57 ICm 1850/2011
Číslo jednací: 57 ICm 1850/2011-100

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY Krajský soud v Ústí nad Labem-pobočka Liberec rozhodl dnešního dne soudcem Mgr. Martinem Omelkou ve věci M&K-Element s.r.o., IČ: 28679334, se sídlem Hrádek nad Nisou, U gumovky 379, PSČ 463 34, zastoupeného Mgr. Jiřímu Douskem, advokátem, advokátní kanceláře AK SPOLAK, s.r.o., se sídlem Liberec, Chrastavská 273/30, PSČ 460 01, proti žalovanému JUDr. Mgr. Martině Jinochové anonymizovano , anonymizovano , se sídlem Praha 10, Petrohradská 390, PSČ 101 00, insolvenčnímu správci dlužníka Simpos s.r.o., IČ: 25497154, se sídlem Hrádek nad Nisou, Donín bez čp/če, PSČ 463 34, zastoupené Mgr. Jaroslavem Topolem, advokátem, se sídlem Praha 10, Petrohradská 390, PSČ 101 00, o vyloučení věcí z majetkové podstaty, o určení neplatnosti právního úkonu,

takto:

I. Určuje se neplatnost smlouvy ze dne 15. 6. 2010 uzavřené mezi společností Simpos s.r.o., IČ: 25497154, se sídlem Hrádek nad Nisou, Donín bez čp/če, PSČ 463 34 a společností M&K-Element s.r.o., IČ: 28679334, se sídlem U gumovky 379, 463 34 Hrádek nad Nisou, o prodeji nemovitostí: pozemek parc. č. 1639/1-zastavěná plocha a nádvoří o výměře 2769 m2, pozemek parc. č. 1639/2-zastavěná plocha a nádvoří o výměře 265 m2, pozemek parc. č. 1640-ostatní plocha o výměře 8583 m2, pozemek parc. č. 1641/1-ostatní plocha o výměře 4635 m2, budovu bez č. p./č. e.-průmyslový objekt na pozemku parc. č. 1639/1, budovu bez č. p./č.e.-garáž na pozemku parc. č. 1639/2, jak jsou zapsány na LV č. 2546 u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj, Katastrální pracoviště Liberec, pro k.ú. Hrádek nad Nisou a obec Hrádek nad Nisou a neplatnost nabytí vlastnických práv k těmto nemovitostem společností M&K-Element s.r.o., IČ: 28679334, se sídlem U gumovky 379, 463 34 Hrádek nad Nisou.

II. Určuje se, že nemovitosti: pozemek parc. č. 1639/1-zastavěná plocha a nádvoří o výměře 2769 m2, pozemek parc. č. 1639/2-zastavěná plocha a nádvoří o výměře 265 m2, pozemek parc. č. 1640-ostatní plocha o výměře 8583 m2, pozemek parc. č. 1641/1-ostatní plocha o výměře 4635 m2, budovu bez č.p./č.e.-průmyslový objekt na pozemku parc. č. 1639/1, budovu bez č.p./č.e.-garáž na pozemku parc. č. 1639/2, jak jsou zapsány na LV č. 2546 u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj, Katastrální pracoviště Liberec, pro k.ú. Hrádek nad Nisou a obec Hrádek nad Nisou, náleží dnem právní moci tohoto rozsudku do majetkové podstaty dlužníka a Simpos s.r.o., IČ: 25497154, se sídlem Hrádek nad Nisou, Donín bez čp/če, PSČ 463 34.

III. Žaloba, kterou se žalobkyně domáhala, aby žalovaná byla povinna vyloučit z majetkové podstaty dlužníka Simpos s.r.o., IČ: 25497154, se sídlem Hrádek nad Nisou, Donín bez čp/če, PSČ 463 34 nemovitosti: pozemek parc. č. 1639/1-zastavěná plocha a nádvoří o výměře 2769 m2, pozemek parc. č. 1639/2-zastavěná plocha a nádvoří o výměře 265 m2, pozemek parc. č. 1640-ostatní plocha o výměře 8583 m2, pozemek parc. č. 1641/1-ostatní plocha o výměře 4635 m2, budovu bez č.p./č.e.-průmyslový objekt na pozemku parc. č. 1639/1, budovu bez č.p./č.e.-garáž na pozemku parc. č. 1639/2, jak jsou zapsány na LV č. 2546 u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj, Katastrální pracoviště Liberec, pro k.ú. Hrádek nad Nisou a obec Hrádek nad Nisou, a to do tří dnů od právní moci rozsudku, s e z a m í t á .

IV. Žalobkyně je povinna nahradit žalované na náhradě nákladů řízení do 3 dnů od právní moci rozsudku 10.000,-Kč odměna právního zástupce, 1.200,-Kč za 4 úkony právní služby, 1.200,-Kč náhrady za zameškaný čas, to vše zvýšené o zákonnou DPH ve výši 20 % a jízdné ve výši 5.454,-Kč za 2 cesty z Prahy do Liberce a zpět, celkem tedy 20.334,-Kč k rukám právního zástupce žalované.

Odůvodnění:

Žalobou ze dne 17. července 2011 soudu doručenou dne 19. 7. 2011 se žalobkyně domáhá vydání rozhodnutí, kterým by bylo žalované uloženo vyloučit z majetkové podstaty dlužníka Simpos s.r.o., IČ: 25497154, se sídlem Hrádek nad Nisou, Donín bez čp/če, PSČ 463 34 nemovitosti pozemek parc. č. 1639/1-zastavěná plocha a nádvoří o výměře 2769 m2, pozemek parc. č. 1639/2-zastavěná plocha a nádvoří o výměře 265 m2, pozemek parc. č. 1640-ostatní plocha o výměře 8583 m2, pozemek parc. č. 1641/1-ostatní plocha o výměře 4635 m2, budovu bez č.p./č.e.-průmyslový objekt na pozemku parc. č. 1639/1, budovu bez č.p./č.e.-garáž na pozemku parc. č. 1639/2, jak jsou zapsány na LV č. 2546 u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj, Katastrální pracoviště Liberec, pro k.ú. Hrádek nad Nisou a obec Hrádek nad Nisou, a to do tří dnů od právní moci rozsudku.

Žalobce svou žalobu opřel o tvrzení spočívající v tom, že je vlastníkem těchto nemovitostí, neboť je koupil na základě smlouvy o prodeji nemovitostí ze dne 15. 6. 2010 od společnosti Simpos s. r. o. za kupní cenu 1.000.000,-Kč. Ta byla vložena do katastru nemovitostí s účinky vkladu 16. 6. 2010. Tuto cenu uhradil v hotovosti při podpisu smlouvy.

Tato tvrzení prokazoval výpisem z katastru nemovitostí-LV č. 2546 u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj, Katastrální pracoviště Liberec, pro k.ú. Hrádek nad Nisou a obec Hrádek nad Nisou, vyrozuměním insolvenčního správce o zahrnutí majetku do majetkové podstaty a dále pak smlouvou o prodeji nemovitostí ze dne 15. 6. 2010.

Žalovaná postavila svou obranu na tvrzeních, obsažených v žalobě ze dne 26. 7. 2011, kde se domáhala určení, neplatnosti smlouvy ze dne 15.6.2010 uzavřené mezi společností Simpos s.r.o., IČ: 25497154, se sídlem Hrádek nad Nisou, Donín bez čp/če, PSČ 463 34 a společností M&K-Element s.r.o., IČ: 28679334, se sídlem U gumovky 379, 463 34 Hrádek nad Nisou, o prodeji nemovitostí-pozemek parc. č. 1639/1-zastavěná plocha a nádvoří o výměře 2769 m2, pozemek parc. č. 1639/2-zastavěná plocha a nádvoří o výměře 265 m2, pozemek parc. č. 1640-ostatní plocha o výměře 8583 m2, pozemek parc. č. 1641/1-ostatní plocha o výměře 4635 m2, budovu bez č.p./č.e.-průmyslový objekt na pozemku parc. č. 1639/1, budovu bez č.p./č.e.-garáž na pozemku parc. č. 1639/2, jak jsou zapsány na LV č. 2546 u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj, Katastrální pracoviště Liberec, pro k.ú. Hrádek nad Nisou a obec Hrádek nad Nisou a neplatnost nabytí vlastnických práv k těmto nemovitostem společností M&K-Element s.r.o., IČ: 28679334, se sídlem U gumovky 379, 463 34 Hrádek nad Nisou. Dále pak učení, že tyto nemovitostí náleží do majetkové podstaty dlužníka Simpos s.r.o., IČ: 25497154, se sídlem Hrádek nad Nisou, Donín bez čp/če, PSČ 463 34 a náhrady nákladů řízení.

Tato žaloba byla spojena ke společnému projednání, neboť obě žaloby spolu souvisí.

Tvrdí, že kupní smlouva ze dne 15.6.2010 uzavřená mezi společností Simpos s.r.o., IČ: 25497154, se sídlem Hrádek nad Nisou, Donín bez čp/če, PSČ 463 34 a společností M&K-Element s.r.o., IČ: 28679334, se sídlem U gumovky 379, 463 34 Hrádek nad Nisou, o prodeji nemovitostí výše specifikovaných je neplatná, neboť smlouvu uzavřel jako jednatel dlužníka i společnosti M&K Element s. r. o. Zdeněk Miksch. Ten byl jednatelem a společníkem dlužníka v době od 10. 11. 2004 do 12. 11. 2010 a jednatelem a společníkem žalobkyně v době od 1. 11. 2008 do 4. 10. 2010.

Vlastnické právo přešlo na žalobce na základě výše uvedené smlouvy. Kupní cena byla stanovena na 1.000.000,-Kč. Kupující i prodávající tvořili faktický koncern. Kupní cena nabyla uhrazena. Obvyklá cena nemovitostí byla 5.006.360,-Kč.

Smlouva nebyla platně uzavřena, neboť šlo o jednání k újmě věřitelů. Prodávající měl v době prodeje závazky ve výši 7.744.401,-Kč vůči České spořitelně, a. s., ve výši 691.144,-Kč vůči FÚ Liberec a přesto prodal majetek za cenu výrazně nižší, než by byla cena obvyklá.

Neplatná je smlouva i pro rozpor s ustanovením § 196a Obchodního zákoníku a § 265 téhož předpisu. Strany smlouvy sledovaly jednak nepoctivý záměr a jednak převod takového majetku nespadá do rámce běžného obchodního styku, hodnota majetku přesahuje 1/10 zapsaného základního kapitálu dlužníka, sjednaná cena nebyla cenou obvyklou a nebyla stanovena znalcem jmenovaným soudem.

K prokázání svých tvrzení předložila: Smlouvu o prodeji nemovitostí ze dne 15. 6. 2010 uzavřenou mezi společností Simpos s.r.o., IČ: 25497154, se sídlem Hrádek nad Nisou, Donín bez čp/če, PSČ 463 34 a společností M&K-Element s.r.o., IČ: 28679334, se sídlem U gumovky 379, 463 34 Hrádek nad Nisou.

Výpisy z obchodního rejstříku vedeného zdejším soudem ohledně společností Simpos s.r.o., IČ: 25497154, se sídlem Hrádek nad Nisou, Donín bez čp/če, PSČ 463 34 (oddíl C vložka 21020) a M&K-Element s.r.o., IČ: 28679334, se sídlem U gumovky 379, 463 34 Hrádek nad Nisou (oddíl C vložka 26542).

Platební výměr na daň z převodu nemovitostí č. j. 271527/11/192962506734.

Vyrozumění žalobkyně o zapsání majetku do majetkové podstaty.

Přihlášky P 1 a P5.

Soupis majetkové podstaty.

Znalecký posudek zpracovaný pro účely daňového řízení, k stanovení obvyklé ceny nemovitostí.

Smlouvou o prodeji nemovitostí ze dne 15. 6. 2010 uzavřenou mezi společností Simpos s.r.o., IČ: 25497154, se sídlem Hrádek nad Nisou, Donín bez čp/če, PSČ 463 34 a společností M&K-Element s.r.o., IČ: 28679334, se sídlem U gumovky 379, 463 34 Hrádek nad Nisou prokazuje, že žalobce nabyl vlastnické právo k nemovitostem výše uvedeným od společnosti dlužníka, přičemž za obě společnosti jednal jako jednatel Zdeněk Miksch. Prokazuje, že ujednaná kupní cena byla 1.000.000,-Kč. Neprokazuje ovšem uhrazení této ceny.

Výpis z katastru nemovitostí-LV č. 2546 u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj, Katastrální pracoviště Liberec, pro k.ú. Hrádek nad Nisou a obec Hrádek nad Nisou prokazuje, že právní účinky vkladu nastaly ke dni 16. 6. 2010 rozhodnutím V 4330/2010-505 ve prospěch žalobce.

Výpisy z obchodního rejstříku vedeného zdejším soudem ohledně společností Simpos s.r.o., IČ: 25497154, se sídlem Hrádek nad Nisou, Donín bez čp/če, PSČ 463 34 (oddíl C vložka 21020) a M&K-Element s.r.o., IČ: 28679334, se sídlem U gumovky 379, 463 34 Hrádek nad Nisou (oddíl C vložka 26542) prokazují, že v době uzavření smlouvy byly obě společnosti provázány osobou společníka a jednatele Zdeňka Miksche.

Z obsahu insolvenčního spisu KSLB 57 INS 5198/2011 je soudu známo, že na majetek společnosti Simpos s.r.o., IČ: 25497154, se sídlem Hrádek nad Nisou, Donín bez čp/če, PSČ 463 34 byl prohlášen konkurz dne 7. 6. 2011, byly zjištěny její závazky ve výši 9.098.563,90, které nebyly již v době uzavření smlouvy plněny.

Žalobce neprokázal, ani po poučení o nutnosti prokázat své tvrzení o uhrazení kupní ceny, že by uhradil sjednanou kupní cenu. Žalobce netvrdil, že cena odpovídala požadavkům § 196a OBZ.

Z posudku vypracovaného pro účely vyměření daně z převodu nemovitostí plyne, že cena nemovitostí-pozemek parc. č. 1639/1-zastavěná plocha a nádvoří o výměře 2769 m2, pozemek parc. č. 1639/2-zastavěná plocha a nádvoří o výměře 265 m2, pozemek parc. č. 1640-ostatní plocha o výměře 8583 m2, pozemek parc. č. 1641/1-ostatní plocha o výměře 4635 m2, budovu bez č.p./č.e.-průmyslový objekt na pozemku parc. č. 1639/1, budovu bez č.p./č.e.-garáž na pozemku parc. č. 1639/2, jak jsou zapsány na LV č. 2546 u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj, Katastrální pracoviště Liberec, pro k.ú. Hrádek nad Nisou a obec Hrádek nad Nisou činila ke dni prodeje 5.006.360,-Kč.

Tyto důkazy hodnotil soud podle své úvahy, a to každý důkaz jednotlivě a všechny důkazy v jejich vzájemné souvislosti; přitom pečlivě přihlížeje ke všemu, co vyšlo za řízení najevo, včetně toho, co uvedli účastníci, a dospěl k následujícím zjištěním:

1. ohledně nemovitostí pozemek parc. č. 1639/1-zastavěná plocha a nádvoří o výměře 2769 m2, pozemek parc. č. 1639/2-zastavěná plocha a nádvoří o výměře 265 m2, pozemek parc. č. 1640-ostatní plocha o výměře 8583 m2, pozemek parc. č. 1641/1-ostatní plocha o výměře 4635 m2, budovu bez č.p./č.e.-průmyslový objekt na pozemku parc. č. 1639/1, budovu bez č.p./č.e. -garáž na pozemku parc. č. 1639/2, jak jsou zapsány na LV č. 2546 u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj, Katastrální pracoviště Liberec, pro k.ú. Hrádek nad Nisou uzavřeli žalobkyně a společnost Simpos s.r.o., IČ: 25497154, se sídlem Hrádek nad Nisou, Donín bez čp/če, PSČ 463 34 smlouvu ze dne 15. 6. 2010. 2. v této smlouvě smluvili kupní cenu 1.000.000,-Kč 3. kupní cena nebyla uhrazena 4. kupní cena nebyla stanovena znaleckým posudkem 5. kupní cena byla nižší než obvyklá 6. obě společnosti byly ve vztahu faktického koncernu, když v obou byl společníkem Zdeněk Miksch. 7. prodávající v době sjednání smlouvy neplnil své závazky. 8. kupující o této skutečnosti věděl

Neplatný je právní úkon, který svým obsahem nebo účelem odporuje zákonu nebo jej obchází anebo se příčí dobrým mravům (§ 39 občanského zákoníku).

K tomu odkazuje na rozsudek NS ČR ze dne 8. 11. 2010 sp. zn. 21 Cdo 2581/2010-Právní následky úkonu učiněného za účelem zmaření pohledávky věřitele Má-li být posouzen právní úkon z hlediska, zda se jím maří možnost uspokojení pohledávky věřitele, je třeba náležitě rozlišovat, zda jde o právní úkon, který dlužník učinil v úmyslu zkrátit věřitele a u něhož druhý (další) účastník o tomto úmyslu dlužníka věděl (musel vědět) nebo zda se jedná o právní úkon, který učinili oba (všichni) jeho účastníci v úmyslu zmařit jím v rozporu se zákonem (obejitím zákona) uspokojení věřitele některého z nich; zatímco v druhém z uvedených případů nastává neplatnost právního úkonu (§ 39 obč. zák.).

V daném případě byla oběma stranám známa situace prodávajícího.

Dle § 196a Obchodního zákoníku pak platí, že společnost může uzavřít smlouvu o úvěru nebo půjčce s členem představenstva, dozorčí rady, prokuristou nebo jinou osobou, která je oprávněna jménem společnosti takovou smlouvu uzavřít, nebo osobami jim blízkými, anebo smlouvu, jejímž obsahem je zajištění závazků těchto osob, nebo na ně bezplatně převést majetek společnosti jen s předchozím souhlasem valné hromady a jen za podmínek obvyklých v obchodním styku. Pokud jsou osoby uvedené v odstavci 1 oprávněny jednat i jménem jiné osoby, použije se ustanovení odstavce 1 obdobně i na plnění tam uvedené ve prospěch této jiné osoby. Souhlasu valné hromady není zapotřebí, jde-li o poskytnutí půjčky nebo úvěru ovládající osobou ovládané osobě anebo zajištění závazků ovládané osoby ovládající osobou. Jestliže společnost nebo jí ovládaná osoba nabývá majetek od zakladatele, akcionáře nebo od osoby jednající s ním ve shodě anebo jiné osoby uvedené v odstavci 1 nebo od osoby jí ovládané anebo od osoby, se kterou tvoří koncern, za protihodnotu ve výši alespoň jedné desetiny upsaného základního kapitálu ke dni nabytí nebo na ně úplatně převádí majetek této hodnoty, musí být hodnota tohoto majetku stanovena na základě posudku znalce jmenovaného soudem. Pro jmenování a odměňování znalce platí ustanovení § 59 odst. 3. Jestliže k nabytí dochází do 3 let od vzniku společnosti, musí je schválit valná hromada. Ustanovení odstavce 3 se nevztahuje na nabytí nebo zcizení majetku v rámci běžného obchodního styku a na nabytí nebo zcizení z podnětu nebo pod dozorem nebo dohledem státního orgánu nebo na nabytí nebo zcizení na českém nebo zahraničním regulovaném trhu či v českém nebo zahraničním mnohostranném obchodním systému. Ustanovení odstavce 1 o souhlasu valné hromady se vztahuje obdobně i na bezúplatný převod majetku na akcionáře.

K problematice neplatnosti takového úkonu odkazuje na usnesení NS ČR-29 Cdo 2658/2009-Ustanovení § 196a odst. 3 obch. zák. neslouží pouze k ochraně společníků, ale zejména k ochraně společnosti před zneužitím postavení jejích orgánů, společníků a dalších osob oprávněných společnost zavazovat či vykonávajících ve společnosti určitý vliv. Navazujícím účelem pak je i zajištění ochrany třetích osob, zejména věřitelů společnosti. V případech, kdy společnost úplatně nabývá majetek v rozsahu dle ustanovení § 196a odst. 3 obch. zák. od osob v tomto ustanovení uvedených nebo na tyto osoby takový majetek převádí, k dosažení tohoto účelu slouží zejména požadavek, podle něhož lze zmíněné majetkové dispozice provádět pouze za cenu určenou posudkem znalce.

A také na usnesení NS ČR 29 Cdo 1483/2009 Ustanovení § 196a odst. 3 obch. zák. slouží také k ochraně třetích osob, především věřitelů společnosti.

Dle ustanovení § 222 odst. 1 písm. a) trestního zákoníku platí, že kdo, byť i jen částečně, zmaří uspokojení svého věřitele tím, že zničí, poškodí, zatají, zcizí, učiní neupotřebitelnou, nebo odstraní, byť i jen část svého majetku, a způsobí tím na cizím majetku škodu nikoli malou, bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta nebo zákazem činnosti.

Soud tedy shledal, že smlouva ze dne 15.6.2010 uzavřená mezi společností Simpos s.r.o., IČ: 25497154, se sídlem Hrádek nad Nisou, Donín bez čp/če, PSČ 463 34 a společností M&K-Element s.r.o., IČ: 28679334, se sídlem U gumovky 379, 463 34 Hrádek nad Nisou, o prodeji nemovitostí-pozemek parc. č. 1639/1-zastavěná plocha a nádvoří o výměře 2769 m2, pozemek parc. č. 1639/2-zastavěná plocha a nádvoří o výměře 265 m2, pozemek parc. č. 1640-ostatní plocha o výměře 8583 m2, pozemek parc. č. 1641/1-ostatní plocha o výměře 4635 m2, budovu bez č.p./č.e.-průmyslový objekt na pozemku parc. č. 1639/1, budovu bez č.p./č.e.-garáž na pozemku parc. č. 1639/2, jak jsou zapsány na LV č. 2546 u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj, Katastrální pracoviště Liberec, pro k.ú. Hrádek nad Nisou a obec Hrádek nad Nisou, je neplatná. Neplatnost této smlouvy spatřuje v tom, že cílem smluvních stran bylo vyvést majetek, který by mohl sloužit k uspokojení věřitelů prodávajícího do společnosti žalobkyně, aniž byla poskytnuta prodávajícímu vůbec jaká protihodnota. Úmysl smluvních stran tak směřoval k nedovolenému cíli, ke zkrácení věřitelů. Jejich jednání je tak v rozporu s výše citovaným ustanovením trestního zákoníku a proto nemůže být platné.

Žalobce tak nikdy nenabyl vlastnických práv k nemovitostem, žalovaná je správně zapsala do majetkové podstaty dlužníka Simpos s.r.o., IČ: 25497154, se sídlem Hrádek nad Nisou, Donín bez čp/če, PSČ 463 34.

Právům žalobkyně nemohla tedy být přiznána ochrana a jeho žaloba, kterou se domáhal, aby žalovaná byla povinna vyloučit z majetkové podstaty dlužníka Simpos s.r.o., IČ: 25497154, se sídlem Hrádek nad Nisou, Donín bez čp/če, PSČ 463 34 nemovitosti pozemek parc. č. 1639/1-zastavěná plocha a nádvoří o výměře 2769 m2, pozemek parc. č. 1639/2-zastavěná plocha a nádvoří o výměře 265 m2, pozemek parc. č. 1640-ostatní plocha o výměře 8583 m2, pozemek parc. č. 1641/1-ostatní plocha o výměře 4635 m2, budovu bez č.p./č.e.-průmyslový objekt na pozemku parc. č. 1639/1, budovu bez č.p./č.e.-garáž na pozemku parc. č. 1639/2, jak jsou zapsány na LV č. 2546 u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj, Katastrální pracoviště Liberec, pro k.ú. Hrádek nad Nisou a obec Hrádek nad Nisou, byla zamítnuta.

O náhradě nákladů řízení bylo rozhodnuto podle ust. § 142 odst. 1 občanského soudního řádu a § 163 IZ, když žalovaný měl plný úspěch ve věci. Náklady řízení, jejíž náhrada mu byla přiznána, jsou tvořeny odměnou právního zástupce ve výši 10.000 Kč (§ 8 vyhl.č.484/2000 Sb.) a 4x režijním paušálem po 300 Kč za čtyři úkony právní služby (převzetí a příprava zastoupení, vyjádření, dvakrát účast u ústního jednání) podle § 13 odst.3 vyhl.č.177/1996 Sb, náhrada za promeškaný čas za 12 půlhodin, promeškaných na cestě ze sídla kanceláře k soudu a zpět 1.200,-Kč (§ 14 odst. 1, písm. b), odst. 3 vyhl.č.177/1996 Sb), to vše zvýšeno o 20% DPH a náhradou cestovních výdajů za dvě cesty Praha-Liberec ve výši 5.454,-Kč (celkem 440 km, spotřeba 9,6 l/100km, cena 34,90 Kč za 1 l, opotřebení vozidla 3,70 Kč za 1 km-§ 4 písm. a) vyhl. 429/2011).

Poučení:

Proti tomuto rozsudku l z e podat odvolání ve lhůtě 15 dnů od jeho doručení, a to písemně, dvojmo, k Vrchnímu soudu v Praze, prostřednictvím Krajského soudu v Ústí nad Labem-pobočky Liberec. Nebudou-li povinnosti uložené tímto rozsudkem splněny dobrovolně, l z e podat návrh na soudní výkon rozhodnutí.

V Liberci dne 20. března 2012

Mgr. Martin Omelka v. r. soudce

Za správnost vyhotovení: Ivana Wainerová