50 ICm 1832/2013
Jednací číslo: 50 ICm 1832/2013-5 (KSPH 42 INS 17092/2012)

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

Krajský soud v Praze, rozhodl samosoudcem Mgr. Ing. Petrem Šuránkem ve věci žalobce JUDr. Petra Konečného, se sídlem V Tůních 1636/1, 120 00 Praha 2 insolvenčního správce majetkové podstaty dlužníka Jiřího anonymizovano , anonymizovano , bytem Svojsíkova 362, 273 09 Švermov, proti žalované Profidebt, s.r.o., IČ: 27221971, se sídlem Jindřišská 24/941, 110 00 Praha 1, o popření vykonatelné pohledávky, rozsudkem pro uznání

takto :

I. Určuje se, že pohledávka žalované č. P7/2 ve výši 77 532,49 Kč uplatněná přihláškou v insolvenčním řízení ve věci dlužníka Jiřího anonymizovano vedeném u Krajského soudu v Praze pod sp. zn. KSPH 42 INS 17092/2012, není po právu.

II. Žádný z účastníků nemá nárok na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění :

Žalobce se z pozice insolvenčního správce dlužnice žalobou doručenou zdejšímu soudu dne 21. 05. 2013 domáhá určení, že jím na přezkumném jednání konaném dne 29. 04. 2013 učiněné popření vykonatelné pohledávky žalované je po právu. Žalovaná do insolvenčního řízení dlužníků přihlásila dílčí vykonatelnou pohledávku ve výši 77 532,49 Kč z titulu smluvní pokuty sjednané v dohodě o uznání dluhu č. 1097119115 mezi dlužníkem a žalovanou jako věřitelkou. Pohledávka je vykonatelná na základě rozhodčího nálezu ze dne 20. 07. 2012 č. j. Va-PD 548/2012-6 vydaného JUDr. Evou Vaňkovou, který nabyl právní moci dne 07. 08. 2012 a je vykonatelný ode dne 10. 08. 2012. Insolvenční správce předmětnou pohledávku ve svém návrhu popřel z důvodu, že je jako smluvní pokuta v rozporu s dobrými mravy, neboť je neúměrně vysoká a dlužníka poškozuje. Jak soud ověřil v insolvenčním rejstříku, žalobce skutečně pohledávku žalované popřel na přezkumném jednání konaném dne 29. 04. 2013. Žaloba byla proto podána včas. Soud proto žalovanou vyzval k vyjádření k podané žalobě usnesením podle § 114b odst. 1 o. s. ř., neboť bez zjištění stanoviska žalovaného nelze ve věci rozhodnout. Na výzvu soudu podle § 114b o. s. ř., kterou soud žalované uložil, aby se ve lhůtě třiceti dnů ode dne doručení výzvy písemně vyjádřila ve věci samé, žalovaná nijak nereagovala, ač jí výzva byla řádně doručena do datové schránky dne 11. 06. 2013. Podle § 114b odst. 5 o. s. ř., jestliže se žalovaný bez vážného důvodu na výzvu soudu podle odstavce 1 včas nevyjádří a ani ve stanovené lhůtě soudu nesdělí, jaký vážný důvod mu v tom brání, má se za to, že nárok, který je proti němu žalobou uplatňován, uznává; o tomto následku (§ 153a odst. 3) musí být poučen. To neplatí, jsou-li splněny předpoklady pro zastavení řízení nebo odmítnutí žaloby. Podle § 153a odst. 3 o. s. ř. rozsudkem pro uznání rozhodne soud také tehdy, má-li se za to, že žalovaný nárok, který je proti němu žalobou uplatňován, uznal (§ 114b odst. 5 a § 114c odst. 6). Podle odst. 4 téhož ustanovení jen pro vydání rozsudku pro uznání nemusí být nařízeno jednání. Vzhledem k tomu, že žalovaná ani přes poskytnuté poučení vyjádření ve věci samé soudu nezaslala a ani neuvedla důvod, který jí v tom brání, byly splněny podmínky pro vydání rozsudku pro uznání. Vzhledem k tomu, že ve věci uzavřít smír lze, k vykonatelnému rozhodčímu nálezu přihlížet nelze pro jeho nicotnost z důvodu výstižně vyložených v rozsudku KS v Ostravě, č. j. 38 ICm 178/2010-77, ze dne 31. 08. 2011 a s ohledem na zákonem stanovenou nevyvratitelnou domněnku uznání žalované byly splněny podmínky pro vydání rozsudku pro uznání, soud vyšel z tvrzení žalobce a žalobě rozsudkem pro uznání plně vyhověl. Náhradu nákladů řízení žalobci soud nepřiznal, přestože byl ve věci plně úspěšný, neboť mu žádné nevznikly z důvodu, že je ze zákona od soudního poplatku osvobozen a není ani právně zastoupen.

Poučení: Proti tomuto rozsudku lze ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho doručení podat odvolání. Odvolání lze podle § 205b o. s. ř. odůvodnit jen tím, že nebyly splněny podmínky řízení, rozhodoval věcně nepříslušný soud prvního stupně, rozhodnutí soudu prvního stupně vydal vyloučený soudce nebo soud prvního stupně byl nesprávně obsazen (ledaže místo samosoudce rozhodoval senát), anebo skutečnostmi či důkazy, jimiž má být prokázáno, že nebyly splněny předpoklady pro vydání rozsudku pro uznání podle § 153a o. s. ř. Odvolání se podává ve dvou vyhotoveních u Krajského soudu v Praze, se sídlem Náměstí Kinských 5, 150 75 Praha 5. O odvolání rozhoduje Vrchní soud v Praze.

V Praze dne 27. srpna 2013 Mgr. Ing. Petr Šuránek, v.r. Samosoudce Za správnost vyhotovení: Lucie Pražáková