50 ICm 2272/2013
Jednací číslo: 50 ICm 2272/2013-23 (KSPH 42 INS 4742/2013)

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

Krajský soud v Praze, rozhodl samosoudcem Mgr. Ing. Petrem Šuránkem ve věci žalobkyně JUDr. Kristýny Chalupecké, IČ: 72537426, se sídlem Stojanova 478, 686 01 Uherské Hradiště, insolvenční správkyni majetkové podstaty dlužnice Jany anonymizovano , anonymizovano , bytem Na Hradbách 132, 280 02 Kolín I, zastoupené Mgr. Michaelou Válkovou, advokátkou, se sídlem Náměstí 13/15, 594 01 Velké Meziříčí, proti žalované CCS FINANCE CZ s.r.o., IČ: 29086787, se sídlem Husova 820, 506 01 Jičín, o žalobě na určení pravosti pohledávky, rozsudkem pro uznání

takto :

I. Určuje se, že žalovaná ne má za dlužnicí Janou anonymizovano , anonymizovano , bytem Na Hradbách 132, 280 02 Kolín I, pohledávku ve výši 23.432,-Kč.

II. Žalovaná je povinna zaplatit žalobkyni na náhradě nákladů řízení částku 5.600,-Kč do tří dnů od právní moci tohoto rozsudku k rukám právní zástupkyně žalobkyně, Mgr. Michaely Válkové.

III. Žalované se ukládá, aby do 15 dnů od právní moci tohoto rozsudku zaplatila České republice-Krajskému soudu v Praze soudní poplatek za žalobu ve výši 5.000,-Kč

na účet Krajského soudu v Praze č. 3703-8729111/0710, VS: 4350227213.

Od ůvo d ně n í :

Žalobkyně se z pozice insolvenční správkyně dlužnice žalobou doručenou zdejšímu soudu dne 24. 06. 2013 domáhá určení, že jí na přezkumném jednání konaném dne 24. 05. 2013 učiněné popření vykonatelné pohledávky žalované je po právu. Žalovaná do insolvenčního řízení dlužnice přihlásila pod č. P7/1 vykonatelnou pohledávku ve výši 23.432,-Kč včetně příslušenství z titulu smlouvy o poskytování služeb č. PAP 192/11 ze dne 01. 03. 2011 mezi dlužnicí a žalovanou jako věřitelkou. Pohledávka byla přihlášená jako vykonatelná na základě rozhodčího nálezu sp. zn. 07 R 336/2011, ze dne 09. 09. 2011, vydaného rozhodcem JUDr. Denisem Mitrovičem. Žalobkyně ve své žalobě namítala původ pohledávky, neboť dle jejího tvrzení nedocházelo k plnění služeb žalovanou dle výše uvedené smlouvy a rovněž poukázala na nicotnost rozhodčí doložky. Jak soud ověřil v insolvenčním rejstříku, žalobkyně skutečně pohledávku žalované popřela na přezkumném jednání konaném dne 24. 05. 2013. Žaloba byla tedy podána včas. Soud proto žalovanou vyzval k vyjádření k podané žalobě usnesením podle § 114b odst. 1 o. s. ř., neboť bez zjištění stanoviska žalovaného nelze ve věci rozhodnout. Na výzvu soudu podle § 114b o. s. ř., kterou soud žalované uložil, aby se ve lhůtě třiceti dnů ode dne doručení výzvy písemně vyjádřila ve věci samé, žalovaná nijak nereagovala, ač jí výzva byla řádně doručena do datové schránky dne 15. 08. 2013. Podle § 114b odst. 5 o. s. ř., jestliže se žalovaný bez vážného důvodu na výzvu soudu podle odstavce 1 včas nevyjádří a ani ve stanovené lhůtě soudu nesdělí, jaký vážný důvod mu v tom brání, má se za to, že nárok, který je proti němu žalobou uplatňován, uznává; o tomto následku (§ 153a odst. 3) musí být poučen. To neplatí, jsou-li splněny předpoklady pro zastavení řízení nebo odmítnutí žaloby. Podle § 153a odst. 3 o. s. ř. rozsudkem pro uznání rozhodne soud také tehdy, má-li se za to, že žalovaný nárok, který je proti němu žalobou uplatňován, uznal (§ 114b odst. 5 a § 114c odst. 6). Podle odst. 4 téhož ustanovení jen pro vydání rozsudku pro uznání nemusí být nařízeno jednání. Vzhledem k tomu, že žalovaná ani přes poskytnuté poučení vyjádření ve věci samé soudu nezaslala a ani neuvedla důvod, který jí v tom brání, byly splněny podmínky pro vydání rozsudku pro uznání. Vzhledem k tomu, že ve věci uzavřít smír lze, k vykonatelnému rozhodčímu nálezu přihlížet nelze pro jeho nicotnost z důvodu výstižně vyložených v rozsudku KS v Ostravě, č. j. 38 ICm 178/2010-77, ze dne 31. 08. 2011 a s ohledem na zákonem stanovenou nevyvratitelnou domněnku uznání žalované byly splněny podmínky pro vydání rozsudku pro uznání, soud vyšel z tvrzení žalobce a žalobě rozsudkem pro uznání plně vyhověl. Zcela úspěšné žalobkyni soud přiznal dle § 142 odst. 1 o. s. ř. náhradu nákladů řízení ve výši 5.600,-Kč. Přiznaná částka sestává z mimosmluvní odměny za dva úkony právní služby z částky 35.000,-Kč dle § 9 odst. 3 písm. a) vyhlášky č. 177/1996 Sb., advokátního tarifu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen advokátní tarif ), tedy dvakrát úkon po 2.500,-Kč (převzetí zastoupení a podání žaloby) a ze dvou režijních paušálů po 300,-Kč za náhradu hotových výdajů advokáta podle ustanovení § 13 odst. 3 advokátního tarifu. Posledním výrokem soud uložil neúspěšné žalované zaplatit v souladu s § 2 odst. 3 zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o soudních poplatcích ) soudní poplatek za podanou žalobu ve výši 5.000,-Kč podle položky 13 bod 1 písm. a) sazebníku poplatků, neboť žalobce je podle § 11 odst. 2 písm. q) zákona o soudních poplatcích osvobozen a žalované náhrada nákladů nepřísluší a osvobozena od soudních poplatků není. Podle § 2 odst. 3 věty prvé zákona o soudních poplatcích totiž platí, že je-li navrhovatel v řízení od poplatku osvobozen a soud jeho návrhu vyhověl, zaplatí podle výsledku řízení poplatek nebo jeho odpovídající část žalovaný, nemá-li proti navrhovateli právo na náhradu nákladů řízení nebo není-li též od poplatku osvobozen.

Poučení: Proti tomuto rozsudku lze ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho doručení podat odvolání. Odvolání lze podle § 205b o. s. ř. odůvodnit jen tím, že nebyly splněny podmínky řízení, rozhodoval věcně nepříslušný soud prvního stupně, rozhodnutí soudu prvního stupně vydal vyloučený soudce nebo soud prvního stupně byl nesprávně obsazen (ledaže místo samosoudce rozhodoval senát), anebo skutečnostmi či důkazy, jimiž má být prokázáno, že nebyly splněny předpoklady pro vydání rozsudku pro uznání podle § 153a o. s. ř. Odvolání se podává ve dvou vyhotoveních u Krajského soudu v Praze, se sídlem Náměstí Kinských 5, 150 75 Praha 5. O odvolání rozhoduje Vrchní soud v Praze.

V Praze dne 07. října 2013 Mgr. Ing. Petr Šuránek, v.r. Samosoudce

Za správnost vyhotovení: Lucie Šimková