56 ICm 1014/2011
Č.j.: 56 ICm 1014/2011-94 (KSPA 56 INS 12854/2010-C2-10)

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY Krajský soud v Hradci Králové, pobočka v Pardubicích, rozhodl samosoudkyní JUDr. Marií Pavlíčkovou v právní věci žalobce: Mgr. Miroslav Irša, nar. 30. května 1948, bytem 931 01 Šamorín, Dlhá 11, Slovenská republika, zastoupený obecným zmocněncem Mgr. Romanem Havlínem, bytem 460 15 Liberec, Otakarova 789, proti žalovanému: Ing. Martin Fořt, 537 01 Chrudim IV, Palackého 653, insolvenční správce dlužnice MEDYNAMIS s.r.o., 538 04 Prachovice, Tovární 93, IČO 25969676, o žalobě na určení pohledávky,

takto:

I. Žaloba, aby soud určil, že žalobce má v insolvenčním řízení sp.zn. KSPA 56 INS 12854/2010 vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, pobočka v Pardubicích, za dlužnicí MEDYNAMIS s.r.o., 538 04 Prachovice, Tovární 93, IČO 25969676, pohledávku v celkové výši 4.230.690 Kč, se zamítá.

II. Žalobce je povinen zaplatit k rukám žalovaného náhradu nákladů řízení ve výši 258,04 Kč, a to do 3 dnů ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.

Odůvodnění:

Dne 22. dubna 2011 podal shora uvedený žalobce u Krajského soudu v Hradci Králové, pobočka v Pardubicích, žalobu, jíž se vůči žalovanému insolvenčnímu správci domáhal určení, že má pohledávku v celkové výši 4.230.690 Kč, přihlášenou do insolvenčního řízení sp.zn. KSPA 56 INS 12584/2010 dlužnice MEDYNAMIS s.r.o. Ve stručné žalobě zejména uváděl, že pohledávku přihlásil řádně a včas. Dále tvrdil, že existence jeho pohledávky byla plně prokázána listinami připojenými k přihlášce, dlužnice ji uznala i tím, že na ni plnila.

Dne 27. července 2011 soud vyzval žalovaného k vyjádření se k žalobě. Ten reagoval dne 23. září 2011 zejména s tím, že žalobce neuvádí žádné skutečnosti na podporu svého nároku a ani nenavrhuje žádné důkazy. Uvedl, že žalobce s dlužnicí uzavřel smlouvu o poskytnutí způsobu výroby tekutého extraktu z hlívy ústřičné, ale ta má právní vady a odporuje dobrým mravům. Nestanoví ani jasný způsob výpočtu odměn, tj. z čeho se procentuální podíl vypočítává a přihlášená částka je podle jeho názoru nadhodnocená. Potravinářské výrobky byly uváděny na trh v rozporu se zákonem, a proto by odměna za poskytnuté recepty odporovala dobrým mravům. Jako důkaz navrhl předložení receptur a ustanovení znalce k jejich ocenění, k ocenění výrobků z nich a k odpovězení dalších otázek. Nakonec žalovaný navrhl žalobu zamítnout.

Podle ustanovení § 198 odst. 1 zákona číslo 182/2006 Sb., zákon o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon) v platném znění (dále jen insolvenční zákon ) mimo jiné věřitelé nevykonatelné pohledávky, která byla popřena insolvenčním správcem, mohou uplatnit své právo žalobou na určení u insolvenčního soudu do 30 dnů od přezkumného jednání; tato lhůta však neskončí dříve než uplynutím 15 dnů od doručení vyrozumění podle § 197 odst. 2. Žalobu podávají vždy proti insolvenčnímu správci. Podle odstavce 2 tohoto paragrafu v žalobě podle odstavce 1 může žalobce uplatnit jako důvod vzniku popřené pohledávky pouze skutečnosti, které jako důvod vzniku této pohledávky uplatnil nejpozději do skončení přezkumného jednání, a dále skutečnosti, o kterých se žalobce dozvěděl později proto, že mu kupující ze smlouvy o prodeji podniku nebo jeho části neoznámil včas převzetí dlužníkova závazku.

Nejdříve se soud zabýval procesní stránkou věci. Jelikož se přezkumné jednání konalo dne 24. března 2011 a věřitel byl přítomen, byla žaloba s odkazem na ustanovení § 198 odst. 1 insolvenčního zákona podána včas a oprávněnou osobou. Soudní poplatek za řízení byl řádně uhrazen. Soud vzal za prokázané, že dne 27. ledna 2011 byl usnesením č.j. KSPA 56 INS 12854/2010-A-29 zjištěn úpadek dlužnice, prohlášen konkurs na její majetek a insolvenčním správcem byl ustanoven Ing. Martin Fořt. Dne 23. února 2011 obdržel insolvenční soud přihlášku žalobce, který je veden jako věřitel poř.č. 14 (přihláška poř.č. 14). V přihlášce je uvedeno 6 pohledávek v celkové výši 4.230.690 Kč, všechny nevykonatelné a nezajištěné. První pohledávka činí 2.772.091 Kč (jistina 1.970.600 Kč a příslušenství 801.491 Kč), jako důvod vzniku je vyplněno: dle dodatku 1 e) ke sml. ze dne 3. listopadu 2003-smluvní platby za přípravky. Druhá pohledávka činí 961.753 Kč (jistina 807.856 Kč a příslušenství 153.897 Kč), jako důvod vzniku je vyplněno: platby za know-how 2009. Třetí pohledávka činí 237.255 Kč (jistina 215.686 Kč a příslušenství 21.569 Kč), jako důvod vzniku je vyplněno: platby za know-how období 1-6/2010. Čtvrtá pohledávka činí 46.534 Kč (jistina 42.908 Kč a příslušenství 3.626 Kč), jako důvod vzniku je vyplněno: platby za know-how období 7/2010. Pátá pohledávka činí 37.749 Kč (jistina 35.312 Kč a příslušenství 2.437 Kč), jako důvod vzniku je vyplněno: platby za know-how období 8/2010. Šestá pohledávka činí 175.308 Kč (jistina 166.326 Kč a příslušenství 8.982 Kč), jako důvod vzniku je vyplněno: platby za know-how období 9/2010. Dne 24. března 2011 se ve věci konalo přezkumné jednání, na kterém insolvenční správce všechny pohledávky popřel s tím, že byly poskytnuty receptury, které nepožívaly žádné ochrany a výše pohledávek je nepřiměřená. Dlužnice pohledávky nepopírala.

Na den 25. ledna 2012 bylo ve věci nařízeno v souladu s ustanovením § 114c zákona číslo 99/1963 Sb., občanský soudní řád v platném znění (dále jen o.s.ř. ), ve spojení s ustanovením § 7 insolvenčního zákona o.s.ř. přípravné jednání, na které se dostavily obě strany sporu. Žalobkyně setrvala na žalobě, žalovaný jí nadále odporoval a jako důkazy navrhl výslech Viktora Juliše a předložení smlouvy a všech dodatků v originále. Protože v žalobě s poukazem na ustanovení § 79 odst. 1 o.s.ř. chybělo vylíčení rozhodujících skutečností, byla žalobkyně po poučení v souladu s ustanovením § 114c odst. 3 písm. b) o.s.ř. vyzvána, aby žalobu doplnila o žalobní tvrzení týkající se popsání skutkové podstaty věci a k předložení návrhu na důkazy. Nato žalobkyně s odkazem na ustanovení § 114c odst. 4 o.s.ř. požádala za účelem doplnění svých tvrzení a případně i k doplnění návrhů na provedení důkazů o poskytnutí další 14 denní lhůty. Soud návrhu vyhověl, a proto po poučení podle ustanovení § 114c odst. 5 o.s.ř. došlo po uplynutí uvedené další lhůty ke koncentraci řízení. Ve stanovené lhůtě došlo soudu dne 8. února 2012 vyjádření žalovaného s návrhem na provedení důkazů výslechem 2 dalších svědků. Dne 15. února 2012 došlo podání žalobce, žalobní tvrzení nedoplnil a omezil se jen na předložení listinných důkazů, včetně požadovaných originálů.

Dne 10. září 2014 proběhlo ve věci v souladu s ustanovením § 115 odst. 1 o.s.ř. jednání, kterého se zúčastnil pouze žalovaný. Obecný zmocněnec žalobce byl řádně obeslán dne 26. srpna 2014 a bylo vykázáno doručení náhradním způsobem dne 8. září 2014. K jednání se však za žalobce nikdo bez omluvy nedostavil, o odročení nepožádal. Proto s odkazem na ustanovení § 101 odst. 3 o.s.ř. soud věc projednal a rozhodl v jeho nepřítomnosti. Vyšel přitom z obsahu spisu a z provedených důkazů.

Podle ustanovení § 101 odst. 1 písm. a) o.s.ř. k tomu, aby bylo dosaženo účelu řízení, jsou účastníci povinni tvrdit všechny pro rozhodnutí věci významné skutečnosti; neobsahuje-li všechna potřebná tvrzení žaloba nebo písemné vyjádření k ní, uvedou je v průběhu řízení.

V dané věci se jednalo o žalobu na určení pohledávek nevykonatelných, proto břemeno tvrzení a břemeno důkazní stíhalo žalobce jako věřitele. Ten však břemeno tvrzení neunesl. Jak bylo shora uvedeno, v žalobě vylíčení rozhodujících skutečností zcela absentovalo. Na tento nedostatek byl žalobce v průběhu přípravného jednání řádně upozorněn a sám si k nápravě vyžádal další 14 denní lhůtu. Ani v této lhůtě však nápravu nezjednal, když ve svém podání doručeným soudu dne 15. února 2012 uvedl pouze návrhy na důkazy, vlastní pohledávky a jejich právní tituly však vůbec nekonkretizoval a neoznačil je. Žalobce sice uvedl množství návrhů na provádění důkazů, ale nebylo vůbec zřejmé, jaké skutečnosti by měly vlastně prokazovat. Protože s odkazem na ustanovení § 114c odst. 5 o.s.ř. došlo ke koncentraci řízení, ke skutečnostem uvedeným po uplynutí další lhůty, by mohlo být přihlédnuto jen za podmínek uvedených v ustanovení § 118b odst. 1 o.s.ř.; o tom byli účastníci řádně poučeni. Protože žalobce, který se k jednání bez omluvy nedostavil, neučinil žádný úkon směřující k prolomení koncentrace řízení, ke zhojení nedostatku žalobních tvrzení, tj. vylíčení rozhodujících skutečností, nedošlo. Soudu tak v dané procesní situaci nezbylo, než žalobu jako nedůvodnou zamítnout.

Soud konstatuje s odkazem na ustanovení § 201 odst. 1 písm. d) insolvenčního zákona, že pohledávky žalobce ve výši 4.230.690 Kč nebyly zjištěny.

O náhradě nákladů řízení rozhodl soud podle ustanovení § 163 insolvenčního zákona, ve spojení s ustanovením § 142 odst. 1 o.s.ř., kdy měl-li účastník ve věci plný úspěch, přizná mu soud náhradu nákladů potřebných k účelnému uplatňování nebo bránění práva proti účastníku, který ve věci úspěch neměl. Žalobce ve věci úspěch neměl, a proto mu soud náhradu nákladů nepřiznal a podle ustanovení § 202 odst. 1 insolvenčního zákona ani přiznat nemohl. Žalovaný, tj. insolvenční správce pak ve věci měl plný úspěch, a proto mu soud podle ustanovení § 142 odst. 1 o.s.ř. přiznal právo na náhradu nákladů řízení. Soud tak přiznal prokázanou náhradu cestovného podle příslušných předpisů o cestovních náhradách. Jednalo se o cestu konanou k přípravnému jednání dne 25. ledna 2012 z Chrudimi do Pardubic a zpět, celkem 22 km, za použití vozidla se spotřebou 4,2 l/100 km, cena benzinu 34,90 Kč/1 l, základní náhrada 3,70 Kč/l km; částka 113,65 Kč a o cestu konanou k jednání dne 10. září 2014 z Chrudimi do Pardubic a zpět, celkem 22 km, za použití vozidla se spotřebou 4,2 l/100 km, cena benzinu 35,70 Kč/1 l, základní náhrada 3,70 Kč/l km; částka 114,39 Kč. Soud přiznal i prokázanou náhradu 30 Kč za parkovné. Celkem náhrada nákladů ve výši 258,04 Kč. Lhůta k plnění je stanovena v souladu s ustanovením § 160 odst. 1 o.s.ř.

Poučení: Proti tomuto rozsudku lze podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho doručení, a to k Vrchnímu soudu v Praze, prostřednictvím Krajského soudu v Hradci Králové, pobočka v Pardubicích (ustanovení § 201 a § 204 odst. 1 o.s.ř.).

Lhůta k podání opravného prostředku začíná běžet ode dne, kdy bude toto rozhodnutí doručeno adresátovi zvláštním způsobem (ustanovení § 74 odst. 2 insolvenčního zákona, ve spojení s ustanovením § 160 odst. 3 insolvenčního zákona).

V Pardubicích dne 17. září 2014

JUDr. Marie Pavlíčková v. r. samosoudkyně

Za správnost vyhotovení: Eliška Hocká