54 INS 1466/2009
Toto rozhodnutí nas dneČíslo jednací: 155cm] 1702009-100 Čjűľä 575' H45' zďěfă/ garáž/J

'IL-. r vlo práuní moci d neznam* souo 1:5ČESKÁ REPUBLIKA r ROZSUDEK JMENEM REPUBLIKY

Krajský soud v Plzni rozhodl samosoudeem JUDr. Milošem Benetkou ve věci žalobce: ICB, a.s. se sídlem Tišnov, Malhostovioe 230, okres Brno-venkov, PSČ 666 O3, identifikační ěíslo: 255 28 815, žalobce zastoupen Mgr. Filipem Lederem, advokátem se sídlem v Brně, Lidická 710/57, proti žalovaněmu: JUDr. Jan Š p e l i n a , Lábkova 19, 318 06 Plzeň jakožto insolvenční správce dlužníka: ASTRIC spol. s r.o. se sídlem Plzeň, náměstí Republiky 14, PSČ 301 00, identifikační ěíslo: 433 61 534, žalovaný zastoupen JUDr. Karlem Uhliřem, advokátem se sídlem v Plzni, Husova 13 (dříve na straně žalovaného: Ing. Viktor Liška, dřívější správce dlužníka ASTRIC spol. s no.), o urěení pravosti pohledávky přihlášené do insolvenčního řízení na majetek dlužníka, takto:

I. Určuje se, že pohledávka žalobce ve výši Kč 3.632,33 přihlášená do insolvenčního řízení na majetek dlužníka ASTRIC spol. s no. je dána po právu.

II. Ve zbývající ěásti, tj. v části, ve která se žalobce domáhal rozsudku soudu o určení pravosti své pohledávky přihlášené do insolvenčního řízení na majetek dlužníka ve výši Kč l9.740,--, se návrh zamítá.

III. Zádněmu z účastníků se nepříznává právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Žalobce se na soud obrátil návrhem ze dne 3.9.2009 (doruěeným soudu dne 8.9.2009). Domáhal se jím rozsudku soudu, jímž by bylo určeno, že jeho pohledávka ve výši Kč 313.472,33, přihlášená do insolvenčního řízení na majetek dlužníka a popřená insolvenčním správeem dlužníka při přezkumne'm jednání, je dána po právu. Žalobce ve svém návrhu-a to s odkazem na obsah přihlášky pohledávky do insolvenčního řízení r popsal, že přihlásil do insolvenčniho řízení pohledávku v žalované výši, přičemž důvodem papření pohledávky ze strany insolvenčního správce dlužníka byly zápočty vzájemných pohledávek dlužníka. Žalovaný vnávrhu vyjadřuje nesouhlas stímto postojem žalovaného správce, odmítá existenci vzájemných pohledávek dlužníka za ním.

Žalovaný insolvenční správce (v průběhu trvání incideněního sporu došlo ke změně vosobě správce) odmítl žalobcův návrh jako nedůvodný. Svůj postoj odůvodnil tím, že žalovaná pohledávka zahrnuje jednak vyúčtované nájemné a služby spojené s nájmem nebytových prostor ve Znojmě, Vídeňské tř. čp. 2919 ve výši Kč 154.282. Tato pohledávka zanikla zápočty dlužníka. Žalovaná pohledávka dále zahrnuje dílčí pohledávku ve výši Kč 43.592,-, která není po právu, nebot spotřeba elektrické energie je dle nájemní smlouvy již zahrnuta ve službách spojených snájmem. Oproti fakturám žalobce čísel SK4123070046, SK4123070055, SK4123070058 znějícím na Kč 174.022,-, jimiž byla vyúčtována dílčí pohledávka žalobce na dlužném nájemném a úhradě služeb spojených s nájmem, započítal dlužník pohledávky za žalobcem, které získal postoupením ze strany postupitelů Vladislava Hájka (pohledávka ve výši Kč 50.000,-), Jiřího Kadlece (pohledávka ve výši Kč 49.500,-), Ing. Janou Maršálovou (pohledávka ve výši Kč 35.000,-) a Šimona Knotka (pohledávka ve výši Kč 19.782,-). Rozdíl--po započtení-ve výši Kč 19.740,-zaplatil dlužník žalobci dne 22. 10. 2008.

Soud přezkoumal tvrzení účastníků řízení a důkazy v řízení provedené, a to jednotlivě a v jejich vzájemné souvislosti.

Zjistil, že návrh žalobce je z převážně části (až na dílčí pohledávku ve výši Kč l9.632,33, u níž bylo prokázáno její zaplacení dlužníkem) důvodný, pročež mu tímto rozsudkem v části o určení pohledávky ve výši Kč 293.632,33 vyhověl a ve zbývající části jej zamítl, a to z důvodů, které jsou vysvětleny níže.

K otázce zkoumání důvodnosti návrhu je nutné nejdříve konstatovat, že nelze dovozovat, že by návrh nebyl podán včasné, tj. ve lhůtě podle § 198 odst. 1 zák. č. 18232006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení v platném znění (insolvenčního zákona; dále jen IZ ).

Žalobce při přezkumném jednání konaném v insolvenční věci daného dlužníka dne 17.6.2009 nebyl přítomen, povinností žalovaného správce, který pOpřel co do pravosti všechny žalobcem přihlášené pohledávky (v celkové výši žalované sumy), bylo žalobce o popření vyrozumět.

Žalovaný nenamítal ~ a nevyplývá to ani z obsahu spisu-že by návrh žalobce byl podán opožděně.

Podle § 198 odst. l IZ platí, že věřitelé nevykonatelné pohledávky, která byla popřena insolvenčnim správcem, mohou uplatnit své právo žalobou na určení u insolvenčniho soudu do 30 dnů od přezkumného jednání; tato lhůta však neskončí dříve než uplynutím 15 dnů od doručení vyrozumění podle § 197 odst. 2 IZ. Žalobu podávají vždy proti insolvenčnímu správci. Nedojde-li žaloba ve stanovené lhůtě insolvenčnímu soudu, k pohledávce popřené co do pravosti se nepřihlíží; pohledávka popřena co do výše nebo pořadí je v takovém případě zjištěna ve výši nebo pořadí uvedeném při jej im popření.

Podle § 198 odst. 2 IZ platí, že v žalobě podle odstavce l může žalobce uplatnit jako důvod vzniku popřené pohledávky pouze skutečnosti, které jako důvod vzniku této pohledávky uplatnil nejpozději do skončení přezkumného jednání, a dále skutečnosti, o kterých se žalobce dozvěděl později, protože mu kupující ze smlouvy o prodeji podniku nebo jeho části podle obchodního zákoníku neoznámil včas převzetí dlužníkova závazku.

U návrhu žalobce nutno dovozovat splnění podmínek podle ustanovení § 198 odst. 1 IZ.

Návrh proto mohl být soudem projednán a rozhodnuto o věci.

Soud zobsahu písemností provedených kdůkazu a popsaných níže ve spojeni s obsahem vyjádření účastníků a obsahem insolvenčního spisu dlužníka zjistil, že žalobce přihlásil do insolvenčního řízení na majetek dlužníka, které je u Krajského soudu v Plzni vedeno pod sp. zn. 54INS 1466/2009, svoji přihláškou pohledávku vžalované výši. Pohledávku odůvodnil tím, že sestává zdílčích pohledávek, že je tvořena dílčími pohledávkami na dlužném nájemném a úhradách za služby spoj ené s náj mem ve výši jistiny Kč 202.874,-a příslušenství ve výši Kč 0.598,22 Dílčí pohledávky tvořící žalovanou jistinu byly vyúčtovány dlužníku fakturami žalobce čísel SK4123070046, SK4123070055, SK4123070058 znějicimi na Kč 154.232,-, jimiž byla vyúčtována dílčí pohledávka žalobce na dlužném nájemném a úhradě služeb a dále fakturami čísel FV412306005 a FV4123070002, jimiž byla vyúčtována spotřeba elektrické energie včástce Kč 48.592,-. Ze zápisu zpřezkumného jednání ze dne 17.6.2009 a zobsahu upraveného seznamu přihlášených pohledávek, jenž je nedílnou součástí tohoto zápisu, vyplývá, že žalovaný správce na přezkumném jednání popřel přihlášenou pohledávku co do pravosti zcela.

Popření žalované pohledávky, až na dílčí pohledávku ve výši Kč 19.740,-, soud--vycházeje z provedeného dokazování w neshledal důvodným.

Na základě souhlasného prohlášení účastníků před soudem vzal soud jednak za prokázané, že pohledávka žalobce za dlužnikem vyúčtovaná fakturami čísel SK4123070046, SK4123070055, SK4123070058 znějícími na Kč 154.282,-, jimiž byla vyčíslena dílčí pohledávka žalobce na dlužném nájemném a úhradě služeb, vznikla po právu. Mezi účastníky zůstalo v průběhu řízení sporné toliko to, zdali tato žalobcova pohledávka zanikla, a to konkrétně žalovaným tvrzenými vzájemnými zápočty ze strany dlužníka.

Z důkazů v řízení provedených vyplývá, že vzájemné zápočty pohledávek dlužníka na předmětnou dílčí pohledávku ve výši Kč 154.282,-nebyly učiněny po právu. Zalobcova pohledávka vtěto výši za dlužníkem tudíž nezanikla, pročež nebyla popřena správcem důvodně.

Žalovaným tvrzené zápočty nezpůsobily zánik žalobcovy pohledávky za dlužníkem z následujících důvodů.

Z provedeného dokazování listinami a výslechy postupitelů coby svědků nelze spolehlivě dovozovat, že by pohledávky postupitelů za dlužníkem platně vznikly. Postupované pohledávky jsou pohledávkami na odměnách postupitelů jakožto mandatářů za dlužníkem coby mandantem podle mandátnich smluv uzavřených mezi osobami Vladislav Hájek, Jiří Kadlec, Ing. Jana Maršálová a Šimon Knotek a žalobcem. Na základě těchto smluv se jmenování mandatáři zavázali zajišťovat pro mandanta správu budov a zařízení, které jsou ve vlastnictví žalobce, především tento spravovaný majetek plně využívat k obchodní činnosti společnosti jako zdroj jejího příjmu a zabezpečovat jeho využití tak, aby bylo dosaženo jeho maximální výnosnosti a aby nedocházelo ke vzniku škod. Článek II. příslušných smluv obsahuje rozsah činnosti mandatářů, které byly předmětem smluv a jejichž výkon náležel mezi povinnosti mandatářů. Článek III. smluv vymezuje povinnosti, k jejichž plnění se mandatáři zavázali. Ve smyslu článku IV. smluv strany dojednaly, že měsíční odměna mandatářů se stanovuje paušálně oproti tomu, že mandatář bude svou činnost řádně prokazovat, a to konkrétně písemnou formou (článek Ill písm. cf smluv) při jednání stran. Z. provedeného dokazování nelze spolehlivě uzavřít, že by předmětnou podmínku mandatáři splnili. Povinnost mandatář prokázat činnost vyplývá i zustanovení § 571 odst. 2 zák. č. 513/91 Sb., obchodní zákoník ve znění pozdějších předpisů. Citované zákonné ustanovení váže nárok mandatáře na odměnu-pakliže není mezi účastníky sjednáno jinak-na řádně prokázání činnosti, ke které byl povinen, a to bez ohledu na to, zdali přinesla očekávaný výsledek či nikoliv. 'v' popsaném směru soud dále odkazuje na argumentaci popsanou v rozhodnutí Nejvyššího soudu sp. zn. 320do 30372005 ze dne 25. 1. 2006.

'v' části o určení žalované pohledávky Kč 154.282,-na jistině tudíž byl žalobcův návrh shledán důvodným; soud nedovodil z provedených důkazů zánik této pohledávky.

V části o určení dílčí žalované pohledávky Kč 48.592,-na jistině vyplynqu zdokazování, že žalovaný správce a rovněž svědek lng. Pavel Linder, jednatel dlužníka, nezpochybnují skutečnost, že dlužník odebíral vsouvislosti s nájmem elektrickou energii. V článku VI. odst. 1 smlouvy o nájmu nebytových prostor č. SML 41230612, uzavřené mezi žalobcem a dlužníkem dne 1.7.2006, bylo ujednáno, že specifikace a splatnost služeb je dána v platebním kalendáři a současně daňovém dokladu v příloze č. 1 smlouvy. Nedílnou přílohou č. 1 smlouvy je výpočtový list číslo ZAK 41230612, jenž slouží jako platební kalendář a zálohová faktura. Tato listina obsahuje ujednání mezi žalobcem a dlužníkem, podle něhož spotřeba elektrické energie bude měřena odpočtem dle stavu elektroměru. Podle daného ujednání byla cena za skutečně odebranou naměřenou elektrickou energii Žalobcem dlužníkovi dodatečně účtována samostatným daňovým dokladem. 'v' platebním kalendáři ze dne 1.7.2006, jenž je součástí výpočtového listu, bylo dohodnuto, že nájemné a služby, které budou uhrazeny dle tohoto výpočtového listu, budou považovány za zálohy, stim že v termínu zdanitelného plnění bude vystaven řádný daňový doklad. 'v' později žalobcem a dlužníkem sjednaném znění výpoětového listu platného od 1.1.2007 do 31.7.2007 je uvedeno, že záloha na elektřinu je vyčleněna od paušálnich služeb, nebot' paušální službou rozhodně nelze rozumět odebíranou elektrickou energii. Účastníci smlouvy o nájmu tak zcela zřetelně oddělovali účtování elektřiny a ostatních služeb souvisejících snájmem. Žalobce vřízení prokázal obsahem písemností provedených kdůkazu existenci své splatné pohledávky na úhradě za dlužníkem spotřebovanou elektrickou energii v pronajatých nebytových prostorách.

V jediné části-v části o určení pravosti dílčí pohledávky žalobce ve výši Kč 19.740,-e nebyla v řízení prokázána opodstatněnost žaloby. Z tvrzení žalovaného správce a z obsahu provedeného dokazování vyplynulo, že ze strany dlužníka došlo k zaplacení částky Kč 19.740,-na účet žalobce jakožto plnění na fakturu žalobce č. SK4123070055. Tato skutečnost byla v řízení prokázána jednak výslechem svědka Ing. Pavla Lindera, dále byla prokázána potvrzením UniCredit Bank Czech Republic, a.s. ze dne 22.10.2008. Jmenovaná banka potvrdila transakci, a to úhradu z účtu dlužníka na účet žalobce s variabilním symbolem totožným se shora uvedeným číslem faktury žalobce ze dne 22.10.2008 ve výši Kč 19.740,-. Vtéto části žalobcova pohledávka tudíž zanikla uhrazením a postoj správce spočívající v popření této dílčí pohledávky je důvodný.

Ze shora popsaných důvodů bylo soudem tímto rozsudkem vyhověno žalobcově návrhu o určení žalované pohledávky vč. přislušenství, a to kromě části žalované pohledávky týkající se určení dílčí pohledávky ve výši Kč 19.740,-.

O náhradě nákladů řízení bylo soudem rozhodnuto postupem podle § 202 IZ. P o u č e u í : Proti tomuto rozsudku lze podat odvolání do patnácti dnů ode dne jeho doručení erchnímu soudu v Praze podáním učiněným u Krajského soudu v Plzni, Veleslavínova 40, 306 17 Plzeň.

Krajský soud v Plzni dne 28.1.2011 Hmühí žijí Saša. . .. w JUDr. Mllos Benetka, vr. 'u-samosoudce a.,-, f x. r r x *','