54 ICm 3864/2015
Číslo jednací: 54 ICm 3864/2015-14 (KSLB 57 INS 27065/2014)

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY Krajský soud v Ústí nad Labem-pobočka Liberec rozhodl samosoudcem Mgr. Martinem Omelkou ve věci žalobkyně Insolvency Project v.o.s., IČ 288 60 993, se sídlem Hradec Králové, Dukelská třída 15/16, PSČ 500 02, insolvenční správkyně dlužnice Ireny anonymizovano , anonymizovano , bytem Česká Lípa, Svárovská 2424, PSČ 470 01, zastoupené JUDr. Milanem Novákem, advokátem se sídlem Hradec Králové, Dukelská 15, PSČ 500 02, proti žalované Báře anonymizovano , anonymizovano , bytem Jílové u Děčína, Mládeže 275, PSČ 407 01, v incidenčním sporu o odpůrčí žalobě,

takto:

I. Určuje se, že darovací smlouva ze dne 20. 11. 2013, kterou dlužnice Irena anonymizovano , anonymizovano , bytem Česká Lípa, bezúplatně převedla ve prospěch žalované bytovou jednotku č. 275/5 situovanou v budově č.p. 273, 274, 275, s příslušenstvím v podobě spoluvlastnického podílu o velikosti 636/34563 na společných částech domu č.p. 273, 274, 275, a k pozemku parc. č. st. 843, zastavěná plocha a nádvoří, zapsáné na LV č. 976 vedeném u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Děčín pro katastrální území Jílové u Děčína, obec Jílové, j e n e ú č i n n á .

II. Žalovaná je povinna zaplatit žalobkyni na náhradě nákladů řízení částku 8.228,00 Kč, a to do 3 dnů od právní moci tohoto rozhodnutí k rukám JUDr. Milana Nováka, advokáta zastupujícího žalobkyni.

III. Žalovaná je povinna zaplatit státu-České republice soudní poplatek ve výši 2.000 Kč do 3 dnů od právní moci tohoto usnesení, a to na účet Krajského soudu v Ústí nad Labem, č. účtu: 3703-3024411/0710, variabilní symbol: 5450386415. KSLB 54 INS 27065/2014

Odůvodnění:

Řádnou žalobou podanou u tohoto soudu dne 7. 10. 2015 se žalobkyně domáhala vyslovení neúčinnosti smlouvy uzavřené dne 20. 11. 2013, jejímž porstřednictvím dlužnice Irena anonymizovano , anonymizovano , bytem Česká Lípa, Svárovská 2424, PSČ 470 01, převedla bezúplatně na svou dceru, žalovanou, nemovitý majetek, a to bytovou jednotku č. 275/5 situovanou v budově č.p. 273, 274, 275, s příslušenstvím v podobě spoluvlastnického podílu o velikosti 636/34563 na společných částech domu č.p. 273, 274, 275, a k pozemku parc. č. st. 843, zastavěná plocha a nádvoří, zapsáné na LV č. 976 vedeném u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Děčín pro katastrální území Jílové u Děčína, obec Jílové (dále jen bytovou jednotku ).

Žalovaná ve svém vyjádření namítla, že bytovou jednotku nabyla v dobré víře, neboť při uzavírání předmětné darovací smlouvy o úpadkové situaci nevěděla, a to i s odkazem na obsah smlouvy, kdy v bodu 3. bylo výslovně uvedeno, že na převáděné nemovitosti neváznou dluhy, věcná břemena, zástavní práva, ani jiné právní povinnosti. Doplnila, že je studentkou střední školy a aktuálně nemá žádný finanční příjem.

Soud v souladu s ustanovením § 103 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen o. s. ř. ), shledal, že jsou splněny podmínky řízení, když dovodil svou věcnou a místní příslušnost k projednání věci, a rovněž zjistil, že projednání věci nebrání překážka věci zahájené (litispedence) či rozhodnuté (rei iudacatae); žalobkyně je ze zákona osvobozena od placení soudního poplatku.

Protože účinky usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem-pobočka Liberec ze dne 11. 11. 2014, č.j. KSLB 54 INS 27065/2014-A-9, kterým byl zjištěn úpadek dlužníka Ireny anonymizovano , nastaly dne 11. 11. 2014, soud uzavřel, že odpůrčí žaloba insolvenčního správce byla podána včas v jednoroční lhůtě dle § 239 odst. 3 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "IZ").

Soud dále postupoval dle § 115a o. s. ř., když rozhodl ve věci bez nařízení jednání, neboť ve věci lze rozhodnout jen na základě účastníky předložených listinných důkazů a účastníci s rozhodnutím věci bez nařízení jednání souhlasili.

Protože mezi účastníky řízení nebylo sporu o skutkovém základu věci, vycházel soud z doložených listinných důkazů, a to obsahu spisu vedeného u tohoto soudu pod sp. zn. KSLB 54 INS 27065/2014, a dále doložených listin (zejména z kopie listiny označené jako darovací smlouva, kopie LV č. 976 vedeného u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Děčín pro katastrální území Jílové u Děčína, obec Jílové), jakož i ze shodných tvrzení účastníků. V projednávané věci tak soud učinil, resp. vzal za svá, následující skutková zjištění:

Dne 20. 11. 2013 uzavřela dlužnice Irena anonymizovano (v té době Irena anonymizovano ), anonymizovano , bytem Česká Lípa, Svárovská 2424, PSČ 470 01, smlouvu se žalovanou, v níž dlužnice projevila vůli převést na žalovanou vlastnické právo k bytové jednotce, a to bezúplatně (dále jen předmětná smlouva ). KSLB 54 INS 27065/2014

Z výpisu centrální evidence obyvatel insolvenční soud ověřil, že žalovaná je dcerou dlužnice Ireny anonymizovano .

Dne 7. 10. 2014 bylo k návrhu dlužnice zahájeno insolvenční řízení, které je aktuálně vedeno u Krajského soudu v Ústí nad Labem-pobočka Liberec pod sp. zn. KSLB 57 INS 27065/2014.

Podle § 240 odst. 1 IZ právním úkonem bez přiměřeného protiplnění se rozumí mimo jiné právní úkon, jímž se dlužník zavázal poskytnout plnění bezúplatně.

V souladu s § 240 odst. 2 IZ právním úkonem bez přiměřeného protiplnění se rozumí pouze právní úkon, který dlužník učinil v době, kdy byl v úpadku [ ]. Přitom se má za to, že právní úkon bez přiměřeného protiplnění učiněný ve prospěch osoby dlužníku blízké je úkonem, který dlužník učinil v době, kdy byl v úpadku.

Podle § 240 odst. 3 IZ právnímu úkonu bez přiměřeného protiplnění lze odporovat, byl-li učiněn v posledních 3 letech před zahájením insolvenčního řízení ve prospěch osoby dlužníku blízké.

V souladu s § 3028 odst. 2 ve spojení s § 22 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění účinném od 1. 1. 2014, osobou blízkou je i příbuzný v řadě přímé.

Podle komentovaného ustanovení jsou přitom odporovatelná (neúčinná) pouze právní jednání učiněná dlužníkem v době, kdy již byl v úpadku, nebo v případě, kdy toto jednání k jeho úpadku vedlo. Při posuzování otázky, zda byl dlužník v úpadku či nikoliv, je nutné vyjít z § 3 InsZ. Vědomost kontrahenta o finanční situaci dlužníka je v tomto případě irelevantní (odlišně např. ustanovení § 242 IZ). Vědomí osoby, v jejíž prospěch jednání bylo, o tom, zda je dlužník v úpadku či zda toto jednání k úpadku vede, se tedy nevyžaduje; není rozhodující subjektivní, ale objektivní stránka věci (srov. MÜLLEROVÁ, L. in HÁSOVÁ, J. a kol. Insolvenční zákon. Komentář. 2. Vyd. Praha: C. H. Beck, 2014. S. 809).

Na základě shora uvedených úvah dospěl soud k závěru, že předmětná smlouva splňuje veškeré zákonem stanovené podmínky pro to, aby byla vyslovena její neúčinnost. Předmětnou smlouvou došlo k bezúplatnému převodu nemovitého majetku dlužnice ve prospěch osoby blízké, a to ve stanovené tříleté lhůtě před podáním insolvenčního návrhu (zahájením insolvenčního řízení). Protože převod byl učiněn ve prospěch osoby blízké, platí zároveň domněnka vyslovená v ustanovení § 240 odst. 2 in fine IZ, podle níž k převodu majetku došlo v době, kdy se dlužnice nacházela v úpadku. Proti tomuto skutkovému závěru ostatně žalovaná žádným způsobem nebrojila, neuplatnila žádná tvrzení, jež by tuto domněnku vyvracela, ani nenavrhla žádných relevantních důkazů. Z těchto důvodů soud uzavřel, že žaloba je důvodná, a proto jí v celém rozsahu vyhověl, když ve výroku I. tohoto rozsudku určil neúčinnost předmětné smlouvy.

O náhradě nákladů řízení bylo rozhodnuto v souladu s ustanovením § 142 odst. 1 o. s. ř.; účastníku, který měl ve věci plný úspěch, přizná soud náhradu nákladů potřebných k účelnému uplatňování nebo bránění práva proti účastníku, který ve věci úspěch neměl. KSLB 54 INS 27065/2014

Při rozhodování o nákladech řízení spočívajících v odměně advokáta v incidenčním sporu se použije § 9 odst. 4 písm. c) vyhlášky č. 177/1996 Sb., advokátního tarifu (dále jen AdvT ), neboť incidenční spor o odpůrčí žalobě je sporem ve věci rozhodované v insolvenčním řízení (srov. rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 24. 7. 2014, sen. zn. 29 ICdo 46/2014). Tarifní hodnota činí částku 50.000,-Kč, čemuž odpovídá (dle § 7 bodu 5. AdvT) mimosmluvní odměna ve výši 3.100,-Kč za jeden úkon právní služby.

Zástupce žalobkyně učinil 2 úkony právní služby ve smyslu § 11 odst. 1 AdvT, a to převzetí a příprava zastoupení, podání žaloby. Dále zástupci žalobkyně náleží náhrada hotových výdajů dle § 13 odst. 1 a 3 AdvT ve výši 300 Kč za každý úkon právní služby. Celkem tedy zástupci žalobkyně náleží částka 6.800,-Kč = 2 x (3.100,-Kč + 300,-Kč); právní zástupce žalobkyně přitom předložil doklad o registraci plátce DPH, proto přísluší k nákladům i náhrada za daň z přidané hodnoty ve výši 21 %. Soud proto výrokem II. tohoto rozsudku uložil žalované zaplatit částku 8.228,00 Kč na náhradě nákladů řízení ve prospěch žalobkyně. Platební místo a lhůta ke splnění povinnosti byly stanoveny dle § 149 odst. 1 a § 160 odst. 1 o. s. ř..

Konečně soud výrokem III. tohoto rozsudku uložil žalované povinnost k úhradě soudního poplatku v souladu s ustanovením § 2 odst. 3 zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen PoplZ ), podle kterého je-li navrhovatel v řízení od poplatku osvobozen a soud jeho návrhu vyhověl, zaplatí podle výsledku řízení poplatek nebo jeho odpovídající část žalovaný, nemá-li proti navrhovateli právo na náhradu nákladů řízení nebo není-li též od poplatku osvobozen. Pro úplnost lze toliko doplnit, že žalobkyně jako insolvenční správkyně byla osvobozena od soudních poplatků dle § 11 odst. 2 písm. n) PoplZ, přičemž soudní poplatek v dané věci činil 2.000,-Kč (Položka 13 odst. 1 písm. d/ Sazebníku poplatků-přílohy PoplZ).

Poučení: Proti tomuto rozsudku l z e podat odvolání ve lhůtě 15 dnů od jeho doručení, a to písemně, dvojmo, k Vrchnímu soudu v Praze, prostřednictvím Krajského soudu v Ústí nad Labem-pobočky Liberec.

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku. Lhůta k podání opravného prostředku však začíná běžet ode dne, kdy bylo toto usnesení doručeno v písemném vyhotovení (§ 74 odst. 2 IZ).

Nebudou-li povinnosti uložené tímto rozsudkem splněny dobrovolně, m ů ž e oprávněný podat návrh na soudní výkon rozhodnutí.

V Liberci dne 20. ledna 2016

Mgr. Martin Omelka v. r. samosoudce Za správnost vyhotovení Bc. Jana Bublová