56 ICm 1289/2011
56 ICm 1289/2011-4 (KSPA 56 INS 12414/2010-C1-3)

USNESENÍ

Krajský soud v Hradci Králové, pobočka v Pardubicích, rozhodl samosoudkyní JUDr. Marií Pavlíčkovou v právní věci žalobce: Ladislav Bouzek, nar. 28. dubna 1942, 533 74 Horní Jelení, K Dubu 702, proti žalované: JUDr. Ilona Dorková, advokátka se sídlem 530 02 Pardubice-Zelené Předměstí, 17. listopadu 237, insolvenční správkyně dlužníka: Ladislav Bouzek, nar. 19. dubna 1971, 533 74 Horní Jelení, P. Bezruče 200, o vyloučení nemovitosti z konkursní podstaty, o návrhu žalobce na vydání předběžného opatření:

takto:

Návrh žalobce na vydání předběžného opatření se o d m í t á .

Odůvodnění:

Žalobce se žalobou došlou insolvenčnímu soudu dne 20. května 2011 domáhá proti žalované insolvenční správkyni vyloučení nemovitosti, a to rodinného domu č. 200 na st.p. 137 a st.p. 137, vše v obci a katastrálním území Horní Jelení, z konkursní podstaty dlužníka Ladislava Bouzka, nar. 19. dubna 1971, Horní Jelení, Petra Bezruče 200. Součástí žaloby žalobce učinil i návrh na vydání předběžného opatření, kterým by insolvenční soud zakázal žalované insolvenční správkyni nakládat se shora specifikovanou nemovitostí, a to do doby pravomocného rozhodnutí ve věci vedené u Okresního soudu v Pardubicích pod sp. z. 23 C 265/2010, v níž se žalobce domáhá proti dlužníkovi Ladislavu Bouzkovi, nar. 19. dubna 1971, 533 74 Horní Jelení, P. Bezruče 200, vrácení daru (vrácení shora uvedené nemovitosti).

Z ustanovení § 7 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (dále jen insolvenční zákon ) plyne, že pro incidenční spory se použijí přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu, nestanoví-li insolvenční zákon jinak nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení.

Podle ustanovení § 102 odst. 1 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád (dále jen o.s.ř. ) je-li třeba po zahájení řízení zatímně upravit poměry účastníků nebo je-li po zahájení řízení obava, že by výkon rozhodnutí v řízení posléze vydaného mohl být ohrožen, může soud nařídit předběžné opatření.

Podle ustanovení § 75b odst. 1 o.s.ř. k zajištění náhrady škody nebo jiné újmy, která by vznikla předběžným opatřením, je navrhovatel povinen složit nejpozději ve stejný den, kdy podal u soudu návrh na nařízení předběžného opatření, jistotu ve výši 10.000,-Kč a v obchodních věcech ve výši 50.000,-Kč. Podalo-li návrh do předběžného opatření více navrhovatelů, jsou povinni jistotu složit společně a nerozdílně. 2 (KSPA 56 INS 12414/2010-C1-3)

Podle ustanovení § 75b odst. 2 o.s.ř., nebude-li jistota podle odst 1 složena, předseda senátu návrh na předběžné opatření odmítne.

Vzhledem k tomu, že ve stejný den, kdy žalobce podal návrh na vydání shora specifikovaného předběžného opatření, nesložil jistotu, a to k zajištění náhrady škody nebo jiné újmy, která by vznikla předběžným opatřením, nezbylo soudu, než postupovat podle shora citovaného ustanovení § 75b odst. 2 o.s.ř. a návrh na vydání předběžného opatření odmítnout.

Poučení:

Proti tomuto usnesení lze podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho doručení, a to k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím Krajského soudu v Hradci Králové, pobočka v Pardubicích (ustanovení § 201 a § 204 odst. 1 o.s.ř.).

V Pardubicích dne 30. května 2011

JUDr. Marie Pavlíčková samosoudkyně

v zastoupení JUDr. Jaroslava Zusková, v. r. samosoudkyně Za správnost vyhotovení: Judita Kacetlová