56 ICm 3945/2017
Č.j.: 56 ICm 3945/2017-14 (KSPA 56 INS 635/2017)

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY

Krajský soud v Hradci Králové-pobočka v Pardubicích, rozhodl samosoudkyní JUDr. Marií Pavlíčkovou v právní věci žalobce: JUDr. Filip Punda, Pražská 100/II, 377 01 Jindřichův Hradec, insolvenční správce dlužníků Romana Záruby, nar. 13. listopadu 1982 a Magdaleny Zárubové, nar. 11. května 1981, oba bytem Severojižní 295, 533 72 Moravany, zastoupený advokátkou Mgr. Ing. Michaelou Kolářovou, sídlem Pražská 100/II, 377 01 Jindřichův Hradec, proti žalované: SECAPITAL S.á.r.l., reg.č. B 108305, rue Jean Piret 1A, L-2350 Lucemburk, Lucembursko, zastoupená advokátem JUDr. Jiřím Šmídou, sídlem Eliščino nábřeží 280/23, 500 03 Hradec Králové, o žalobě na popření části pohledávky, rozsudkem pro uznání, t a k t o :

I. Určuje se, že žalovaná má v insolvenčním řízení dlužníků Romana Záruby, nar. 13. listopadu 1982 a Magdaleny Zárubové, nar. 11. května 1981, oba bytem Severojižní 295, 533 72 Moravany, vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové-pobočka v Pardubicích, pod sp.zn. KSPA 56 INS 635/2017, pohledávku ve výši 723.917,44 Kč.

II. Žalovaná je povinna zaplatit žalobci náhradu nákladů řízení v částce 8.228 Kč, a to do 3 dnů od právní moci rozsudku k rukám právní zástupkyně žalobce.

III. Žalovaná je povinna uhradit České republice-Krajský soud v Hradci Králové soudní poplatek ve výši 5.000 Kč do 3 dnů od právní moci tohoto rozhodnutí, a to v kolcích na připojeném tiskopise nebo bezhotovostně na účet soudu vedený u České národní banky Hradec Králové, č. 3703-6828511/0710, VS 5642394517. Platby neslučujte.

Odůvodnění:

Dne 8. září 2017 podal shora uvedený žalobce u Krajského soudu v Hradci Králové- pobočka v Pardubicích, žalobu, jíž se vůči žalované domáhal určení, že část vykonatelné

Shodu s prvopisem potvrzuje Lucie Cejpková isir.justi ce.cz pohledávky žalované přihlášené do insolvenčního řízení dlužníků, vedeného pod sp.zn. KSPA 56 INS 635/2017, není co do výše 58.172,70 Kč po právu (žalovaná je věřitelka poř. č. 21 s přihláškou P17). V žalobě zejména namítal, že vykonatelnost předmětné pohledávky byla doložena rozhodčím nálezem ze dne 6. února 2013. Rozhodčí doložka však byla s odkazem na ustanovení § 7 odst. 1 zákona č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízení a výkonu rozhodčích nálezů, neplatná, a proto nárok na náhradu nákladů rozhodčího řízení ve výši 58.172,70 Kč nevznikl. Rozhodčí smlouva byla neplatná i s odkazem na ustanovení § 39 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, rozhodce neměl pravomoc rozhodnout. K důkazu navrhl jen listiny.

Soud vzal za prokázané, že dne 15. června 2017 byl usnesením č.j. KSPA 56 INS 635/2017-A-11 zjištěn úpadek dlužníků, povoleno jejich oddlužení a současně byl insolvenčním správcem ustanoven JUDr. Filip Punda. Jak je patrno z obsahu přihláškového spisu P21, žalovaná přihlásila za dlužníky jednu vykonatelnou a nezajištěnou pohledávku v celkové výši 782.090,14 Kč, z toho jistina 341.958,35 Kč a příslušenství 440.131,79 Kč (úroky z prodlení 176.203,44 Kč, úroky z úvěru 205.735,65 Kč a náhrada nákladů řízení 58.192,70 Kč). Právním titulem pohledávky je smlouva o úvěru ze dne 4. února 2009 č. 0191293810, kterou dlužník uzavřel s právní předchůdkyní žalované, tj. GE Money Bank, a.s., IČO 25672720, Vyskočilova 1422/1a, 140 28 Praha 4-Michle. Ta přípisem ze dne 16. srpna 2010 prohlásila dluh za splatný, protože dlužník opakovaně porušil smluvní podmínky. Dne 12. prosince 2011 došlo smlouvou o postoupení pohledávek k postoupení předmětné pohledávky a dlužníkovi to bylo oznámeno dopisem. Dne 6. února 2013 vydal rozhodce JUDr. Marek Ivičič rozhodčí nález sp.zn. 58485/12, který dlužníka zavázal uhradit částku 341.958,35 Kč spolu s úroky z úvěru a úroky z prodlení a dále částku 58.192,70 Kč na náhradě nákladů řízení. Při přezkumném jednání insolvenční správce uznal 723.917,44 Kč a popřel 58.172,70 Kč s tím, že rozhodčí doložka ve smlouvě o úvěru byla sjednána neplatně, protože neobsahuje přesný způsob určení rozhodce a pohledávka z titulu nákladů na rozhodčí řízení nevznikla. Dlužníci pohledávku uznali.

Dne 13. září 2017 soud vyzval žalovanou s odkazem na ustanovení § 114a odst. 2 písm. a) zákona číslo 99/1963 Sb., občanský soudní řád v platném znění (dále jen o.s.ř. ), ve spojení s ustanovením § 7 zákona číslo 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon) v platném znění (dále jen ins. zák.), k vyjádření k žalobě. Žalovaná výzvu převzala, ale neodpověděla na ni. Proto jí soud s odkazem na ustanovení § 114b odst. 1 o.s.ř. vystavil dne 10. listopadu 2017 tzv. kvalifikovanou výzvu, kterou převzala dne 22. listopadu 2017. Reagovala na ni dne 29. prosince 2017 tak, že nárok uplatněný žalobou uznává.

Podle ustanovení § 153a odst. 1, věta první, o.s.ř. uzná-li žalovaný v průběhu soudního řízení nárok nebo základ nároku, který je proti němu žalobou uplatňován, rozhodne soud rozsudkem podle tohoto uznání. Podle odstavce 4 tohoto paragrafu jen pro vydání rozsudku pro uznání nemusí být nařízeno jednání.

Podle ustanovení § 157 odst. 3 o.s.ř. v odůvodnění rozsudku pro uznání nebo rozsudku pro zmeškání uvede soud pouze předmět řízení a stručně vyloží důvody, pro které rozhodl rozsudkem pro uznání nebo rozsudkem pro zmeškání.

Jak je uvedeno výše, žalovaná v průběhu soudního řízení nárok proti ní uplatňovaný plně uznala, a proto soudu s odkazem na ustanovení § 153a odst. 1 o.s.ř. nezbylo, než rozhodnout rozsudkem podle tohoto uznání, neboť byly splněny všechny zákonné podmínky pro jeho vydání.

O náhradě nákladů řízení rozhodl soud podle ustanovení § 163 ins. zák., ve spojení s ustanovením § 142 odst. 1 o.s.ř., kdy měl-li účastník ve věci plný úspěch, přizná mu soud náhradu

Shodu s prvopisem potvrzuje Lucie Cejpková nákladů potřebných k účelnému uplatňování nebo bránění práva proti účastníku, který ve věci úspěch neměl. Žalovaná ve věci úspěch neměla, a proto jí soud náhradu nákladů nepřiznal a podle ustanovení § 202 odst. 1 ins. zák. ani přiznat nemohl. Žalobce, který byl zastoupen advokátkou, měl ve věci plný úspěch. Podle ustanovení § 9 odst. 4 písm. c) vyhlášky 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování služeb (advokátní tarif) ve znění pozdějších předpisů mu náleží odměna za 2 úkony právní služby po 3.100 Kč (tj. převzetí a příprava zastoupení a sepis žaloby), celkem částka 6.200 Kč. Dále mu přináleží související paušální náhrada hotových výdajů ve výši 600 Kč (2 úkony po 300 Kč). Celkem tak částka 6.800 Kč, a protože je advokátka plátcem DPH zvýšila se o 21 %, tj. o 1.428 Kč; k úhradě tedy 8.228 Kč. Soud uložil takto vyčíslené náklady zaplatit do rukou právní zástupkyně žalobce, neboť jde o advokátku (ustanovení § 149 odst. 1 o.s.ř.); lhůta k plnění je stanovena v souladu s ustanovením § 160 odst. 1 o.s.ř.

V projednávaném případě je soudní poplatek za řízení, který podle položky 13, bodu 1, písm. a) Sazebníku poplatků činil 5.000 Kč, podle ustanovení § 7 odst. 1, věta první, zákona č. 549/1991Sb., o soudních poplatcích v předmětném znění (dále jen zák. o soudních poplatcích ) splatný vznikem poplatkové povinnosti. Podle ustanovení § 2 odst. 1 písm. a) zák. o soudních poplatcích je obecně poplatníkem soudního poplatku před soudem prvního stupně navrhovatel, není-li stanoveno jinak. V daném případě však v souladu s ustanovením § 11 odst. 2 písm. n) zák. o soudních poplatcích požíval insolvenční správce v incidenčním sporu osobní osvobození od poplatku. Podle ustanovení § 2 odst. 3, věta první, zák. o soudních poplatcích je-li navrhovatel v řízení od poplatku osvobozen a soud jeho návrhu vyhověl, zaplatí podle výsledku řízení poplatek nebo jeho odpovídající část žalovaný, nemá-li proti navrhovateli právo na náhradu nákladů řízení nebo není-li též od poplatku osvobozen. Poplatková povinnost tak vzniká způsobem uvedeným v ustanovení § 4 odst. 1 písm. i) zák. o soudních poplatcích, tj. uložením povinnosti zaplatit poplatek v souvislosti s rozhodnutím soudu o věci samé. V projednávaném případě měl žalobce plný úspěch, a proto se podle ustanovení § 2 odst. 3 zák. o soudních poplatcích přenáší poplatková povinnost ve výši 5.000 Kč na žalovanou.

Poučení: Proti tomuto rozsudku lze podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho doručení, a to k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím Krajského soudu v Hradci Králové-pobočka v Pardubicích (ustanovení § 201 a § 204 odst. 1 o.s.ř.). U odvolání proti rozsudku pro uznání nebo proti rozsudku pro zmeškání jsou odvolacím důvodem jen vady uvedené v § 205 odst. 2 písm. a) o.s.ř. a skutečnosti nebo důkazy, jimiž má být prokázáno, že nebyly splněny předpoklady pro jejich vydání (ustanovení § 205b o.s.ř.).

Lhůta k podání opravného prostředku začíná běžet ode dne, kdy bude toto rozhodnutí doručeno adresátovi zvláštním způsobem (ustanovení § 74 odst. 2 ins. zák., ve spojení s ustanovením § 160 odst. 3 ins. zák.).

Nesplní-li povinný dobrovolně, co mu ukládá vykonatelné rozhodnutí, může oprávněný podat návrh na soudní výkon rozhodnutí (ustanovení § 251, věta první, o.s.ř.).

Pardubice 15. ledna 2018

JUDr. Marie Pavlíčková v. r. samosoudkyně

Shodu s prvopisem potvrzuje Lucie Cejpková