54 ICm 302/2014
54 ICm 302/2014 103 VSPH110I2014-17

(KSLB 54 INS 18995/2013)

I

USNESENI

Vrchní soud vPraze jako soud odvolací rozhodl vsenátě složeněm zpředsedy JUDr. Jaroslava Bureše a soudců JUDr. Jindřicha Havlovce a Mgr. lvany Mlejnkově v právní věci žalobkyně: Všeobecná zdravotní pojišťovna Českě republiky, IČ: 411 97 518, se sídlem v Praze 3, Orlická 4/2020, proti žalovaněmu: JUDr. Jiřímu Vodovi, LL.M., se sídlem vPraze 1, Opletalova 57, insolvenčnímu správci dlužníka Radka anonymizovano , anonymizovano , bytem vPěnčíně, Alšovice 82, o určení existence pohledávky, o odvolání žalobce proti usnesení Krajského soudu vÚstí nad Labem-pobočka v Liberci ze dne 17. února 2014, č.j. 54 lCm 302/2014-11, takto:

|. Usnesení Krajského soudu vÚstí nad Labem-pobočky vLiberci, ze dne 17. února 2014, č.j.-11, se potvrzuje.

||. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů odvolacího řízení. Odůvodněnh

Krajský soud vÚstí nad Labem-pobočka vLiberci, usnesením ze dne 17. února 2014, č.j. 54 lCm 302/2014-11, rozhodl vbodě l. o zastavení řízení. Vbodě ll. výroku rozhodl, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

V odůvodnění rozsudku soud prvního stupně uvedl, že se žalobkyně svou včas podanou žalobou domáhala proti žalovaněmu insolvenčnímu správci určení pravosti a pořadí dílčích pohledávek přihlášených pod č. P3/5 a P3/9 za dlužníkem Radkem Hujerem (dále jen dlužník).

Usnesením soudu prvního stupně ze dne 31.1.2014, č.j. 54 lCm 302/2014-9 byla žalobkyně vyzvána, aby zaplatila soudní poplatek stanovený dle položky 13 písm. a) Sazebníku poplatků ve výši 5.000,-Kč do 7 dnů ode dne doručení tohoto usnesení. Zároveň soud prvního stupně žalobkyni poučil, že pokud stanovený poplatek nezaplatí, bude řízení zastaveno. Tato výzva byla žalobkyni doručena dne 5.2.2014. Lhůta k úhradě poplatku tak uplynula dne 12.2.2014. Žalobkyně do doby rozhodování soudu prvního stupně poplatek neuhradila, naopak ve svěm vyjádření doručeněm soudu dne 10.2.2014 sdělila, že by měla být od poplatkově povinnosti

103 VSPH 110/2014 (KSLB 54 INS 18995/2013) osvobozena dle § 11 odst. 1 písm. b) zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích (dále jen PoplZ).

Soud prvního stupně cituje ustanovení § 11 odst. 1 písm. b) PoplZ, komentář ktomuto ustanovení a důvodovou zprávu zákona č. 218/2011 Sb., kterým byl PoplZ novelizován, včetně stenoprotokolu z projednávání návrhu tohoto zákona vPoslaneckě sněmovně Parlamentu ČR, uzavřel, že osvobození dle § 11 odst. 1 písm. b) PoplZ se na žalobkyni v tomto incidenčním řízení nevztahuje. Toto řízeníje totiž specifickým řízením odlišným od běžných vyměřovacích nebo vymáhacích řízeních, resp. řízeních o jejich soudním přezkumu, na kterě citovaně ustanovení dopadá. Vtomto řízení totiž žalobkyně nevystupuje vobdobněm postavení jako správce daně, který by prostřednictvím správního práva ukládal veřejnoprávní povinnost dlužníku či exekučně vymáhal její splnění. Toto řízení se ani netýká správně soudního přezkumu rozhodnutí, která ke splnění veřejnoprávní povinnosti dlužníka směřují. Naopak vtomto řízení vystupuje vsoukromoprávním postavení věřitele, který prokazuje existenci svě pohledávky za dlužníkem vinsolvenčním řízení, byt, hmotněprávní podstatou těto pohledávky mohou být i veřejnoprávní předpisy. Takový výklad ostatně koresponduje se systematikou poplatkověho zákona, podle kterěho by veřejně zdravotní pojišťovny, pokud by měly být osvobozeny od soudních poplatků, musely být výslovně uvedeny v ustanovení § 11 odst. 2 PoplZ, jak tomu je i vpřípadě státních orgánů ČR vpísmeni a) tohoto ustanovení.

Jelikož žalobkyně do doby rozhodování soudu prvního stupně poplatek neuhradila a ani tato není od poplatku osvobozena, soud řízení zastavil. Výrok o nákladech řízení soud prvního stupně odůvodnil odkazem na ustanovení § 146 odst. 1 písm. c) o.s.ř.

Proti tomuto usnesení se žalobkyně včas odvolala a požadovala, aby jej odvolací soud zrušil a věc vrátil soudu prvního stupně k dalšímu řízení. Namítala, že je dle § 11 odst. 1 písm. b) PoplZ osvobozena od soudních poplatků, podle něhož se (mimo jině) od soudního poplatku osvobozují řízení ve věcech pojistněho na veřejně zdravotní pojištění. Žalobkyně přitom do insolvenčního řízení přihlásila pohledávky ztitulu pojistněho na veřejně zdravotní pojištění a penále zdlužných částek, kterě nebyly do dne zahájení insolvenčního řízení uspokojeny ani dobrovolně, ani v rámci exekucí. Žalobkyně je zároveň toho názoru, že insolvenční řízení a potažmo i řízení o určení pravosti popřených pohledávek je jen jinou formou vymáhání pohledávek z titulu pojistněho na veřejně zdravotní pojištění, a proto se na toto řízení vztahuje věcně osvobození dle uvedeněho ustanovení PoplZ. Skutečnost, že toto ustanovení bylo do tohoto zákona zapracováno novelou č. 218/2011 Sb., je podle žalobkyně i s ohledem na současný legislativní proces irelevantní.

Vrchní soud v Praze přezkoumal napadený rozsudek včetně řízení, kterě jeho vydání předcházelo, a dospěl k závěru, že odvolání není důvod ně.

Podle § 2 odst. 1 písm. a) a § 4 odst. 1 písm.a) PoplZ vzniká poplatková povinnost žalobci (navrhovateli) podáním žaloby, přičemž poplatek je podle § 7 odst. 1 věta prvá PoplZ splatný vznikem poplatkově povinnosti.

103 VSPH110/2014 (KSLB 54 INS 18995/2013)

Podle položky č. 13 bodu 1. písm. a) sazebníku poplatků-přílohy k PoplZ (dále jen Sazebník) činí soudní poplatek za návrh na zahájení řízení v incidenčním sporu, jehož předmětem není peněžitě plnění, ve sporu o pravost, výši nebo pořadí přihláše ně pohledávky, 5.000,-Kč.

Podle § 11 odst. 1 písm. b) PoplZ se od poplatku osvobozují (mimo jině) řízení ve věcech pojistně ho na veřejně zdravotní pojištění.

Podle § 11 odst. 2 písm. n) se vřízení o nárocích, kterě se týkají majetku patřícího do majetkově podstaty nebo kterě mají být ztohoto majetku uspokojeny, od poplatku osvobozují insolvenční správce nebo dlužník s dispozičními oprávněními.

Z insolvenčního spisu se podává, že žalobkyně v insolvenčním řízení dlužníka přihlásila dílčí nevykonatelně pohledávky č. 5 ve výši 56.846,-Kč a č. 9 ve výši 11.822,-Kč ztitulu nevyměřeněho penále, kterě byly na přezkumněm jednání dne 6.1.2014 popřeny žalovaným insolvenčním správcem co do pravosti i výše. Takto popřeně pohledávky uplatňuje nyní žalobkyně svou incidenční žalobou na určení jejich existence. l když se dlužně penále ve smyslu § 18 odst. 6 zákona č. 592/1992 Sb., o veřejněm zdravotním pojištění, považuje pro účely zvláštních právních předpisů za dlužně pojistně, neznamená to, že by v těto věci šlo o řízení ve věcech pojistně ho na veřejně zdravotní pojištění ve smyslu shora citovaněho § 11 odst. 1 písm. b) PoplZ, a bylo proto od poplatkově povinnosti osvoboze no. Odvolací soud je ve shodě se soudem prvního stupně toho názoru, že incidenční řízení o určení pravosti, popř. výše či pořadí pohledávky je specifickým druhem nalězacího řízení, jehož účelem je zjistit, zda-li věřitelem přihlášená pohledávka (lhostejno zda-li se zakládá na veřejnoprávním či soukromoprávním nároku) byla do insolvenčního řízení dlužníka přihlášena po právu, resp. ve správně výši či pořadí. Žalobkyně zde vystup uje v podstatě ve zcela shod něm postaveníjako jiníso ukromoprávní věřitelě.

S rovným postavením věřitelů počítá i zákon o soudních poplatcích, který takověto incidenční řízení plošně zpoplatňuje, pouze z poplatkově povinnosti vyjímá insolvenčního správce a dlužníka s dispozičními oprávněními [srov. § 11 odst. 2 písm. n) PoplZ].

Předmětně ustanovení § 11 odst. 1 písm. b) PoplZ tak zjevně míří na řízení ve věcech pojistněho na zdravotní pojištění rozhodovaně ve správním soudnictví a nebylo (vzhledem k určitěmu sociálnímu rozměru) historicky primárně zaměřeno na osvobození zdravotních pojišťoven, nýbrž těch, kteří se proti rozhodnutím zdravotních pojišťoven jakožto správního orgánu ve správním řízení bránili správní žalobou (k tomu srov. další druhy řízení osvoboze ně dle předmětně ho ustanovení).

Pokud by chtěl zákonodárce osvobodit od placení soudních poplatků zdravotní pojišťovny pro incidenční řízení týkající se nároků zpojistněho na veřejněm zdravotním pojištění, učinil by tak jejich zařazením do výčtu osobně osvobozených subjektů vustanovení § 11 odst. 2 PoplZ (ktomu srov. např. osvobození

103 VSPH110/2014 (KSLB 54 INS 18995/2013)

Českě republiky nebo územně samosprávných celků při výkonu přeneseně působnosti v písm. a) a b) tohoto ustanovení).

V případě věcněho osvobození od soudních poplatků takě incidenčních sporů o pravosti pohledávky na pojistně zveřejněho zdravotního pojištění by toto vedlo k absurdnímu závěru, že by od poplatků byli pro celě řízení osvobozeni ijiní věřitelě dlužníka, kteří by ve smyslu § 200 insolvenčního zákona popírali pravost při hlášeně pohledávky veřejně zdravotní pojišťovny ztitulu neuhrazeněho pojistněho, což jistě nebyl záměr zákonodárce.

Za těto situace tak nezbývá než uzavřít, že žalobkyně není osvobozena od poplatkově povinnosti v incidenčních řízeních o určení pravosti pohledávky z titulu neuhrazeněho pojistněho na veřejně zdravotní pojištění. Jestliže tedy žalobkyně řádnou výzvou soudu prvního stupně uplatněný poplatek ve správně sta nove ně výši 5.000,-Kč neuhradila a neučinila tak ani do konce lhůty k podání odvolání (§ 9 odst. 7 PoplZ), je rozhodnutí soudu prvního stupně o zastavení řízení, stejně jako rozhodnutí o nákladech řízení před soudem prvního stupně, rozhodnutím věcně správným, a proto odvolací soud napadeně usnesení podle § 219 o.s.ř. potvrdil.

O nákladech odvolacího řízení rozhodl Vrchní soud v Praze podle § 224 odst. 1 ve spojení s § 142 odst. 1 o.s.ř. tak, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, neboť v odvolacím řízení úspěšněmu žalovaněmu žád ně náklady nevznikly.

P o u č e n í : Proti tomuto rozhodnutí je dovolání přípustně, jestliže napadeně rozhodnutí odvolacího soudu závisí na vyřešení otázky hmotněho nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustáleně rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak (§ 237, § 239 a § 240 odst. 1 o.s.ř.). Dovolání se podává do dvou měsíců od doručení tohoto rozhodnutí k Nejvyššímu soudu, prostřednictvím Krajskěho soudu v Ústí nad Labem-pobočky vLiberci.

V Praze dne 5. listopadu 2014

JUDr. Jaroslav B u re š, v.r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: Monika Pokorná

103 VSPH110/2014 (KSLB 54 INS 18995/2013)