56 Cm 7/2009
Číslo jednací: 56 Cm 7/2009-33

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY

Krajský soud v Hradci Králové, pobočka v Pardubicích, rozhodl samosoudkyní JUDr. Marií Pavlíčkovou v právní věci žalobkyně: SG Equipment Finance Czech Republic s.r.o., 140 00 Praha 4, Krč, Antala Staška 2027/79, IČO 61061344, zastoupená Mgr. Michalem Chuchútem, LL.M. advokátem se sídlem 400 01 Ústí nad Labem, Londýnská 2266/5, proti žalovanému: JUDr. Jaroslav Mazanec, advokát se sídlem 562 01 Ústí nad Orlicí, Mývaltova 1117, insolvenční správce dlužníka Jiřího Klementa, nar. 24. února 1967, bytem i místem podnikání 563 01 Lanškroun-Žichlínské Předměstí, B. Martinů 955, IČO 10525581, o žalobě na určení pohledávky, t a k t o :

I. Určuje se, že žalobkyně má za dlužníkem: Jiří Klement, nar. 24. února 1967, bytem i místem podnikání 563 01 Lanškroun-Žichlínské Předměstí, B. Martinů 955, IČO 10525581, dvě nevykonatelné, nezajištěné a podmíněné pohledávky z titulu ručení ve výši celkem 24.035.734,59 Kč (z toho pohledávka číslo 1 ve výši 783.799,38 Kč a pohledávka číslo 2 ve výši 23.251.935,21 Kč).

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Dne 8. července 2009 podala shora uvedená žalobkyně u Krajského soudu v Hradci Králové, pobočka v Pardubicích, žalobu, jíž se vůči žalovanému insolvenčnímu správci domáhala určení pravosti popřených pohledávek v insolvenčním řízení vedeném pod sp.zn. pokračování-2-01 Lanškroun-Žichlínské Předměstí, B. Martinů 955, IČO 10525581 (žalobkyně je vedena jako věřitelka pořadové číslo 2). V žalobě zejména uváděla, že v předmětném insolvenčním řízení insolvenční správce popřel na přezkumném jednání její přihlášenou pohledávku v celkové výši 24.035.734,59 Kč. Jako důvod popření bylo uvedeno, že ručení je neplatné a že byl schválen reorganizační plán hlavního dlužníka společnosti Papírny Vltavský mlýn, a.s. Žalobkyně s popřením nesouhlasí a tvrdí, že samotné schválení reorganizačního plánu nemá namítané důsledky, tj. není privativní novací a zároveň částečným odpuštěním dluhu. Takový následek bude mít až splnění závazků hlavního dlužníka. Během reorganizace může dojít i k řešení jeho úpadku konkursem. Dále žalobkyně namítala, že ručitelské prohlášení bylo úpadcem učiněno platně. Není neplatné vzhledem k tomu, že se řídí obchodním zákoníkem, když podle ustanovení § 262 odst. 1 zákona číslo 513/1991 Sb., obchodní zákoník v platném znění (dále jen obchodní zákoník ) lze přijmout režim obchodního zákoníku pro závazkový vztah volbou. Tato volba nezhoršila právní postavení dlužníka. Je účelné, aby akcesorický závazkový vztah se řídil stejným předpisem jako závazkový vztah hlavní. Navíc jednostranným prohlášeném může vzniknout ručitelský závazek pouze podle ustanovení § 303 obchodního zákoníku, na rozdíl od ručení v režimu zákona číslo 40/1964 Sb., občanský zákoník v platném znění (dále jen občanský zákoník ). Ručitelským prohlášením lze zajistit i budoucí závazek podle ustanovení § 304 odst. 2 obchodního zákoníku. Na závěr žalobkyně navrhla, aby soud určil, že její pohledávka je po právu.

Dne 22. července 2009 soud vyzval žalovaného k vyjádření se k žalobě. Ten reagoval dne 24. srpna 2009 zejména s tím, že i nadále trvá na popření pravosti pohledávky a odkazuje na argumenty dlužníka uvedené v jeho vyjádření ze dne 8. června 2009 na straně 3 a 4, s nimiž se ztotožňuje.

Podle ustanovení § 198 odst. 1 zákona číslo 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon) v platném znění (dále jen insolvenční zákon ) mimo jiné věřitelé nevykonatelné pohledávky, která byla popřena insolvenčním správcem, mohou uplatnit své právo žalobou na určení u insolvenčního soudu do 30 dnů od přezkumného jednání; tato lhůta však neskončí dříve než uplynutím 15 dnů od doručení vyrozumění podle § 197 odst. 2. Žalobu podávají vždy proti insolvenčnímu správci. Podle odstavce 2 tohoto paragrafu v žalobě podle odstavce 1 může žalobce uplatnit jako důvod vzniku popřené pohledávky pouze skutečnosti, které jako důvod vzniku této pohledávky uplatnil nejpozději do skončení přezkumného jednání, a dále skutečnosti, o kterých se žalobce dozvěděl později proto, že mu kupující ze smlouvy o prodeji podniku nebo jeho části podle obchodního zákoníku neoznámil včas převzetí dlužníkova závazku.

Nejdříve se soud zabýval procesní stránkou věci. Jelikož se zvláštní přezkumné jednání konalo dne 8. června 2009 a žalobkyně s nevykonatelnou pohledávkou byla přítomna, mohla žalobu podat do 30 dnů od toho jednání. Jelikož žaloba byla podána dne 8. července 2009 (což byl poslední den lhůty) byla podána včas a oprávněnou osobou. Soudní poplatek za řízení byl řádně uhrazen, a to kolkovou známkou dne 21. července 2009.

Soud vzal za prokázané, že dne 27. ledna 2009 byl usnesením č.j. KSPA 56 INS 4604/2008-A-30 zjištěn úpadek dlužníka a na jeho majetek byl prohlášen konkurs. Současně byl insolvenčním správcem ustanoven JUDr. Jaroslav Mazanec, advokát se sídlem 562 01 pokračování-3-pro 2 nevykonatelné, nezajištěné a podmíněné pohledávky celkem ve výši 24.035.734,59 Kč. Pohledávka číslo 1 ve výši 783.799,38 Kč (z toho jistina 714.168,--Kč a úroky z prodlení 69.631,38 Kč) i pohledávka číslo 2 ve výši 23.251.935,21 Kč (z toho jistina 21.312.497,90 Kč a úroky z prodlení 1.939.437,31 Kč) měly jako důvod vzniku uvedeny ručitelský závazek na leasingové smlouvě číslo 19327/07 uzavřené se společností Papírny Vltavský mlýn, a.s. U pohledávky číslo 1 se jednalo o leasingovou splátku splatnou ke dni 15. července 2008 a u pohledávky číslo 2 se jednalo o 35 budoucích leasingových splátek splatných ke dni výpovědi předmětné leasingové smlouvy. Při zvláštním přezkumném jednání konaném dne 8. června 2009 insolvenční správce popřel obě přezkoumávané pohledávky v plném rozsahu z důvodu pravosti s tím, že jako důvod uvedl neplatnost ručení a zánik pohledávky z důvodu přijetí reorganizačního plánu společnosti Papírny Vltavský mlýn, a.s. Dlužník obě pohledávky rovněž zcela popřel a odkázal na své písemné vyjádření ze dne 8. června 2009, strana 3 a 4. Jiné důvody popření, např. pochybnost o pravosti listinných důkazů nebo o výši uplatňovaných částek, vzneseny nebyly, a to ani následně.

Dne 27. května 2010 proběhlo ve věci v souladu s ustanovením § 114c zákona číslo 99/1963 Sb., občanský soudní řád v platném znění (dále jen o.s.ř. ), ve spojení s ustanovením § 7 odst. 1 insolvenčního zákona, přípravné jednání, na němž a pak i v dodatečně poskytnuté lhůtě účastníci doplnili svá tvrzení a návrhy na provedení důkazů. Jako důkazní prostředky byly navrženy výhradně listiny. Po poučení podle ustanovení § 114c odst. 5 o.s.ř. došlo tak po uplynutí 30 dnů od přípravného jednání ke koncentraci řízení. Účastníci setrvali na svých stanoviscích a souhlasili s rozhodnutím věci bez jednání v souladu s ustanovením § 115a o.s.ř.

Mezi účastníky nebylo sporu o tom, že žalobkyně jako pronajímatelka uzavřela se společností Papírny Vltavský mlýn, a.s., aktuální sídlo 110 00 Praha 1, Nové Město, Žitná 47/1633, IČO 45022518, jako nájemkyní dne 18. června 2007 smlouvu o finančním leasingu číslo 19327/07. Doba smlouvy byla dohodnuta na 60 měsíců, počet leasingových splátek 48 s měsíčním splátkovým obdobím. Předmět leasingu byl konkretizován v příloze číslo 1 uzavřené k této smlouvě rovněž dne 18. června 2007; předmětem leasingu 1 byla linka na toaletní papír a kuchyňské utěrky Sincro Rewinder (rok výroby 2002) a předmětem leasingu 2 kotoučová pila a nakladač (rok výroby 2004). K předmětné leasingové smlouvě byla vystavena i příloha číslo 2. Jedná se o jednostranné prohlášení 4 řádně identifikovaných osob učiněné s odkazem na ustanovení § 303 a násl. obchodního zákoníku. Formulováno je jako převzetí celkového ručení za závazky nájemkyně vyplývající z předmětné leasingové smlouvy. V prohlášení jsou uvedeni konkrétně jak pronajímatelka, tak nájemkyně. Na prohlášení připojili dne 14. června 2007 své podpisy Ing. Josef Ondrišek a společnost SPEKTRUM CZ a.s. a dne 18. června 2007 připojili své podpisy dlužník Jiří Klement a společnost CEREPA a.s.

Soud se dále zabýval prvním důvodem popěrného úkonu žalovaného insolvenčního správce, a to tvrzené neplatnosti ručení. Věc se bude po právní stránce posuzovat podle znění zákonných ustanovení platných v rozhodné době, která zněla:

Podle ustanovení § 261 odst. 1 obchodního zákoníku část třetí tohoto zákona upravuje závazkové vztahy mezi podnikateli, jestliže při jejich vzniku je zřejmé s přihlédnutím ke všem okolnostem, že se týkají jejich podnikatelské činnosti. Podle odst. 4 tohoto paragrafu touto částí zákona se řídí i vztahy vzniklé při zajištění plnění závazků v závazkových vztazích, jež se řídí touto částí zákona podle předchozích odstavců.

Podle ustanovení § 303 obchodního zákoníku kdo věřiteli písemně prohlásí, že ho uspokojí, jestliže dlužník vůči němu nesplní určitý závazek, stává se dlužníkovým ručitelem. Podle ustanovení § 304 odst. 2 obchodního zákoníku ručením lze zajistit i závazek, který vznikne v budoucnu nebo jehož vznik je závislý na splnění podmínky.

Ohledně právního hodnocení věci soud seznal, že předmětná leasingová smlouva ze dne 18. června 2007 se řídí s odkazem na ustanovení § 261 odst. 1 obchodního zákoníku částí třetí tohoto zákona, neboť upravuje závazkové vztahy mezi podnikateli, které se týkají jejich podnikatelské činnosti. Nesprávnost tohoto závěru ostatně účastníci sporu nenamítali. Spornou byla mezi nimi až otázka, jakým právem se řídí ručení, které z této smlouvy vyplývá (zda právem občanským nebo obchodním). Podle názoru soudu se ručení jako zajišťovací institut v dané věci obligatorně řídí obchodním zákoníkem, a to s odkazem na ustanovení § 261 odst. 4 tohoto zákona (k tomu viz např. rozhodnutí Vrchního soudu v Praze sp.zn. 5 Cmo 625/1997). Podle komentářů vztahy vznikající při zajištění plnění závazkových obchodních vztahů jsou vždy obchodem, a to bez ohledu na to, zda zajišťující dlužník je sám podnikatelem nebo není, nevýznamné je i to, zda je dána případně nějaká souvislost s jeho podnikáním. Dokonce se nemusí jednat ani o zajišťovací závazky, které nemají akcesorickou povahu. Proto odkaz na ustanovení § 262 odst. 1 obchodního zákoníku a odkaz na použití občanského zákoníku není přiléhavý.

Soud dále konstatuje, že shora uvedené prohlášení ručitelů dané v příloze číslo 2, je učiněno ve stanovené písemné formě. Odkazuje přímo na ustanovení § 303 a násl. obchodního zákoníku a obsahuje vyjádření (prohlášení) ručitelů, že věřitelce (tj. pronajímatelce) splní určitý závazek, nesplní-li ho dlužnice (tj. nájemkyně). Závazek je dostatečně identifikován odkazem na smlouvu, obsah závazku tak nevzbuzuje pochybnosti, i když přímo v prohlášení není vymezen konkrétní částkou. Dlužnice, věřitelka i ručitelé jsou řádně označeni. Námitce žalovaného, že ručitelské prohlášení dlužníka Jiřího Klementa je datováno před vznikem vlastní leasingové smlouvy, rovněž nelze přisvědčit. Jednak konkrétně podpis dlužníka byl připojen dne 18. června 2007, což je i den uzavření předmětné smlouvy, a jednak, i kdyby tomu tak nebylo, lze o odkazem na ustanovení § 304 odst. 2 obchodního zákoníku ručit i za závazek, který vznikne teprve v budoucnu. K účinnosti ručení by pak bylo pouze zapotřebí (vzhledem k jeho akcesorické povaze), aby zajištěná pohledávka vznikla, což se v daném případě stalo.

Ohledně druhého důvodu popěrného úkonu žalovaného insolvenčního správce, a to tvrzeného zániku pohledávky z důvodu přijetí reorganizačního plánu společnosti Papírny Vltavský mlýn, a.s., 110 00 Praha 1, Nové Město, Žitná 47/1633, IČO 45022518, bylo zjištěno z úplného výpisu z Obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 14241 i z veřejně přístupného insolvenčního rejstříku, že dne 14. srpna 2008 rozhodl Městský soud v Praze usnesením č.j. MSPH 88 INS 3125/2008-A-10, o úpadku uvedené společnosti. Následně dne 18. září 2008 usnesením č.j. MSPH 88 INS 3125/2008-A-15, byla sice povolena její reorganizace, a dne 23. března 2009 byl usnesením č.j. MSPH 88 INS 3125/2008-B-79 schválen reorganizační plán, ale dne 20. září 2010 byla usnesením č.j.

MSPH 88 INS 3125/2008-B-135, reorganizace přeměněna v konkurs. Toto poslední rozhodnutí nabylo právní moci dne 19. října 2010. Řešení úpadku konkursem již nedoznalo změny. Za této situace, tak tvrzený zánik pohledávky z důvodu přijetí reorganizačního plánu nemůže obstát, neboť k reorganizaci společnosti (a k tomu se vážícím dopadům ve vztahu k pohledávkám věřitelů) reálně vůbec nedošlo. Proto námitka zániku hlavní (příčinné) pohledávky částečným zaplacením hlavním dlužníkem a prominutím zbývající části dluhu, není důvodná.

Soud po té, co se se všemi námitkami řádně vypořádal, uzavřel, že námitky žalovaného ve vztahu k uplatňovaným dvěma pohledávkám jsou neopodstatněné. Podle ustanovení § 201 odst. 1 insolvenčního zákona pak budou tyto nevykonatelné pohledávky rozhodnutím insolvenčního soudu zjištěny, přičemž se jedná o pohledávky nezajištěné a podmíněné.

O náhradě nákladů řízení rozhodl soud podle ustanovení § 202 odst. 1 insolvenčního zákona, kdy ve sporu o pravost, výši nebo pořadí přihlášených pohledávek nemá žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení proti insolvenčnímu správci. Žalovaný insolvenční správce pak neměl ve věci úspěch, a proto nemá právo na náhradu nákladů řízení (ustanovení § 142 odst. 1 o.s.ř.).

Poučení:

Proti tomuto rozsudku lze podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho doručení, a to k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím Krajského soudu v Hradci Králové, pobočka v Pardubicích (ustanovení § 201 a § 204 odst. 1 o.s.ř.).

Lhůta k podání opravného prostředku začíná běžet ode dne, kdy bude toto usnesení doručeno adresátovi zvláštním způsobem (ustanovení § 74 odst. 2 insolvenčního zákona, ve spojení s ustanovením § 160 odst. 3 insolvenčního zákona).

V Pardubicích dne 3. května 2011.

JUDr. Marie Pavlíčková, v.r. samosoudkyně

Za správnost vyhotovení: Andrea Pfeiferová