56 ICm 3009/2011
Č.j.: 56 ICm 3009/2011-73 (KSPA 56 INS 10986/2011-C1-11)

USNESENÍ

Krajský soud v Hradci Králové, pobočka v Pardubicích, rozhodl samosoudkyní JUDr. Marií Pavlíčkovou v právní věci žalobkyně: PROFI CREDIT Czech, a.s., 110 00 Praha 1, Jindřišská 24/941, IČO 61860069, zastoupená JUDr. Ervínem Perthenem, advokátem se sídlem 500 03 Hradec Králové, Velké náměstí 135/19, proti žalovaným: 1) Mgr. Ing. Michaela Jedličková, 539 73 Skuteč, Družstevní 929, insolvenční správkyně dlužníka Václava Králíčka, nar. 21. srpna 1968, bytem 538 62 Čankovice 89, zastoupená Mgr. Martinem Červinkou, advokátem se sídlem 560 02 Česká Třebová, Čechova 396, 2) Václav Králíček, nar. 21. srpna 1968, bytem 538 62 Čankovice 89, zastoupený Mgr. Martinem Červinkou, advokátem se sídlem 560 02 Česká Třebová, Čechova 396, o žalobě na určení přihlášené pohledávky,

takto:

I. Řízení se zastavuje.

II. Žalobkyni se vrací soudní poplatek v částce 4.000,--Kč, a to po právní moci tohoto usnesení.

III. Žalobkyně je povinna zaplatit k rukám právního zástupce žalovaných ad 1) a ad 2) náhradu nákladů řízení ve výši 10.000,--Kč, a to do 3 dnů ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.

Odůvodnění:

Dne 8. listopadu 2011 podala shora uvedená žalobkyně u Krajského soudu v Hradci Králové, pobočka v Pardubicích, žalobu, jíž se vůči dvěma shora uvedeným žalovaným domáhala určení popřené pohledávky přihlášené do insolvenčního řízení sp.zn. KSPA 56 INS 10986/2011.

Následně v průběhu řízení před tím, než soud začal jednat ve věci samé, podáním doručeným soudu dne 7. června 2012 vzala žalobkyně uvedenou žalobu v plném rozsahu vůči oběma žalovaným zpět s tím, že došlo ke smírnému vyřešení sporu.

Podle ustanovení § 96 odst. 1 zákona číslo 99/1963 Sb., občanský soudní řád v platném znění (dále jen o.s.ř. ), ve spojení s ustanovením § 7 odst. 1 zákona číslo 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon) v platném znění (dále jen insolvenční zákon ), žalobce (navrhovatel) může vzít za řízení zpět návrh na jeho zahájení, a to zčásti nebo zcela.

V daném konkrétním případě, kdy ke zpětvzetí žaloby došlo dřív, než začalo jednání, soudu nezbylo, než řízení o ní v souladu s ustanovením § 96 odst. 2 o.s.ř. zastavit.

Podle novelizovaného ustanovení § 10 odst. 3 zákona číslo 549/1991 Sb., o soudních poplatcích v platném znění, bylo-li řízení zastaveno před prvním jednáním, soud vrátí z účtu soudu zaplacený poplatek za řízení, který je splatný podáním návrhu na zahájení řízení, pouze za podmínky jeho snížení o 20 %, nejméně však o 1.000,--Kč. V projednávaném případě byl dne 18. listopadu 2011 uhrazen soudní poplatek ve výši 5.000,--Kč. Po snížení o 20 %, tj. o částku 1.000,--Kč, která se současně shoduje s částkou o kterou se má nejméně vrácený soudní poplatek snížit, zbylo k vrácení 4.000,--Kč.

O náhradě nákladů řízení rozhodl soud za použití ustanovení § 163 insolvenčního zákona, ve spojení s ustanovením § 146 odst. 1 písm. c) o.s.ř., kdy nemá žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení podle jeho výsledku, jestliže řízení bylo zastaveno. Žalobkyně zpětvzetím zavinila, že řízení vůči žalovaným ad 1) i ad 2) muselo být zastaveno, a proto je podle ustanovení § 146 odst. 2 o.s.ř. povinna hradit jeho náklady. Soud tak oběma žalovaným, kteří jsou zastoupeni stejným advokátem, přiznal právo na náhradu nákladů řízení. Podle ustanovení § 8 vyhlášky číslo 484/2000 Sb., kterou se stanoví paušální sazby výše odměny za zastupování účastníka advokátem nebo notářem při rozhodování o náhradě nákladů v občanském soudním řízení ve znění pozdějších předpisů, ve spojení s přechodným ustanovením uvedeným v článku II. vyhlášky číslo 64/2012 Sb. tak odměna advokáta činí 9.000,--Kč, která se podle ustanovení § 19a citované vyhlášky číslo 484/2000 Sb. zvyšuje o 30 %, neboť advokát zastupoval společně více účastníků. Právní zástupce obou žalovaných však v podání ze dne 1. června 2012 uvedl, že v případě úplného zpětvzetí žaloby vůči oběma žalovaným, by se spokojil pouze s úhradou právního zastoupení ve výši 10.000,--Kč. Soud proto přiznal tuto částku, a protože je advokát plátcem DPH, náleží mu i náhrada za daň z přidané hodnoty ve výši 21 %, která je již v uvedené částce zahrnuta.

Insolvenční soud uložil takto vyčíslené náklady zaplatit do rukou právního zástupce žalovaných ad 1) a ad 2), neboť jde o advokáta (ustanovení § 149 odst. 1 o.s.ř.).

Poučení: Proti tomuto usnesení lze podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho doručení, a to k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím Krajského soudu v Hradci Králové, pobočka v Pardubicích (ustanovení § 201 a § 204 odst. 1 o.s.ř.).

Lhůta k podání opravného prostředku začíná běžet ode dne, kdy bude toto usnesení doručeno adresátovi zvláštním způsobem (ustanovení § 74 odst. 2 insolvenčního zákona, ve spojení s ustanovením § 160 odst. 3 insolvenčního zákona).

V Pardubicích dne 15. března 2013.

JUDr. Marie Pavlíčková, v.r. samosoudkyně Za správnost vyhotovení: Křížová Veronika