56 INS 2796/2016
JUD If ľlE'Bll.--mmvunulcunumu mi. '

ú LHS 395121116 !1-35 Kj sv. lh: i] ů-EüTů-E*

*E15-'*-t Uáclava Herianüvá, nur. 11.03.1943

Bublava 291 358 111 Bublava mnm flé. Hmmm M41* r

-1

mv.._....-.._v. _r. 'u' J

Spisová značka:

Identifikace písemnosti:

Umístění:

Doručované písemnosti:

Adresát:

Příjemce dle DS:

Způsob doručení: Stav doručení: z. 300/2008 Sb., §20, 1Ie:

Odesláno do DS: Dodáno do DS:

Přehled událostí:

Kontrola doručení:

Poslední kontrola v

KONEC VÝPISU

-'-le-'li--v-

v Ivvv vv l lvlvv v lv lvl' II vvvlv-v l

56INS 2796/2016 A-35 Kj, tisková skupina 2108-6/2016 SOUDCE Lhůta:

3 VSPH 1051.2016-zamítnu 2016/06/01 14:32:22 česká spořitelna, a.s., IČ: 45244782, právnická, ID: ČESKÁ SP045244782 5

Typ DS: Po Číslo věřitele: 1

Česká spořitelna, a.s., Olbrachtova 1929/62, 14000 Praha 4, CZ

ID DS: wx6dkif

Nezasláno do vlastních rukou, Fiktivní doručení povoleno

Doručeno

Doručenka byla opatřena elektronickou značkou. Integrita je neporušena. 13.06.201615:29:10

Jaroslava Kočová 14.06.2016 00:05:41

Zprávu vypravil: Doručeno:

13.06.2016 15:29:09 13.06.201615:29:10

EVO: Datová zpráva byla podána.

EV5: Datová zpráva byla dodána do datové schránky příjemce. Je-li příjemcem datové zprávy orgán veřejné moci vystupující v postavení orgánu veřejné moci, byla datová zpráva tímto okamžikem doručena.

14.06.2016 00:05:41 EV13: Přihlásila se elektronická aplikace za pomocí systémového certifikátu ve smyslu §29 zákona č.300/2008 Sb. v platném znění. Datová zpráva je nyní doručena. Případné dřívější datum doručení fikcí nebo doručení dodáním do schránky orgánu veřejné moci není dotčeno. 14.06.2016 12:37 Kontrolu provedl:

14.06.2016 02:08

Bartovská KarlaSpisová značka:561NS 2796/2016 Identifikace dotazu:2108-6/2016

Datum a čas provedení kontroly:13.06.2016 14:02 Kontrolu proved JÍKOČOVá Jaroslava

DS nebyla hledána z důvodu nekompletních údajů pro vyhledání:O adresátů

DS hledána pro:2 adresátů

ověřována pouze přístupnost DS:l adresátů přístupná DS:1 adresátů Adresátzčeská spořitelna, a.s., IČ: TYPľprávnická ID:ČESKÁ SPO45244782 5 45244782, právnická Údaje o schránce: typzpo ID DS:wx6dkif Stav DS Přístupná Název DS firma: Česká spořitelna, a.s. IČ: 45244782 Adresa: Olbrachtova 62/1929, 14000 Praha 4, CZ nepřístupná DS:O adresátů nově zjištbvána DS pro:1 adresátů z toho DS nalezena pro:O adresátů z toho DS nenalezena prozl adresátů AdresátzHerianová Václava, nar. TYPľjfyzická IDzHERIANOVÁCL110848 1 11.08.1948, fyzická Hledáno V DS:typ: FO, Herianová, Václava, 11.08.1948 Dotaz proveden na tyto typy DS: FO

Konec výpisu-------------------------------------------------------------------------

Tisk KSZPCPM Strana 1 z 1

AAM112R

VRCHNÍ SOUD V PRAZE úsek insolvenčního soudnictví 140 00 Praha 4, Nám. Hrdinů 1300KSPLr 1051/2016-A-36/53C . /f111111111111111111,14

Krajský soud v Plzni Veleslavínova 40 :WT: 2:05:25 s 52 v' D5 D:-~ i 06 1 Pocet stranfpr'ilüh! O

Pocet stainopisu: 1

Vpřiloze Vám předáváme do spisu KSPLrozhodnutí Vrchního soudu v Praze ze dne 1.. června 2016.

Toto rozhodnuti doručte účastníkům řízení.

V Praze dne 1. čema 2016

JUDr. Michal Ku b in , v. r.. předseda senátu

VRCHNÍ souo v PRAZE 14D DD Praha 4, Nám. Hrdinů 1317-.. Za správnost vyššotovení:

Mondáková ..u-

I Á!! 'h J' ...51-"3 1.1:" r' k 1 H. í A., H

.Il H' il l I' ?xx x ,

1 3, 06.