53 ICm 300/2015
53 ICm 300/2015-15 (KSPA 53 INS 26863/2014-C1-7)

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

Krajský soud v Hradci Králové-pobočka v Pardubicích rozhodl samosoudkyní Mgr. Monikou Chaloupkovou ve věci žalobce: Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky, se sídlem Orlická 4/2020, 130 00 Praha 3, IČ: 41197518, proti žalovanému: 1. správcovská a konkurzní v. o. s., se sídlem Sladkovského 67, 530 02 Pardubice, IČ: 26126788, insolvenční správce dlužníka: Vít anonymizovano , anonymizovano , bytem 569 12 Opatov 258, o žalobě na určení pravosti pohledávky, rozsudkem pro uznání,

takto:

I. Řízení o určení pravosti pohledávky žalobce přihlášené do insolvenčního řízení dlužníka: Vít anonymizovano , anonymizovano , bytem 569 12 Opatov 258, vedeného pod sp.zn. KSPA 53 INS 26863/2014, evidované pod označením P8 se v rozsahu 2.053,-Kč, zastavuje.

II. Určuje se, že pohledávka žalobce přihlášená do insolvenčního řízení dlužníka: Vít anonymizovano , anonymizovano , bytem 569 12 Opatov 258, vedeného pod sp. zn. KSPA 53 INS 26863/2014, evidovaná pod označením P8 je v rozsahu 4.065,-Kč po právu.

III. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění: Žalobou doručenou insolvenčnímu soudu dne 23. 1. 2015 se žalobce domáhal vydání rozsudku, kterým by bylo určeno, že jeho pohledávka přihlášená do insolvenčního řízení dlužníka: Vít anonymizovano , anonymizovano , bytem 569 12 Opatov 258, vedeného u podepsaného soudu pod sp. zn. KSPA 53 INS 26863/2014, evidovaná pod označením P8 je v rozsahu 6.118,-Kč po právu. Uvedl, že původně přihlásil pohledávku ve výši 8.278,-Kč, která byla žalovaným insolvenčním správcem při přezkumném jednání konaném dne 8. 1. 2015 popřena (KSPA 53 INS 26863/2014-C1-7) z důvodu promlčení. Žalobce uznává námitku promlčení co do částky 2.160,-Kč, nadále tedy navrhuje určit pravost pohledávky v rozsahu 6.118,-Kč. Podáním doručeným soudu dne 9. 2. 2015 žalobce sdělil, že při podání žaloby došlo k administrativní chybě, promlčena je větší část pohledávky, proto žalobce nadále trvá na určení pravosti pohledávky jen v rozsahu 4.065,-Kč.

Soud žalobu i její částečné zpětvzetí doručil žalovanému spolu s výzvou k podání písemného vyjádření k žalobě, zejména vylíčení rozhodných skutečností a označení důkazů (usnesení ze dne 13. 3. 2015, č. j.-9). Žalovaný, ač mu bylo usnesení řádně doručeno do datové schránky dne 16. 3. 2015, ve stanovené lhůtě do 15 dnů od doručení výzvy nereagoval. Soud z tohoto důvodu žalovanému usnesením ze dne 22. 4. 2015, č. j. KSPA-11 uložil, aby se k podané žalobě písemně vyjádřil ve lhůtě 30 dnů ode dne doručení tohoto usnesení, přičemž současně uvedl, co musí vyjádření žalovaného obsahovat. Dále pak žalovaného v usnesení poučil o tom, že nevyjádří-li se bez vážného důvodu, ani ve stanovené lhůtě soudu nesdělí, jaký vážný důvod mu ve vyjádření brání, bude mít soud zato, že nárok, který je proti němu žalobou uplatňován, uznává a rozhodne rozsudkem pro uznání.

Žalovanému bylo usnesení doručeno do datové schránky dne 28. 4. 2015. Do data vyhlášení rozsudku se žalovaný k žalobě nevyjádřil, ani nesdělil soudu důvod, pro který tak nemohl učinit. Soud proto postupoval podle ustanovení § 153a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "o. s. ř."), a rozhodl ve věci rozsudkem pro uznání.

Ještě před tím ovšem v souladu s § 96 odst. 2 o. s. ř. zastavil řízení co do výše pohledávky 2.053,-Kč, neboť právě v tomto rozsahu žalobce vzal svou incidenční žalobu zpět.

O nákladech řízení bylo rozhodnuto podle ustanovení § 202 odst. 1 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, tak, že žádnému z účastníků nebylo právo na náhradu nákladů řízení přiznáno.

Poučení:

Proti tomuto rozhodnutí je možno podat do 15 dnů od jeho doručení odvolání prostřednictvím podepsaného soudu k Vrchnímu soudu v Praze. Odvolacím důvodem jsou pouze vady uvedené v ust. § 205 odst. 2 písm. a) o.s.ř. a skutečnosti nebo důkazy, jimiž má být prokázáno, že nebyly splněny předpoklady pro vydání rozsudku pro uznání.

Nesplní-li povinný, co mu ukládá vykonatelné rozhodnutí, může oprávněný požádat o jeho výkon.

V Pardubicích dne 9. července 2015

Mgr. Monika Chaloupková v. r. samosoudkyně

Za správnost vyhotovení: Tereza Nováková