55 CmI 12/2010
Číslo jednací: 55 CmI 12/2010-56

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

Krajský soud v Praze rozhodl samosoudcem Mgr. Lubošem Dörflem ve věci žalobce: Telefónica O2 Czech Republic, a.s., se sídlem Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 4, IČ 601 93 336, proti žalovanému Michalu Zámečníkovi, se sídlem Stará Osada 27, 615 00 Brno, insolvenčnímu správci dlužníka 21 Reality Trade, spol. s r.o., se sídlem Nádražní 101, 25246 Vrané nad Vltavou, IČ: 256 44 459, o popření nevykonatelné pohledávky,

takto:

I. Určuje se, že pohledávka žalobce přihlášená do insolvenčního řízení dlužníka 21 Reality Trade, s.r.o., IČ 25644459, se sídlem Nádražní 101, 252 46 Vrané nad Vltavou, vedeného u Krajského soudu v Praze pod sp.zn. KSPH 55INS 6327/2009 ve výši 23.767,76 Kč, je p o p r á v u .

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Žalobce se svojí žalobou podanou ke zdejšímu soudu domáhal určení, že jeho pohledávka v celkové výši 23.767,76 Kč, kterou má za dlužníkem 21 Reality Trade, spol. s r.o., se sídlem Nádražní 101, 25246 Vrané nad Vltavou, IČ 256 44 459, a kterou uplatnil v insolvenčním řízení vedeném u zdejšího soudu pod sp.zn. 55 INS 6327/2009, je po právu. Žalobce v žalobě tvrdil, že dne 4.12.2009 podal ke zdejšímu soudu přihlášku pohledávky, při přezkumném jednání, které se konalo dne 9.2. 2010, však popřel žalovaný insolvenční správce jeho pohledávku v plné výši co do pravosti, dlužník však pohledávku žalobce zcela uznal. Dále žalobce ve věci tvrdil, že dlužník podal dne 21.4.1998 u právního předchůdce žalobce (společnosti Eurotel Praha a.s.) žádost o poskytování telekomunikačních služeb, tuto službu využíval dlužník až do dubna 2007, kdy došlo ze strany žalobce k výpovědi a následnému ukončení poskytování služeb v důsledku nehrazení služeb. Na závěr žalobce ještě uvedl, že k částečné úhradě dluhu (faktury č. 1073058603) použil peněžitou záruku ve výši 1.995,-Kč, což je v souladu s Všeobecnými podmínkami, a tuto skutečnost zohlednil i ve své přihlášce pohledávky.

Žalovaný se k podané žalobě, ač byl soudem řádně vyzván usnesením ze dne 12.4.2010, č.j.-13, nevyjádřil. Současně byl také vyzván a poučen o tom, aby soudu sdělil, zda souhlasí s projednáním věci bez nařízení jednání, a pokud tak ve stanovené lhůtě 30 dnů neučiní, bude soud mít za to, že souhlasí s projednáním věci bez nařízení jednání.

Vzhledem k tomu, že oba účastníci řízení souhlasili s tím, aby soud v dané věci rozhodl bez toho, aniž by ve věci nařídil jednání, postupoval soud dle § 115a o.s.ř. a rozhodl bez nařízení jednání.

Soud tedy vycházel pouze z listinných důkazů, které jsou založeny ve spise. Ze spisu zdejšího soudu sp.zn. KSPH 55 INS 6327/2009 bylo v rámci dokazovaní zjištěno, že dne 16.11.2006 byl zjištěn úpadek dlužníka 21 Reality Trade, spol. s r.o. a současně byl na majetek dlužníka prohlášen konkurs. Insolvenčním správcem byl ustanoven CÍSAŘ, ČEŠKA a SMUTNÝ, v.o.s., se sídlem Dlouhá 39, Praha 1, PSČ 110 00. V usnesení soud současně vyzval všechny věřitele, kteří dosud nepřihlásili své pohledávky, aby tak učinili ve lhůtě 30 dnů ode dne zveřejnění tohoto usnesení v insolvenčním rejstříku. Z přihlášky pohledávky věřitele č. 6 Telefónica O2 Czech Republic, a.s. je zřejmé, že ta přišla ke zdejšímu soudu dne 8.12.2009 s tím, že takto pohledávka dlužníka vznikla na základě poskytnuté telekomunikační služby za mobilní stanici za období od 8.10. 2006 do 7.4. 2007, a to v celkové výši 23.767,76 Kč. Z protokolu o přezkumném jednání, které se konalo u zdejšího soudu dne 9.2.2010, bylo zjištěno, že insolvenční správce u věřitele č. 6 popřel pravost pohledávky v celém jejím rozsahu, neboť pohledávka nebyla doložena žádným právním titulem. Z protokolu o schůzi věřitelů, která se konala dne 9.2. 2010 a pokračovala dne 10.2. 2010, bylo zjištěno, že přítomní věřitelé odhlasovali odvolání insolvenčního správce a současně byl zvolen nový insolvenční správce. Z usnesení zdejšího soudu ze dne 9.2.2010, č.j. KSPH 55 INS 6327/2010-B-21 bylo zjištěno, že soud potvrdil ustanovení nového insolvenčního správce Michala anonymizovano , anonymizovano , se sídlem Stará Osada 27, 615 00 Brno. Z vyrozumění o popření pohledávky ze dne 15.2. 2010 je zřejmé, že původní insolvenční správce vyrozuměl věřitele č. 6 o tom, že na přezkumném jednání byla popřena jeho nevykonatelná pohledávka, a to co do pravosti s tím, že dlužník tuto pohledávku v celém rozsahu uznal.

Z písemného návrhu na uzavření smlouvy označeného jako žádost o poskytování telekomunikačních služeb veřejné radiotelefonní sítě Eurotel je zřejmé, že dlužník zažádal o poskytnutí telekomunikačních služeb pro telefonní číslo 602 217 020, program služeb Business týden, požadované datum aktivace bylo dne 21.4.1998. Tento návrh nabyl účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami, tedy dnem 21.4.1998.

Z předložené faktury č. 1073058603 je zřejmé, že byla žalobcem vystavena dne 8.4.2007 na částku 2.314,32 Kč s tím, že datum splatnosti bylo dne 25.4.2007. K faktuře byl také připojen souhrnný účet za telefonní číslo 602 217 020, ze kterého je zřejmé, že byl vystaven dne 8.4.2007, za zúčtovací období 8.3.2007-7.4.2007, v celkové výši 2.314,32 Kč, přičemž jsou v něm detailně rozepsány všechny vyúčtované služby (tedy počet provolaných minut, odeslaných sms a cena), které žalobce poskytl dlužníkovi v tom určitém zúčtovacím období.

Z předložené faktury č. 1072068508 je zřejmé, že byla žalobcem vystavena dne 8.3. 2007 na částku 4.242,37 Kč s tím, že datum splatnosti bylo dne 25.3.2007. K faktuře byl také připojen souhrnný účet za telefonní číslo 602 217 020, ze kterého je zřejmé, že byl vystaven dne 8.3.2007, za zúčtovací období 8.2.2007-7.3.2007, v celkové výši 4.242,37 Kč, přičemž jsou v něm detailně rozepsány všechny vyúčtované služby (tedy počet provolaných minut, odeslaných sms a cena), které žalobce poskytl dlužníkovi v tom určitém zúčtovacím období.

Z předložené faktury č. 1071063047 je zřejmé, že byla žalobcem vystavena dne 8.2.2007 na částku 4.731,49 Kč s tím, že datum splatnosti bylo dne 25.2.2007. K faktuře byl také připojen souhrnný účet za telefonní číslo 602 217 020, ze kterého je zřejmé, že byl vystaven dne 8.2.2007, za zúčtovací období 8.1.2007-7.2.2007, v celkové výši 4.731,49 Kč, přičemž jsou v něm detailně rozepsány všechny vyúčtované služby (tedy počet provolaných minut, odeslaných sms a cena), které žalobce poskytl dlužníkovi v tom určitém zúčtovacím období.

Z předložené faktury č. 1070115485 je zřejmé, že byla žalobcem vystavena dne 8.1.2007 na částku 4.291,77 Kč s tím, že datum splatnosti bylo dne 25.1.2007. K faktuře byl také připojen souhrnný účet za telefonní číslo 602 217 020, ze kterého je zřejmé, že byl vystaven dne 8.1.2007, za zúčtovací období 8.12.2006-7.1.2007, v celkové výši 4.291,77 Kč, přičemž jsou v něm detailně rozepsány všechny vyúčtované služby (tedy počet provolaných minut, odeslaných sms a cena), které žalobce poskytl dlužníkovi v tom určitém zúčtovacím období.

Z předložené faktury č. 1065533065 je zřejmé, že byla žalobcem vystavena dne 8.12. 2006 na částku 4.488,03 Kč s tím, že datum splatnosti bylo dne 25.12.2006. K faktuře byl také připojen souhrnný účet za telefonní číslo 602 217 020, ze kterého je zřejmé, že byl vystaven dne 8.12.2006, za zúčtovací období 8.11.2006-7.12.2006, v celkové výši 4.488,03 Kč, přičemž jsou v něm detailně rozepsány všechny vyúčtované služby (tedy počet provolaných minut, odeslaných sms a cena), které žalobce poskytl dlužníkovi v tom určitém zúčtovacím období.

Z předložené faktury č. 1064637824 je zřejmé, že byla žalobcem vystavena dne 8.11.2006 na částku 5.694,80 Kč s tím, že datum splatnosti bylo dne 25.11.2006. K faktuře byl také připojen souhrnný účet za telefonní číslo 602 217 020, ze kterého je zřejmé, že byl vystaven dne 8.11.2006, za zúčtovací období 8.10.2006-7.11.2006, v celkové výši 5.694,80 Kč, přičemž jsou v něm detailně rozepsány všechny vyúčtované služby (tedy počet provolaných minut, odeslaných sms a cena), které žalobce poskytl dlužníkovi v tom určitém zúčtovacím období.

Podle ustanovení § 173 odst. 1 IZ, věřitelé podávají přihlášky pohledávek u insolvenčního soudu od zahájení insolvenčního řízení až do uplynutí lhůty stanovené rozhodnutím o úpadku. K přihláškám, které jsou podány později, insolvenční soud nepřihlíží a takto uplatněné pohledávky se v insolvenčním řízení neuspokojují.

Podle ustanovení § 174 odst. 2 IZ, přihláška pohledávky musí kromě obecných náležitostí podání obsahovat důvod vzniku a výši přihlašované pohledávky. Důvodem vzniku přihlašované pohledávky se rozumí uvedení skutečností, na nichž se pohledávka zakládá.

Podle ustanovení § 177 IZ, k přihlášce pohledávky je nutné připojit listiny, kterých se přihláška dovolává. Vykonatelnost pohledávky se prokazuje veřejnou listinou.

Podle ustanovení §197 odst. 2 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), v platném znění (dále jen IZ), věřitele, jehož nevykonatelná pohledávka byla popřena při přezkumném jednání, jehož se nezúčastnil, o tom insolvenční správce písemně vyrozumí, a to i tehdy, je-li popření uvedeno v upraveném seznamu přihlášených pohledávek.

Podle ustanovení §198 odst. 1 IZ, věřitelé nevykonatelné pohledávky, která byla popřena insolvenčním správcem, mohou uplatnit své právo žalobou na určení u insolvenčního soudu do 30 dnů od přezkumného jednání; tato lhůta však neskončí dříve než uplynutím 15 dnů od doručení vyrozumění podle § 197 odst. 2. Žalobu podávají vždy proti insolvenčnímu správci. Nedojde-li žaloba ve stanovené lhůtě insolvenčnímu soudu, k pohledávce popřené co do pravosti se nepřihlíží; pohledávka popřená co do výše nebo pořadí je v takovém případě zjištěna ve výši nebo pořadí uvedeném při jejím popření.

Dle § 269 odst. 2 Obchodního zákoníku, účastníci mohou uzavřít i takovou smlouvu, která není upravena jako typ smlouvy.

Dle § 273 odst. 1 Obchodního zákoníku, část obsahu smlouvy lze určit také odkazem na všeobecné obchodní podmínky vypracované odbornými nebo zájmovými organizacemi nebo odkazem na jiné obchodní podmínky, jež jsou stranám uzavírajícím smlouvu známé nebo k návrhu přiložené.

Na základě shora zjištěných skutečností tedy soud dospěl k závěru o skutkovém stavu, podle kterého byl na majetek dlužníka Krajským soudem v Praze dne 16.11. 2009, č.j. KSPH 55 INS 6327/2009-A-19 prohlášen konkurs. Žalobce včas přihlásil v insolvenčním řízení svou pohledávku v celkové výši 23.767,76 Kč. Při přezkumném jednání pohledávku věřitele v celém jejím rozsahu insolvenční správce popřel, zatímco dlužník ji uznal v celém rozsahu, následně byla podána věřitelem č. 6 žaloba. Žaloba byla podána ve lhůtě 30 dnů od přezkumného jednání, kde k popření pohledávky došlo, tedy včas. Zákonné podmínky pro projednání incidenční žaloby, tedy probíhající insolvenční řízení, řádně podaná přihláška věřitelem a její popření při přezkumném jednání jsou splněny. Soud se proto dále zabýval pravostí pohledávky žalobce.

Shora zjištěným skutkovým stavem bylo dále také jednoznačně prokázáno, že insolvenční správce popřel u přezkumného jednání nárok žalobce, který jako věřitel přihlásil do insolvenčního řízení svoji pohledávku, kdy důvodem vzniku byly splatné faktury. Jednalo se o nárok nevykonatelný a žaloba byla tedy správně podána žalobcem.

Meritem celého sporu a hlavním důvodem popření pohledávky bylo to, že dlužník svůj nárok nedoložil žádným právním titulem, tedy právní skutečností, která by vedla ke vzniku jeho nároku. Na základě shora zjištěného skutkového stavu bylo dle názoru soudu prokázáno, že žaloba je důvodná. Žalobcův nárok se opíral o plnění, které dlužníkovi poskytl provozováním telekomunikačních služeb na telefonním čísle 602 217 020, za období od 8.10. 2006 do 7.4.2007. Za toto období vznikl žalobci nárok na plnění dle sjednaného tarifu v celkové výši 23.767,76 Kč. Z žalobcem předložených listin bylo prokázáno, že mezi účastníky došlo k uzavření účastnické smlouvy o poskytování služeb elektronických komunikací, a to tak, že žalobcův právní předchůdce svým podpisem akceptoval dlužníkův návrh na uzavření smlouvy ze dne 21.4.1998, ve kterém se mj. zavázal k tomu, že dlužníkovi poskytne požadovanou službu a dlužník se mj. zavázal k tomu, že za poskytnutou službu řádně a včas zaplatí požadovanou částku. Žalobce prokázal svůj nárok tím, že k přihlášce připojil faktury, které vystavil dlužníkovi za období od 7.11. 2006-7.4. 2007 za poskytnutí požadované služby a které dlužník nezaplatil, ačkoliv tyto všechny faktury byly splatné, a to dne 25.11. 2006, 25.12. 2006, 25.1. 2007, 25.2. 2007, 25.3. 2007 a 25.4. 2007. Žalobce k jednotlivým fakturám také připojil souhrnný účet za telefonní číslo 602 217 020, na základě kterého prokázal, že poskytl dlužníkovi řádně předmět plnění. Ze shora uvedeného tedy vyplývá, že dlužník nesplnil svoji základní povinnost, a to zaplatit za žalobcem poskytované služby, které mu žalobce řádně vyfakturoval včetně rozpisu poskytnutých služeb za příslušné zúčtovací období. Soud ještě na závěr podotýká také to, že dlužník oprávněnost nároku žalobce zcela uznal, a to jak důvod vzniku, tak i výši předmětné pohledávky.

Ačkoli byl žalobce ve věci zcela úspěšný, soud mu právo na náhradu nákladů řízení nepřiznal v souladu s ustanovením § 202 odst. 1 IZ, neboť náklady nevznikly zaviněním žalovaného. Zavinění insolvenčního správce nelze totiž spatřovat v tom, že pohledávku žalobce popřel v přezkumném jednání, pokud měl důvodnou pochybnost o její existenci.

P o u č e n í : Proti tomuto rozsudku je možno do 15 dnů od jeho doručení podat odvolání u Krajského soudu v Praze k Vrchnímu soudu v Praze.

V Praze dne 24. srpna 2010

Mgr. Luboš Dörfl, v.r. samosoudce

Za správnost vyhotovení: Šárka Šumavská