4 VSPH 999/2016-A-15
MSPH 95 INS 7938/2016 4 VSPH 999/2016-A-15

USNESENÍ

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedkyně Mgr. Markéty Hudečkové a soudců JUDr. Tomáše Zadražila a JUDr. Ing. Jaroslava Zelenky, Ph.D. v insolvenční věci dlužníka Milana anonymizovano , anonymizovano , bytem Švabinského 924/62, 149 00 Praha 11, zahájené na návrh navrhovatelky Jany anonymizovano , anonymizovano , bytem Družstevní 1394/12, 140 00 Praha 4, o odvolání navrhovatelky proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 6. dubna 2016, č.j. MSPH 95 INS 7938/2016-A-7,

takto:

Odvolací řízení s e z a s t a v u j e .

Odůvodnění:

Městský soud v Praze napadeným usnesením ze dne 6.4.2016 (A-7) odmítl insolvenční návrh navrhovatelky ze dne 5.4.2016 (bod I. výroku) a rozhodl, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení (bod II. výroku).

Proti tomuto usnesení se navrhovatelka včas odvolala. Vzhledem k tomu, že podáním ze dne 3.5.2016 (A-10) vzala odvolání v celém rozsahu zpět, postupoval odvolací soud podle § 7 IZ a § 207 odst. 2 o.s.ř. a odvolací řízení zastavil.

Poučení: Proti tomuto usnesení n e n í dovolání přípustné.

V Praze dne 17. května 2016

Mgr. Markéta Hudečková, v.r. předsedkyně senátu

Za správnost vyhotovení: Vladimíra Chalupová