54 ICm 3832/2013
54 ICm 3832/2013-134 KSLB 54 INS 7021/2012

USNESENÍ

Krajský soud v Ústí nad Labem-pobočka v Liberci rozhodl asistentem soudce Lukášem Pauldurou ve věci žalobce žalobkyně KOPPA, v.o.s., IČ 254 28 578, se sídlem v Liberci, Hvězdná 491/21, PSČ 460 01, insolvenční správkyně dlužníka Lukáše anonymizovano , anonymizovano , bytem Jablonec nad Nisou, Mírové nám. 3100/19, PSČ 466 01, zastoupené Mgr. Kateřinou Korpasovou, advokátkou se sídlem Liberec, Mozartova 679/21, PSČ 460 01, proti žalované Komerční banka, a.s., IČ 453 17 054, se sídlem v Praze 1, Na Příkopě 33 čp. 969, PSČ 114 07, o dovolání žalobkyně proti rozsudku Vrchního soudu v Praze ze dne 11. 5. 2015, č.j. 54 ICm 3832/2013,104 VSPH 664/2014-107,

takto:

Dovolání žalobkyně proti rozsudku Vrchního soudu v Praze ze dne 11. 5. 2015, č.j. 54 ICm 3832/2013,104 VSPH 664/2014-107, s e jako opožděné o d m í t á .

Odůvodnění:

Rozsudkem Vrchního soudu v Praze ze dne 11. 5. 2015, č.j.,104 VSPH 664/2014-107, bylo rozhodnuto o odvolání žalované proti rozsudku Krajského soudu v Ústí nad Labem-pobočka Liberec ze dne 26. 9. 2014, č.j.-70, ve věci žaloby o popření pravosti pohledávky. Citované rozhodnutí odvolacího soudu bylo v souladu s ustanovením § 8 odst. 1 až 4 zákona č. 300/2008 Sb., doručeno zástupci žalobkyně dne 2. 6. 2015 přihlášením oprávněné osoby do datové schránky adresáta. Dne 4. 8. 2015 zástupce žalobkyně podal proti předmětnému rozhodnutí dovolání.

Podle § 240 odst. 1 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen o. s. ř. ), účastník může podat dovolání do dvou měsíců od doručení rozhodnutí odvolacího soudu u soudu, který rozhodoval v prvním stupni. Zmeškání této lhůty přitom nelze prominout (odstavec 2).

Podle § 241b odst. 1 ve spojení s § 208 odst. 1 o. s. ř. opožděně podané dovolání předseda senátu soudu prvního stupně usnesením odmítne.

Vzhledem k tomu, že dovolání podala žalobkyně opožděně, když poslední den lhůty k podání dovolání připadl na den 3. 8. 2015, soudu nezbylo, než jej v souladu s § 208 odst. 1 o. s. ř. odmítnout.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení lze podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho doručení a to k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím Krajského soudu v Ústí nad Labem-pobočky v Liberci. Odvolacími důvody však odvolatel může napadat toliko závěr soudu o opožděnosti podaného odvolání. rejstříku. Lhůta k podání opravného prostředku však začíná běžet ode dne, kdy bylo toto usnesení doručeno v písemném vyhotovení (§ 74 odst. 2 IZ).

V Liberci dne 7. srpna 2015

Mgr. Lukáš Pauldura v. r. asistent soudce Za správnost vyhotovení: Bc. Jana Bublová