52 CmI 20/2009
i. j. : 52 CmI 2012009-13

cesrannpueuKA

R O Z S UD E K J M E N E MR E P U B L I K Y

Krajsklf soud v Praze rozhodl samosoudkyni JUDI. Marii BroZikovour prdrni vdci Zalobce Mgr. Miroslava Iftejiiho, se sidlemNa Skolkou311. 25244 PsAry-Dolni Jirdany,insolveadnilro sprdvce dluZnika KERAMIK DESIGN,spol.s r.o.,ICO 62621262, sesidlem Bratiinov53,252 05 Bratiinov, proti zalovandmu Jiiimu Mat6jovskemu, bytem MokrouSe65, 332 01 Tlm6kov, pftivnd zastoupenlFn JUDI. Zdeikem Simkem, obecnfrn zmocnEncem, b1'tem MokrouSe 33201 Tym6kov, 63" o odprirdiZalobi,

takto:

I. Uriuje se, Ze pievod d6stky14 500000,-Kd z ridtu dluinlka veden6ho GE u MoneyBank,a.s., pobodka vedendho Citibanknurope, ze Plzei na rldetZalovan6ho u plc dne 2. ledna2008je neridinnlm prrivni rikonem.

ll. Zalovanf je povinen \Tdat 14500000,-Kd do majetkovdpodstatydluznika KERAMIK DESIGN,spol.s r.o. do 15dnriod pravnimoci tozsudku.

III. Zalobci senepiizn6vandhradanakladiiiizeni.

Odllvodndnf:

Ke Krajskdmu souduv Prazebyla dne 9. Iistopadu2009podtua odpurdiZaloba,ve kterdZalobce uvedl,Zeje insolvendnim sprAvcem dluZnikaKERAMIK DESIGN,spol.s r.o.. O irpadkudluZnikabylo rozhodnuto 10.listopadu dne 2008a na majetek dluZnika byi prohlaSen konkurs. Udinkyrozhodnutinastaly 10.listopadu dne 2008.

ZalobceneobdrZelod dluZnikaudetni doklady, z bankovnihovipisu zjistil, Ze z ridtu dluinika vedendho GE Money Banka a.s., pobodkaPlzeii byla dne 2. ledna 2008 u pieveden6 platbave viSi 14 500000,-Kana iiel zalovandho Citibark Europeplc. Dne u 19.iijna 2009poiddalTalobce Citibank plc pJatby, odpovEdi Europe o identifikaci z zjistil, je Zemajitelemtdtu, na kterj byla platbapoukazar6, Zalovani.

Zalobce uvedl,i,e i:alovarty od 27. ledoa 1995do 5. listopadu byl 2007 statut6mim org6nem spolednikem a dluZnika,nfsledndbyl spolednikem dne 9. ledna 2008 byl a rymazani jako spolednik, dni 9. ledna2008byl jako statuLimi Ke org6ndluznikazaps.in Mgr. ZdendkSkiila.

Zalobcevyzval pisemnedne 26. iijna 2009 Zalovan6ho sdElenidtvodi poskltnutd k platby. Insolvendnl dluznlk Zaloboi nepiedlozil Zhdnj doklad, kterj by odfivodiroval platbu14 500000.-Kd na ridetZalovandho.

Zalobou se zalobce domdhaurdeni neridinnostifkonu spodivajici v pievodu ddstky 14 500000,-Kd z lidtu dluZnika na ridet Zalovan6ho ulozeni povinnosti Zalovandmu a pravnihorlkonu. \ydat do majetkovdpodstatytuto d6stku,kterou ziskal z odporovatelndho Zalobce odivodiuje opravndnostnAroku ustanovenim235 a nasl.insolvendniho $ zdkona.

Zalova:r;fv pisemndmryjddieni a fstnE pii jednrini udinil nespomjm, Ze na jeho fdet byladne2. ledna 2008pievedend dristka 500000,-Kd. 14 Podlenazoru Zalovan6ho doilo k vipiatd po pdvu podle smloura o pievodu obchodnihopodilu, kterou uzaviel s Romanem Lehotskfm. Kupni cenaobchodniho podilubyla sjednan6 vfsi 20 000000,-Kd, z tdto ve destkybylo bezhotovostni platbouzaplaceno 2. ledna2008 14500 000,-Kd. Podle dne nizoru Zalovandhoje z jeho hlediska nerozhodnd,zda platba byla uhrazena panem Lehotsktfon neboprostiednictvimdluZnika.Zalovanlinabyl d6stkuv dobrdvife, na zdkladd smlourry,vjie sjednan ceny obchodnihopodilu odpovidalare6ln6mustavu obchodniho jmdni spolednostidluZnika. Zalovanlt obdrZelplatbu v dobd, kdy nebyl spoleinikem a jednatelem dluinika. Zalovan;inavrhl, aby soudialobu zamitl,

K projednrini vEci naiidil soudjednrinina 17. rinora2010,pli jedn6nise nezmdnila stanoviskaridastnikriprojeven6v ialob6 a v pisemn6m vyj6dieni k Zalob6.Mezi idastniky je nespome, doslodne2. ledna2008k vlplatd 14500000,-Kd z irdtudluznika ridet ze na Zalovandho. Drile je nespom6,Ze Zalovanlfpievedl za irplatu svrij obchodnipodil a nebyl v dobEpiijmuti vfplaty spolednikern ajednalelen dluznika.

Soudprovedldirkazspisem KSPH 37 INS 326/2008 zjistil,Zedne 5. rlnora2008 a podal vdiitel dluZnikainsolvendni ndwh k mlstnd nepllslusndmu Mestsk6mu soudu ,r P1aze,tet\tyZ den byla uveiejndn6 v insolvendnim rejstiiku vyhl6ska o zah,jel].i insolvendniho llzeni. Ke Krajskdmusouduv Prazebyl spispostoupen 6. kvCtna2008. dne

O insolvendnim niivrhu rozhodl Krajskj soud v PrMe dne 10. listopadu2008 usnesenim KSPH 37 INS 326/2008-A-38 ridtuty ke dni vydrini.Soudzjistil ripadek dj. s dluZnika KERAMIK DESIGN, spoi. s r.o., na majetek dluZnika prohldsil konkurs, ustanovilinsolvenaniho sprdvce Mgr. MiroslavaKrejdiho,vyzval vEiitelek piihlaseni pohled6vek, poudil vdiitele, naiidil piezkunnd jedn6ni a svolal schfizi vdiitelt. Zalovan! nepodalpiihl65ku pohled6vky,neni insolvendnim vdiitelem.

Soudprovedl dtkaz listinami piedloZenj.mifdastniky a mA za prokizaJj,e Msledujici skutednosti.

Z 'vjpistt z Obchodnihorejstiiku veden6ho Mdstsklhnsoudemv Prazeie prokrizdno, ie firma dluZnika byla 7,apsanl2'7 . ledna1995,v denz6pisu byli jednateliZalovani,d6le Jan Zoubek a Vladimir Kdkora, jednateld byli zriloveii spoledniky. Z tunkce jednatelt a spolednikri rrymazdni 9. ledna2008.Ke dni 9. ledna2008 byl jako statutixni byli dne org6n, jednatel, zaps6n Mgr. Zden kSkrila, ktery se stal spolednikem 23. ledna2008. aZ V obdobiod 9. ledna2008do 23. ledna2008byl jedinjm spoiednikem dluZnikaRoman Lehotskj.Mgr. Skrilabyl vymazdn obchodniho z rejstiikujako spolednik jednateldne a 30. kvEtna2008, kdy se stal jednatelem jedinjm spolednikem anonymizovano , anonymizovano ,b1'tem Plzni. v

Z vypisuz bdzndho vedendho GE MoneyBanka,a.s.najmdno[padce,soud rldtu u m6 za proklzane, dne 2. ledna 2008 byla vyplacend Ze ddstka14 500000,-Kd. zalobce, insolvendnispdvce, zjist'oval pievodni piikaz, kterj?byl podkladempro vtplatu i6stky, zjisfoval takdmajitele ridtu,na kteri byla platbaprovedena zprdvy Cilibank Euope plc Ze adrcsovand Zalobcize dne 20. iijna 2009 mit sotd za prokiaar6, i,e platba byla pieveden6 na irdel Zalovaneho. dopisuZalobce Z adresovandmu zalovandmu dne 26. lijna 2009 m6 ze soudzaprokiizand,ZeZalovanlibyl vyzv6nke sddlenidtvodu tohoto banko\adho pievodu.

Z dopisuze dne 26. listopadu2009 m6 soudza prokiizan6,Ze Zalovan;foznadilplatbu 14500000,-Kd jako opozddnd splacenidohodnutdkupni ceny za obchodnipodil ve KERAMIK DESIGN,spoi.s r.o.. spolednosti

Soudprovedl dtkaz listinami piedloZenimi Zalovan:tn,not6isk),mzapisemseps.nrm dne 5. listopadu 2007, smlouvou o pievodu obchodnihopodilu ze stejn6hodne a p.otokolem o pieddni a m6 z.aprok'zan', Ze rozhodnutimmimoi6dnd valn6 hromady obchodni spolednosti KERAMIK DESIGN, spol. s r.o. doilo s tdiraosti ke dni 5. Iistopadu2007 k odvoldni Jiliho MatEjovskdho,Jana Zoubka a Vladimira Kr6kory z funlce jednateli a novlfon jednatelem jmenov6nMgr. ZdendkSk61a. souvislosti byl V s tim byla schvdlen6zmEna spoledensk6 smlouvy. Vaind hromada schvrilila pievody obchodnichpodifti dosavadnich spolednikt v rozsahu 1/3 ze splacendho vkladu 33 435000,-Kd na jinou &zickou osobu,Romana Lehotskdho. Blizsi tdaj o plevodu obchodnich podilfi mEly blit obsazeny smlouv6ch pievodu obchodnihopodilu. Roman ve o Lehots$ souhlasil s pievzetim obchodnichpodihi a piistoupil ke spoledensk6 smlouvE KERAMIK DESIGN, spol. s r.o.. Zalovany uzaviel s Ronmnem Lehotskim smlou1'u o pievodu obchodnihopodilu podle $ 115 obchodnihozdloniku. Pievodce,Jiii Matdjovski pievedl louto smlouvou na nabyvatele,RomanaLehotskeho,svij obchodni podil za kupni cenu20 000,-Kdsplatnou 14 dnt od podpisusn ouvy IIa ve $nlouvd do uvedeni banko\4ri ridet.

Nab).vatel obchodniho podilu piistoupil ke spoledensk6 smlouvd KERAMIK DESIGN,spol.s r.o. Smlouva nabylafdimosti a platnosti dni podpisu. ke

Protokol o pied6ii uzavieli spolednicia.jednatel6, Zoubek,Vladimir Klikora a Jiii Jan MatEjovskjjako pied6vajici Mgr. ZdenEk a Sk6lajakopiistoupivSi jednatela piebirajici. Protokol nenidatovan ajejim potvrzeno, doSlo pied6niveskerlfch Ze k podkladi,infomacf a skutednosti,ktere souvisi s pievodem obchodnich podilt odchdzejicich spolednikri a piistoupiv5iho po spolednika skondeni valndhromady, kter6toto ie5ila.

Uveden;imilistinnlimi dirkazy mA soud za prok6zan6,ie ialo'vwt! skondil ve funkci jednatele a spolednikave spoleanosti KERAMIK DESIGN, spol. s r.o. ke dni 5. listopadu 2007.

Z provedendhodokazovdnije prokdzrino,ie lalovat!, bivali jednatel a spolednik dluZnika,prodalsvtj obchodni podil Romanu Leholsk6mu. pievodobchodniho Za podilu mu mdla b)4 \yplacenAsjedmnakupni cena. Zalovan;ibyl v prdvnim vztahu s Romanem Lehotskim, na viplatu kupni ceny od nabyvateleobchodnihopodilu mdl irdrok. Kupni ccnaobr"hodniho podilu, respektivezAvdzekplaLby,kleri na sebevzal Rollrar Lehotski, nem6lblft zaplacenlf pendzdluZnika. vlfolatd14500000,-Kd do5lo2. ledna2008, z K insolvendnin6vrhbyl poddn5. rinora2008,lze dovodit,Zejmdni dluZnika byla zkraceno v dobd,kdy byl v ripadkua byla zkracenamoznostuspokojeniveiiteli.

Podle $ 235 ztl
Podle $ 236 odsl. I lZ neridinnostiprrivniho irkonu neni dotdenajeho platrost, v insolvendnimiizeni v5ak dluZnikovo plndni z nerldinnjch prrivnlch tikont nrileZi do majetkov6podstaty.

Podle S 237 odst. I IZ maji povinnost\Tdat do majetkovdpodstatydluznikovo plnEni z netldinnlch pr6.,nich irkonri osoby,v jejicbZ prospdchbyl neirdinni pdvni irkon udindn nebokter6z ndhomdlyprospEch.

Podle $ 239 odst, I IZ mriZe odporovalpr6vnim ikonrim dluZnika v insolveninim iizeni pouzeinsolvendni Zalobou spriivce, to odpurdi a podanou proti osob6m,kterdmaji povinnostvydat dluZnikovo plndni z neridinnjch prrivnich rlkonu do majetkovdpodstaty, .jdeo incidendnispor.

Pievod d6stky 14500000,-Kd z fdtu dluZnikana ridet Zalovandho pr6vnim byl fkonem bezpiimdlendhoprotiphenl.

Podle $ 240 IZ se prrivnim rlikonem piimEienehoprotiplndni rozumi privni Likon, bez JimZ se dl\\Znikzavaaalposk)'tnouplnEni bezfplatnEnebo za protiplndni, jehoz obvykla cenaje podstatnE niZsi neZ obrrykld cenaplndni, k jehoZ poskynuti se zav4zal dhsinik, Prdvnimrikonembez piimdiendhoprotiplndni serozumi pouzepr6vni tikon, ktery dluZnik udinil v dobE,kdy byl v ripadku,nebopr6vni rikon, kterj vedl k dluZnikovutpadku. Ma se za to, Ze pftNni tkon bez piimeiendhoprotiplneni uaindni ve prospCch osobydluzniku blizkd nebo osoby, kter6 tvoii s dluZnikem koncem, je ikonem, kter;i dluZnik udinil v dob6,kdy byi v irpadku.

Pr6vnimu rlkonu bez piimdiendho protiplndni lze odporovat, byl-li udindn v poslednich tiechletechpied zahrijenim iizeni ve prospdch insolvendniho osobydluZniku blizkd nebo osoby,kterri tvoii s dluZnikemkoncern,a nebov dobd 1 roku pied zahdjenim insolvendniho iizeni ve prospdchjind osoby.

Podle shora uvedenlich ustanoveniinsolvendnihozdkona byla platba dluZnika ve prosp ch Zalovan honerldinnjm pr6r,nimfkonem, protoZetento rikon byl udinEnv dobd, kdy byl dluZnikv upadku,dluZnikzaplatil14500000,-Kabez piim6ieo6ho protiplndni, respektivebezjakdhokoli protiplndni,a tentorikon zkrdtil moZnost uspokojenivdiiteli.

Zalobcemdl vc sporuirspdch, piislu3cla mu podlc $ 142 odst. 1 o.s.i. niihrada by ndkladiiizeni.lalobce ndkladviizeni neualoval.

Pouieni: Proti usnesenij e piipustne odvolini do 15 dnriod dorudeni Vrchninu k souduv Prazeprostiednictvimpodepsan6ho soudu.

V PrMedne17.Lmora2010

J U D r ,M a r i a B r o Z i k o v 6 , v . r . . sarnosoudkynd

Za spravnost vyhotoveni: JanaMetelcov6