56 ICm 2805/2016
Č.j.: 56 ICm 2805/2016-40 (KSPA 56 INS 16014/2015)

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY

Krajský soud v Hradci Králové-pobočka v Pardubicích, rozhodl samosoudkyní JUDr. Marií Pavlíčkovou v právní věci žalobkyně: GESTORE v.o.s., 602 00 Brno-Trnitá, Čechyňská 361/16, IČO 28820959, insolvenční správkyně dlužnice Jany Pištorové, nar. 23. července 1971, bytem 533 74 Horní Jelení, Dukelská 510, zastoupená Mgr. Lubomírem Kinclem, advokátem se sídlem 602 00 Brno-Trnitá, Čechyňská 361/16, proti žalovanému: Petr Pištora, nar. 14. září 1995, bytem 533 74 Horní Jelení, náměstí Komenského 114, o žalobě na určení neúčinnosti darovací smlouvy a na vydání rovnocenné náhrady do majetkové podstaty dlužnice, takto:

I. Určuje se, že darovací smlouva ze dne 29. října 2013, uzavřená mezi dlužnicí Janou Pištorovou, nar. 23. července 1971, bytem 533 74 Horní Jelení, Dukelská 510, jako dárkyní, a žalovaným Petrem Pištorou, nar. 14. září 1995, bytem 533 74 Horní Jelení, náměstí Komenského 114, jako obdarovaným, kterou došlo k převodu vlastnického práva k podílu ve výši 1/8 k celku na nemovitostech zapsaných na listu vlastnictví číslo 813, vedeným u Katastrálního úřadu pro Pardubický kraj, Katastrální pracoviště Pardubice, pro obec a katastrální území Horní Jelení, a to: rodinného domu čp. 510 na stavební parcele č. 597, stavební parcely č. 597 a pozemkové parcely č. 840/4, je právně neúčinná.

II. Žalovaný je povinen vydat do majetkové podstaty dlužnice Jany Pištorové, nar. 23. července 1971, bytem 533 74 Horní Jelení, Dukelská 510, v insolvenčním řízení sp.zn. KSPA 56 INS 16014/2015, vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové- pobočka v Pardubicích, částku 239.550 Kč.

III. Žalovaný je povinen zaplatit k rukám právního zástupce žalobkyně náhradu nákladů řízení ve výši 13.310 Kč, a to do 3 dnů ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí. isir.justi ce.cz

IV. Žalovaný je povinen uhradit České republice-Krajský soud v Hradci Králové, soudní poplatek ve výši 5.000 Kč, a to v kolcích na přiloženém tiskopisu nebo bezhotovostně na účet soudu vedený u České národní banky Hradec Králové, č. 3703-6828511/0710, VS 5642280516. Platby neslučujte.

Odůvodnění:

Dne 5. srpna 2016 podala shora uvedená žalobkyně u Krajského soudu v Hradci Králové -pobočka v Pardubicích, žalobu, jíž se vůči žalovanému domáhala v rámci insolvenčního řízení sp.zn. KSPA 56 INS 16014/2015 určení, že darovací smlouva ze dne 29. října 2013, kterou žalovaný jako obdarovaný uzavřel s dlužnicí Janou Pištorovou jako dárkyní je neúčinná. Dále se domáhala výroku, že do majetkové podstaty dlužnice patří peněžité plnění ve výši 239.550 Kč, které žalovaný obdržel na základě kupní smlouvy ze dne 25. února 2016 a že toto plnění je žalovaný povinen vydat do majetkové podstaty dlužnice. Žalobkyně odkázala na ustanovení § 239 odst. 3, § 240 odst. 1 až 3 zákona číslo 182/2006 Sb., zákon o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon) v platném znění (dále jen ins. zá. ) s tím, že dlužnice uvedenou darovací smlouvou převedla podíl bezúplatně, v důsledku toho došlo ke zkrácení možnosti uspokojení jejích věřitelů, žalovaný je synem dlužnice a oba časové testy byly splněny. Z výpisu z katastru nemovitostí zjistila, že žalovaný již vlastníkem podílu na nemovitostech není, kdy v kupní smlouvě ze dne 25. února 2016 byl na straně prodávajících a obdržel peněžité plnění ve výši 239.550 Kč. Jako důkazy navrhla předmětnou darovací smlouvu, kupní smlouvu a listy vlastnictví.

Dne 4. října 2016 usnesením č.j.-14 byl žalovaný vyzván k vyjádření se k žalobě. Výzvu nepřevzal a byla mu proto doručena náhradním způsobem dne 31. července 2017. Stejným způsobem mu byla doručena i výzva k vyjádření, zda souhlasí s rozhodnutím věci bez nařízení jednání a dne 20. listopadu 2017 i předvolání k jednání. Žalovaný na výzvu nereagoval a k jednání konanému dne 4. prosince 2017 se bez omluvy nedostavil, o odročení nepožádal. Proto soud s odkazem na ustanovení § 101 odst. 3 zákona číslo 99/1963 Sb., občanský soudní řád v platném znění (dále jen o.s.ř. ), ve spojení s ustanovením § 7 ins. zák. rozhodl o tom, že věc projedná a rozhodne bez jeho přítomnosti. Při jednání soud žalobkyni ohledně žalobního návrhu výroku ad II. poučil, že s odkazem na ustanovení § 236 odst. 2 ins. zák. se samostatný deklaratorní výrok o předmětu rovnocenné náhrady nevydává, neboť vyplývá přímo ze zákona, a proto žalobkyně sdělila, že na něm netrvá. Soud toto stanovisko s odkazem na ustanovení § 95 o.s.ř. neposoudil jako změnu ani zpětvzetí žaloby, ale jako zpřesnění žaloby, neboť vydání peněžitého plnění je součástí žalobního návrhu výroku ad III. a na žalobě ničeho nemění. Žalovaná setrvala na žalobě i v závěrečném návrhu.

Soud vzal za prokázané, že dne 6. srpna 2015 byl usnesením č.j. KSPA 56 INS 16014/2015-A-8 zjištěn úpadek dlužnice, povolení její oddlužení a insolvenční správkyní byla ustanovena GESTORE v.o.s. Dne 8. prosince 2015 usnesením č.j. KSPA 56 INS 16014/2015-B-8 bylo rozhodnuto o schválení oddlužení dlužnice plněním splátkového kalendáře. V souladu s ustanovením § 239 odst. 3 ins. zák. tak byla žaloba podána ve lhůtě 1 roku ode dne, kdy nastaly účinky rozhodnutí o úpadku, tedy včas. Po provedeném dokazování vzal soud za prokázaný následující skutkový stav: Dne 29. října 2013 uzavřela dlužnice jako dárkyně a žalovaný, tj. její syn jako obdarovaný, darovací smlouvu, kterou bylo bezúplatně převedeno vlastnické právo k podílu 1/8 k celku nemovitostí, a to budovy čp. 510 stojící na st. parcele č. 597, st. parcely č. 597 a pozemkové parcely č. 840/4, které byly zapsány na listu vlastnictví číslo 813 pro obec a katastrální území Horní Jelení, tak je vedeno u Katastrálního úřadu pro Pardubický kraj, Katastrální pracoviště Pardubice. Vklad práva byl povolen rozhodnutím Katastrálního úřadu pro Pardubický kraj, Katastrální pracoviště Pardubice, č.j. V-8898/2013-606 a zapsán do katastru nemovitostí dne 27. listopadu 2013 s právními účinky vkladu ke dni 20. listopadu 2013. Dále bylo zjištěno, že dne 25. února 2016 žalovaný spolu s Janou Benešovou a Petrou Bekovou, jako prodávající a Ondřej Šubrt a Katarína Šubrtová jako kupující uzavřeli kupní smlouvu o převodu vlastnického práva k budově a pozemkům, jejímž předmětem byl celek shora uvedených nemovitostí, které měli prodávající ve spoluvlastnictví. Kupující se v čl. 5.1. zavázali zaplatit kupní cenu; na účet žalovaného Petra Pištory konkrétně částku 239.550 Kč. Vklad práva byl povolen rozhodnutím Katastrálního úřadu pro Pardubický kraj, Katastrální pracoviště Pardubice, č.j. V-3059/2016-606 a zapsán do katastru nemovitostí dne 31. března 2016 s právními účinky vkladu ke dni 9. března 2016. Z aktuálního výpisu z listu vlastnictví č. 813 bylo zjištěno, že Ondřej Šubrt a Katarína Šubrtová předmětné nemovité věci vlastní dosud.

Podle ustanovení § 235 odst. 1 ins. zák. jsou neúčinnými právní úkony, kterými dlužník zkracuje možnost uspokojení věřitelů nebo zvýhodňuje některé věřitele na úkor jiných. Za právní úkon se považuje též dlužníkovo opomenutí. Podle odstavce 2 tohoto paragrafu se neúčinnost dlužníkových právních úkonů, včetně těch, které tento zákon označuje za neúčinné a které dlužník učinil poté, co nastaly účinky spojené se zahájením insolvenčního řízení, zakládá rozhodnutím insolvenčního soudu o žalobě insolvenčního správce, kterou bylo odporováno dlužníkovým právním úkonům (dále jen "odpůrčí žaloba"), není-li dále stanoveno jinak.

Podle ustanovení § 240 odst. 1 ins. zák. právním úkonem bez přiměřeného protiplnění se rozumí právní úkon, jímž se dlužník zavázal poskytnout plnění bezúplatně nebo za protiplnění, jehož obvyklá cena je podstatně nižší než obvyklá cena plnění, k jehož poskytnutí se zavázal dlužník. Podle odstavce 2 tohoto paragrafu právním úkonem bez přiměřeného protiplnění se rozumí pouze právní úkon, který dlužník učinil v době, kdy byl v úpadku, nebo právní úkon, který vedl k dlužníkovu úpadku. Má se za to, že právní úkon bez přiměřeného protiplnění učiněný ve prospěch osoby dlužníku blízké nebo osoby, která tvoří s dlužníkem koncern, je úkonem, který dlužník učinil v době, kdy byl v úpadku. Podle odstavce 3 tohoto paragrafu právnímu úkonu bez přiměřeného protiplnění lze odporovat, byl-li učiněn v posledních 3 letech před zahájením insolvenčního řízení ve prospěch osoby dlužníku blízké nebo osoby, která tvoří s dlužníkem koncern, anebo v době 1 roku před zahájením insolvenčního řízení ve prospěch jiné osoby. Podle odstavce 4 právním úkonem bez přiměřeného protiplnění není a) plnění uložené právním předpisem, b) příležitostný dar v přiměřené výši, c) poskytnutí plnění, kterým bylo vyhověno ohledům slušnosti, nebo d) právní úkon, o kterém dlužník se zřetelem ke všem okolnostem důvodně předpokládal, že z něj bude mít přiměřený prospěch, a to za předpokladu, že nešlo o úkon učiněný ve prospěch osoby dlužníkovi blízké nebo osoby, která tvoří s dlužníkem koncern, a že osoba, v jejíž prospěch byl úkon učiněn, nemohla ani při náležité pečlivosti poznat, že dlužník je v úpadku, nebo že by tento úkon mohl vést k úpadku dlužníka.

Při právním hodnocení případného určení neúčinnosti darovací smlouvy soud nejdříve zkoumal samotný právní úkon z hlediska určení toho, zda byl činěn bez přiměřeného protiplnění. S odkazem na ustanovení § 240 odst. 1 ins. zák. došel k závěru, že se o takový právní úkon jedná. Vyšel z toho, že atributem darovací smlouvy je podle ustanovení § 628 zákona číslo 40/1964 Sb., občanský zákoník ve znění platném v předmětné době (dále jen

obč. zák. ) její bezúplatnost, kdy dárce něco bezplatně přenechává nebo slibuje obdarovanému a ten dar nebo slib přijímá. Poskytnutí protihodnoty nebo to, že by se jednalo o nějaký případ taxativně uvedený v ustanovení § 240 odst. 4 ins. zák. zjištěno nebylo. Dále se soud zabýval s odkazem na ustanovení § 240 odst. 2 ins. zák. tím, zda napadený právní úkon, tj. darovací smlouva ze dne 29. října 2013, byl učiněn v době, kdy byla dlužnice v úpadku. Vycházel zejména z toho, že žalovaný je synem dlužnice a podle ustanovení § 116 obč. zák. je tedy osobou dlužnici blízkou. Podle ustanovení § 240 odst. 2, věta druhá, ins. zák. se presumuje, že právní úkon bez přiměřeného protiplnění učiněný ve prospěch osoby dlužníku blízké, je úkonem, který dlužník učinil v době, kdy byl v úpadku. Při nečinnosti žalovaného uvedená vyvratitelná právní domněnka vyvrácena nebyla. Dále soud zkoumal časový test daný v ustanovení § 240 odst. 3 ins. zák. Za situace, kdy insolvenční řízení bylo zahájeno dne 18. června 2015, byla smlouva ze dne 29. října 2013 uzavřena nepochybně v posledních 3 letech před zahájením insolvenčního řízení a i druhý časový test byl splněn. Ze všech uvedených důvodů soud ohledně určení neúčinnosti darovací smlouvy žalobě vyhověl.

Podle ustanovení § 236 odst. 2 ins. zák. není-li možné vydat do majetkové podstaty původní dlužníkovo plnění z neúčinného právního úkonu, musí být poskytnuta rovnocenná náhrada.

Podle ustanovení § 237 odst. 1 ins. zák. povinnost vydat do majetkové podstaty dlužníkovo plnění z neúčinných právních úkonů mají osoby, v jejichž prospěch byl neúčinný právní úkon učiněn nebo které z něho měly prospěch.

Podle ustanovení § 239 odst. 4 ins. zák. dlužníkovo plnění z neúčinných právních úkonů náleží do majetkové podstaty právní mocí rozhodnutí, kterým bylo odpůrčí žalobě vyhověno. Tím není dotčeno právo insolvenčního správce v případě, že šlo o peněžité plnění nebo že má jít o peněžitou náhradu za poskytnuté plnění, požadovat odpůrčí žalobou vedle určení neúčinnosti dlužníkova právního úkonu i toto peněžité plnění nebo peněžitou náhradu plnění. Vylučovací žaloba není přípustná.

Při právním hodnocení ohledně uložení povinnosti vydat plnění do majetkové podstaty dlužnice vyšel soud z toho, že předmětné nemovitosti, resp. jejich podíl, již nejsou v majetku obdarovaného žalovaného, a proto s odkazem na ustanovení § 236 odst. 2 ins. zák. není v současné době možné vydat do majetkové podstaty původní dlužničino plnění z neúčinného právního úkonu a v daném případě musí být poskytnuta rovnocenná náhrada. S odkazem na ustanovení § 237 odst. 1 ins. zák. má povinnost vydat tuto rovnocennou náhradu syn dlužnice, neboť v jeho prospěch byl neúčinný právní úkon učiněn. Jak bylo zjištěno z kupní smlouvy ze dne 25. února 2016, obdržel za svůj podíl částku 239.550 Kč. Tuto částku soud seznal jako adekvátní rovnocennou náhradu, neboť její výši stanovilo v daném místě a čase tržní prostředí v rámci prodeje nemovitostí. Vzhledem k uvedeným závěrům rozhodl soud současně s odkazem na ustanovení § 239 odst. 4 ins. zák. o vydání peněžité náhrady za poskytnuté plnění a i v tomto ohledu žalobě vyhověl.

O náhradě nákladů řízení rozhodl soud podle ustanovení § 163 ins. zák., ve spojení s ustanovením § 142 odst. 1 o.s.ř., kdy měl-li účastník ve věci plný úspěch, přizná mu soud náhradu nákladů potřebných k účelnému uplatňování nebo bránění práva proti účastníku, který ve věci úspěch neměl. Žalovaný ve věci úspěch neměl, a proto mu soud náhradu nákladů nepřiznal. Žalobkyně, která byla zastoupena advokátem, pak ve věci měla plný úspěch. Podle ustanovení § 9 odst. 4 písm. c) vyhlášky číslo 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování služeb (advokátní tarif) ve znění pozdějších předpisů (dále jen advokátní tarif ) jí náleží odměna za 3 úkony právní služby celkem částka 9.300 Kč (3 x 3.100 Kč), tj. převzetí a příprava zastoupení, sepis žaloby dne 5. srpna 2016 a účast na jednání dne 4. prosince 2017. Dále jí přináleží související paušální náhrada hotových výdajů ve výši 900 Kč (3 x 300 Kč). Soud přiznal i náhradu za promeškaný čas podle ustanovení § 14 odst. 1 písm. a) advokátního tarifu, a to náhradu vztahující se k cestě dne 5. srpna 2017 ve výši 800 Kč (8 půlhodin x 100 Kč). Celkem částka 11.000 Kč, a protože je advokát plátcem DPH zvýšila se o 21 %, tj. o 2.310 Kč; k úhradě 13.310 Kč. Insolvenční soud uložil takto vyčíslené náklady zaplatit do rukou právního zástupce žalobkyně, neboť jde o advokáta (ustanovení § 149 odst. 1 o.s.ř.); lhůta k plnění je stanovena v souladu s ustanovením § 160 odst. 1 o.s.ř.

V daném případě byl soudní poplatek za řízení, který podle položky 13, bod 1, písm. b) Sazebníku poplatků činil 5.000 Kč, podle ustanovení § 7 odst. 1, věta první, zákona číslo 549/1991 Sb., o soudních poplatcích v předmětném znění (dále jen zákon o soudních poplatcích ) splatný vznikem poplatkové povinnosti. Podle ustanovení § 2 odst. 1 písm. a) zákona o soudních poplatcích je obecně poplatníkem soudního poplatku před soudem prvního stupně navrhovatel, není-li stanoveno jinak. V daném případě však v souladu s ustanovením § 11 odst. 2 písm. n) a o) zákona o soudních poplatcích požívala insolvenční správkyně v incidenčním sporu osobní osvobození od poplatku. Podle ustanovení § 2 odst. 3, věta první, zákona o soudních poplatcích je-li navrhovatel v řízení od poplatku osvobozen a soud jeho návrhu vyhověl, zaplatí podle výsledku řízení poplatek nebo jeho odpovídající část žalovaný, nemá-li proti navrhovateli právo na náhradu nákladů řízení nebo není-li též od poplatku osvobozen. Poplatková povinnost tak vzniká způsobem uvedeným v ustanovení § 4 odst. 1 písm. i) zákona o soudních poplatcích, tj. uložením povinnosti zaplatit poplatek v souvislosti s rozhodnutím soudu o věci samé. Podle ustanovení § 7 odst. 1, věta druhá, uvedeného zákona o soudních poplatcích, je tak poplatek splatný do 3 dnů od právní moci rozhodnutí, kterým byla povinnost soudní poplatek zaplatit uložena. V projednávaném případě měla žalobkyně ve věci plný úspěch, a proto se podle ustanovení § 2 odst. 3 zákona o soudních poplatcích přenáší poplatková povinnost na žalovaného.

Poučení: Proti tomuto rozsudku lze podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho doručení, a to k Vrchnímu soudu v Praze, prostřednictvím Krajského soudu v Hradci Králové-pobočka v Pardubicích (ustanovení § 201 a § 204 odst. 1 o.s.ř.).

Lhůta k podání opravného prostředku začíná běžet ode dne, kdy bude toto usnesení doručeno adresátovi zvláštním způsobem (ustanovení § 74 odst. 2 ins. zák., ve spojení s ustanovením § 160 odst. 3 ins. zák.).

Nesplní-li povinný dobrovolně, co mu ukládá vykonatelné rozhodnutí, může oprávněný podat návrh na soudní výkon rozhodnutí (ustanovení § 251 odst. 1, věta první, o.s.ř.).

V Pardubicích dne 11. prosince 2017

JUDr. Marie Pavlíčková v. r. samosoudkyně

Za správnost vyhotovení: Lucie Cejpková