53 ICm 1208/2015
53 ICm 1208/2015-13 (KSPA 53 INS 34892/2014-C1-5)

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

Krajský soud v Hradci Králové-pobočka v Pardubicích rozhodl samosoudkyní Mgr. Monikou Chaloupkovou ve věci žalobce: Ing. Jana Vodrážková, se sídlem Novoměstská 960, 537 01 Chrudim II, IČ: 74267604, insolvenční správce dlužníka: Marián anonymizovano , anonymizovano , bytem Pernštýnské náměstí 1, 530 02 Pardubice, a Veronika anonymizovano , nar. 6. 6. 1991, bytem Licoměřice 7, 538 43 Lipovec, zastoupen Mgr. Martine m Červinkou, advokáte m, se sídlem Čechova 396, 560 02 Česká Třebová, proti žalované mu: LENDINGS s. r. o., se sídlem Havlíčkova 7, 537 01 Chrudim, IČ: 01645668, o žalobě na určení pravosti pohledávky, rozsudkem pro uznání,

takto:

I. Určuje se, že pohledávka žalovaného přihlášená ve výši 13.404,48 Kč jako vykonatelná do insolvenčního řízení dlužníka: Marián anonymizovano , anonymizovano , bytem Pernštýnské náměstí 1, 530 02 Pardubice, a Veronika anonymizovano , nar. 6. 6. 1991, bytem Licoměřice 7, 538 43 Lipovec, vedeného pod sp. zn. KSPA 53 INS 34892/2014, evidovaná pod označením P1 není po právu.

II. Žalovaný je povinen zaplatit žalobci k rukám jeho zástupce, Mgr. Martina Červinky, advokáta, na náhradě nákladů soudního řízení částku 8.228,-Kč do 10 dnů od právní moci tohoto rozsudku.

III. Žalovanému se ukládá, aby na účet Krajského soudu v Hradci Králové, číslo účtu 3703-6828511/0710, variabilní symbol 5342120815, zaplatil do 10 dnů od právní moci tohoto rozsudku soudní poplatek za řízení ve výši 5.000,-Kč. (KSPA 53 INS 34892/2014-C1-5)

Odůvodnění:

Žalobou doručenou insolvenčnímu soudu dne 25. 3. 2015 se žalobce domáhal vydání rozsudku, kterým by bylo určeno, že pohledávka žalovaného přihlášená do insolvenčního řízení dlužníka: Marián anonymizovano , anonymizovano , bytem Pernštýnské náměstí 1, 530 02 Pardubice, a Veronika anonymizovano , nar. 6. 6. 1991, bytem Licoměřice 7, 538 43 Lipovec, vedeného pod sp. zn. KSPA 53 INS 34892/2014, evidovaná pod označením P1 a přihlášená ve výši 13.404,48 Kč jako vykonatelná není po právu. Uvedl, že žalovaný jako věřitel přihlásil do daného insolvenčního řízení pohledávku v celkové výši 14.407,08 Kč, přičemž ve výši 13.404,48 Kč byla tato pohledávka přihlášena jako vykonatelná a ve výši 1.002,60 jako nevykonatelná. Žalobce při přezkumném jednání konaném dne 23. 3. 2015 přihlášenou pohledávku zcela popřel z důvodu neprokázání aktivní legitimace žalovaného k podání přihlášky pro nedoložení originálu směnky a dále též z důvodu nepřípustnosti kauzy směnky, kdy směnka byla vystavena k zajištění pohledávky ze spotřebitelské smlouvy, tedy směnečná dohoda je absolutně neplatná pro rozpor se zákonem a dobrými mravy.

Soud žalobu doručil žalovanému spolu s výzvou k podání písemného vyjádření k žalobě, zejména vylíčení rozhodných skutečností a označení důkazů (usnesení ze dne 31. 3. 2015, č. j.-8). Žalovaný, ač mu bylo usnesení řádně doručeno do datové schránky dne 11. 4. 2015, ve stanovené lhůtě do 15 dnů od doručení výzvy nereagoval. Soud z tohoto důvodu žalovanému usnesením ze dne 7. 5. 2015, č. j.-9 uložil, aby se k podané žalobě písemně vyjádřil ve lhůtě 30 dnů ode dne doručení tohoto usnesení, přičemž současně uvedl, co musí vyjádření žalovaného obsahovat. Dále pak žalovaného v usnesení poučil o tom, že nevyjádří-li se bez vážného důvodu, ani ve stanovené lhůtě soudu nesdělí, jaký vážný důvod mu ve vyjádření brání, bude mít soud za to, že nárok, který je proti němu žalobou uplatňován, uznává a rozhodne rozsudkem pro uznání.

Žalovanému bylo usnesení doručeno do datové schránky dne 23. 5. 2015. Do data vyhlášení rozsudku se žalovaný k žalobě nevyjádřil, ani nesdělil soudu důvod, pro který tak nemohl učinit. Soud proto postupoval podle ustanovení § 153a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "o. s. ř."), a rozhodl o žalobě rozsudkem pro uznání.

Soud zároveň rozhodl podle § 142 odst. 1 o. s. ř. o nákladech řízení, kdy úspěšnému žalobci přiznal právo na náhradu nákladů řízení spočívajících v nákladech advokáta. Konkrétně se jedná o 2 úkony právní služby (převzetí věci a podání žaloby) po 3.100,-Kč (§ 7 bod 5., § 9 odst. 4 písm. c), § 11 odst. 1 písm. a) a d) vyhlášky č. 177/1996 Sb.), 2 režijní paušály po 300,-Kč (§ 13 odst. 3 vyhlášky č. 177/1996 Sb.) a DPH 21% (§ 137 odst. 3 o. s. ř.), tedy celkem 8.228,-Kč.

Pokud se týká soudního poplatku, postupoval soud podle § 2 odst. 3 zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích. Žalobce je jako insolvenční správce od placení soudního poplatku osvobozen (§ 11 odst. 2 písm. n) zákona č. 549/1991 Sb.), v řízení byl úspěšný, tedy povinnost hradit soudní poplatek přechází v souvislosti s rozhodnutím věci samé na žalovaného, který osvobozen není a jemuž byla uložena povinnost k náhradě nákladů řízení vzniklých žalobci. (KSPA 53 INS 34892/2014-C1-5)

Poučení:

Proti tomuto rozhodnutí je možno podat do 15 dnů od jeho doručení odvolání prostřednictvím podepsaného soudu k Vrchnímu soudu v Praze. Odvolacím důvodem jsou pouze vady uvedené v ust. § 205 odst. 2 písm. a) o. s. ř. a skutečnosti nebo důkazy, jimiž má být prokázáno, že nebyly splněny předpoklady pro vydání rozsudku pro uznání.

Nesplní-li povinný, co mu ukládá vykonatelné rozhodnutí, může oprávněný požádat o jeho výkon.

V Pardubicích dne 9. července 2015

Mgr. Monika Chaloupková v. r. samosoudkyně

Za správnost vyhotovení: Tereza Nováková