56 ICm 2559/2011
Č.j.: 56 ICm 2559/2011-17 (KSPA 56 INS 4603/2011-C3-)

USNESENÍ

Krajský soud v Hradci Králové, pobočka v Pardubicích, rozhodl samosoudkyní JUDr. Marií Pavlíčkovou v právní věci žalobkyně: JUDr. Eva Mlčochová, advokátka se sídlem 568 02 Svitavy, Purkyňova 37, insolvenční správkyně dlužnice Pavla Oravcová, nar. 16. dubna 1952, bytem 561 31 Tatenice 195, proti žalované: Profidebt, s.r.o., 110 00 Praha 1, Jindřišská 24/941, IČO 27221971, zastoupená JUDr. Jaroslavem Beránkem, advokátem se sídlem 530 02 Pardubice-Staré Město, Pernštýnské nám. 80, o žalobě na určení pohledávky,

takto:

I. Řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Dne 26. září 2011 podala shora uvedená žalobkyně u Krajského soudu v Hradci Králové, pobočka v Pardubicích, žalobu, jíž se vůči žalované domáhala určení části popřené vykonatelné pohledávky ve výši 10.027,97 Kč přihlášené do insolvenčního řízení sp.zn. KSPA 56 INS 4603/2011 (věřitelka poř.č. 17).

Následně v průběhu řízení, před tím, než soud začal jednat ve věci samé, podáním doručeným soudu dne 6. března 2012 vzala žalobkyně uvedenou žalobu v plném rozsahu zpět z důvodu zpětvzetí části předmětné pohledávky.

Podle ustanovení § 96 odst. 1 zákona číslo 99/1963 Sb., občanský soudní řád v platném znění (dále jen o.s.ř. ), ve spojení s ustanovením § 7 odst. 1 zákona číslo 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon) v platném znění (dále jen insolvenční zákon ), žalobce (navrhovatel) může vzít za řízení zpět návrh na jeho zahájení, a to zčásti nebo zcela.

V daném konkrétním případě, kdy ke zpětvzetí žaloby došlo dřív, než začalo jednání, soudu nezbylo, než řízení o ní v souladu s ustanovením § 96 odst. 2 o.s.ř. zastavit.

O náhradě nákladů řízení rozhodl soud podle ustanovení § 163 insolvenčního zákona, ve spojení s ustanovením § 202 odst. 1, věta první, insolvenčního zákona, kdy ve sporu o pravost, výši nebo pořadí přihlášených pohledávek nemá žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení proti insolvenčnímu správci. Insolvenční správkyni pak, jak je patrno z obsahu soudního spisu, žádné náklady nevznikly. (KSPA 56 INS 4603/2011-C3-) Poučení: Proti tomuto usnesení lze podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho doručení, a to k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím Krajského soudu v Hradci Králové, pobočka v Pardubicích (ustanovení § 201 a § 204 odst. 1 o.s.ř.).

Lhůta k podání opravného prostředku začíná běžet ode dne, kdy bude toto usnesení doručeno adresátovi zvláštním způsobem (ustanovení § 74 odst. 2 insolvenčního zákona, ve spojení s ustanovením § 160 odst. 3 insolvenčního zákona).

V Pardubicích dne 12. března 2012.

JUDr. Marie Pavlíčková, v. r. samosoudkyně Za správnost vyhotovení: Kacetlová Judita