511 NS 5683/2015th'láłení II'IIrH-ĚUHIEHM mann: u Hailka [pisemnmü byla. :tudäna (Madam) [IE ........................ 'I' ......... .. hndin H. ....... .. mlnut.

Pmtnic admät nebyl :utiřem byla Lil-'JIM se t 'ul a připravena I; mám ř). "Í

Ddeaílatel:

Krajský suud v PlEI'IÍ. Ve'les'navinüva 4U 3üň H" Pifjłn mnučeuup. na HLAETHIEH numu

TYP l-!pi dne ..................... ..T .... .. a adresálu byla mamma viniahr sl E511qu [písemnnsll ?11de

:mčatzk

V\ xls

Jména; přijmení dnmłuvatele

-u.: ur' :En ..r f l ..till ~-:są 'l mim JEIĚ l

51 ma; ::mam 3-23 ČT 5U. 1114311515

l |' I '| l. 'h l n illlliłluă

.5-1'l' . '~. 'r I? Ill" .I

1-... podpišímufmattle

D Uluienä Íäšil'lu iphemnmt] byla vramnuu dne v hodin ...... H. mimu. /Ímmăe si adresät Iäsillru [písemnqšugn I

,a 'u úinžní dnhě, byla ułuíena 1151145an

Adresát:

Raman Hujud

Dülni Ilúmůsü 44 33H 33 MĚSIŮ 'ľ-:Ju'šklw

!15; nar. SŮHŮJQ'M

admmem užívané thánhll dnemiš.. . . , .I

| na. 1-I

TT".

!má m 1' dávajítľ 0:11er :m-?a .-T IT . ' Ů g; . HH I. . ....-r. _ _I l-u l ł-_ JI .r "-x "'-r r .I' f *0. k"_ .r' _-:k *s* "'l H., 'Ju-f.; ..r'__:-"" i' RFI-41'" 1 fi. ' Tałithü l \^ I' Í 'i II' 'i h'

JWlFHJI'FIHIÍEHIhL která :áiilłzu převrala 'lita'h Huby, která :ăiilku přemla, III adresátmi

Wji piana táta IáiílkydneMpismhyMHÉIiisilku 'ma-nula--..r !pudpii'li'j'dh'äjífi usubyfdumtmatllł

"--I

Spisová značka:511NS 5683/2015 Identifikace dotazu:25184-5/2016

Datum a čas provedení kontroly:20.05.2016 08:04 Kontrolu provedl: Čtrnáctová Miroslava

DS nebyla hledána z důvodu nekompletních údajů pro vyhledání:O adresátů

DS hledána pro:l adresátů

ověřována pouze přístupnost DS:O adresátů přístupná DS:O adresátů nepřístupná DS:O adresátů

nově zjištbvána DS pro:l adresátů z toho DS nalezena pro:O adresátů z toho DS nenalezena prozl adresátů

AdresátzNejedlý anonymizovano , anonymizovano , TST podnikajíc: IDzNEJEDLÝROMA300374 l IC: 65565983, podnikající FO í FO Hledáno V DS:typ: PFO, Nejedlý, Ro anonymizovano , 65565983 Dotaz proveden na tyto typy DS: PFO, PFO_ADVOK, PFO_DANPOR, PFO_INSSPRKonec výpisu-------------------------------------------------------------------------

Tisk KSZPCPM Strana 1 z 1 AAM112R

4:44 pá M; žLxM/žč/Lťľ/ Z ř'

é _ §_ W /Á //02