531 Cm 2530/2017
141-f _ 3,515 _ . fi..... U<1

_ Č. j.: 531Cm 2530/2017-18 ' ? (KSPA 53 INS 253853016). . : " .. u.- =*-' | :.-' | . _ ., __ ___ _ .. ' : .-_-_r|| ..:-| _-. .í.t . ,_ a '.-" '-,I v __.l a. T.... .-:; ' 1 2 1-89-291% *" ' f 1 .II __ 1 H

ČESKÁ REPUBLIKA

, ROZSUDEK JMENEM REPUBLIKY

Krajský soud v Hradci Králové-pobočka v Pardubicích rozhodl samosoudkyní Mgr. Monikou Chaloupkovou ve věci žalobce: Jiří anonymizovano , anonymizovano , bytem Varšavská 238, 530 09 Pardubice, zastoupen Mgr. Filipem anonymizovano , anonymizovano , bytem Brožíkova 437, 530 09 Pardubice, proti žalované: Kancelář správců v. o. s., se sídlem Čechyňská 419/14a, 602 00 Brno, IČ: 04204867, insolvenční správce dlužníka: lNMEX Pardubice, a. s., se sídlem Hronovická 488, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice, IČ: 25930061 , o žalobč na určení existence pohledávky, rozsudkem pro uznání, takto:

1. Určuje se, že žalobce má za dlužníkem [NMEX Pardubice, a. s., se sídlem Hronovicka 488, Zelené Předméstí. 530 02 Pardubice, IČ: 25930061, pohledávku přihlášenou jako nezajišténou a nevykonatelnou do insolvenčního řízení dlužníka vedeného u Krajského soudu v Hradci Králové pobočky v Pardubicích pod sp. zn. KSPA 53 INS 25385/2016, pod označením Pú ve výši 809.185, Kč.

11. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů soudního řízení. Odůvodnění:

Žalobou doručenou insolvenčnímu soudu dne 24. 5. 2017 se žalobce domáhal určení, že má za dlužníkem lNMEX Pardubice, a. s., se sídlem Hronovicka 488, Zelené Předměstí. 530 02 Pardubice. IČ: 25930061. pohledávku přihlášenou do jeho insolvenčního řízení vedeného u nadepsaného soudu pod sp. zn. KSPA 53 INS 253 85/2016, pod označením P6 ve výši 809.185; Kč.

Uvedl, že do insolvenčního řízení dlužníka přihlásil pohledávku z titulu poskytnutých peněžitých zapůjček pod označením Pó ve výši 809.185,-Kč. Při přezkumném jednání dne 24. 4. 2017 žalované jako insolvenční spravce jeho pohledávku popřela co do pravosti zcela s odůvodněním, že neprokázal vznik a existencí této pohledávky. O popření pohledávky byl žalobce vyrozuměn dne 5. 5. 2017.

Žalobce má za to, že popření ze strany žalované je nedůvodné, žalobce řádně prokázal vznik i existenci pohledávky, když veškeré relevantní podklady doložil v příloze přihlášky pohledávky. V dalším textu žaloby pak žalobce konkretizoval jednotlivé smlouvy o zápůjčce uzavřené mezi ním a dlužníkem a jednotlivé částky, které na základě nich je dlužník povinen žalobci uhradit a které tak v součtu představuji částku 809.185; Kč uplatněnou přihláškou pohledávky do insolvenčního řízeni dlužníka. Smlouvy včetně dokladů o částečných úhradách realizovaných ze strany dlužníka žalobce k podané žalobě připojil.

Soud žalobu doručil žalované spolu s výzvou k podání písemného vyjádření k žalobě, zejména vylíčení rozhodných skutečností a označení důkazů. Usnesení ze dne 14. 6. 2017 č.j. 53 lCm 2530/2017-13 bylo žalované doručeno dne 19. 6. 2017.

Žalovaná se k podané žalobě vyjádřila písemným podáním doručeným soudu dne 4. 7. 2017 tak, že nárok žalobce ve výši 809.185, Kč zcela uznává?

S ohledem na uznání uplatněného nároku soud postupoval podle 5 7 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen insZii), ve spojení s (c) 153a zákona č. 99/ 1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen o. s. ř. ), a rozhodl ve věci rozsudkem pro uznání.

Soud zároveň rozhodl o nákladech řízení, a to postupem podle 5 202 odst. 1 a 2 lnsZ. Úspěšnému žalobci vzniklo právo na náhradu nákladů řízení vůči žalované. Žalovanou je insolvenční správce a podle 5 202 odst. 1 věty první InsZ ve sporu o pravost, výši nebo pořadí přihlášených pohledávek nemá proti insolvenčnímu správci žádný zúčastníků právo na náhradu nákladů řízení. Podle š 202 odst. 2 InsZ lze však výjimečně právo na náhradu nákladů řízení vůči insolvenčnímu správci přiznat, a to vpřípadech, kdy náklady řízení vznikly zaviněním insolvenčního správce, nebo náhodou, která se mu přihodíla.

Důvody pro výjimečné přiznání práva na náhradu nákladů vůči žalované podle ; 202 odst. 2 lnsZ soud neshledal, proto rozhodl tak, že žádný zúčastníků nemá na náhradu nákladů soudního řízení právo.

Poučení:

Proti tomuto rozhodnutí je možno podat do 15 dnů od jeho doručení odvolání prostřednictvím podepsaného soudu erchnímu soudu vPraze. Odvolacím důvodem jsou pouze vady uvedené vust. & 205 odst. 2 písm. a) o, s. ř. a skutečnosti nebo důkazy, jimiž má být prokázáno, že nebyly splněny předpoklady pro vydání rozsudku pro uznání.

Nesplní-li povinný, co mu ukládá vykonatelné rozhodnutí, může oprávněný požádat o jeho výkon.

V Pardubicích dne 17. července 2017

Mgr. Monika Chaloupková v. r. samosoudkyně

_ ; > ': 'i' 3x. . Za správnost vyhotovení: Iva Diiřgšová;;, cf, (c) *! ráawputůů d či. ci