosti, výše nebo pořadí pohledávky. Věřitelé nevykonatelné pohledávky, která byla popřena dlužníkem, podávají žalobu vždy vůči dlužníku. 16. Podle ust. § 199 odst. 1 IZ insolvenční správce, který popřel vykonatelnou pohledávku, podá do 30 dnů od přezkumného jednání u insolvenčního soudu žalobu, kterou své popření uplatní proti věřiteli, který vykonatelnou pohledávku přihlásil. Lhůta je zachována, dojde-li žaloba nejpozději posledního dne lhůty soudu. 17. Podle ust. § 410 odst. 1 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "IZ") není-li dále stanoveno jinak, platí o přezkoumání přihlášených pohledávek za trvání účinnosti oddlužení obdobně § 190 až 202. 18. Podle ust. § 410 odst. 5 IZ platí, že popření pohledávky nezajištěného věřitele dlužníkem má za trvání účinků schválení oddlužení tytéž účinky jako popření pohledávky insolvenčním správcem, ustanovení § 51 odst. 2 tím však není dotčeno; pro toto popření platí obdobně ustanovení o zjištění pohledávky týkající se insolvenčního správce. Jestliže dlužník popřel pohledávku před schválením oddlužení, nastávají účinky tohoto popření dnem, kdy nastaly účinky oddlužení; tento den je rozhodný i pro počátek běhu lhůt k podání žaloby o určení pravosti, výše nebo pořadí pohledávky. Věřitelé nevykonatelné pohledávky, která byla popřena dlužníkem, podávají žalobu vždy vůči dlužníku. 19. Podle ust. § 410 odst. 6 IZ platí, že jde-li o vykonatelnou pohledávku přiznanou pravomocným rozhodnutím příslušného orgánu, může dlužník jako důvod popření její pravosti nebo výše uplatnit jen skutečnosti, které jsou důvodem pro zastavení výkonu rozhodnutí nebo exekuce proto, že pohledávka zanikla nebo je promlčená. 20. Podle ust. § 159 odst. 1 písm a) IZ jsou incidenčními spory také spory o pravost, výši nebo pořadí přihlášených pohledávek. 21. Dle výše uvedených ustanovení se v daném případě jedná o incidenční žalobu na určení pravosti pohledávky, která byla podána včas a o všem nikoliv oprávněnou osobou. 22. Žalobkyně popřela pohledávku, která je vykonatelná a zajištěná. 23. Popření zajištěné pohledávky dlužníkem nemá vliv na zjištění přihlášené pohledávky. 24. U pohledávek vykonatelných by pak dlužnice mohla tvrdit jen to, že pohledávka zanikla, nebo je promlčená. 25. Nic takového dlužnice netvrdila. 26. Soud tedy neměl důvodu zabývat se meritem věci a insolvenčnímu soudu tedy nezbylo, než výrokem I. zamítnout žalobu. Pro úplnost však dodává následující: 27. Podle ust. § 9 odst. 1 zákona č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru, ve znění účinném ke dni uzavření Smlouvy (dále jen ZoSÚ ) věřitel před uzavřením smlouvy, ve které se sjednává spotřebitelský úvěr, je povinen s odbornou péčí posoudit schopnost spotřebitele splácet spotřebitelský úvěr, a to na základě dostatečných informací získaných i od spotřebitele, a je-li to nezbytné, nahlédnutím do databází umožňujících posouzení úvěruschopnosti spotřebitele. Věřitel Shodu s prvopisem potvrzuje Karla Podlipná -6- KSLB 57 INS 4873/2016

poskytne spotřebitelský úvěr jen tehdy, pokud je po posouzení úvěruschopnosti spotřebitele s odbornou péčí zřejmé, že spotřebitel bude schopen spotřebitelský úvěr splácet, jinak je smlouva, ve které se sjednává spotřebitelský úvěr, neplatná. 28. Podle ust. § 9 odst. 3 ZoSÚ Spotřebitel poskytne věřiteli na jeho žádost úplné, přesné a pravdivé údaje nezbytné pro posouzení schopnosti spotřebitele splácet spotřebitelský úvěr. 29. Lze uzavřít, že podle úpravy účinné ke dni uzavření smlouvy, bylo nutné, aby před uzavřením smlouvy o spotřebitelském úvěru věřitel s odbornou péčí posoudil schopnost spotřebitele splácet spotřebitelský úvěr. 30. Z výše uvedeného plyne, že na základě Smlouvy uzavřená dne 21. 8. 2015, byl žalobkyni poskytnut spotřebitelský úvěr ve výši 24 000 Kč; tato částka jí byla poukázána na účet dne 21. 8. 2015. Ve Smlouvě žalobkyně svým úředně ověřeným podpisem stvrdila, že proti ní není vedeno exekuční řízení, ani že zde nejsou dány žádné okolnosti, pro které by řízení mohlo být zahájeno. Dále stvrdila, že schopnost spotřebitele splácet byla věřitelem před uzavřením této smlouvy pečlivě posouzena dle ust. § 9 ZoSÚ a že spotřebitel prohlašuje, že je schopen splácet poskytnutý úvěr. Tím došlo k naplnění zákonného požadavku. Svým podpisem na Smlouvě stvrdila, že je schopna plnit své závazky. 31. Nad rámec odůvodnění insolvenční soud upozorňuje žalobkyni, že svými tvrzeními v žalobě naopak vzbuzuje podezření, že se uzavřením Smlouvy a zatajením podstatných informací věřiteli mohla dopustit úvěrového podvodu. V době uzavření smlouvy jí bylo známo, že má více závazků, které není schopna splácet, a i přes to usilovala o další spotřebitelský úvěr, při jehož sjednávání zjevně zamlčela podstatné informace, s jejichž znalostí by k poskytnutí spotřebitelského vůbec nemuselo dojít. 32. O náhradě nákladů řízení bylo rozhodnuto v souladu s ustanovením § 142 odst. 1 o. s. ř.; účastníku, který měl ve věci plný úspěch, přizná soud náhradu nákladů potřebných k účelnému uplatňování nebo bránění práva proti účastníku, který ve věci úspěch neměl.

33. Při rozhodování o nákladech řízení spočívajících v odměně advokáta v incidenčním sporu se použije § 9 odst. 4 písm. c) vyhlášky č. 177/1996 Sb., advokátního tarifu (dále jen AdvT ), neboť incidenční spor o odpůrčí žalobě je sporem ve věci rozhodované v insolvenčním řízení (srov. rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 24. 7. 2014, sen. zn. 29 ICdo 46/2014). Tarifní hodnota činí částku 50.000,-Kč, čemuž odpovídá (dle § 7 bodu 5. AdvT) mimosmluvní odměna ve výši 3.100,-Kč za jeden úkon právní služby.

34. Podle ust. § 202 odst. 1 věta druhá IZ náhrada nákladů řízení přiznaná v tomto sporu vůči dlužníku se pokládá za přihlášenou podle tohoto zákona a uspokojí se v insolvenčním řízení ve stejném pořadí jako pohledávka, o kterou se vedl spor.

35. Zástupce žalovaného učinil dva úkony právní služby ve smyslu § 11 odst. 1 AdvT, a to převzetí a příprava zastoupení, a podání žaloby. Podle ustanovení § 13 odst. 1 a odst. 3 AdvT náleží zástupci žalovaného také náhrada hotových výdajů za každý úkon právní služby ve výši 300 Kč. Celkem tedy zástupci žalovaného náleží částka 6 800 Kč-za dva úkony právní služby s náhradou hotových výdajů-2 x (3 100 Kč + 300 Kč). Zástupce žalovaného je také plátcem DPH, proto mu k nákladům řízení náleží i náhrada za daň z přidané hodnoty ve výši 21 %-tedy 1 428 Kč. Soud proto ve výroku II. tohoto rozsudku uložil žalobkyni zaplatit celkem částku 8 228 Kč na

Shodu s prvopisem potvrzuje Karla Podlipná -7- KSLB 57 INS 4873/2016 náhradě nákladů řízení ve prospěch žalovaného. Pohledávka žalovaného bude zvýšena o částku odpovídající přihnané náhradě nákladů řízení.

Poučení: Proti tomuto rozsudku lze podat odvolání ve lhůtě 15 dnů od jeho doručení, a to písemně, dvojmo, k Vrchnímu soudu v Praze, prostřednictvím Krajského soudu v Ústí nad Labem-pobočky Liberec.

Tento rozsudek se považuje za doručený okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku. Lhůta k podání odvolání však začíná běžet ode dne, kdy byl tento rozsudek doručen zvlášť v písemném vyhotovení (§ 74 odst. 2 IZ).

Nebudou-li povinnosti uložené tímto rozsudkem splněny dobrovolně, může oprávněný podat návrh na soudní výkon rozhodnutí.

Liberec 19. ledna 2018

Mgr. Martin Omelka v.r. samosoudce

Shodu s prvopisem potvrzuje Karla Podlipná