56 ICm 566/2011
Č.j. 56 ICm 566/2011-36 ( KSPA 56 INS 13397/2010-C1-8)

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY

Krajský soud v Hradci Králové, pobočka v Pardubicích, rozhodl samosoudkyní JUDr. Marií Pavlíčkovou v právní věci žalobkyně: Ing. Jana Vodrážková, 537 01 Chrudim II, Sladkovského 756, insolvenční správkyně dlužnice Mileny Kánské, nar. 7. listopadu 1955, bytem 530 02 Pardubice-Zelené Předměstí, Palackého třída 292, zastoupená Mgr. Radkem Látem, advokátem se sídlem 530 02 Pardubice, Smilova 547, proti žalované: PROFI CREDIT Czech, a.s., 110 00 Praha 1, Nové Město, Klimentská 1216/46, IČO 61860069, zastoupená JUDr. Ervínem Perthenem, advokátem se sídlem 500 03 Hradec Králové, Velké náměstí 135/19, o žalobě na určení pohledávky, rozsudkem pro uznání,

takto:

I. Určuje se, že část pohledávky žalobkyně ve výši 212.024 Kč přihlášená do insolvenčního řízení dlužnice Mileny Kánské, nar. 7. listopadu 1955, bytem 530 02 Pardubice-Zelené Předměstí, Palackého třída 292, jako vykonatelná, není po právu.

II. Žalovaná je povinna zaplatit žalobkyni náhradu nákladů řízení v částce 6.150 Kč, a to do tří dnů od právní moci rozsudku k rukám právního zástupce žalobkyně.

III. Žalovaná je povinna uhradit České republice-Krajský soud v Hradci Králové soudní poplatek ve výši 1.000,--Kč do 3 dnů od právní moci tohoto rozhodnutí, a to v kolcích na připojeném tiskopise.

Odůvodnění:

Dne 4. března 2011 podala shora uvedená žalobkyně u Krajského soudu v Hradci Králové, pobočka v Pardubicích, žalobu, kterou se vůči žalované domáhala určení, že část její pohledávky ve výši 100.008 Kč (smluvní pokuta) a ve výši 112.016 Kč (smluvní odměna za poskytnutí úvěru) v insolvenčním řízení vedeném pod sp.zn. KSPA 56 INS 13397/2010 ve věci dlužnice Mileny Kánské není po právu. Žalovaná přihlásila jednu pohledávku celkem ve výši 296.678 Kč jako vykonatelnou a nezajištěnou. V uvedeném insolvenčním řízení je vedena jako věřitelka poř.č. 1. Při přezkumném jednání konaném dne 2. února 2011 insolvenční správkyně uznala pohledávku do výše 84.654 Kč a popřela do výše 212.024 Kč (z toho 100.008 Kč smluvní pokuta a 112.016 Kč smluvní odměna za poskytnutí úvěru).

Ve věci bylo nařízeno přípravné jednání na den 6. října 2011. Žalovaná, která v té době nebyla zastoupena právním zástupcem, byla předvolávána předvoláním ze dne 23. června 2011, které řádně převzala dne 6. září 2011. Na jednání se bez omluvy nedostavila.

Podle ustanovení § 114c odst. 6 zákona číslo 99/1963 Sb., občanský soudní řád v platném znění (dále jen o.s.ř. ), ve spojení s ustanovením § 7 odst. 1 zákona číslo 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon) v platném znění (dále jen insolvenční zákon ), nedostaví-li se žalovaný k přípravnému jednání, ačkoliv byl řádně a včas předvolán nejméně 20 dnů předem a řádně mu byla doručena žaloba, aniž by se včas a z důležitého důvodu omluvil, má se, s výjimkou věcí, v nichž nelze uzavřít a schválit smír (§ 99 odst. 1 a 2), za to, že uznává nárok, který je proti němu uplatňován žalobou; o tomto následku (§ 153a odst. 3) musí být poučen v předvolání k přípravnému jednání. To neplatí, jsou-li splněny předpoklady pro zastavení řízení nebo odmítnutí žaloby.

Podle ustanovení § 153a odst. 3 o.s.ř. rozsudkem pro uznání rozhodne soud také tehdy, má-li se za to, že žalovaný nárok, který je proti němu žalobou uplatňován, uznal (§ 114b odst. 5 a § 114c odst. 6).

Podle ustanovení § 157 odst. 3 o.s.ř. v odůvodnění rozsudku pro uznání nebo rozsudku pro zmeškání uvede soud pouze předmět řízení a stručně vyloží důvody, pro které rozhodl rozsudkem pro uznání nebo rozsudkem pro zmeškání.

Jak je uvedeno výše, žalovaná se k přípravnému jednání nedostavila, neomluvila se. Byla řádně a včas předvolána více jak 20 dnů předem a žaloba jí byla řádně doručena. Nejedná se o případ, v němž nelze uzavřít a schválit smír. Má se tedy za to, že žalovaná uznává nárok, který je proti ní uplatňován žalobou. O tomto následku byla žalovaná v předvolání k přípravnému jednání řádně poučena. Soudu tak s odkazem na ustanovení § 114 c odst. 6 o.s.ř. ve spojení s ustanovením § 153a odst. 1 o.s.ř. nezbylo, než rozhodnout rozsudkem podle tohoto uznání.

Soud na závěr konstatuje s odkazem na ustanovení § 201 odst. 1 písm. d) insolvenčního zákona, že část pohledávky žalobkyně v popřené výši 212.024 Kč nebyla zjištěna.

O náhradě nákladů řízení rozhodl soud podle ustanovení § 163 insolvenčního zákona, ve spojení s ustanovením § 142 odst. 1 o.s.ř., kdy účastníku, který měl ve věci plný úspěch, přizná soud náhradu nákladů potřebných k účelnému uplatňování nebo bránění práva proti účastníku, který ve věci úspěch neměl. Žalobkyně, která byla zastoupena advokátem, měla ve věci plný úspěch. Podle názoru soudu jí náleží po zrušení vyhlášky číslo 484/2000 Sb., kterou se stanoví paušální sazby výše odměny za zastupování účastníka advokátem nebo notářem při rozhodování o náhradě nákladů v občanském soudním řízení, podle ustanovení § 9 odst. 3 písm. a) vyhlášky číslo 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování služeb (advokátní tarif) ve znění pozdějších předpisů (dále jen advokátní tarif ), ve spojení s přechodným ustanovením čl. II. vyhlášky číslo 486/2012 Sb. odměna za 3 úkony právní služby ve výši 5.250 Kč (tj. převzetí a příprava zastoupení učiněné v roce 2011-částka 2.100 Kč podle ustanovení § 11 odst. 1 písm. a) vyhlášky, písemné podání ve věci samé v roce 2011-částka 2.100 Kč podle ustanovení § 11 odst. 1 písm. d) vyhlášky a účast na přípravném jednání v roce 2011-částka 1.050 Kč podle ustanovení § 11 odst. 2 písm. g) vyhlášky) a související paušální náhrada hotových výdajů ve výši 900 Kč (3 úkony po 300 Kč). K úhradě tak částka 6.150 Kč, protože advokát není plátcem DPH. Insolvenční soud uložil takto vyčíslené náklady zaplatit do rukou právního zástupce žalobkyně, neboť jde o advokáta (ustanovení § 149 odst. 1 o.s.ř.); lhůta k plnění je stanovena v souladu s ustanovením § 160 odst. 1 o.s.ř.

V daném případě byl soudní poplatek za řízení, který podle položky 10 Sazebníku poplatků činil 1.000 Kč, podle ustanovení § 7 odst. 1, věta první, zákona číslo 549/1991 Sb., o soudních poplatcích ve znění platném do 31. srpna 2011 (dále jen zákon o soudních poplatcích ) splatný vznikem poplatkové povinnosti. Podle ustanovení § 2 odst. 1 písm. a) zákona o soudních poplatcích je obecně poplatníkem soudního poplatku před soudem prvního stupně navrhovatel, není-li stanoveno jinak. V daném případě však v souladu s ustanovením § 11 odst. 2 písm. r) zákona o soudních poplatcích požívala žalobkyně v incidenčním sporu osobní osvobození od poplatku. Podle ustanovení § 2 odst. 3, věta první, zákona o soudních poplatcích je-li navrhovatel v řízení od poplatku osvobozen a soud jeho návrhu vyhověl, zaplatí podle výsledku řízení poplatek nebo jeho odpovídající část žalovaný, nemá-li proti navrhovateli právo na náhradu nákladů řízení nebo není-li též od poplatku osvobozen. Poplatková povinnost tak vzniká způsobem uvedeným v ustanovení § 4 odst. 1 písm. i) zákona o soudních poplatcích, tj. uložením povinnosti zaplatit poplatek v souvislosti s rozhodnutím soudu o věci samé. Podle ustanovení § 7 odst. 1, věta druhá, uvedeného zákona o soudních poplatcích, je tak poplatek splatný do 3 dnů od právní moci rozhodnutí, kterým byla povinnost soudní poplatek zaplatit uložena. V projednávaném případě měla žalobkyně ve věci úspěch, a proto se podle ustanovení § 2 odst. 3 zákona o soudních poplatních přenáší poplatková povinnost ve výši 1.000 Kč na žalovanou.

Poučení: Proti tomuto rozsudku lze podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho doručení, a to k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím Krajského soudu v Hradci Králové, pobočka v Pardubicích (ustanovení § 201 a § 204 odst. 1 o.s.ř.). U odvolání proti rozsudku pro uznání nebo proti rozsudku pro zmeškání jsou odvolacím důvodem jen vady uvedené v § 205 odst. 2 písm. a) o.s.ř. a skutečnosti nebo důkazy, jimiž má být prokázáno, že nebyly splněny předpoklady pro jejich vydání (ustanovení § 205b o.s.ř.).

Lhůta k podání opravného prostředku začíná běžet ode dne, kdy bude toto rozhodnutí doručeno adresátovi zvláštním způsobem (ustanovení § 74 odst. 2 insolvenčního zákona, ve spojení s ustanovením § 160 odst. 3 insolvenčního zákona).

Nesplní-li povinný dobrovolně uloženou povinnost, může se stát domáhat podle tohoto rozhodnutí nařízení výkonu rozhodnutí (ustanovení § 251 o.s.ř.).

V Pardubicích dne 14. listopadu 2013

JUDr. Marie Pavlíčková v. r. samosoudkyně Za správnost vyhotovení: Veronika Křížová