4 VSPH 990/2015-A-14
KSPH 62 INS 10116/2015 4 VSPH 990/2015-A-14

USNESENÍ

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedkyně Mgr. Markéty Hudečkové a soudců JUDr. Tomáše Zadražila a JUDr. Ing. Jaroslava Zelenky, Ph.D. v insolvenční věci dlužníka Karla anonymizovano , anonymizovano , bytem v Benešově, K Nemocnici 1315, zastoupeného Hanou Buriánkovou, opatrovnicí, bytem v Benešově, K Nemocnici 1315, zahájené na návrh dlužníka, o odvolání dlužníka proti usnesení Krajského soudu v Praze č.j. KSPH 62 INS 10116/2015-A-9 ze dne 6. května 2015,

takto:

Usnesení Krajského soudu v Praze č.j. KSPH 62 INS 10116/2015-A-9 ze dne 6. května 2015 s e m ě n í tak, že se povinnost zaplatit zálohu na náklady insolvenčního řízení dlužníkovi neukládá.

Odůvodnění:

Ve výroku uvedeným usnesením Krajský soud v Praze uložil dlužníkovi Karlu Buriánkovi (dále jen dlužník), aby ve lhůtě 3 dnů od právní moci tohoto usnesení zaplatil zálohu na náklady insolvenčního řízení ve výši 50.000,-Kč.

V odůvodnění usnesení soud prvního stupně zejména uvedl, že insolvenčním návrhem doručeným soudu dne 17.4.2015 se dlužník domáhal zjištění svého úpadku a jeho řešení oddlužením. Citoval § 108 odst. 1 a 2 insolvenčního zákona (dále jen IZ) a uvedl, že přípisem ze dne 21.4.2015 dlužníka upozornil, že vzhledem k výši jeho nezajištěných závazků (163.188,05 Kč), jeho čistého měsíčního příjmu (10.516,-Kč) a jedné vyživovací povinnosti, by v případě schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře uspokojil své nezajištěné věřitele ve výši cca 28,09 %, přičemž minimální hranicí pro povolení oddlužení je 30 % s tím, že bez navýšení příjmů je jeho oddlužení vyloučeno a jeho úpadek bude řešen prohlášením konkursu na jeho majetek.

Proti tomuto usnesení se dlužník včas odvolal (A-10) a navrhoval, aby je odvolací soud zrušil nebo mu uložil povinnost složit zálohu na náklady insolvenčního řízení ve výši 2.000,-Kč. Argumentoval, že k uspokojení nezajištěných věřitelů chybí necelá 2 % k dosažení zákonné hranice, a že je připraven předložit navýšení svých příjmů. Měl za to, že stanovená výše zálohy je nepřiměřená a s ohledem na jeho zdravotní stav v rozporu s dobrými mravy. Namítal, že nemohl doložit navýšení svých příjmů, neboť se nacházel v Psychiatrické nemocnici v Havlíčkově Brodě. Předložil potvrzení o pobytu v nemocnici a smlouvu o důchodu uzavřenou dne 14.5.2015 s Hanou Buriánkovou na pravidelnou měsíční částku 1.000,-Kč.

Vrchní soud v Praze, aniž nařizoval jednání (§ 94 odst. 2 písm. c/ IZ), přezkoumal napadené usnesení i řízení jeho vydání předcházející, a dospěl přitom k závěru, že odvolání je opodstatněné:

Podle § 108 odst. 1 IZ může insolvenční soud před rozhodnutím o insolvenčním návrhu uložit insolvenčnímu navrhovateli, aby ve stanovené lhůtě zaplatil zálohu na náklady insolvenčního řízení, je-li to nutné ke krytí nákladů řízení a prostředky k tomu nelze zajistit jinak; to platí i tehdy, je-li zřejmé, že dlužník nemá žádný majetek. Tuto zálohu nelze uložit insolvenčnímu navrhovateli-zaměstnanci dlužníka, jehož pohledávka spočívá pouze v pracovněprávních nárocích. Povinnost zaplatit zálohu neuloží insolvenční soud dlužníku, o jehož insolvenčním návrhu může rozhodnout bez zbytečného odkladu tak, že vydá rozhodnutí o úpadku, s nímž spojí rozhodnutí o povolení oddlužení. Podle § 108 odst. 2 IZ výši zálohy může insolvenční soud určit až do částky 50.000,-Kč. Je-li insolvenčních navrhovatelů více, jsou povinni zálohu zaplatit společně a nerozdílně.

Podle § 136 odst. 4 věty druhé IZ uloží insolvenční soud v rozhodnutí o úpadku, s nímž je spojeno rozhodnutí o povolení oddlužení, dlužníku, aby platil zálohy na odměnu a hotové výdaje insolvenčního správce.

Z citovaných ustanovení vyplývá, že lze-li bez zbytečného odkladu očekávat vydání rozhodnutí o úpadku, s nímž bude spojeno též rozhodnutí o povolení oddlužení, nelze dlužníkovi uložit povinnost zaplatit zálohu na náklady insolvenčního řízení před vydáním takového rozhodnutí, ale až v rozhodnutí samém, a to jen ve formě záloh.

Povinnost k zaplacení zálohy na náklady insolvenčního řízení lze uložit dlužníkovi (který není osobou uvedenou v druhé a třetí větě § 108 odst. 1 IZ), jedině pokud v daném případě nelze předpokládat, že budoucí náklady insolvenčního řízení bude možno zcela uhradit z majetkové podstaty (tj. prostředky k jejich krytí nelze zajistit jinak než zálohou). Pro posouzení, zda je namístě zaplacení zálohy požadovat a v jaké výši, je tudíž nutné vzít v úvahu skutkové a právní okolnosti dané věci, jež jsou podstatné především pro úsudek o tom, jaký způsob řešení dlužníkova úpadku či hrozícího úpadku lze očekávat, jaké náklady, k jejichž krytí záloha slouží, si tento způsob pravděpodobně vyžádá, a zda či do jaké míry lze předpokládat uspokojení těchto nákladů z majetkové podstaty. Je přitom zřejmé, že výše nákladů insolvenčního řízení se odvíjí nejen od samotné povahy konkrétního způsobu řešení dlužníkova úpadku (konkursu, reorganizace nebo zvolené formy oddlužení), ale i v rámci téhož způsobu řešení úpadku je navíc ještě ovlivněna specifickými poměry dané věci.

Z obsahu spisu odvolací soud zjistil, že dlužník ve svém insolvenčním návrhu spojeném s návrhem na povolení oddlužení, doručeném soudu dne 17.4.2015 (A-1), vylíčil, že je v platební neschopnosti, jelikož má 8 věřitelů s celkovou výší závazků 163.188,05 Kč déle než 30 dnů po splatnosti a není schopen je déle než 3 měsíce řádně a včas plnit. Upozornil, že je osobou omezenou ve svéprávnosti-na základě rozsudku Okresního soudu v Benešově č.j. 10 Nc 545/2010-37, podle kterého je způsobilý činit pouze úkony majetkoprávní povahy, jejichž hodnota nepřesahuje 500,-Kč týdně, nejedná-li se o půjčku, úvěr nebo právní úkon obdobné povahy, a proto jsou podle jeho názoru absolutně neplatné veškeré smlouvy o půjčce, úvěrové smlouvy či obdobná právní jednání uzavřené po nabytí právní moci rozsudku. V kolonce č. 7 dále vyjmenoval své závazky, v kolonce č. 10 uvedl, že pobírá invalidní důchod ve výši 10.516,-Kč měsíčně a že má vyživovací povinnost ke svému synovi. K insolvenčnímu návrhu dlužník přiložil řádné seznamy svých závazků, majetku (včetně seznamu pohledávek) a zaměstnanců. K odvolání dlužník přiložil smlouvu o důchodu uzavřenou dne 14.5.2015 s Hanou Buriánkovou na pravidelnou měsíční částku 1.000,-Kč.

Pro účely posouzení případného schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře je třeba vycházet z příjmů dlužníka a ze smlouvy o důchodu uzavřené dne 14.5.2015 mezi dlužníkem a Hanou Buriánkovou na pravidelnou měsíční částku 1.000,-Kč, jež obsahuje zákonem předepsané náležitosti a byla předložena spolu s odvoláním. Vzhledem k příjmům dlužníka z invalidního důchodu ve výši 10.516,-Kč a ze smlouvy o důchodu ve výši 1.000,-Kč a vzhledem k jeho vyživovací povinnosti činí předpokládané měsíční splátky pro oddlužení částku 2.912,-Kč. Z této částky je přitom třeba (podle vyhlášky č. 313/2007 Sb.) odečíst zálohu na odměnu insolvenčního správce ve výši 750,-Kč a na náhradu jeho hotových výdajů ve výši 150,-Kč, tj. 900,-Kč + 21 % DPH, celkem tedy částku 1.089,-Kč měsíčně. Výše měsíční splátky pro oddlužení dlužníka určená pro nezajištěné věřitele tak činí 1.823,-Kč, což za 5 let oddlužení činí celkem 109.380,-Kč, tj. 67 % hodnoty všech tvrzených pohledávek (ve výši 163.188,05 Kč). Hodnota plnění, které by při schválení oddlužení obdrželi nezajištění věřitelé, by tedy byla vyšší než 30 % z hodnoty jejich nezajištěných pohledávek.

Odvolací soud shledal, že dlužník může být schopen za trvání splátkového kalendáře uspokojit pohledávky svých nezajištěných věřitelů v rozsahu převyšujícím 30 % z jejich hodnoty. K posouzení důvodnosti odvolání je přitom určující, že rozhodnutí o úpadku, s nímž by bylo spojeno též rozhodnutí o povolení oddlužení, nebylo dosud vydáno, a že za dané situace nejsou splněny předpoklady k uložení povinnosti k úhradě zálohy na náklady insolvenčního řízení podle § 108 odst. 1 věty in fine IZ, neboť soud prvního stupně může o insolvenčním návrhu dlužníka rozhodnout bez zbytečného odkladu tak, že vydá rozhodnutí o úpadku, s nímž spojí rozhodnutí o povolení oddlužení.

Na základě těchto zjištění a veden názory vyjádřenými shora postupoval odvolací soud podle § 220 odst. 1 za použití § 167 odst. 2 o.s.ř. a napadené usnesení změnil ve výroku uvedeným způsobem.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí n e n í dovolání přípustné (§ 238 odst. 1 písm. c/ o.s.ř.).

V Praze dne 26. listopadu 2015

Mgr. Markéta H u d e č k o v á, v. r. předsedkyně senátu

Za správnost vyhotovení: Borodáčová