56 ICm 2217/2014
Č.j.: 56 ICm 2217/2014-131 (KSPA 56 INS 4604/2008-C7-9)

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

Krajský soud v Hradci Králové, pobočka v Pardubicích, rozhodl samosoudkyní JUDr. Marií Pavlíčkovou v právní věci žalobkyně: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., 142 92 Praha 4-Michle, Želetavská 1525/1, IČ 64948242, zastoupené Mgr. Milanem Polákem, advokátem se sídlem 110 00 Praha 1-Nové Město, Na Florenci 2116/15, proti žalovanému: JUDr. Jaroslav Mazanec, 562 01 Ústí nad Orlicí, Mývaltova 1117, insolvenční správce dlužníka Jiřího Klementa, nar. 24. února 1967, bytem i místem podnikání 563 01 Lanškroun-Žichlínské Předměstí, B. Martinů 955, IČ 10525581, o žalobě na určení pohledávky,

takto:

I. Určuje se, že žalobkyně má v insolvenčním řízení dlužníka Jiřího Klementa, nar. 24. února 1967, bytem 563 01 Lanškroun-Žichlínské Předměstí, B. Martinů 955, IČ 10525581, vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, pobočka v Pardubicích, pod. sp.zn. KSPA 56 INS 4604/2008, pohledávku z titulu směnečného rukojemství, ve výši celkem 153.266.467,17 Kč.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Dne 27. června 2014 podala uvedená žalobkyně u Krajského soudu v Hradci Králové, pobočka v Pardubicích, telefaxovou žalobu, kterou doplnila předložením originálu dne 30. června 2014. Žalobou se vůči žalovanému insolvenčnímu správci domáhala určení pravosti popřené pohledávky v insolvenčním řízení vedeném pod sp.zn. KSPA 56 INS 4604/2008 ve věci dlužníka Jiřího Klementa (přihláška poř.č. 5). V žalobě zejména namítala, že žalovaný neuvedl, v čem spatřuje neplatnost směnky a směnečného rukojemství. Uváděla, že dne 4. (KSPA 56 INS 4604/2008) října 2007 uzavřela její právní předchůdkyně UniCredit Factoring, s.r.o., 120 00 Praha 2, Italská 24/1583, IČ 27182827 (pod tehdejší obchodní firmou HVB Factoring s.r.o.), se společností SPEKTRUM CZ a.s., 112 09 Praha 1-Nové Město, Vodičkova 791/41, IČ 25258575, factoringovou smlouvu za účelem zajištění financování pohledávek společnosti SPEKTRUM CZ a.s., které jí vznikaly z titulu dodávek ve prospěch společnosti STOPRA Co., a.s., 602 00 Brno, Příkop 843/4, IČ 25508822. K zajištění pohledávek společnosti UniCredit Factoring, s.r.o. za společností SPEKTRUM CZ a.s. vzniklých z uvedené smlouvy byla vystavena na řad společnosti UniCredit Factoring, s.r.o. (pod tehdejší obchodní firmou HVB Factoring s.r.o.) směnka vlastní, která byla na líci avalována Ing. Josefem Ondriškem a dlužníkem Jiřím Klementem. Ve směnce nebyla vyplněna směnečná suma a datum splatnosti, a proto společnost UniCredit Factoring, s.r.o. uzavřela se společností SPEKTRUM CZ a.s. dohodu o vyplnění bianco směnky, kdy tato společnost zmocnila společnost UniCredit Factoring, s.r.o., aby v případě prodlení se zaplacením dluhů vyplnila na směnku datum splatnosti a směnečnou sumu. Společnost SPEKTRUM CZ a.s. se do prodlení dostala, žalobkyně jí vyzvala dne 24. září 2008 k zaplacení směnečné sumy s tím, že platba měla proběhnout dne 3. října 2008 na adrese Praha 2, Italská 24/1583. Dluh zaplacen nebyl a ve věci společnosti SPEKTRUM CZ a.s. bylo dne 3. září 2008 rozhodnuto o jejím úpadku a zároveň byl na její majetek prohlášek konkurs (insolvenční řízení je vedeno u Městského soudu v Praze pod sp.zn. MSPH 90 INS 3059/2008). Společnost UniCredit Factoring, s.r.o. přihlásila do insolvenčního řízení pohledávku ve výši 150.422.857,72 Kč, která byla insolvenčním správcem popřena co do pravosti. Proto podala žalobu na určení pravosti pohledávky a Městský soud v Praze pravomocným rozsudkem ze dne 16. dubna 2010, č.j. 190 Cm 11/2009-40, rozhodl o pravosti pohledávky. Avalováním směnky, jejím vyplněním společností UniCredit Factoring, s.r.o. a předložením k placení se Jiří Klement stal přímým dlužníkem ze směnky. Dále žalobkyně mimo jiné uvedla, že směnka obsahuje všechny náležitosti stanovené v článku I § 75 zákona číslo 191/1950 Sb., zákon směnečný a šekový v platném znění (dále jen z.s.š. ), tj. označení, že se jedná o směnku spolu se slibem zaplatit, to celé v českém jazyce (v textu za tuto směnku zaplatím ); směnečnou sumu (Kč 150.422.857); údaj splatnosti (3. října 2008); údaj místa, kde má být placeno (HVB Bank Czech Republic a.s., Praha 2, Italská 24); jméno toho, komu nebo na jehož řad má být placeno (na řad HVB Factoring s.r.o., sídlem Praha 2, Italská 24/1583, PSČ: 120 00, IČ: 27182827, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 102 595); datum a místo vystavení směnky (v Brně dne 4. října 2007) a podpis výstavce (SPEKTRUM CZ a.s., Na Terase 224, Lanškroun, PSČ 563 01, IČ 25258575, podpis). I směnečný aval obsahuje veškeré náležitosti stanovené v článku I § 31 z.s.š., tj. je napsán na směnce; je vyjádřen slovy jako aval za výstavce , tj. doložkou stejného významu s doložkou jako rukojmí a je podepsán avalistou Jiřím Klementem. Na závěr žalobkyně navrhla, aby soud určil, že její pohledávka je po právu. Jako důkazy navrhla protokol o druhém zvláštním přezkumném jednání, dopisy žalovaného ze dne 9. srpna 2013 a 10. června 2014, doplnění přihlášky, předmětný základní insolvenční spis, rozsudek č.j. 56 Cm 8/2009-131, rozsudek Vrchního soudu v Praze č.j. 13 Cmo 19/2012-167, rozsudek Městského soudu v Praze č.j. 190 Cm 11/2009-40, faktoringovou smlouvu, smlouvu o budoucím vyplnění vlastní směnky a vlastní směnku.

Dne 11. září 2014 reagoval písemně na žalobu žalovaný, pouze obecně odkázal na rozhodné skutečnosti a právní posouzení v soudním spisu KSPA 56 INS 4604/2008, 56 Cm 8/2009 a na rozsudek Vrchního soudu v Praze ze dne 10. dubna 2014 č.j. 13 Cmo 19/2012-167. Navrhl žalobu zamítnout. (KSPA 56 INS 4604/2008) Podle ustanovení § 198 odst. 1 zákona číslo 182/2006 Sb., zákon o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon) v platném znění (dále jen insolvenční zákon ) mimo jiné věřitelé nevykonatelné pohledávky, která byla popřena insolvenčním správcem, mohou uplatnit své právo žalobou na určení u insolvenčního soudu do 30 dnů od přezkumného jednání; tato lhůta však neskončí dříve než uplynutím 15 dnů od doručení vyrozumění podle § 197 odst. 2. Žalobu podávají vždy proti insolvenčnímu správci. Podle odstavce 2 tohoto paragrafu v žalobě podle odstavce 1 může žalobce uplatnit jako důvod vzniku popřené pohledávky pouze skutečnosti, které jako důvod vzniku této pohledávky uplatnil nejpozději do skončení přezkumného jednání, a dále skutečnosti, o kterých se žalobce dozvěděl později proto, že mu kupující ze smlouvy o prodeji podniku nebo jeho části neoznámil včas převzetí dlužníkova závazku.

Nejdříve se soud zabýval procesní stránkou věci. Jelikož se druhé zvláštní přezkumné jednání konalo dne 14. dubna 2014 a výzva k podání žaloby byla žalobkyni doručena dne 12. června 2014 byla žaloba s odkazem na ustanovení § 198 odst. 1 insolvenčního zákona podána včas a oprávněnou osobou. Soud vzal za prokázané, že dne 27. ledna 2009 byl usnesením č.j. KSPA 56 INS 4604/2008-A-30 zjištěn úpadek dlužníka a na jeho majetek byl prohlášen konkurs. Současně byl insolvenčním správcem ustanoven JUDr. Jaroslav Mazanec, 562 01 Ústí nad Orlicí, Mývaltova 1117. Následně dne 17. února 2009 právní předchůdkyně nynější žalobkyně, tj. společnost UniCredit Faktoring, s.r.o., 120 00 Praha 2, Italská 24/1583, IČ 27182827 (do 13. listopadu 2007 zapsaná pod obchodní firmou HVB Factoring s.r.o.), u Krajského soudu v Hradci Králové, pobočka v Pardubicích, podala přihlášku jedné nevykonatelné, nezajištěné a podmíněné pohledávky celkem ve výši 153.266.467,17 Kč (z toho jistina 150.422.857 Kč a úrok z prodlení 2.843.610,17 Kč). Jako důvod vzniku pohledávky bylo uvedeno směnečné rukojemství (směnka vlastní vystavená společností SPEKTRUM CZ a.s.). Při prvním zvláštním přezkumném jednání konaném dne 8. června 2009 insolvenční správce popřel pravost předmětné pohledávku v plném rozsahu. V navazujícím incidenčním sporu vydal Krajský soud v Hradci Králové, pobočka v Pardubicích, dne 2. ledna 2012 rozsudek č.j. 56 Cm 8/2009-131, kterým určil, že žalobkyně má za dlužníkem pohledávku ve výši 153.266.467,17 Kč. K odvolání žalovaného insolvenčního správce Vrchní soud v Praze dne 10. dubna 2013, rozsudkem č.j. 13 Cmo 19/2012-167, žalobu zamítl pro předčasnost s tím, že přihláška vykazovala vady bránící jejímu přezkumu. Proto dne 9. srpna 2013 insolvenční správce vystavil žalobkyni výzvu k doplnění přihlášky. Doplnění pak soud obdržel dne 23. srpna 2013. Pohledávka byla uvedena shodně jako v původní přihlášce, pouze ji žalobkyně změnila na nepodmíněnou a obšírně popsala důvod jejího vzniku; popis důvodů je v hlavních rysech shodný s tvrzeními uvedenými v žalobě. Při druhém zvláštním přezkumném jednání konaném dne 14. dubna 2014 insolvenční správce popřel přezkoumávanou pohledávku v plném rozsahu z důvodu pravosti, jako důvod uvedl neplatnost směnky a avalu dlužníka. Dlužník pohledávku rovněž popřel, a to ze stejných důvodů jako insolvenční správce. Jelikož se jednalo o popření pravosti pohledávky, soud mohl zkoumat pouze základ nároku, nikoli již jeho výši nebo pořadí. Pro úplnost soud uvádí, že dne 23. února 2012 usnesením č.j. KSPA 56 INS 4604/2008-P-5-3 rozhodl o tom, že na místě původní žalobkyně, která ztratila způsobilost být účastnicí řízení, když zanikla bez likvidace fúzí sloučením s nástupnickou společností, bude v řízení pokračováno s její právní nástupkyní, a to společností UniCredit Bank Czech Republic, a.s., 111 21 Praha 1, Na Příkopě 858/20, IČ 64948242 (od 1. prosince 2013 změna názvu obchodní firmy na UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. a od 1. ledna 2012 změna sídla na 140 92 Praha 4-Michle, Želetavská 1525/1). (KSPA 56 INS 4604/2008) Na den 8. července 2015 bylo nařízeno ve věci v souladu s ustanovením § 115 odst. 1 zákona číslo 99/1963 Sb., občanský soudní řád v platném znění (dále jen o.s.ř. ) ve spojení s ustanovením § 7 insolvenčního zákona, jednání, na které se dostavily obě strany sporu. Žalobkyně na žalobě trvala, žalovaný trval na zamítnutí žaloby. Jelikož se jednalo o pohledávky ze směnky, byl žalovaný poučen o přenosu břemena tvrzení a břemena důkazního. Žalovaný po poučení za prvé namítal, že směnka byla vyplněna v rozporu s obsahem vyplňovacího práva, které je v rozporu s ustanovením § 250 insolvenčního zákona, když nesplatné pohledávky proti dlužníku se prohlášením konkursu považují za splatné. Jelikož na majetek výstavce směnky byl prohlášen dne 3. září 2008 konkurs, nemohlo být vyplněno datum splatnosti pozdější než datum 3. září 2008. Vyplnění pozdějšího data by bylo jednáním neplatným. Dále žalovaný insolvenční správce namítal, že uplatněná směnka nemůže být platnou směnkou, když původně byla vystavena jako blankosměnka a platnou směnkou by se stala až v okamžiku doplnění všech podstatných náležitostí směnky. Podle článku I. § 2 z.s.š. nelze listinu, která neobsahuje všechny podstatné směnečné náležitosti považovat za platnou směnku. Směnečné závazky blankopodpisatele a dalších osob, které na směnku připojili podpis, vznikají až v okamžiku doplnění blanka, jehož výsledkem je existence platné směnky. Do uplatněné směnky však bylo jako datum splatnosti vepsáno datum 3. října 2008, a proto nevyplněná blankosměnka není pohledávkou, neboť blankosměnka není cenným papírem. Jelikož blankosměnka byla doplněna na platnou směnku až po prohlášení konkursu na výstavce, muselo by se jednat o pohledávku za majetkovou podstatou podle ustanovení § 168 insolvenčního zákona nebo pohledávku postavenou jí na roveň podle ustanovení § 169 insolvenčního zákona. Předmětnou směnečnou pohledávku však k nim nelze podřadit, zejména z důvodu, že nebyla založena právním úkonem osoby s dispozičním oprávněním, kterým byl pouze insolvenční správce. Je tak nepochybné, že žalobkyně neměla ke dni prohlášení konkursu na majetek výstavce předmětnou směnečnou pohledávku a uplatněná směnka tedy nemůže být považována za směnku platnou. Vyplnění blankosměnky po prohlášení konkursu na majetek výstavce nemá právní účinky, když směnka ztratila zajišťovací funkci, neboť věřitel vyplněním nezlepší své postavení. Excesivním vyplněním blankosměnky došlo ke změně textu směnky a s odkazem na ustanovení článku I. § 69 z.s.š. není avalista ze směnky zavázán. K důkazu pak žalovaný navrhl pouze listiny. Po provedení listinných důkazů v závěrečných návrzích strany setrvaly na svých stanoviscích.

Soud vzal s odkazem na ustanovení § 120 odst. 3 o.s.ř. za svá skutková zjištění následující shodná skutková tvrzení účastníků: Právní předchůdkyně žalobkyně ještě pod obchodní firmou HVB Factoring s.r.o. jako postupník, společnost STOPRA Co., a.s. jako postupitel a společnost SPEKTRUM CZ a.s. jako dlužník a odběratel uzavřely dne 4. října 2007 smlouvu o budoucím postupování pohledávek a o factoringové spolupráci (factoringová smlouva) číslo FBR071001, která nabyla platnosti a účinnosti stejného dne. Podle části III. se k zajištění pohledávek postupníka společnost SPEKTRUM CZ a.s. zavázala vystavit na řad postupníka vlastní bianco směnku s doložkou bez protestu , bez uvedení data splatnosti a peněžní sumy, a uzavřít s postupníkem smlouvu o budoucím vyplnění této směnky. Dále bylo dohodnuto, že směnka bude avalována Ing. Josefem Ondriškem a panem Jiřím Klementem. Směnka byla postupníku předložena. Současně stejného dne, tj. 4. října 2007 uzavřela právní předchůdkyně žalobkyně jako věřitelka a společnost SPEKTRUM CZ a.s. jako výstavce či dlužník a Ing. Josef Ondrišek a pan Jiří Klement jako avalisté, smlouvu o budoucím vyplnění vlastní směnky, která nabyla platnosti a účinnosti stejného dne. V článku II. mimo jiné výstavce výslovně zmocnil věřitelku, aby v případě, že dlužník neuhradí své peněžité závazky vyplývající ze zajištěného právního vztahu řádně a včas, vyplnila na směnku datum splatnosti a směnečnou sumu ve výši odpovídající neuhrazené částce včetně příslušenství ke dni splatnosti směnky a předložila mu ji k zaplacení. Výslovně bylo i sjednáno, že se práva a (KSPA 56 INS 4604/2008) povinnosti vyplývající ze smlouvy vztahují na všechny právní nástupce všech smluvních stran.

Jak bylo zjištěno z úplného výpisu z obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 14113 i z veřejně přístupného insolvenčního rejstříku, dne 3. září 2008 rozhodl Městský soud v Praze, usnesením č.j. MSPH 90 INS 3059/2008-A-20, o úpadku společnosti SPEKTRUM CZ a.s. a současně o prohlášení konkursu na její majetek. Toto rozhodnutí nabylo právní moci dne 3. září 2008. Následně insolvenční správce této společnosti JUDr. Tomáš Pelikán, 110 00 Praha 1, Dušní 22, popřel pohledávku žalobkyně ve výši 150.422.857,72 Kč přihlášenou do insolvenčního řízení. Ve věci pak byl veden incidenční spor, který byl ukončen rozsudkem Městského soudu v Praze ze dne 16. dubna 2010, č.j. 190 Cm 11/2009-40 (právní moc dne 5. června 2010). Rozsudek určil, že pohledávka věřitelky je po právu.

Podle ustanovení článku I. § 75 z.s.š. vlastní směnka obsahuje: 1. označení, že jde o směnku, pojaté do vlastního textu listiny a vyjádřené v jazyku, ve kterém je tato listina sepsána; 2. bezpodmínečný slib zaplatit určitou peněžitou sumu; 3. údaj splatnosti; 4. údaj místa, kde má být placeno; 5. jméno toho, komu nebo na jehož řad má být placeno; 6. datum a místo vystavení směnky a 7. podpis výstavce.

Podle ustanovení článku I. § 30 odst. 1 z.s.š. zaplacení směnky může být pro celý směnečný peníz nebo pro jeho část zaručeno směnečným rukojemstvím. Podle odstavce 2 tohoto paragrafu tuto záruku může dát třetí osoba nebo i ten, kdo se už na směnku podepsal.

Podle ustanovení článku I. § 31 odst. 1 z.s.š. rukojemské prohlášení se píše na směnku nebo na přívěsek. Podle odstavce 2 tohoto paragrafu se rukojemství vyjadřuje slovy "jako rukojmí" nebo jinou doložkou stejného významu; rukojmí je podepíše. Podle odstavce 3 tohoto paragrafu o pouhém podpisu rukojmího na líci směnky platí, že zakládá směnečné rukojemství, nejde-li o podpis směnečníka nebo výstavce. Podle odstavce 4 tohoto paragrafu v prohlášení je třeba udat, za koho se přejímá. Není-li to udáno, platí, že se přejímá za výstavce.

Při právním hodnocení věci ohledně popření pravosti pohledávky z důvodu neplatnosti směnky a avalu pana Jiřího Klementa soud po provedení listinných důkazů seznal, že předložená směnka vlastní obsahuje všechny náležitosti základní směnky, tj. označení, že jde o směnku, pojaté do vlastního textu listiny a vyjádřené v českém jazyku, ve kterém je listina sepsána (za tuto směnku zaplatím); bezpodmínečný slib zaplatit určitou peněžitou sumu (150.422.857 Kč); údaj splatnosti (3. října 2008); údaj místa, kde má být placeno (HVB Bank Czech republic a.s., Praha 2, Italská 24); jméno toho, komu nebo na jehož řad má být placeno (na řad HVB Factoring s.r.o., sídlem Praha 2, Italská 24/1583, PSČ: 120 00, IČ: 27182827, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 102 595); datum a místo vystavení směnky (v Brně dne 4. října 2007); podpis výstavce (Ing. Josef Ondrišek, v dané době předseda představenstva SPEKTRUM CZ a.s.). Předmětná směnka je zajištěna směnečným rukojemstvím (jako aval za výstavce), kdy jsou označeni dva avalisti (Ing. Josef Ondrišek, Jiřího z Poděbrad 767, Lanškroun, RČ 640201/1891 a Jiří Klement, B. Martinů 955, Lanškroun, RČ 670224/1293), a oba tak společně a nerozdílně ručí za zaplacení celé směnečné sumy. Soud nezjistil ani neplatnost směnky ani neplatnost avalu. V daném případě bylo vyplňovací oprávnění obsaženo ve smlouvě o budoucím vyplnění vlastní směnky ze dne 4. října 2007, která byla řádně podepsána nejen věřitelem a současně remitentem, ale i výstavcem (dlužníkem) a avalisty Ing. Josefem Ondriškem a Jiřím (KSPA 56 INS 4604/2008) Klementem. Vyplňovací oprávnění spočívalo v tom, že pokud dlužník řádně a včas neuhradí své peněžité závazky, byla věřitelka zmocněna vyplnit na směnku datum splatnosti a směnečnou sumu ve výši odpovídající neuhrazené částce včetně příslušenství ke dni splatnosti směnky a předložit mu ji k placení. Jako měna byla stanovena koruna česká. Podle názoru soudu tak právo bylo uvedeno určitě a srozumitelně a následně podle něho pak bylo do původní blankosměnky doplněno datum splatnosti 3. října 2008 a směnečná suma 150.422.857 Kč. Soud tak uzavřel, že i když se původně jednalo o blankosměnku (resp. směnku neúplnou), jejím doplněním se stala směnkou vlastní s účinky ex tunc. Neúplnost byla od počátku záměrem a byla vnímána jako dočasná, přičemž listina je předurčena stát se úplnou směnkou, z blankosměnky se stala plnohodnotná směnka. Doplnění údaje splatnosti do textu směnky není v daném případě změnou jejího textu. Ohledně námitky týkající se rozporu vyplnění blankosměnky s obsahem vyplňovacího práva lze dále uvést, že ustanovení § 168 a § 169 insolvenčního zákona upravují výhradně pohledávky, které vznikly až po zahájení insolvenčního řízení, nikoliv pohledávky, u nichž po zahájení insolvenčního řízení nastala jejich splatnost. Jak bylo již shora uvedeno, doplnění blankosměnky se tato změnila ve směnku vlastní, přičemž účinky doplnění nastávají ex tunc, tedy k datu vystavení směnky (v daném případě 4. října 2007). Směnečná pohledávka tak vznikla před zahájením insolvenčního řízení. Podle názoru soudu ani po zahájení insolvenčního řízení ve věci výstavce směnky společnosti SPEKTRUM CZ a.s. nic majitelce směnky nebránilo blankosměnku doplnit a uplatnit ji následně pouze v insolvenčním řízení ve věci avalisty. Odkaz na ustanovení § 250 insolvenčního zákona je tak nepřípadný, když z něho neplyne, že by docházelo ke změně sjednaných splatností nebo splatností daných např. využitím práva na vyplnění blankosměnky. Účelem ustanovení je zajištění uspokojení dosud nesplatných pohledávek po prohlášení konkursu, nedochází ale ke změně splatnosti všech sjednaných či jinak založených závazků. Soud nemohl přisvědčit ani oprávněnosti odkazu na ustanovení § 229 insolvenčního zákona, když z pohledu dlužníka společnosti SPEKTRUM CZ a.s. se jedná o směnečný závazek, tj. pasivum a uvedené ustanovení se týká pouze majetku náležejícího do majetkové podstaty dlužníka, tj. aktiv.

Soud tak po té, co se se všemi námitkami řádně vypořádal, uzavřel, že námitky žalovaného jsou neopodstatněné, a proto žalobě jako důvodné vyhověl. Předmětná nevykonatelná pohledávka je tedy s odkazem na ustanovení § 201 odst. 1 písm. d) insolvenčního zákona zjištěna tímto rozhodnutím, jedná se o pohledávku nezajištěnou a nepodmíněnou. Pro úplnost ještě soud poznamenává, že ke stejnému závěru došel soud i v obdobném incidenčním sporu dalšího avalisty Ing. Josefa Ondriška (rozsudek Krajského soudu v Hradci Králové, pobočka v Pardubicích, ze dne 26. června 2012, č.j. 48 Cm 7/2009-220, vydaný v rámci insolvenčního řízení vedeného pod sp.zn. KSPA 48 INS 4607/2008).

O náhradě nákladů řízení rozhodl soud podle ustanovení § 163 insolvenčního zákona, ve spojení s ustanovením § 142 odst. 1 o.s.ř., kdy měl-li účastník ve věci plný úspěch, přizná mu soud náhradu nákladů potřebných k účelnému uplatňování nebo bránění práva proti účastníku, který ve věci úspěch neměl. Žalovaný ve věci úspěch neměl, a proto mu soud náhradu nákladů nepřiznal. Žalobkyně pak ve věci sice měla plný úspěch, ale s odkazem na ustanovení § 202 odst. 2 insolvenčního zákona ve sporu o pravost, výši nebo pořadí přihlášených pohledávek nemá žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení proti insolvenčnímu správci. Proto soud rozhodl, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení. (KSPA 56 INS 4604/2008) Poučení: Proti tomuto rozsudku lze podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho doručení, a to k Vrchnímu soudu v Praze, prostřednictvím Krajského soudu v Hradci Králové, pobočka v Pardubicích (ustanovení § 201 a § 204 odst. 1 o.s.ř.).

Lhůta k podání opravného prostředku začíná běžet ode dne, kdy bude toto usnesení doručeno adresátovi zvláštním způsobem (ustanovení § 74 odst. 2 insolvenčního zákona, ve spojení s ustanovením § 160 odst. 3 insolvenčního zákona).

V Pardubicích dne 15. července 2015

JUDr. Marie Pavlíčková v. r. samosoudkyně

Za správnost vyhotovení: Michaela Šteklová