56 ICm 2228/2017
Č.j.: 56 ICm 2228/2017-38 (KSPA 56 INS 20963/2013)

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY

Krajský soud v Hradci Králové-pobočka v Pardubicích, rozhodl samosoudkyní JUDr. Marií Pavlíčkovou v právní věci žalobkyně: Monika Sodomová, nar. 10. srpna 1987, bytem 569 53 Cerekvice nad Loučnou 4, zastoupená opatrovnicí Obcí Cerekvice nad Loučnou, 569 53 Cerekvice nad Loučnou 132, IČO 00276537, ta zastoupená Mgr. Barborou Dostálovou, advokátkou se sídlem 570 01 Litomyšl, Újezdec 56, proti žalovanému: Mgr. Jan Urban, 563 01 Lanškroun, Purkyňova 101, insolvenční správce dlužnice Stanislavy Štětinové, nar. 24. května 1966, bytem i místem podnikání 569 53 Cerekvice nad Loučnou 4, IČO 18880681, o žalobě na vyloučení majetku z majetkové podstaty dlužnice,

takto:

I. Žaloba, aby z majetkové podstaty dlužnice Stanislavy Štětinové, nar. 24. května 1966, bytem i místem podnikání 569 53 Cerekvice nad Loučnou 4, IČO 18880681, v insolvenčním řízení vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové-pobočka v Pardubicích pod sp.zn. KSPA 56 INS 20963/2013, byl vyloučen spoluvlastnický podíl ve výši 1/2 k celku na nemovitostech zapsaných na listu vlastnictví č. 1030 pro obec a katastrální území Cerekvice nad Loučnou, vedeném u Katastrálního úřadu pro Pardubický kraj, Katastrální pracoviště Svitavy, tj. pozemek-pozemková parcela č. 55/5 (zahrada), pozemek-pozemková parcela č. 56/1 (zahrada) a stavba čp. 4-rod. dům, stojící na stavební parcele č. 1 (LV č. 904), se zamítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Shodu s prvopisem potvrzuje Lucie Cejpková. isir.justi ce.cz

Odůvodnění:

Dne 4. května 2017 podala shora uvedená žalobkyně u Krajského soudu v Hradci Králové-pobočka v Pardubicích, žalobu, jíž se vůči žalovanému domáhala vyloučení podílu 1/2 k celku nemovitých věcí zapsaných na listu vlastnictví č. 1030 pro obec a katastrální území Cerekvice nad Loučnou, vedeném u Katastrálního úřadu pro Pardubický kraj, Katastrální pracoviště Svitavy, které jsou sepsané do majetkové podstaty dlužnice Stanislavy Štětinové v rámci insolvenčního řízení sp. zn. KSPA 56 INS 20963/2013. Sdělovala, že jí dne 11. dubna 2017 žalovaný oznámil zahrnutí uvedeného majetku do majetkové podstaty dlužnice. Rozsudkem Krajského soudu v Hradci Králové-pobočka v Pardubicích ze dne 10. dubna 2017, č.j. 56 ICm 3260/2014 byla zamítnuta žaloba o určení neúčinnosti darovací smlouvy ze dne 3. prosince 2010, na základě které měly být nemovitosti převedeny do vlastnictví žalobkyně, a to z důvodu neplatnosti smlouvy pro nesvéprávnost žalobkyně v době jejího uzavření. Rozhodnutí o nesvéprávnosti je z roku 2013, důvodem je duševní porucha trvalého rázu. Ze stejného důvodu nemohlo dojít k uzavření smlouvy o půjčce ze dne 22. prosince 2011, na základě které vznikla pohledávka věřitelky Jany Riedlové a zástavní právo smluvní sepsané formou notářského zápisu č. NZ 887/2011 a N 951/2011. K tomu odkázala i na rozhodnutí Okresního soudu Svitavy ze dne 28. března 2017, který projednával návrh na soudní prodej zástavy týkající se předmětné nemovitosti k návrhu zástavní věřitelky na soudní prodej zástavy. Soud konstatoval, že smlouva o půjčce i zástavní smlouva jsou neplatné a zástavní právo nemohlo platně vzniknout. Pohledávka věřitelky Jany Riedlové byla v roce 2014 na přezkumném jednání insolvenčním správcem zjištěna. S ohledem na nyní známé skutečnosti se jednalo o zmatečné jednání, neboť zjištění bylo učiněno v rozporu se zákonem, byla přezkoumána neexistující pohledávka. Pravost pohledávky je možno zpochybnit i po stránce hmotněprávní, když nedošlo k doložení faktického předání peněžní částky půjčky a půjčka platně nevznikla ani vůči žalobkyni ani vůči dlužnici. Žalobkyně navrhla opětovné posouzení platnosti či neplatnosti darovací smlouvy z roku 2010, podíl na domu i zahradách užívá s manželem i synem a je v jejím zájmu užívat je i nadále. Nemovitosti nabyla v době, kdy jednala samostatně, ač nemohla jednat bez opatrovníka. Takové právní jednání lze podle současné právní úpravy prohlásit za neplatné, jen působí-li dotyčnému újmu. Současný opatrovník považuje uzavření darovací smlouvy za jednání v zájmu žalobkyně a v souladu s ustanovením § 65 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v rozhodném znění (dále jen o.z. ), jej schvaluje. K důkazu navrhla pouze listiny, které přiložila.

Dne 5. října 2017 se k žalobě vyjádřil žalovaný insolvenční správce, nárok na vyloučení v celém rozsahu neuznal. Uvedl, že z odůvodnění citovaného rozsudku ze dne 14. dubna 2017 vyplývá, že darovací smlouva nemohla být určena jako neúčinná, protože žalobkyně v době jejího uzavření doposud trpí duševní poruchou, která je trvalá a darovací smlouva je neplatným právním úkonem ve smyslu ustanovení § 38 odst. 2 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů (dále jen obč. zák. ). Darovací smlouva tak nevyvolává žádné právní účinky. Na schůzi věřitelů po přezkumném jednání dlužnice uvedla, že předmětná darovací smlouva byla uzavřena v době, kdy měla dluhy u více věřitelů a nemovitosti byly převedeny za účelem ochrany majetku. Takové jednání samo o sobě způsobuje neúčinnost darovací smlouvy. Soud však dospěl k tomu, že smlouva je absolutně neplatná. Nic na tom nemění, že současná opatrovnice právní úkon dodatečně schvaluje podle ustanovení § 65 o.z., když právní úkon je nutno posuzovat podle předpisů účinných v době jejího uzavření. Žalovaný odkázal na ustanovení § 6 o.z. s tím, že jednání žalobkyně se jeví jako nepoctivé. I kdyby žalobkyně si nebyla vědoma, že k převodu dochází účelově, aby byli zkráceni věřitelé dlužnice, jedná se o objektivní skutečnost. Účelem daru bylo jednání v rozporu se zákonem i s dobrými mravy. Opatrovnice jedná nepoctivě, pokud účelově schvaluje darovací smlouvu jako jednání v zájmu žalobkyně až ve chvíli, kdy žaloba o neúčinnost byla zamítnuta a tím zneužívá práva za účelem dosažení výhody pro žalobkyni a konvalidaci neplatného právního úkonu. Na posouzení věci nemá vliv skutečnost, zda

Shodu s prvopisem potvrzuje Lucie Cejpková.

žalobkyně platně sjednala smlouvu o půjčce, resp. zástavní smlouvu, protože na přezkumném jednání byly přezkoumávány pouze pohledávky věřitelů vůči dlužnici Stanislavě Štětinové, která ve způsobilosti k právním úkonům omezena nebyla. Nakonec navrhl žalobu zamítnout. Ve vyjádření ze dne 18. října 2017 k důkazu navrhl listiny obsažené ve spisu sp. zn. 56 ICm 3260/2014.

Podle ustanovení § 225 odst. 1 zákona č. 182/2006 Sb., zákon o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon) v rozhodném znění (dále jen ins. zák. ) osoby, které tvrdí, že označený majetek neměl být do soupisu zahrnut proto, že to vylučuje jejich právo k majetku nebo že tu je jiný důvod, pro který neměl být zahrnut do soupisu, se mohou žalobou podanou u insolvenčního soudu domáhat rozhodnutí, že se tento majetek vylučuje z majetkové podstaty. Podle odstavce 2 tohoto paragrafu žaloba musí být podána proti insolvenčnímu správci, a to ve lhůtě 30 dnů ode dne, kdy osobě uvedené v odstavci 1 bylo doručeno vyrozumění o soupisu majetku, k němuž uplatňuje právo. Lhůta je zachována, dojde-li žaloba nejpozději posledního dne lhůty insolvenčnímu soudu.

Soud seznal, že žaloba byla podána včas. Jelikož v dané věci byly navrženy pouze listinné důkazy, účastníci netrvali s odkazem na ustanovení 115a zákona číslo 99/1963 Sb., občanský soudní řád v platném znění (dále jen o.s.ř. ), ve spojení s ustanovením § 7 ins. zák., na nařízení jednání a věc šlo rozhodnout jen na základě listinných důkazů, jednání se nekonalo. S odkazem na ustanovení § 120 odst. 3 o.s.ř. soud ohledně zjištění skutkového stavu konstatuje, že mezi stranami nebylo sporu o tom, že dne 25. února 2014 byl usnesením č.j. KSPA 56 INS 20963/2013-A-29 k insolvenčnímu návrhu věřitele zjištěn úpadek dlužnice, na její majetek byl prohlášen konkurs, který je projednáván jako konkurs nepatrný a insolvenčním správcem byl ustanoven žalovaný Mgr. Jan Urban. Dále bylo nesporné, že dne 3. prosince 2010 uzavřela dlužnice jako dárkyně a žalobkyně, tj. její dcera jako obdarovaná, darovací smlouvu, kterou bylo bezúplatně převedeno vlastnické právo k ideální1/2 nemovitost í, a to objektu bydlení č.p. 4 na st.p.č. 1, dále st.p.č. 1, p.p.č. 56/1 a p.p.č. 55/5, spolu se všemi součástmi a příslušenstvím (nemovitosti v obci a katastrálním území Cerekvice nad Loučnou, LV č. 904). Vklad práva byl povolen rozhodnutím Katastrálního úřadu pro Pardubický kraj, Katastrální pracoviště Svitavy, č.j. V-2498/2011-609 a zapsán do katastru nemovitostí dne 19. července 2011 s právními účinky vkladu ke dni 1. června 2011. Nesporným byl i rozsudek Okresního soudu ve Svitavách ze dne 8. prosince 2014 č.j. ONc 1341/2013-49, v němž soud výrokem ad I. omezil svéprávnost žalobkyně na dobu 3 roků tak, že není způsobilá mimo jiné i nakládat s majetkem, jehož hodnota přesahuje 2.000 Kč a zavazovat se k plnění, jehož hodnota přesahuje částku 2.000 Kč. Výrokem ad II. byla současně žalobkyni jmenována opatrovnice, a to Obec Cerekvice nad Loučnou, která podle výroku ad III. je oprávněna a povinna opatrovanku zastupovat při právních jednáních a vykonávat běžnou správu jejího jmění ve všech věcech, k nímž není způsobilá. Okresní soud vycházel ze znaleckého posudku ze dne 17. května 2014, který vypracoval MUDr. Alexander Štorek, soudní znalec v oboru zdravotnictví-psychiatrie, jmenovaný rozhodnutím Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 17. prosince 1985 č.j. Spr 1213/85; znalecký úkon je zapsán pod poř.č. 3086. Znalec došel k závěru, že u žalobkyně zjistil mentální retardaci v pásmu lehké mentální retardace, při její dolní hranici, jde o poruchu trvalou, léčbou neovlivnitelnou. Tato porucha významným způsobem negativně ovlivňuje její schopnost právně jednat, mohla by být ze strany svého nejbližšího okolí zmanipulovaná tak, aby z toho tito blízcí měli prospěch. Žalobkyně by mohla právně jednat proti svým zájmům. Je zvýšeně ovlivnitelná a zneužitelná jinými osobami. Není schopna spravovat své jmění a majetek a nakládat s ním a to bez ohledu na jeho výši. Není schopna porozumět důsledkům uzavření smluv (kupních, darovacích, zástavních, úvěrových, o dodávkách energií, s telekomunikačními operátory a podobně). Dne 10. dubna 2017 Krajský soud v Hradci Králové-pobočka v Pardubicích vydal pod č.j. 56 ICm 3260/2014-83 rozsudek ve věci žaloby na určení neúčinnosti předmětné darovací smlouvy a na vydání plnění do

Shodu s prvopisem potvrzuje Lucie Cejpková. majetkové podstaty dlužnice, kdy výrokem ad I. žalobu ohledně určení neúčinnosti zamítl a výrokem ad II. řízení ohledně žaloby na vydání plnění zastavil. Dospěl k závěru, že ze znaleckého posudku ze dne 17. května 2014 vyplývá, že Monika Sodomová trpí duševní poruchou, která je trvalá, není léčbou ovlivnitelná. Z důvodu této poruchy (aniž by už došlo k soudnímu rozhodnutí o-v té době-zbavení nebo omezení způsobilosti k právním úkonům), nebyla jmenovaná schopna porozumět důsledkům uzavření smluv. Bylo tak bezpečně zjištěno, že duševní porucha trvala i v době uzavření předmětné darovací smlouvy dne 3. prosince 2010, a proto smlouva je s odkazem na ustanovení § 38 odst. 2 obč. zák. neplatným právním úkonem. S odkazem na ustanovení § 40a obč. zák. se jedná o neplatnost absolutní. U neplatného právního úkonu není relevantní zkoumat jeho neúčinnost, když z podstaty věci vyplývá, že neplatný právní úkon nemůže být neúčinný. Na základě uvedeného rozsudku, který insolvenční správce napadl odvoláním a nenabyl zatím právní moci, vyhotovil insolvenční správce 11. dubna 2017 doplnění soupisu majetkové podstaty, kde zapsal předmětnou ideální 1/2 nemovitostí zapsaných na listu vlastnictví č. 1030 pro obec a katastrální území Cerekvice nad Loučnou tak, jak je vedeno u Katastrálního úřadu pro Pardubický kraj, Katastrální pracoviště Svitavy, včetně poznámky o vydaném rozsudku. Mezi stranami nebyl rozpor v hodnocení skutkového stavu věci, soud měl učinit jeho právní posouzení.

Podle ustanovení § 205 odst. 2 ins. zák. podal-li insolvenční návrh věřitel, náleží do majetkové podstaty majetek, který dlužníkovi patřil k okamžiku, kdy nastaly účinky předběžného opatření, kterým insolvenční soud zcela nebo zčásti omezil právo dlužníka nakládat s jeho majetkem, majetek, který dlužníkovi patřil k okamžiku, kdy nastaly účinky rozhodnutí o úpadku dlužníka, a majetek, který dlužník nabyl v průběhu insolvenčního řízení poté, co nastaly účinky těchto rozhodnutí. Podle odstavce 3, věta první, tohoto paragrafu je-li dlužník spoluvlastníkem majetku podle odstavců 1 a 2, náleží do majetkové podstaty podíl dlužníka na tomto majetku.

Podle ustanovení § 65 odst. 1 o.z. jednal-li opatrovanec samostatně, ač nemohl jednat bez opatrovníka, lze jeho právní jednání prohlásit za neplatné, jen působí-li mu újmu. Postačí-li však k nápravě jen změna rozsahu opatrovancových povinností, soud tak učiní, aniž je vázán návrhy stran. Podle odstavce 2 tohoto paragrafu jednal-li opatrovanec samostatně, ač nemohl jednat bez opatrovníka, považuje se opatrovancovo jednání za platné, pokud je opatrovník schválil. To platí i v případě, že takové právní jednání schválil jednající sám poté, co nabyl svéprávnosti.

Podle ustanovení § 3028 odst. 2 o.z. není-li dále stanoveno jinak, řídí se ustanoveními tohoto zákona i právní poměry týkající se práv osobních, rodinných a věcných; jejich vznik, jakož i práva a povinnosti z nich vzniklé přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se však posuzují podle dosavadních právních předpisů.

Při právním hodnocení věci vyšel soud ze závěrů rozsudku Krajského soudu v Hradci Králové-pobočka v Pardubicích ze dne 10. dubna 2017, č.j. 56 ICm 3260/2014-83, neboť není důvod se od něho odchylovat ani v projednávané věci. Darovací smlouva ze dne 3. prosince 2010 je s odkazem na ustanovení § 38 odst. 2 obč. zák. neplatným právním úkonem a s odkazem na ustanovení § 40a obč. zák. se jedná o neplatnost absolutní. Smlouva tak nemohla vyvolat žádné právní účinky, a proto vlastnické právo k ideální 1/2 předmětných nemovitostí zapsaných na LV č. 1030 nadále svědčí dlužnici. S odkazem na ustanovení § 205 odst. 2 a 3, věta první, ins. zák. tak insolvenční správce správně předmětný podíl sepsal do majetkové podstaty dlužnice. Nic na tom nemění to, že současná opatrovnice žalobkyně považuje uzavření darovací smlouvy za jednání v zájmu opatrovanky a s odkazem na ustanovení § 65 o.z. jej schválila. Podle ustanovení § 3028 odst. 2 o.z. se sice řídí ustanoveními tohoto zákona i právní poměry týkající se práv osobních, rodinných a věcných; jejich vznik, jakož i práva a povinnosti z nich vzniklé přede dnem nabytí

Shodu s prvopisem potvrzuje Lucie Cejpková.

účinnosti tohoto zákona se však posuzují podle dosavadních právních předpisů. Z toho vyplývá, že vznik darovací smlouvy ze dne 3. prosince 2010, jakož i práva a povinnosti z ní vzniklé se řídí obč. zák. Proto i s odkazem na ustanovení § 65 odst. 1 o.z. bylo možné právní jednání žalobkyně prohlásit za neplatné, i když jí nepůsobilo újmu. A i když opatrovnice jednání opatrovanky dodatečně schválila, ke konvalidaci s odkazem na ustanovení § 65 odst. 2 o.z. nedošlo, protože obč. zák. takové jednání nepřipouštěl. Zbylá argumentace žalobkyně týkající se pravosti pohledávky ze smlouvy o půjčce včetně jejího případného zajištění plynoucí z neplatné zástavní smlouvy, je pro danou věc bezpředmětná a žalobkyně není ani účastnicí uvedeného insolvenčního řízení. Tvrzení žalobkyně, že označený majetek neměl být do soupisu zahrnut proto, že to vylučuje její právo k majetku nebo že tu je jiný důvod, pro který neměl být zahrnut do soupisu, se neprokázalo. Soud proto ze všech uvedených důvodů uzavřel, že žaloba není po právu a jako nedůvodnou ji zamítl.

O náhradě nákladů řízení rozhodl soud podle ustanovení § 163 ins. zák., ve spojení s ustanovením § 142 odst. 1 o.s.ř., kdy měl-li účastník ve věci plný úspěch, přizná mu soud náhradu nákladů potřebných k účelnému uplatňování nebo bránění práva proti účastníku, který ve věci úspěch neměl. Žalobkyně ve věci úspěch neměla, proto nemá právo na náhradu nákladů řízení. Žalovaný měl ve věci plný úspěch, ale z obsahu soudního spisu neplyne, že by mu nějaké náklady vznikly.

Poučení: Proti tomuto rozsudku lze podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho doručení, a to k Vrchnímu soudu v Praze, prostřednictvím Krajského soudu v Hradci Králové-pobočka v Pardubicích (ustanovení § 201 a § 204 odst. 1 o.s.ř.).

Lhůta k podání opravného prostředku začíná běžet ode dne, kdy bude tento rozsudek doručen adresátovi zvláštním způsobem (ustanovení § 74 odst. 2 ins. zák., ve spojení s ustanovením § 160 odst. 3 ins. zák.).

Pardubice dne 8. ledna 2018

JUDr. Marie Pavlíčková v. r. samosoudkyně

Shodu s prvopisem potvrzuje Lucie Cejpková.