56 ICm 808/2013
Č.j.: 56 ICm 808/2013-24 (KSPA 56 INS 22901/2012-C1-12)

USNESENÍ

Krajský soud v Hradci Králové, pobočka v Pardubicích, rozhodl samosoudkyní JUDr. Marií Pavlíčkovou v právní věci žalobkyně: GE Money Bank, a.s., 140 28 Praha 4-Michle, Vyskočilova 1422/1a, IČO 25672720, proti žalovanému: JUDr. Mgr. Vladimír Severin, 539 01 Hlinsko, Adámkova 149, insolvenční správce dlužnice Lucie Kopecké, nar. 16. září 1985, bytem 537 01 Chrudim III, Palackého třída 66, o žalobě na určení pohledávky v rámci odvolání žalobkyně proti rozsudku ze dne 30. března 2015, č.j. 56 ICm 808/2013-57, o odvolání žalobkyně proti usnesení ze dne 27. července 2015, č.j. 56 ICm 808/2013-99,

takto :

Rozhodnutí podepsaného soudu o zastavení odvolacího říze ní pro nezaplacení soudního poplatku ze dne 27. července 2015, č.j. 56 ICm 808/2013-99, se zrušuje.

Od ůvo d ně n í:

Dne 30. března 2015 Krajský soud v Hradci Králové, pobočka v Pardubicích, rozsudkem č.j.-57, zamítl žalobu, aby soud určil, že žalobkyně má v insolvenčním řízení dlužnice sp.zn. KSPA 56 INS 22901/2012 pohledávku v celkové výši 159.976,43 Kč. Dne 13. dubna 2015, tedy včas, podala proti němu odvolání.

V průběhu řízení bylo dne 27. července 2015 vydáno s odkazem na ustanovení § 9 odst. 1 zákona číslo 549/1991 Sb., o soudních poplatcích v platném znění (dále jen zákon o soudních poplatcích ) usnesení č.j.-99, o zastavení odvolacího řízení z důvodu nezaplacení soudního poplatku. Usnesení bylo žalobkyni doručeno dne 28. července 2015. Lhůta k podání odvolání končila dne 12. srpna 2015.

Dne 7. srpna 2015 obdržel soud odvolání žalobkyně proti uvedenému rozhodnutí o zastavení odvolacího řízení, ve kterém uvedla, že soudní poplatek ve výši 2.000 Kč uhradila, platbu poukázala dne 4. srpna 2015. Ze záznamu o složení následně bylo zjištěno, že žalobkyně soudní poplatek uhradila dne 5. srpna 2015, a to bankovním převodem.

Podle ustanovení § 9 odst. 7 zákona o soudních poplatcích usnesení o zastavení řízení pro nezaplacení poplatku zruší soud, který usnesení vydal, je-li poplatek zaplacen ve věcech správního soudnictví dříve, než usnesení nabylo právní moci, a v ostatních věcech nejpozději do konce lhůty k odvolání proti tomuto usnesení.

Jak bylo shora uvedeno, poplatková povinnost v částce 2.000 Kč byla splněna do konce lhůty k odvolání. V dané situaci soudu nezbylo, než usnesení o zastavení odvolacího řízení pro nezaplacení soudního poplatku ze dne 27. července 2015, č.j.-99, s odkazem na ustanovení § 9 odst. 7 zákona o soudních poplatcích, zrušit. (KSPA 56 INS 22901/2012-C1-12)

Po uče ní : Proti tomuto usnesení lze podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho doručení, a to k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím Krajského soudu v Hradci Králové, pobočka v Pardubicích (ustanovení § 201 a § 204 odst. 1 zákona číslo 99/1963 Sb., občanský soudní řád v platném znění (dále jen o.s.ř. ), ve spojení s ustanovením § 7 zákona číslo 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon) v platném znění (dále jen insolvenční zákon ).

Lhůta k podání opravného prostředku začíná běžet ode dne, kdy bude toto usnesení doručeno adresátovi zvláštním způsobem (ustanovení § 74 odst. 2 insolvenčního zákona, ve spojení s ustanovením § 160 odst. 3 insolvenčního zákona).

V Pardubicích dne 10. srpna 2015

JUDr. Marie Pavlíčková v. r. samosoudkyně Za správnost vyhotovení: Michaela Šteklová