55 CmI 11/2010
č. j.: 55 CmI 11/2010-227 KSPH 55 INS 6327/2009

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

Krajský soud v Praze se sídlem nám. Kinských 5, 150 75 Praha 5-Smíchov, rozhodl samosoudkyní JUDr. Petrou Večeřovou ve věci žalobce: Milan anonymizovano , anonymizovano , bytem Vašátkova 1031, Praha 9, t. č. Radonice 223, Radonice u Prahy, právně zastoupen: Mgr. Přemyslem Hašlarem, advokátem, se sídlem Táborská 922, 293 01 Mladá Boleslav, proti žalovanému: Michal Zámečník, se sídlem Stará Osada 27, 615 00 Brno, insolvenční správce dlužníka 21 Reality Trade, spol. s. r. o., právně zastoupen: Mgr. Pavlem Štembrokem, advokátem, se sídlem Čechyňská 14a, 602 00 Brno, o určení výše pohledávky věřitele,

takto :

I. Žaloba na určení, že žalobce má za dlužníkem 21 Reality Trade, spol. s. r. o., se sídlem Nádražní 101, 252 46 Vrané nad Vltavou, vedeném pod sp. zn. KSPH 55 INS 6327/2009 pohledávku ve výši 6.106.430,30 Kč po právu, se zamítá.

II. Žaloba na určení, že žalobce má za dlužníkem 21 Reality Trade, spol. s. r. o., se sídlem Nádražní 101, 252 46 Vrané nad Vltavou, vedeném pod sp. zn. KSPH 55 INS 6327/2009 pohledávku ve výši 3.200.000,-Kč po právu, se zamítá.

III. Řízení se co do částky 100.000,-Kč zastavuje.

IV. Žalobce je povinen zaplatit žalovanému náhradu nákladů řízení ve výši 31 863,60,-Kč a to do tří dnů od právní moci tohoto rozsudku k rukám Mgr. Pavla Štembroka, advokáta.

Odůvodnění :

Žalobce ve svém návrhu podaném ke zdejšímu soudu uvedl, že mu insolvenční správce oznámil na přezkumném jednání, konaném dne 9. 2. 2010, že jeho pohledávku přihlášenou podmíněně do insolvenčního řízení úpadce ve výši 6.106.490,60 Kč (pod P-20/2) ze dne 16. 12. 2009 a dále eventuální přihlášku ve výši 3.292.694,60 Kč, vedenou pod P-20/1 ze dne 6. 12. 2009 a přihlášku ve výši 3.300.000,-Kč (doplnění přihlášky ze dne 8. 2. 2009) při tomto přezkumném jednání z části popřel. Pokud jde o část přihlášené pohledávky a to pohledávky ve výši 6.106.430,60 Kč a dále eventuální přihlášky ve výši 3.292.694,60 Kč co do důvodu tyto přihlášky uznává, avšak neuznává celou jejich výši. Tuto neuznává pouze z opatrnosti, při čemž pohledávku uznává ve výši 500.000,-Kč. Právním titulem k těmto přihlášeným částkám je skutečnost, že žalobce zhodnotil svým vlastním nákladem-dům č. p. 223 v obci Radonice, KÚ Radonice u Prahy, která je v současné v době sepsána v majetkové podstatě. Toto zhodnocení bylo žalobcem provedeno v období od 12. 6. 2002 do 31. 12. 2007, když nemovitost po celou dobu užíval a to ke dni podání žaloby. Ke zhodnocení uváděl, že toto je doloženo znaleckými posudky. Pokud jde o částky na zhodnocení dotyčné nemovitosti, obě se liší pouze způsobem výpočtu. Pokud jde o částku 6.106.430,60 Kč, jedná se o tzv. míru zhodnocení nemovitosti, kdežto druhá částka 3.292.694,60 Kč je prostý součet veškerých nákladů, které žalobce na zhodnocení vynaložil. Žalobce trval na přiznání sumy ve výši 6.106.430,60 Kč, která se rovná tzv. míře zhodnocení nemovitosti, která vyplývá ze shora uvedeného znaleckého posudku s tím, že nežádal přiznání částky odpovídající součtu obou přihlášených pohledávek za zhodnocení, celkově ve výši 9.399.125,20 Kč. Pokud jde o částku přihlášenou ve výši 3.300.000,-Kč, tuto správce uznal pouze co do částky 100.000,-Kč, která představuje kupní cenu, zaplacenou ze strany žalobce prodávajícímu za nemovitost. Žalobce tedy nesouhlasí s popřením této pohledávky ve výši 3.200.000,-Kč, která představovala předem uhrazené nájemné za užívání nemovitosti a která byla následně automaticky započítána na kupní cenu za nemovitost. Tyto skutečnosti vyplývají jednak z nájemní smlouvy ze dne 20. 5. 2002 a dále pak z trojzápočtu ze dne 20. 5. 2002 a z dokladu o zaplacení předmětné sumy. Celkově tedy požadoval zaplacení částky 406.430,60 Kč, sestávající z minimální výše pohledávky 6.106.430,60 Kč a jednak ve výši 3.300.000,-Kč.

Žalovaný se žalobou nesouhlasil. Navrhoval zamítnutí s tím, že předně je žaloba nepřesná. Žalobce sám uvádí, že pohledávka P-20/2 ve výši 6.106.430,60 Kč byla částečně uznána předchozím insolvenčním správcem co do výše 500.000,-Kč, přesto se domáhá jejího určení, ačkoliv ve výši 500.000,-Kč není sporná. Jak vyplývá z přihlášky této pohledávky, skládá se z jistiny 5.100.000,-Kč a úroku z prodlení vyčísleného od 1. 1. 2008. Právo na vydání plnění z bezdůvodného obohacení se promlčí za 2 roky ode dne, kdy se oprávněný dozví, že došlo k bezdůvodnému obohacení. Žalobce se nikdy vlastníkem předmětné nemovitosti nestal, po celou dobu si musel být vědom, že jakékoliv práce, které provede na nemovitosti, jsou (do doby vkladu vlastnického práva) bezdůvodným obohacením ve prospěch vlastníka nemovitosti. Na základě výše uvedeného a s ohledem na skutečnost, že se žalobce o bezdůvodném obohacení dozvěděl ve stejný okamžik, kdy k němu došlo, při čemž k němu zjevně došlo před 16. 12. 2007, je žalobce přesvědčen o tom, že pohledávka P-20/2, tak i alternativní pohledávka P-20/1 jsou promlčeny. Dále poukazoval na to, že při výši bezdůvodného obohacení je nutné vycházet ze žalobcem vynaložených nákladů a tedy dokladů, které prokazují provedené práce na nemovitosti, kdy tyto skutečně vynaložené náklady, jak uvádí žalobce v alternativní pohledávce P-20/1 ve výši 3.292.694,60 Kč nejsou předmětem žaloby. Žalobce nicméně neprokázal, že za provedené práce zaplatil a že cena za provedené práce byla přiměřená, resp. obvyklá v daném čase a místě. Nad to je žalobce přesvědčen, že pohledávka je promlčená stejně jako pohledávka P-20/2. Pokud jde o nárok, představující kupní cenu ve výši 3.300.000,-Kč, tato je co do částky 100.000,-Kč nesporná. Byť žalobce uzavřel kupní smlouvu na předmětnou nemovitost, částka 100.000,-Kč, při čemž žalovaný podotýká, že je přesvědčen o tom, že kupní cena zcela neodpovídá skutečné hodnotě nemovitosti v té době (sám žalobce uvádí v doplnění přihlášky ze dne 21. 1. 2010, že měla hodnotu 3.500.000,-Kč), přesto vzápětí uzavřel i nájemní smlouvu a předmětnou nemovitost užíval. Po tuto dobu se nemohl žalovaný na úkor žalobce bezdůvodně obohatit, naopak je žalovaný přesvědčen o tom, že průměrný měsíční nájem ve výši 2.807,-Kč měsíčně, který vychází na 95 let trvání nájemní smlouvy ani z daleka neodpovídá tržnímu nájmu. Žalovaný je přesvědčen o tom, že se jednalo o simulovaný právní úkon, kde zastřeným úkonem je kupní smlouva, který je však neplatný, poněvadž nesplňuje náležitosti kupní smlouvy. Vzhledem k tomu, že je neplatný ex tunc, pohledávka na vydání bezdůvodného obohacení je promlčena.

Soud se nejprve zabýval otázkou, zda jsou splněny zákonné důvody pro projednání incidenční žaloby. Spisem Krajského soudu v Praze sp. zn. KSPH 55 INS 6327/2009 bylo prokázáno, že bylo zahájeno insolvenční řízení ve věci dlužníka 21 Reality Trade spol. s. r. o. a toto řízení dosud trvá, usnesením ze dne 16. 11. 2009, č.j. KSPH 55 INS 6327/2009-A-19, byl zjištěn úpadek dlužníka, byl prohlášen konkurs a insolvenčním správcem byla ustanovena společnost CÍSAŘ, ČEŠKA A SMUTNÝ, v. s. o, přihláškou doručenou soudu dne 16. 12. 2009 přihlásil žalobce do řízení pohledávku ve výši 6.106.430,60 Kč pod P-20/2, přihláškou P-20/1 přihlásil částku 3.292.694,60 Kč a doplnění přihlášky ze dne 9. 2. 2010 vedené pod P-20/3 přihlásil částku 3.300.000,-Kč., při přezkumném jednání konaném dne 9. 2. 2010 tehdejší insolvenční správce jednající JUDr. Císařem popřel pohledávku věřitele č. 20 co do výše 12.199.125,20 Kč, tedy jednalo se o technické zhodnocení nemovitosti, přesahující částku 400.000,-Kč a doplnění přihlášky ve výši 3.200.000,-Kč za nájemné. Insolvenční správce uznal částku 100.000,-Kč. Při tomto jednání byl přítomen zástupce věřitele č. 20, který byl soudem po popření zároveň poučen podle § 198 a 199 zák. č. 182/2006 Sb. o úpadku a způsobech jeho řešení ve znění pozdějších předpisů (dále jen IZ ). Na schůzi věřitelů, což nebylo v řízení sporné, došlo k odvolání původního insolvenčního správce a na jeho místo byl zvolen žalovaný.

Žalobce podal incidenční žalobu na základě poučení insolvenčním soudem podle § 198 IZ, na straně žalobce i žalovaného vystupují ti, kterým insolvenční zákon svěřuje aktivní a pasivní legitimaci, právní důvod podané žaloby se shoduje s právním důvodem přihlášky věřitele č. 20-žalobce.

Podle § 198 odst. 1 a 2 IZ věřitelé nevykonatelné pohledávky, která byla popřena insolvenčním správcem mohou uplatnit své právo žalobou na určení u insolvenčního soudu do 30 dnů od přezkumného jednání; tato lhůta však neskončí dříve než uplynutím 15 dnů od doručení vyrozumění podle § 197 odst. 2. Žalobu podávají vždy proti insolvenčnímu správci. V žalobě může žalobce uplatnit jako důvod vzniku popřené pohledávky pouze skutečnosti, které jako důvod vzniku této pohledávky uplatnil nejpozději do skončení přezkumného jednání.

Před tím, než soud přistoupil k věcnému projednání, zabýval se včasností podání incidenční žaloby v zákonné lhůtě, jak stanoví § 198 odst. 1 IZ. V daném případě, jak bylo prokázáno protokolem z přezkumného jednání, původní insolvenční správce popřel pohledávku věřitele č. 20, který jak vyplývá z tohoto protokolu, měl na přezkumném jednání svého zástupce, pohledávky byly popřeny ve výši 12.199.125,20 Kč (technické zhodnocení) a doplnění nájemného v částce 3.200.000,-Kč, které zástupce věřitele č. 20 doplnil tak, že se mělo jednat o započtení na kupní cenu, co by nájem. Při tomto přezkumném jednání soudce poučil popřené věřitele o podání žalob nevykonatelných pohledávek podle § 198 IZ. Žaloba byla žalobcem podána ke zdejšímu soudu dne 15. 3. 2010 a přezkumné jednání se konalo dne 9. 2. 2010. Lhůta k podání žaloby o určení pravosti, výše a pořadí nevykonatelné pohledávky v insolvenčním řízení je lhůtou hmotněprávní, k jejímuž zachování je nezbytné, aby žaloba nejpozději posledního dne lhůty došla k insolvenčnímu soudu. Zmeškání této lhůty nelze prominout. Pokud insolvenční soud ve sporu o určení pravosti, výše nebo pořadí nevykonatelné pohledávky v insolvenčním řízení zjistí, že žaloba byla podána opožděně, žalobu zamítne.

V daném případě, jak vyplývá z podacího razítka na žalobě podané ke zdejšímu soudu, byla žaloba podána žalobcem dne 5. 3. 2010 dvojmo a to na 3 listech papíru, přezkumné jednání se konalo 9. 2. 2010 a lhůta k podání žaloby a to 30 dnů od konání přezkumného jednání skončila dnem 11. 3. 2010, který byl zároveň i posledním dnem lhůty k podání takové žaloby. V daném případě byl zástupce žalobce na přezkumném jednání přítomen, dostalo se mu poučení podle § 198 IZ a žaloba měla býti podána do 11. 3. 2010, což se však nestalo a žaloba byla podána pozdě a to až 15. 3. 2010. Z toho vyplývá, že nebyly naplněny podmínky pro projednání uvedené žaloby, protože byla podána opožděně, prominutí zmeškání lhůty v daném případě není možné, a proto soud žalobu ve výroku I. a II. zamítnul.

Pokud jde o výrok III. a to zastavení řízení v částce 100.000,-Kč, soud řízení na základě dispozitivního projevu žalobce a to zpětvzetí žaloby v souladu s ustanovením § 96 odst. 1 a 2 o. s. ř. zastavil. Se zastavením řízení souhlasil i žalovaný.

O náhradě nákladů řízení rozhodl soud podle ust. § 142 odst. 1 o. s. ř., dle něhož účastníku, který měl ve věci plný úspěch, přizná soud náhradu nákladů potřebných k účelnému uplatňování nebo bránění práva proti účastníku, který ve věci úspěch neměl. Žalovaný byl v řízení zastoupen advokátem, soud proto přiznal úspěšnému žalovanému plnou náhradu nákladů řízení. Ta se skládá z 8 úkonů právní služby-převzetí a příprava zastoupení, účast 4x u jednání, 2x porada s klientem přesahující 1 hodinu a sepis vyjádření dle § 7 a 9 vyhlášky 177/1996 Sb. a náhradu hotových výdajů ve výši 2.400,-Kč-8x 300,-Kč za jeden úkon právní služby-režijní paušál-dle ust. § 13 odst. 3 vyhl. č. 177/1996 Sb., náklady na dopravu 2x cesta do místa soudu Brno-Praha a zpět dle příslušné vyhlášky automobilem Škoda Octavia a promeškaný čas-16 promeškaných půlhodin ve výši 4 663,60 Kč celkem částku 31 863,60,-Kč na platební místo dle § 149 o.s.ř.

P o u č e n í: Proti tomuto rozsudku je možno podat odvolání do 15 dnů ode dne doručení k Vrchnímu soudu v Praze, prostřednictvím soudu zdejšího.

Nebudou-li povinnosti stanovené tímto rozhodnutím plněny řádně a včas, lze se domáhat soudního výkonu rozhodnutí.

V Praze dne 16. července 2013

JUDr. Petra Večeřová, v. r. samosoudkyně

Za správnost vyhotovení: Sandra Czepcová