561 NS 6617/2012


_ ___. .__ _ . _ u, Gil . ' l !Hill ::zle dáme! Peeae: Lena I Eeie-[letem ' Eee-nee eee peelee äľľíľ'ääümm JUIJr. Rychnevüý Peter [neeh'enem Príeritaire .-' Par evien A'R-I ?in-:hre du bureau renvnyant I'aeis.-łůła-WW Přednastnf .r' letecky'

Heaítke pešty. která .EHIIq-MI'ÍWEFÍ .zpět x* ' .NaäłĚEĚ..iEEŮI _ '-.-._ ,.ł'H. 1.5 lig-:j-. f-!j Dre-.r.łerre f Lel're Men pnentalre 4': prim łľelie Ů 7 i "-1 " ._ 'I i í-*i'eeneetm .F Fear. Ekenemuzte f Tismwna '_-Eerľk 56 Ef: 5 71. I '_f' F-eeemmarje _r Večer üÉHíłčiréF: _-HĚRVŮ r j _ mám m L. HH u u. 'FJ l' LJLHJBI'EJĚEÍÍ'-Uüe .ná eene-_-_ :Í

ľ E [EWH f __ I _ 5 Nam e.; ramen eee'rale-Jmene netu: pedniIç i Í LES 3:1.?er 2 r? '* Č (Fr-3" Moment-ĚeietiI-:e Ě 1 *** l . räąäeee eff-fee *U* e:;ge;?e,äee; "__" E n-! L...J Fleukjal-:H H výpretev heteeeľ-Ě E HU.: 45-_ u v 1- u" :je uememer'ľ Chi-*que eeeergeehnn '-'i i ::Rue-.1m ._ Prikeeeí šek J Ě TT; I , A :empleter e deetjeet'ren-Depłni se v miste určení .__*: *š Leeeillée a-u eee-1: J 53 'rhEI7hÚ"7 E'~'_"-EČ;F:;$ e ee důmeřř-Ě-.E i Výše .-u-r'wer-e :Slam ?3:1 re ?ze m E v r---z :ev-s 1. na *k *W--í-.-.ULW:JĚ?{L._______:*_1LQÉFEIE II Š L'Jete el elgneture"-?letu-*n e ::Le-me _ .'-jer 6-; eestm-an'ăíre en ienr:;$-"'.._:_ ?ah-TFT*Ě ř ÉPIS :me-e Elrfreeă're :Jemen-3 nie*** :"r' l -I .r l 4 I -: i I

L:._ :._'I_| ..__-'___.__.___-. .__-'_Hl-_--_ _|_--|_-__-.l--- _r-_----Il-_-"_l-__ '_\-l'\-l--hl-I-.ee1 .1-. u peurra Elre ergn-e par methelegre eu :v ie.: . ?.'Wfľ'lEE :le pere de de mnm-er: e Lee-:eee pa; une eutre nemine-*re :ale !SE-e-Term [IU- IL, *e nutit* DH meepeaee LL-LÉHrľ- LIM MW If Ill! IM W m IIJWIJÍIHIII MINI nine pet-3:1 :e Ii'lhłdpläj' eur-:me rámů! jłlieu eweunem': ee-Z'me E ü .l ů 3 a.

-_'-':I_"1-I!: *r 3 í' ů 1? * 5

Spisová značkaz561NS 6617/2012 Identifikace dotazu:37617-5/2016

Datum a čas provedení kontroly:23.05.2016 14:58 Kontrolu provedlaiKočová Jaroslava

DS nebyla hledána z důvodu nekompletních údajů pro vyhledání:0 adresátů DS hledána pro:3 adresátů

ověřována pouze přístupnost DS:0 adresátů přístupná DS:O adresátů nepřístupná DS:O adresátů

nově zjištbvána DS pro:3 adresátů z toho DS nalezena pro:2 adresátůAdresát:JUDr. Rychnavský Peter, nar. Typľins. 1D:RYCHNAVPETE511010 1 10.10.1951, IČ: 66251842, ins. správce správce Hledáno V DS: typ: PFO, Rychnavsky, Peter, 10.10.1951, 66251842 Údaje o schránce: typ: 1D DS: Stav DS: Dotaz proveden na tyto typy DS:PFO, PFO_ADVOK, PFO_DANPOR, PFO_1NSSPR Adresát:JUDr. Rychnavský Peter, nar. Typľins. 1D:RYCHNAVPETE511010 1 10.10 1951, IČ: 66251842, ins. správce správce Hledáno V DS: typ: PFO, Rychnavsky, Peter, 10.10.1951, 66251842 Údaje o schránce: typ: 1D DS: Stav DS: Dotaz proveden na tyto typy DS:PFO, PFO_ADVOK, PFO_DANPOR, PFO_1NSSPR

z toho DS nenalezena prozl adresátů AdresátzHrudičková anonymizovano , anonymizovano , TYP=:fyzická IDzHRUDIČKJANA301082 1 fyzická Hledáno V DS:typ: FO, Hrudičková, J anonymizovano

Dotaz proveden na tyto typy DS: FOKonec výpisu-------------------------------------------------------------------------

Tisk KSZPCPM Strana 1 z 1 AAM112R

OBČA NSKOPRÁVNÍ A OBCHODNÍ KOLEGIUM Burešová 20, 657 37 Brne tel.: 541 593 111, fax: 541 218 804 samáil: podateľna@nsoud.ezKrajskému soudu v Plzni ke Sp. zn.: KSPL 56 INS 661712012

V Brně dne 19. května 2016 sen. zn. 29 NSČR 76/2016

Po rozhodnutí o dovolání zasíláme erigínál á 6 stejnopist rozhodnutí Nejvyššího soudu a originál záznamu o převzetí věci Nejvyšším soudem s tím, aby:

1/ originál rozhodnutí á originál záznamu o převzetí věci Nejvyšším soudem byly

Zážurnalizovány do procesního spisu Vašeho soudu,

2/ stejnopis rozhodnutí (který Nejvyšší soud již zveřejnil v insolvenčním rejstříku) byl zvláštním způsobem doručen dovoláteli, dlužníkovi, insolvenčnímu správci, všřítelske'mu výboru (zástupci věřitelů) á státnímu zastupitelství. ktere' (případně) vstoupilo do insolvenčního řízení (jejich zástupcům nebo zmocněneům).

JUDr.PetrGemmeI, v. r.

NEJWŠŠÍ souu . .. oedenskopnävn! predseda senátu e obchodní kołegíum Burešová 20

65? 37 Smrž.Ze správnost vyhotovení: Monika J eřábková

Příloha: dle textuz' r ' /. j 'If .r i: l H.. ,i ť M HIH ííllllílllííllííllílí || | "í i' Z /łąše L sosmu š-7 ' Seud: KS v Plzní Ů? 7;; 4., 065115: 20.05.2015 03:54 've /í l l 5 / H) Pocet stranfpriloh: 212 ČIA-'MW '3 '7 Peeet stejnopísu: 6 25 135. 2915 J. 7