50 ICm 2342/2013
Jednací číslo: 50 ICm 2342/2013-8 (KSPH 37 INS 2389/2013)

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

Krajský soud v Praze, rozhodl samosoudcem Mgr. Ing. Petrem Šuránkem ve věci žalobkyně Beneš-insolvenční správce, v.o.s., se sídlem Tušimice 23, 432 01 Kadaň, insolvenční správkyně majetkové podstaty dlužníků Josifa anonymizovano , anonymizovano a Jitky anonymizovano , anonymizovano , oba bytem Podolecká 199/48, 294 71 Benátky nad Jizerou, proti žalované Barlog Capital, a.s., IČ: 28210956, se sídlem Moulíkova 2238/1, Praha 5, o žalobě na popření vykonatelných pohledávek, rozsudkem pro uznání

takto :

I. Určuje se, že žalovaná nemá za dlužníky pohledávky č. 1 ve výši 44.026,-Kč, č. 2 ve výši 31.360,-Kč, č. 3 ve výši 47.047,-Kč a č. 4 ve výši 26.624,-Kč přihlášené do insolvenčního řízení vedeného u Krajského soudu v Praze pod sp. zn. KSPH 37 INS 2389/2013.

II. Žádný z účastníků nemá nárok na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění :

Žalobce se z pozice insolvenčního správce dlužníků žalobou doručenou zdejšímu soudu dne 01. 07. 2013 domáhá určení, že žalovaná nemá za dlužníky pohledávky č. 1 ve výši 44.026,-Kč, č. 2 ve výši 31.360,-Kč, č. 3 ve výši 47.047,-Kč a č. 4 ve výši 26.624,-Kč. Žalovaná do insolvenčního řízení dlužníků přihlásila dílčí vykonatelné pohledávky z titulu smluv o úvěru č. 32008-2886 ze dne 25. 08. 2008 a č. 32008-4023 ze dne 11. 09. 2008. Pohledávky byly přihlášeny jako vykonatelné na základě rozhodčích nálezů. Žalobce předmětné pohledávky ve svém návrhu popřel z důvodu, že považuje rozhodčí doložky obsažené ve výše uvedených smlouvách o úvěru za neplatné, neboť neobsahují přímé určení rozhodce ad hoc, ani neodkazují na stálý rozhodčí soud, a tudíž vydané rozhodčí nálezy jsou z tohoto důvodu nicotné. Žalobce rovněž namítá promlčení všech dílčích pohledávek, neboť má za to, že ke dni jejich přihlášení do insolvenčního řízení byl již nárok k jejich uplatnění zaniklý. Jak soud ověřil v insolvenčním rejstříku, žalobce skutečně pohledávky žalované popřel na přezkumném jednání konaném dne 31. 05. 2013. Žaloba byla proto podána včas. Soud proto žalovanou vyzval k vyjádření k podané žalobě usnesením podle § 114b odst. 1 o. s. ř., neboť bez zjištění stanoviska žalovaného nelze ve věci rozhodnout. Na výzvu soudu podle § 114b o. s. ř., kterou soud žalované uložil, aby se ve lhůtě třiceti dnů ode dne doručení výzvy písemně vyjádřila ve věci samé, žalovaná nijak nereagovala, ač jí výzva byla řádně doručena do datové schránky dne 11. 09. 2013. Podle § 114b odst. 5 o. s. ř., jestliže se žalovaný bez vážného důvodu na výzvu soudu podle odstavce 1 včas nevyjádří a ani ve stanovené lhůtě soudu nesdělí, jaký vážný důvod mu v tom brání, má se za to, že nárok, který je proti němu žalobou uplatňován, uznává; o tomto následku (§ 153a odst. 3) musí být poučen. To neplatí, jsou-li splněny předpoklady pro zastavení řízení nebo odmítnutí žaloby. Podle § 153a odst. 3 o. s. ř. rozsudkem pro uznání rozhodne soud také tehdy, má-li se za to, že žalovaný nárok, který je proti němu žalobou uplatňován, uznal (§ 114b odst. 5 a § 114c odst. 6). Podle odst. 4 téhož ustanovení jen pro vydání rozsudku pro uznání nemusí být nařízeno jednání. Vzhledem k tomu, že žalovaná ani přes poskytnuté poučení vyjádření ve věci samé soudu nezaslala a ani neuvedla důvod, který jí v tom brání, byly splněny podmínky pro vydání rozsudku pro uznání. Vzhledem k tomu, že ve věci uzavřít smír lze a s ohledem na zákonem stanovenou nevyvratitelnou domněnku uznání žalované byly splněny podmínky pro vydání rozsudku pro uznání, soud vyšel z tvrzení žalobce a žalobě rozsudkem pro uznání plně vyhověl. Náhradu nákladů řízení žalobci soud nepřiznal, přestože byl ve věci plně úspěšný, neboť mu žádné nevznikly z důvodu, že je ze zákona od soudního poplatku osvobozen a není ani právně zastoupen.

Poučení: Proti tomuto rozsudku lze ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho doručení podat odvolání. Odvolání lze podle § 205b o. s. ř. odůvodnit jen tím, že nebyly splněny podmínky řízení, rozhodoval věcně nepříslušný soud prvního stupně, rozhodnutí soudu prvního stupně vydal vyloučený soudce nebo soud prvního stupně byl nesprávně obsazen (ledaže místo samosoudce rozhodoval senát), anebo skutečnostmi či důkazy, jimiž má být prokázáno, že nebyly splněny předpoklady pro vydání rozsudku pro uznání podle § 153a o. s. ř. Odvolání se podává ve dvou vyhotoveních u Krajského soudu v Praze, se sídlem Náměstí Kinských 5, 150 75 Praha 5. O odvolání rozhoduje Vrchní soud v Praze.

V Praze dne 22. října 2013 Mgr. Ing. Petr Šuránek, v. r. samosoudce Za správnost vyhotovení: Lucie Ostrówková