56 ICm 4140/2014
Č.j.: 56 ICm 4140/2014-10 (KSPA 56 INS 771/2013-C1-5)

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

Krajský soud v Hradci Králové, pobočka v Pardubicích, rozhodl samosoudkyní JUDr. Marií Pavlíčkovou v právní věci žalobkyně: D.S. Leasing, a.s., 639 00 Brno-Štýřice, Pražákova 1008/69, IČ 48909238, proti žalovanému: Bohuslav Urban, nar. 23. prosince 1972, bytem 563 01 Lanškroun, Dolní Třešňovec 133, místem podnikání 561 51 Rudoltice 51, IČ 72395982, o žalobě na určení pohledávky, rozsudkem pro uznání,

takto:

I. Určuje se, že nevykonatelná a nezajištěná pohledávka D.S. Leasing, a.s., 639 00 Brno-Štýřice, Pražákova 1008/69, IČ 48909238, přihlášená do insolvenčního řízení vedeného s dlužníkem Bohuslavem Urbanem, nar. 23. prosince 1972, bytem 563 01 Lanškroun, Dolní Třešňovec 133, místem podnikání 561 51 Rudoltice 51, IČ 72395982, u Krajského soudu v Hradci Králové, pobočka v Pardubicích, pod sp.zn. KSPA 56 INS 771/2013, v celkové výši 370.024 Kč je jako pohledávka co do pravosti určena.

II. Žalovaný je povinen zaplatit žalobkyni náhradu nákladů řízení v částce 5.000 Kč, a to do tří dnů od právní moci rozsudku.

Odůvodnění:

Dne 27. listopadu 2014 podala shora uvedená žalobkyně u Krajského soudu v Hradci Králové, pobočka v Pardubicích, žalobu, jíž se vůči žalovanému domáhala určení pravosti pohledávky ve výši 370.024 Kč přihlášené do insolvenčního řízení dlužníka vedeného pod zejména uváděla, že dne 7. března 2011 uzavřela smlouvu o úvěru č. 71536/11 s klientem MUBU Trade Company s.r.o., 110 00 Praha 1, Hradební 761/3, IČ 64788032 na profinancování koupě vozidla. Smlouva byla z důvodu neplacení splátek dne 26. března 2012 odstoupena a bylo vyhotoveno vypořádání na částku 323.710 Kč. Ve věci byl dne 22. září 2014 vydán Rozhodčím soudem při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky rozhodčí nález pod sp.zn. RsP 611/14, kterým byla společnost MUBU Trade Company s.r.o. zavázána k zaplacení částky 323.710 Kč včetně úroku z prodlení ve výši 0,1 % denně z uvedené částky od 11. května 2012 do zaplacení. K zajištění uvedeného závazku ze smlouvy o úvěru uzavřela žalobkyně se žalovaným jakožto ručitelem dne 7. března 2011 smlouvu o ručení, v níž se žalovaný zavázal uspokojit žalobkyni pro případ nesplnění jakéhokoliv splatného závazku včetně příslušenství klientem. Žalobkyně vyzvala žalovaného k zaplacení písemně dne 21. června 2013. Žalovaný na výzvu doručenou dne 27. června 2013 ničeho nezaplatil. Žalobkyně požaduje k částce 323.710 Kč zákonný úrok od 11. května 2012 do 18. dubna 2014 v částce 46.314 Kč, celkem 370.024 Kč.

Jak je patrno z obsahu přihláškového spisu, žalobkyně v přihlášce poř.č. 9 přihlásila za dlužníkem nevykonatelnou a zajištěnou pohledávku v celkové výši 370.024 Kč. Při přezkumném jednání dne 25. června 2014 insolvenční správce Ing. Karel Kuna, 562 01 Ústí nad Orlicí, Velké Hamry 393, pohledávku uznal a dlužník ji popřel z důvodu pravosti. Namítal zejména, že tak činí pouze z opatrnosti, věc byla narovnána, došlo ke sporu ohledně nepřevzetí automobilu a je možné, že došlo k porušení povinností na straně věřitelky. Protože dne 18. dubna 2014 byl usnesením č.j. KSPA 56 INS 771/2013-A-41 zjištěn úpadek dlužníka a povoleno jeho oddlužení a dne 10. listopadu 2014 bylo usnesením č.j. KSPA 56 INS 771/2013-B-10 rozhodnuto o schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře, má s odkazem na ustanovení § 410 odst. 2 zákona číslo 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon) v platném znění (dále jen insolvenční zákon ), popření pohledávky nezajištěného věřitele dlužníkem v daném případě tytéž účinky jako popření pohledávky insolvenčním správcem a pro popření platí obdobně ustanovení o zjištění pohledávky týkající se insolvenčního správce.

Dne 8. ledna 2015 soud vyzval žalovaného s odkazem na ustanovení § 114a odst. 2 písm. a) zákona číslo 99/1963 Sb., občanský soudní řád v platném znění (dále jen o.s.ř. ), ve spojení s ustanovením § 7 insolvenčního zákona, k vyjádření k žalobě. Žalovanému byla výzva doručena fikcí dne 26. ledna 2015, ale nikterak na ni nereagoval. Proto mu soud s odkazem na ustanovení § 114b odst. 1 o.s.ř. vystavil dne 17. března 2015 tzv. kvalifikovanou výzvu, kterou převzal osobně dne 11. dubna 2015. Do dnešního dne na ni opět nijak nereagoval, ačkoliv ve výzvě byl řádně poučen o následcích své nečinnosti podle ustanovení § 114 b odst. 5 o.s.ř.

Podle ustanovení § 114 b odst. 5 o.s.ř. jestliže se žalovaný bez vážného důvodu na výzvu soudu podle odstavce 1 včas nevyjádří a ani ve stanovené lhůtě soudu nesdělí, jaký vážný důvod mu v tom brání, má se za to, že nárok, který je proti němu žalobou uplatňován, uznává; o tomto následku (§ 153a odst. 3) musí být poučen. To neplatí, jsou-li splněny předpoklady pro zastavení řízení nebo odmítnutí žaloby.

Podle ustanovení § 153a odst. 3 o.s.ř. rozsudkem pro uznání rozhodne soud také tehdy, má-li se za to, že žalovaný nárok, který je proti němu žalobou uplatňován, uznal (§ 114b odst. 5 a § 114c odst. 6). Podle odstavce 4 tohoto paragrafu jen pro vydání rozsudku pro uznání nemusí být nařízeno jednání. pro zmeškání uvede soud pouze předmět řízení a stručně vyloží důvody, pro které rozhodl rozsudkem pro uznání nebo rozsudkem pro zmeškání.

Jak je uvedeno výše, v důsledku nečinnosti žalovaného došlo k právní fikci, tj. uznání uplatněného nároku. Soudu tak s odkazem na ustanovení § 153a odst. 3 o.s.ř. nezbylo, než rozhodnout rozsudkem podle tohoto uznání. Soud rekapituluje, že pohledávka byla s odkazem na ustanovení § 201 odst. 1 písm. d) insolvenčního zákona zjištěna.

O náhradě nákladů řízení rozhodl soud podle ustanovení § 163 insolvenčního zákona, ve spojení s ustanovením § 142 odst. 1 o.s.ř. Žalobkyně ve věci měla plný úspěch, a proto má podle ustanovení § 142 odst. 1 o.s.ř. právo na náhradu nákladů řízení potřebných k účelnému uplatňování nebo bránění práva proti účastníku, který ve věci úspěch neměl. Insolvenční soud proto žalobkyni přiznal v souladu s ustanovením § 137 odst. 1 o.s.ř. náhradu hotových výdajů za uhrazený soudní poplatek ve výši 5.000 Kč. Jiné náklady se z obsahu soudního spisu nepodávají. Lhůta k plnění je stanovena v souladu s ustanovením § 160 odst. 1 o.s.ř.

Poučení: Proti tomuto rozsudku lze podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho doručení, a to k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím Krajského soudu v Hradci Králové, pobočka v Pardubicích (ustanovení § 201 a § 204 odst. 1 o.s.ř.). U odvolání proti rozsudku pro uznání nebo proti rozsudku pro zmeškání jsou odvolacím důvodem jen vady uvedené v § 205 odst. 2 písm. a) o.s.ř. a skutečnosti nebo důkazy, jimiž má být prokázáno, že nebyly splněny předpoklady pro jejich vydání (ustanovení § 205b o.s.ř.).

Lhůta k podání opravného prostředku začíná běžet ode dne, kdy bude toto rozhodnutí doručeno adresátovi zvláštním způsobem (ustanovení § 74 odst. 2 insolvenčního zákona, ve spojení s ustanovením § 160 odst. 3 insolvenčního zákona).

V Pardubicích dne 28. července 2015

JUDr. Marie Pavlíčková v. r. samosoudkyně

Za správnost vyhotovení: Michaela Šteklová