50 ICm 2864/2013
Jednací číslo: 50 ICm 2864/2013-8 (KSPH 39 INS 11900/2013)

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

Krajský soud v Praze, rozhodl samosoudcem Mgr. Ing. Petrem Šuránkem ve věci žalobkyně IS Žižlavský, v.o.s., IČ: 28490738, se sídlem Široká 36/5, 110 00 Praha 1, insolvenční správkyně majetkové podstaty dlužníka Jiřího anonymizovano , anonymizovano , bytem T. G. Masaryka 69, 277 16 Všetaty, zastoupené Mgr. Adamem Sigmundem, advokátem se sídlem Široká 5, 110 00 Praha 1, proti žalované Cashdirect, s.r.o., IČ: 27080617, se sídlem Bozděchova 1840/7, 150 00 Praha 5, v řízení o žalobě na popření vykonatelné pohledávky, rozsudkem pro uznání takto :

I. Určuje se, že pohledávka žalované za dlužníkem Jiřím Novákem, přihlášená do insolvenčního řízení dlužníka vedeného u Krajského soudu v Praze pod sp. zn. KSPH 39 INS 11900/2013 ve výši 77.252,71 Kč, není po právu.

II. Žalovaná je povinna zaplatit žalobci na náhradě nákladů řízení částku 6.776,-Kč do tří dnů od právní moci tohoto rozsudku k rukám právního zástupce žalobkyně, Mgr. Adama Sigmunda.

III. Žalované se ukládá, aby do 15 dnů od právní moci tohoto rozsudku zaplatila České republice-Krajskému soudu v Praze soudní poplatek za žalobu ve výši 5.000,-Kč

na účet Krajského soudu v Praze č. 3703-8729111/0710, VS: 4350286413.

Odůvodnění :

Žalobkyně se žalobou doručenou zdejšímu soudu dne 22. 08. 2013 domáhá určení, že pohledávka žalované, přihlášená do insolvenčního řízení dlužníka Jiřího anonymizovano pod č. P4/1 ve výši 77.252,71 Kč, není po právu.

Jak soud ověřil v insolvenčním rejstříku, do insolvenčního řízení vedeného na majetek dlužníka Jiřího anonymizovano , byla přihlášena pohledávka žalované ve výši 77.252,71 Kč a v této výši byla také popřena žalobkyní coby insolvenční správkyní při přezkumném jednání konaném dne 24. 07. 2013 z důvodu námitky promlčení. Na základě § 199 odst. 1 insolvenčního zákona podal insolvenční správce ve stanovené lhůtě žalobu ke zdejšímu soudu. Žalobkyně ve své žalobě uvedla, že dle tvrzení žalované vznikla její pohledávka na základě postoupení pohledávky na žalovanou od původní věřitelky-T-Mobile Czech Republic, a.s. Právním důvodem vzniku pohledávky byly neuhrazené komunikační služby dlužníkem původní věřitelce, když na základě rozhodnutí Českého telekomunikačního úřadu ze dne 28. 02. 2001, č. j. 530178/2000-631/Rub/G se tato pohledávka stala vykonatelnou. Na základě tvrzení žalobkyně se toto rozhodnutí stalo vykonatelným dne 18. 04. 2001, neboť dne 03. 04. 2001 nabylo právní moci. S odkazem na § 110 odst. 1 občanského zákoníku tak žalobkyně vznesla námitku promlčení, neboť má za to, že nárok přiznaný výše uvedeným rozhodnutím se promlčel ke dni 18. 04. 2011. Návrh na nařízení exekuce žalovaná podala až po tomto datu, přesněji 06. 12. 2011 a její přihláška do insolvenčního řízení je datována ke dni 21. 06. 2013. S ohledem na skutečnost, že žaloba byla podána včas a byly splněny i další podmínky řízení, soud vyzval žalovanou k vyjádření k podané žalobě. Na výzvu soudu podle § 114b o. s. ř., kterou soud uložil žalované, aby se ve lhůtě třiceti dnů ode dne podání odporu písemně vyjádřila ve věci samé, uvedla žalovaná výslovně svým podáním ze dne 19. 09. 2013, že nárok uplatněný v žalobě uznává. Podle § 153a o. s. ř., uzná-li žalovaný v průběhu soudního řízení nárok nebo základ nároku, který je proti němu žalobou uplatňován, rozhodne soud rozsudkem podle tohoto uznání. Rozsudek pro uznání, nelze vydat ve věcech, v nichž nelze uzavřít a schválit smír (§ 99 odst. 1 a 2). Jen pro vydání rozsudku pro uznání nemusí být nařízeno jednání. Vzhledem k tomu, že ve věci uzavřít smír lze a s ohledem na uznání argumentace žalobkyně byly splněny podmínky pro vydání rozsudku pro uznání, soud vyšel z tvrzení žalobkyně a žalobě rozsudkem pro uznání plně vyhověl. Zcela úspěšné žalobkyni soud přiznal dle § 142 odst. 1 o. s. ř. náhradu nákladů řízení ve výši 6 776,-Kč. Přiznaná částka sestává z mimosmluvní odměny za dva úkony právní služby z částky 35 000,-Kč dle § 9 odst. 3 písm. a) vyhlášky č. 177/1996 Sb., advokátního tarifu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen advokátní tarif ), tedy dvakrát úkon po 2 500,-Kč (převzetí zastoupení a podání žaloby) a ze dvou režijních paušálů po 300,-Kč za náhradu hotových výdajů advokáta podle ustanovení § 13 odst. 3 advokátního tarifu. K tomu je připočtena náhrada za 21 % DPH z předchozích položek dle § 137 odst. 3 a § 151 odst. 2 o. s. ř. ve výši 1 176,-Kč. Posledním výrokem soud uložil neúspěšné žalované zaplatit v souladu s § 2 odst. 3 zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o soudních poplatcích ) soudní poplatek za podanou žalobu ve výši 5 000,-Kč podle položky 13 bod 1 písm. a) sazebníku poplatků, neboť žalobkyně je podle § 11 odst. 2 písm. q) zákona o soudních poplatcích od tohoto poplatku osvobozena a žalované náhrada nákladů nepřísluší a osvobozena od soudních poplatků není. Podle § 2 odst. 3 věty prvé zákona o soudních poplatcích totiž platí, že je-li navrhovatel v řízení od poplatku osvobozen a soud jeho návrhu vyhověl, zaplatí podle výsledku řízení poplatek nebo jeho odpovídající část žalovaný, nemá-li proti navrhovateli právo na náhradu nákladů řízení nebo není-li též od poplatku osvobozen.

Poučení: Proti tomuto rozsudku lze ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho doručení podat odvolání. Odvolání lze podle § 205b o. s. ř. odůvodnit jen tím, že nebyly splněny podmínky řízení, rozhodoval věcně nepříslušný soud prvního stupně, rozhodnutí soudu prvního stupně vydal vyloučený soudce nebo soud prvního stupně byl nesprávně obsazen (ledaže místo samosoudce rozhodoval senát), anebo skutečnostmi či důkazy, jimiž má být prokázáno, že nebyly splněny předpoklady pro vydání rozsudku pro uznání podle § 153a o. s. ř. Odvolání se podává ve dvou vyhotoveních u Krajského soudu v Praze, se sídlem Náměstí Kinských 5, 150 75 Praha 5. O odvolání rozhoduje Vrchní soud v Praze.

V Praze dne 26. září 2013 Mgr. Ing. Petr Šuránek, v.r., samosoudce

Za správnost vyhotovení: Leona Vošická