54 ICm 4467/2015
54 ICm 4467/2015-95 KSLB 57 INS 25939/2012

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY Krajský soud v Ústí nad Labem-pobočka v Liberci rozhodl soudcem Mgr. Martinem Omelkou ve věci žalobkyně Ing. Jany Horákové, IČO 64 05 85 22, se sídlem Liberec, Měsíčná 256/2, PSČ 460 02, insolvenční správkyně dlužnice Květoslavy Ratkiewiczové, nar. 6. 1. 1957, bytem Hrádek nad Nisou, Pod Tratí 638, PSČ 463 34 zast. Mgr. Lenka Vitebská, Měsíčná 256/2, Liberec III-Jeřáb, 46007 Liberec, proti žalovanému JUDr. Martinu Litvanovi LL.M., Ph.D., IČO 662 12 910, se sídlem Praha 2, Fügnerovo nám. 1808/3, PSČ 120 00, insolvenčnímu správci dlužníka Rocha Ratkiewicze, nar. 16. 8. 1959, bytem Hrádek nad Nisou, Pod Tratí 638, PSČ 463 34, zast. Mgr. Ing. Vladimír Mráz, Konviktská 297/12, Staré Město, 11000 Praha 1, v incidenčním sporu o žalobě o vypořádání společného jmění manželů, t a k t o :

takto:

I. Žaloba, kterou se žalobkyně domáhala, aby soud rozhodl tak, že z věcí, které patřily do společného jmění manželů, se přikazují do vlastnictví Květoslavy Ratkiewiczové nemovitosti: -bytová jednotka č. 618/14 byt v bytovém domě č. p. 618, 619 Hrádek nad Nisou uvedeno na LV 1659 pro kat. území a obec Hrádek nad Nisou -podíl 27/2000 na společných částech budovy č. p. 618, 619 Hrádek nad Nisou bytový dům na parcele 853 a 854 a podíl 27/2000 na pozemku parcel. Č. 853 a 854 uvedeno na LV 77 pro kat. území a obec Hrádek nad Nisou vše vedeno Katastrálním úřadem pro Liberecký kraj, Katastrální pracoviště Liberec.

Věci zanedbatelné hodnoty, zařízení domácnosti a věci osobní povahy, které náležely do společného jmění manželů, se stávají výlučným vlastnictví toho z manželů, který je měl ke dni zániku společného jmění manželů v držbě a užívá je pro potřebu svou, své rodiny a domácnosti jako vlastník.

Ze závazků, jež mohou být uspokojeny v majetku ve společném jmění manželů, připadá dlužnici Květoslavě Ratkiewiczové uhradit pohledávky uplatněné v insolvenčním řízení KSLB 57 INS 25939/2012 přihláškou, a to: isir.justi ce.cz KSLB 57 INS 25939/2012

-pohledávka dle P1 věřitele Česká spořitelna, a. s., IČ: 45244782 ve výši 611.278,69 Kč -pohledávka dle přihlášky P2 věřitele OSPEN s. r. o., IČ: 25262823 ve výši 6.522,82 Kč -pohledávka dle přihlášky P3 věřitele PROFI CREDIT Czech a. s., IČ: 61860069 ve výši 101.572,00 Kč -pohledávka dle přihlášky P4 věřitele Modrá pyramida stavební spořitelna a. s., IČ: 60192852 ve výši 155.989,47 Kč -pohledávka dle přihlášky P5 věřitele GE Money Bank a. s. (MONETA Money Bank, a. s.), IČ: 25672720 ve výši 34.049,13 Kč

Ze závazků, jež mohou být uspokojeny z majetku ve společném jmění manželů, připadá dlužníkovi Rochu Ratkiewiczovi uhradit pohledávky uplatněné v insolvenčním řízení KLSB 57 INS 25938/2012 přihláškou, a to: -pohledávka dle P1 věřitele Česká spořitelna, a. s., IČ: 45244782 ve výši 615.757,10 Kč -pohledávka dle přihlášky P2 věřitele ČEZ Prodej s. r. o., IČ: 27232433 ve výši 4.220,00 Kč -pohledávka dle přihlášky P3 věřitele PROFI CREDIT Czech a. s., IČ: 61860069 ve výši 63.431,00 Kč -pohledávka dle přihlášky P4 věřitele Mgr. Karla Košiny, IČ: 43876439 ve výši 7.865,00 Kč -pohledávka dle přihlášky P5 věřitele CP Inkaso s. r. o., IČ: 29027241 ve výši 141.596,97 Kč -pohledávka dle přihlášky P6 věřitele Modrá pyramida stavební spořitelna a. s., IČ: 60192852 ve výši 228.356,86 Kč -pohledávka dle přihlášky P7 věřitele JUDr. Dalimila Miky, IČ: 71238573 ve výši 7.865,00 Kč -pohledávka dle přihlášky P8 věřitele ESSOX s. r. o., IČ: 26764652 ve výši 43.481,59 Kč

Dlužníkovi Rochu Ratkiewiczovi tímto vypořádáním vzniká pohledávka ve výši 615.757,10 Kč, která bude považována za pohledávku přihlášenou v insolvenčním řízení vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem-pobočka v Liberci pod sp. zn. KSLB 57 INS 25939/2012 ve věci dlužnice Květoslavy Ratkiewiczové.

Dlužnici Květoslavě Ratkiewiczové tímto vypořádáním nevzniká pohledávka, která by mohla být považována za pohledávku přihlášenou v insolvenčním řízení vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem-pobočka v Liberci pod sp. zn. KSLB 57 INS 25938/2012 ve věci dlužníka Rocha Ratkiewicze, s e o d m í t á.

II. Žalovaný nemá vůči žalobkyni nárok na náhradu nákladů řízení. KSLB 57 INS 25939/2012

Odůvodnění:

Žalobou ze dne 25. 11. 2015, doručenou soudu dne 25. 11. 2015, se žalobce domáhal vydání rozhodnutí, kterým by bylo rozhodnuto o vypořádání uaniklého SJM manželů Ratkiewiczových tak, že z věcí, které patřily do společného jmění manželů, se přikazují do vlastnictví Květoslavy Ratkiewiczové nemovitosti: bytová jednotka č. 618/14 byt v bytovém domě č. p. 618, 619 Hrádek nad Nisou uvedeno na LV 1659 pro kat. území a obec Hrádek nad Nisou podíl 27/2000 na společných částech budovy č. p. 618, 619 Hrádek nad Nisou bytový dům na parcele 853 a 854 a podíl 27/2000 na pozemku parcel. Č. 853 a 854 uvedeno na LV 77 pro kat. území a obec Hrádek nad Nisou vše vedeno Katastrálním úřadem pro Liberecký kraj, Katastrální pracoviště Liberec.

Věci zanedbatelné hodnoty, zařízení domácnosti a věci osobní povahy, které náležely do společného jmění manželů, se stávají výlučným vlastnictví toho z manželů, který je měl ke dni zániku společného jmění manželů v držbě a užívá je pro potřebu svou, své rodiny a domácnosti jako vlastník.

Ze závazků, jež mohou být uspokojeny v majetku ve společném jmění manželů, připadá dlužnici Květoslavě Ratkiewiczové uhradit pohledávky uplatněné v insolvenčním řízení KSLB 57 INS 25939/2012 přihláškou, a to: pohledávka dle P1 věřitele Česká spořitelna, a. s., IČ: 45244782 ve výši 611.278,69 Kč pohledávka dle přihlášky P2 věřitele OSPEN s. r. o., IČ: 25262823 ve výši 6.522,82 Kč pohledávka dle přihlášky P3 věřitele PROFI CREDIT Czech a. s., IČ: 61860069 ve výši 101.572,00 Kč pohledávka dle přihlášky P4 věřitele Modrá pyramida stavební spořitelna a. s., IČ: 60192852 ve výši 155.989,47 Kč pohledávka dle přihlášky P5 věřitele GE Money Bank a. s. (MONETA Money Bank, a. s.), IČ: 25672720 ve výši 34.049,13 Kč

Ze závazků, jež mohou být uspokojeny z majetku ve společném jmění manželů, připadá dlužníkovi Rochu Ratkiewiczovi uhradit pohledávky uplatněné v insolvenčním řízení KLSB 57 INS 25938/2012 přihláškou, a to: pohledávka dle P1 věřitele Česká spořitelna, a. s., IČ: 45244782 ve výši 615.757,10 Kč pohledávka dle přihlášky P2 věřitele ČEZ Prodej s. r. o., IČ: 27232433 ve výši 4.220,00 Kč pohledávka dle přihlášky P3 věřitele PROFI CREDIT Czech a. s., IČ: 61860069 ve výši 63.431,00 Kč pohledávka dle přihlášky P4 věřitele Mgr. Karla Košiny, IČ: 43876439 ve výši 7.865,00 Kč pohledávka dle přihlášky P5 věřitele CP Inkaso s. r. o., IČ: 29027241 ve výši 141.596,97 Kč KSLB 57 INS 25939/2012

pohledávka dle přihlášky P6 věřitele Modrá pyramida stavební spořitelna a. s., IČ: 60192852 ve výši 228.356,86 Kč pohledávka dle přihlášky P7 věřitele JUDr. Dalimila Miky, IČ: 71238573 ve výši 7.865,00 Kč pohledávka dle přihlášky P8 věřitele ESSOX s. r. o., IČ: 26764652 ve výši 43.481,59 Kč

Dlužníkovi Rochu Ratkiewiczovi tímto vypořádáním vzniká pohledávka ve výši 615.757,10 Kč, která bude považována za pohledávku přihlášenou v insolvenčním řízení vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem-pobočka v Liberci pod sp. zn. KSLB 57 INS 25939/2012 ve věci dlužnice Květoslavy Ratkiewiczové.

Dlužnici Květoslavě Ratkiewiczové tímto vypořádáním nevzniká pohledávka, která by mohla být považována za pohledávku přihlášenou v insolvenčním řízení vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem-pobočka v Liberci pod sp. zn. KSLB 57 INS 25938/2012 ve věci dlužníka Rocha Ratkiewicze, Svoji žalobu opřela o následující tvrzení: Dne 21. 3. 2013 byl usnesením KSLB 57 INS 25839/2012-A24 zjištěn úpadek dlužnice Květoslavy Ratkiewiczové (dále jen dlužnice), byl prohlášen konkurz na její majetek a žalobkyně jmenována insolvenční správkyní. K témuž dni tvořily SJM manželů Květoslavy a Rocha Ratkiewicze (dále jen manželé) nemovitosti bytová jednotka č. 618/14 byt v bytovém domě č. p. 618, 619 Hrádek nad Nisou uvedeno na LV 1659 pro kat. území a obec Hrádek nad Nisou a podíl 27/2000 na společných částech budovy č. p. 618, 619 Hrádek nad Nisou bytový dům na parcele 853 a 854 a podíl 27/2000 na pozemku parcel. Č. 853 a 854 uvedeno na LV 77 pro kat. území a obec Hrádek nad Nisou vše vedeno Katastrálním úřadem pro Liberecký kraj, Katastrální pracoviště Liberec. K témuž dni zaniklo SJM manželů Květoslavy a Rocha Ratkiewicze. Ke dni prohlášení konkurzu byly závazky dlužnice vyšší než hodnota majetku. Žalobkyně uvedla, že jako insolvenční správce byt sepsal do majetkové podstaty dlužnice Květoslavy Ratkiewiczové, nar. 6. 1. 1957, dle § 274 IZ, a to dne 29.5.2013, neboť ke dni prohlášení konkursu byly závazky dlužnice vyšší než majetek náležející do společného jmění manželů. Dne 28.6.2013 sepsal žalovaný stejný byt do majetkové podstaty dlužníka a 3.7.2013 vyzval žalobce, aby ve lhůtě 30 dnů podal vylučovací žalobu. Žalobce tvrdí, že předmětné nemovitosti mají hodnotu 450.000 Kč. Dále uvedl, že do insolvčního řízení dlužnice byly přihlášeny a zjištěny pohledávky nezajištěných věřitelů v celkové výši 298.042,42 Kč a zajištěných v celkopvé výši 611.278,62 Kč. Do insolvenčního řízení dlužníka pak byly přihlášeny a zjištěny pohledávky nezajištěných věřitelů v celkové výši 496.816,42 Kč a zajištěných v celkové výši 623.622,10 Kč. Žalovaný neakceptoval návrh na dohodu o vypořádání SJM. Žalobkyně dále upřesnila svá tvrzení, že hodnota nemovitostí činí 470.000 Kč. Poukázala na chybu v psaní v žalobě, kdy byla žalobkyně nesprávně označena jako Konkursní, v. o. s., IČO: 25417959, se sídlem Měsíčná 256/2, 460 02 Liberec. Dále uvedla, že do SJM patří i nárok na úhradu bezdůvodného obohacení, o který se vede spor u OS Liberec pod sp. zn. 17 C 59/2011 ve výši 38.985 Kč. Žalovaný tvrdí, že žalobkyně zapsala do majetkové podstaty nemovitosti nezákonně a SJM má být vypořádáno tak, aby bylo možno uspokojit i věřitele v řízení, týkající se dlužníka. KSLB 57 INS 25939/2012

Vypořádáno by mělo být tak, že do majetkové podstaty dlužnice bude zapsáno1/2 nemovitostí a do majetkové podstaty dlužníka také 1/2 nemovitostí. Ze závazků, jež mohou být uspokojeny v majetku ve společném jmění manželů, připadá dlužnici Květoslavě Ratkiewiczové uhradit pohledávky uplatněné v insolvenčním řízení KSLB 57 INS 25939/2012 přihláškou, a to: pohledávka dle P1 věřitele Česká spořitelna, a. s., IČ: 45244782 ve výši 611.278,69 Kč pohledávka dle přihlášky P2 věřitele OSPEN s. r. o., IČ: 25262823 ve výši 6.522,82 Kč pohledávka dle přihlášky P3 věřitele PROFI CREDIT Czech a. s., IČ: 61860069 ve výši 101.572,00 Kč pohledávka dle přihlášky P4 věřitele Modrá pyramida stavební spořitelna a. s., IČ: 60192852 ve výši 155.989,47 Kč pohledávka dle přihlášky P5 věřitele GE Money Bank a. s. (MONETA Money Bank, a. s.), IČ: 25672720 ve výši 34.049,13 Kč

Ze závazků, jež mohou být uspokojeny z majetku ve společném jmění manželů, připadá dlužníkovi Rochu Ratkiewiczovi uhradit pohledávky uplatněné v insolvenčním řízení KLSB 57 INS 25938/2012 přihláškou, a to: pohledávka dle P1 věřitele Česká spořitelna, a. s., IČ: 45244782 ve výši 615.757,10 Kč pohledávka dle přihlášky P2 věřitele ČEZ Prodej s. r. o., IČ: 27232433 ve výši 4.220,00 Kč pohledávka dle přihlášky P3 věřitele PROFI CREDIT Czech a. s., IČ: 61860069 ve výši 63.431,00 Kč pohledávka dle přihlášky P4 věřitele Mgr. Karla Košiny, IČ: 43876439 ve výši 7.865,00 Kč pohledávka dle přihlášky P5 věřitele CP Inkaso s. r. o., IČ: 29027241 ve výši 141.596,97 Kč pohledávka dle přihlášky P6 věřitele Modrá pyramida stavební spořitelna a. s., IČ: 60192852 ve výši 228.356,86 Kč pohledávka dle přihlášky P7 věřitele JUDr. Dalimila Miky, IČ: 71238573 ve výši 7.865,00 Kč pohledávka dle přihlášky P8 věřitele ESSOX s. r. o., IČ: 26764652 ve výši 43.481,59 Kč. Dlužnici Květoslavě Ratkiewiczové tímto vypořádáním nevzniká pohledávka, která by mohla být považována za pohledávku přihlášenou v insolvenčním řízení vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem-pobočka v Liberci pod sp. zn. KSLB 57 INS 25938/2012 ve věci dlužníka Rocha Ratkiewicze. Dlužníkovi Rochu Ratkiewiczovi tímto vypořádáním nevzniká pohledávka, která by mohla být považována za pohledávku přihlášenou v insolvenčním řízení vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem-pobočka v Liberci pod sp. zn. KSLB 57 INS 25939/2012 ve věci dlužnice Květoslavy Ratkiewiczové. Žalovaný dále tvrdí, že důvod zápisu spočívající v předlužení SJM, dle § 274 IZ lze aplikovat toliko v situaci, kdy je v konkursu jen jeden z manželů, nikoli oba manželé. V případě dvou konkurujících si konkursů totiž nemůže insolvenční správce (jehož konkurs byl prohlášen dříve)-bez vypořádání SJM pouze na základě svévolné úvahy o předlužení SJM- KSLB 57 INS 25939/2012 eliminovat majetek druhého konkursního řízení jen proto, že má ničím nezaslouženou výhodu dřívějšího prohlášení konkursu a z toho plynoucí výhodu předchozího zápisu do podstaty. a) K otázce aktivní legitimace žalobce:

Soud se nejprve zabýval otázkou, zda byla žalobkyně oprávněně podat shora uvedenou žalobu.

Podle ust. § 217 odst. 1 IZ může s majetkem zapsaným do soupisu majetkové podstaty nakládat jen osoba s dispozičním oprávněním, jíž je v případě prohlášení konkursu dle ust. § 229 odst. 3 písm. téhož zákona insolvenční správce.

Je-li majetek sepsán správcem do majetkové podstaty dlužníka, může osoba, jež se domnívá, že jí svědčí právo, které soupis vylučuje, toto své právo účinně prosadit právě prostřednictvím vylučovací žaloby dle ust. § 225 odst. 1 IZ. Uvedené platí bez zřetele k tomu, že na majetek osoby, jež uplatňuje, že věc neměla být sepsána, byl rovněž prohlášen konkurs, takže ve sporu o jeho vyloučení ze soupisu proti sobě stojí insolvenční správci. Žalobu je proto (stejně jako v konkursních poměrech upravených ZKV) povinen podat ten správce, který byl při soupisu věci předstižen, proti správci, který věc sepsal jako první. Dlužno dodat, že v pořadí druhý soupis neopravňuje insolvenčního správce, který takový soupis provedl, k nakládání se sepsaným majetkem.

Ust. § 268 IZ v odstavci 1) určuje, že prohlášením konkursu zaniká společné jmění dlužníka a jeho manžela; byl-li vznik společného jmění dlužníka a jeho manžela vyhrazen ke dni zániku manželství, má prohlášení konkursu stejné majetkoprávní účinky jako zánik manželství. Dle odstavce 2) téhož ustanovení se po prohlášení konkursu provede vypořádání společného jmění manželů, které a) zaniklo podle odstavce 1, b) do prohlášení konkursu zaniklo, ale nebylo vypořádáno, nebo c) bylo zúženo smlouvou nebo rozhodnutím soudu a do prohlášení konkursu nebylo vypořádáno.

Nejvyšší soud ČR v rozsudku sp. zn. 31 Cdo 1908/98 ze dne 16.6.1999 uveřejněném pod č. 20/2000 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek na téma vypořádání bezpodílového spoluvlastnictví v konkursu uzavřel, že řízení o vypořádání bezpodílového spoluvlastnictví úpadce je zvláštním druhem sporu vyvolaného konkursem, kterým se vymezuje rozsah majetku konkursní podstaty a který nahrazuje spor o vyloučení věci z konkursní podstaty. Vyšel přitom z toho, že do konkursní podstaty bez dalšího náleží majetek, který dlužníkovi patřil v den prohlášení konkursu (srovnej ust. § 6 ZKV), a je proto povinností správce konkursní podstaty zařadit po prohlášení konkursu do soupisu konkursní podstaty všechny věci náležející do bezpodílového spoluvlastnictví úpadce, avšak s poznámkou, že dosud neproběhlo vypořádání. Rozhodnutí, kterým soud na základě požadavku obsaženého v ust. § 26 odst. 1 ZKV bezpodílové spoluvlastnictví vypořádá (lhostejno, zda k návrhu správce nebo k návrhu úpadcova manžela podanému vůči správci), je pak podkladem pro vyloučení věcí, jež byly přikázány manželu úpadce, z konkursní podstaty. Správce tak učiní u příslušných položek soupisu konkursní podstaty poznámkou o výsledku řízení o vypořádání bezpodílového spoluvlastnictví. Řízení o vypořádání bezpodílového spoluvlastnictví je tu zvláštním druhem sporu vyvolaného konkursem (incidenčního sporu), kterým se vymezuje KSLB 57 INS 25939/2012 rozsah majetku konkursní podstaty a který v případě, že důvodem zařazení věci do soupisu byla jen okolnost, že nedošlo k vypořádání bezpodílového spoluvlastnictví úpadce, nahrazuje spor o vyloučení věci z konkursní podstaty. Výsledek řízení o vypořádání bezpodílového spoluvlastnictví zaniklého prohlášením konkursu je správce (i jako účastník řízení), stejně jako konkursní soud, povinen respektovat; konkursnímu soudu proto ani nepřísluší vyzývat manžela úpadce po proběhnuvším vypořádání k podání vylučovací žaloby.

S ohledem na znění ust. § 205, § 268 a § 270 IZ jsou tyto závěry aplikovatelné i v poměrech insolvenčního zákona pro SJM V dané věci je tak podstatné, že-jak potvrdil žalovaný ve vyjádření k odvolání-SJM zaniklé prohlášením konkursu dosud nebylo (v řízení, v němž došlo k prohlášení konkursu dříve) vypořádáno, a to navzdory požadavku vyplývajícímu z ust. § 268 odst. 2 písm. a) IZ. Ve sporu (zahájeném k návrhu toho správce, jenž majetek sepsal později) o vypořádání SJM, jenž je dle ust. § 159 odst. 1 písm. c) incidenčním sporem, přitom může být postaven najisto rozsah majetku náležejícího do SJM (tzn. které věci, práva pohledávky či jiné majetkové hodnoty a která pasiva do SJM náležejí) a určen způsob, jakým tato aktiva a pasiva budou mezi manžele (dlužníka a dlužnici) rozdělena. V závislosti na zjištění, jaký majetek do SJM náleží, pak bude postaveno najisto i to, zda závazky dlužníka a dlužnice, které z něj mohou být uspokojeny, jsou vyšší než tento majetek, tzn. zda je SJM předluženo. Vypořádání předluženého SJM (například dohodou insolvenčního správce a dlužníkova manžela) v insolvenčních poměrech přitom nevylučuje ani judikatura, přičemž při řešení úpadku obou manželů konkursem v samostatných řízeních bude vypořádání předluženého SJM právě za účelem rozdělení aktiv a pasiv mezi obě majetkové podstaty nezbytné (viz rozsudek VS Praha č. j. 54 ICm 2582/2013, 102 VSPH 388/2014-133 (KSLB 54 INS 25938/2012) ze dne 10. září 2015.)

Žalobkyně tak nebyla oprávněna k podání žaloby, kterou je proto nutno dle speciální úpravy obsažené v ust. § 160 odst. 4 IZ odmítnout (jako podanou osobou, jež k tomu nebyla oprávněna).

b) K otázce vypořádání SJM

Jelikož žaloba byla odmítnuta, nemůže se soud věcně k této otázce vyjádřit.

Uvádí jen pro úplnost, že při ústním jednání dne 16. 9. 2016 bylo zjištěno, že hodnota nemovitostí bytová jednotka č. 618/14 byt v bytovém domě č. p. 618, 619 Hrádek nad Nisou uvedeno na LV 1659 pro kat. území a obec Hrádek nad Nisou a podíl 27/2000 na společných částech budovy č. p. 618, 619 Hrádek nad Nisou bytový dům na parcele 853 a 854 a podíl 27/2000 na pozemku parcel. Č. 853 a 854 uvedeno na LV 77 pro kat. území a obec Hrádek nad Nisou vše vedeno Katastrálním úřadem pro Liberecký kraj, Katastrální pracoviště Liberec činí 470.000 Kč.

Dále pasiva SJM činí 1.112.573,52 Kč.

Tedy SJM je předluženo a uplatní se ustanovení § 274 IZ, dle kterého nelze-li provést vypořádání společného jmění manželů proto, že závazky dlužníka, které z něj mohou být uspokojeny, jsou vyšší než majetek, který náleží do společného jmění manželů, zahrne se celý majetek náležející do společného jmění manželů do majetkové podstaty. KSLB 57 INS 25939/2012

Postupem dle § 274 IZ nebude žádný z účastníků poškozen. Nelze očekávat, že by v rámci insolvenčního řízení byli uspokojeni i jiní než zajištění věřitelé. V insolvenčním řízení dlužníka se přihlásil navíc jeden zajištěný věřitel, avšak s ohledem, že jeho zajištění se týká majetku v SJM, mohl svůj nárok přihlásit ve smyslu ustanovení § 166 IZ i v insolvenčním řízen dlužnice. Není důvod toto pochybení věřitele narovnávat v incidenčním sporu. Nelze ani přihlížet k nerovnosti v odměnách obou insolvenčních správců, protože pokud insolvenční správce nevyvíjí činnost ke zpeněžení nemovitosti, nemá zvýšené náklady na tuto činnost a není tedy důvod k přiznání odměny. Navíc v těchto konkrétních řízeních je rozdíl v odměnách obou správců symbolický. Může se jevit nespravedlivé, že nemovitost bude sloužit k uspokojení věřitelů pouze v jednom řízení jenom proto, že v jednom řízení soud rozhodl dříve než v jiném. Avšak pokud by banka podala insolvenční návrh pouze jeden, byla by situace naprosto stejná, aniž by se kdokoliv nad spravedlností takového postupu zamýšlel.

c) K otázce náhrady nákladů řízení.

Podle § 163 IZ rozhodne insolvenční soud o nákladech incidenčního sporu a jejich náhradě v rozhodnutí o incidenčním sporu, a to podle ustanovení občanského soudního řádu, není-li v tomto zákoně stanoveno jinak. Náhrada nákladů incidenčního sporu je zvláštní pohledávkou, na kterou se nevztahuje § 170 písm. f) IZ.

Žalovaný byl ve sporu z procesního hlediska zcela úspěšný a náležela by mu náhrada nákladů řízení dle § 142 odst. 1 občanského soudního řádu. Soud však na věc aplikoval § 150 občanského soudního řádu a náhradu žalovanému vůči žalobci nepřiznal. Za důvody hodné zvláštního zřetele považuje soud to, že to byl žalovaný, kdo neakceptoval možnost dohod o vypořádání SJM následně žalobu nepodal sám, ač se zápisem nemovitostí do majetkové podstaty dlužnice nesouhlasí.

Poučení: Proti tomuto rozsudku l z e podat odvolání ve lhůtě 15 dnů od jeho doručení, a to písemně, dvojmo, k Vrchnímu soudu v Praze, prostřednictvím Krajského soudu v Ústí nad Labem-pobočky Liberec. Tento rozsudek se považuje za doručený okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku. Lhůta k podání odvolání však začíná běžet ode dne, kdy byl tento rozsudek doručen zvlášť v písemném vyhotovení (§ 74 odst. 2 IZ). Nebudou-li povinnosti uložené tímto rozsudkem splněny dobrovolně, m ů ž e oprávněný podat návrh na soudní výkon rozhodnutí.

V Liberci dne 16. září 2016

Mgr. Martin Omelka v. r. samosoudce Za správnost vyhotovení: Veronika Halamová