56 ICm 2080/2011
Č.j.: 56 ICm 2080/2011-38 (KSPA 56 INS 4902/2011-C1-11)

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY Krajský soud v Hradci Králové, pobočka v Pardubicích, rozhodl samosoudkyní JUDr. Marií Pavlíčkovou v právní věci žalobkyně: HELP FINANCIAL s.r.o., 293 06 Kosmonosy, Příčná 1217, IČO 26440334, zastoupená JUDr. Romanem Ráczem, advokátem se sídlem 110 00 Praha 10-Vršovice, Kubánské náměstí 1391/11, proti žalované: JUDr. Ilona Dorková, 530 02 Pardubice, Jindřišská 1441, insolvenční správkyně dlužníka Ladislava Floriána, nar. 31. března 1944, bytem 530 09 Pardubice-Polabiny, Kapitána Bartoše 330, o žalobě na určení pohledávek, rozsudkem pro uznání,

takto:

I. Řízení se v části pohledávky č. 2 z titulu porušení povinností stanovených ve smlouvě o půjčce ze dne 27. ledna 2011 č. 041576 v insolvenčním řízení vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, pobočka v Pardubicích, sp.zn. KSPA 56 INS 4902/2011, dlužníka Ladislava Floriána, nar. 31. března 1944, bytem 530 09 Pardubice-Polabiny, Kapitána Bartoše 330, ve výši 43.500 Kč, zastavuje.

II. Určuje se, že část pohledávky č. 2 z titulu porušení povinností stanovených ve smlouvě o půjčce ze dne 27. ledna 2011 č. 041576 v insolvenčním řízení vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, pobočka v Pardubicích, sp.zn. KSPA 56 INS 4902/2011, dlužníka Ladislava Floriána, nar. 31. března 1944, bytem 530 09 Pardubice-Polabiny, Kapitána Bartoše 330, ve výši 50.000 Kč, je po právu.

III. Žádný z účastníků ne má právo na náhradu nákladů řízení.

Od ůvo d ně n í:

Dne 8. srpna 2011 podala shora uvedená žalobkyně u Krajského soudu v Hradci Králové, pobočka v Pardubicích, žalobu, jíž se vůči žalované insolvenční správkyni domáhala určení, že má za dlužníkem pohledávku z titulu neuhrazených smluvních pokut ve výši 93.500 Kč. V žalobě zejména uváděla, že pohledávkou č. 2 uplatnila 4 smluvní pokuty podle článku 10, 12, 13 a 16 smluvních podmínek smlouvy o půjčce ze dne 27. ledna 2011 č. 041576. Tvrdila, že smluvní pokuty byly uplatněny po právu jako sankce za porušení smlouvy.

Jak je patrno z obsahu přihláškového spisu, žalobkyně přihlásila za dlužníkem 2 pohledávky celkem ve výši 120.482 Kč; první ve výši 26.982 Kč a druhou ve výši 93.500 Kč (tu tvoří smluvní pokuty podle shora uvedených smluvních podmínek ve výši 3.500 Kč, 10.000 Kč, 30.000 Kč a 50.000 Kč). Při přezkumném jednání insolvenční správkyně první pohledávku uznala a druhou popřela. Jako důvod uvedla, že smluvní pokuty a sankce jsou nepřiměřeně vysoké a v rozporu s dobrými mravy.

Ve věci bylo po přípravném jednání nařízeno na 13. února 2014 jednání, kterého se zúčastnily obě strany sporu. Po zahájení jednání žalobkyně sdělila, že ohledně pohledávky č. 2 bere žalobu zpět co do částky 43.500 Kč, což představuje smluvní pokuty ve výši 3.500, 10.000 a 30.000 Kč. Na to uvedla žalovaná, že ve zbývající části pohledávky, tj. smluvní pokutu v částce 50.000 Kč uznává a se zpětvzetím souhlasila.

Podle ustanovení § 96 odst. 1 zákona číslo 99/1963 Sb., občanský soudní řád v platném znění (dále jen o.s.ř. ), ve spojení s ustanovením § 7 zákona číslo 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon) v platném znění (dále jen insolvenční zákon ), žalobce (navrhovatel) může vzít za řízení zpět návrh na jeho zahájení, a to zčásti nebo zcela.

V daném konkrétním případě, kdy žalovaná se zpětvzetím žaloby v rozsahu částky 43.500 Kč souhlasila, soudu nezbylo, než řízení v uvedené části pohledávky č. 2 v souladu s ustanovením § 96 odst. 2 o.s.ř. zastavit. Nadále tak mělo být rozhodováno pouze o části pohledávky č. 2 ve zbylé částce, tj. smluvní pokuta 50.000 Kč.

Podle ustanovení § 153a odst. 1 o.s.ř. uzná-li žalovaný v průběhu soudního řízení nárok nebo základ nároku, který je proti němu žalobou uplatňován, rozhodne soud rozsudkem podle tohoto uznání. Uzná-li žalovaný nárok proti němu žalobou uplatněný jen zčásti, rozhodne soud rozsudkem podle tohoto uznání, jen navrhne-li to žalobce.

Podle ustanovení § 157 odst. 3 o.s.ř. v odůvodnění rozsudku pro uznání nebo rozsudku pro zmeškání uvede soud pouze předmět řízení a stručně vyloží důvody, pro které rozhodl rozsudkem pro uznání nebo rozsudkem pro zmeškání.

Jak je uvedeno výše, žalovaná uznala uplatněný nárok v celém zbytku předmětu sporu, tj. v rozsahu 50.000 Kč. Soudu tak s odkazem na ustanovení § 153a odst. 1 o.s.ř. nezbylo, než ohledně této částky rozhodnout rozsudkem podle tohoto uznání. Předmět sporu tak byl zcela vyčerpán. S odkazem na ustanovení § 201 odst. 1 písm. d) insolvenčního zákona pak insolvenční soud konstatuje, že pohledávka č. 2 byla zjištěna ve výši 50.000 Kč.

O náhradě nákladů řízení rozhodl soud podle ustanovení § 202 odst. 1 insolvenčního zákona ve spojení s ustanovením § 163 insolvenčního zákona, kdy ve sporu o pravost, výši nebo pořadí přihlášených pohledávek nemá žádný z účastníků právo na náhradu nákladů

řízení proti insolvenčnímu správci. Žalovaná insolvenční správkyně ve věci měla částečný úspěch, výslovně však sdělila, že žádnou náhradu nákladů řízení neuplatňuje.

Po uče ní : Proti tomuto rozsudku lze podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho doručení, a to k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím Krajského soudu v Hradci Králové, pobočka v Pardubicích (ustanovení § 201 a § 204 odst. 1 o.s.ř.). U odvolání proti rozsudku pro uznání nebo proti rozsudku pro zmeškání jsou odvolacím důvodem jen vady uvedené v § 205 odst. 2 písm. a) o.s.ř. a skutečnosti nebo důkazy, jimiž má být prokázáno, že nebyly splněny předpoklady pro jejich vydání (ustanovení § 205b o.s.ř.).

Lhůta k podání opravného prostředku začíná běžet ode dne, kdy bude toto rozhodnutí doručeno adresátovi zvláštním způsobem (ustanovení § 74 odst. 2 insolvenčního zákona, ve spojení s ustanovením § 160 odst. 3 insolvenčního zákona).

V Pardubicích dne 13. února 2014

JUDr. Marie Pavlíčková v. r. samosoudkyně Za správnost vyhotovení: Eliška Hocká