4 VSPH 953/2014-A-31
MSPH 95 INS 8425/2014 4 VSPH 953/2014-A-31

USNESENÍ Vrchní soud v Praze rozhodl jako soud odvolací v senátu složeném z předsedy JUDr. Ladislava Derky a soudců Mgr. Luboše Dörfla a JUDr. Alexandry Jiříčkové v insolvenční věci dlužníka: Effectix.com, s. r. o., IČO 28512669, se sídlem Praha 5, Štefánikova 75/48, zastoupeného advokátem JUDr. Pavlem Dudákem, se sídlem Praha 8, Karolinská 661/4, zahájené návrhem věřitele: Monika Barášková, IČO 67817360, sídlem Malečov 44, PSČ 403 27, o odvolání věřitele proti usnesení Městského soudu v Praze č. j. MSPH 95 INS 8425/2014-A-9 ze dne 3. dubna 2014

takto:

Usnesení Městského soudu v Praze č. j. MSPH 95 INS 8425/2014-A-9 ze dne 3. dubna 2014 se zrušuje a řízení se zastavuje.

Odůvodnění:

Městský soud v Praze usnesením ze 3.4.2014 uložil navrhovateli-věřiteli zaplatit zálohu 50.000 Kč na náklady insolvenčního řízení do pěti dnů od právní moci rozhodnutí na účet soudu.

Věřitel podal včas proti usnesení odvolání, ve kterém navrhl rozhodnutí změnit a neuložit povinnost hradit zálohu. Své odvolání odůvodnil.

Podáním ze 14.5.2014 vzal věřitel zpět svůj insolvenční návrh. Soud prvního stupně usnesením č. j. MSPH 95 INS 8425/2014-A-25 ze 16.5.2014 zastavil řízení dle § 130 odst. 1 věty první zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenčního zákona), dále rozhodl, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů insolvenčního řízení, a uložil navrhovateli Monice Baráškové zaplatit soudní poplatek 2.000 Kč za insolvenční řízení.

Odvolací soud bez nařízení jednání (§ 94 odst. 2 písm. c/ insolvenčního zákona) přezkoumal usnesení soudu prvního stupně podle § 212 o. s. ř. a dospěl k závěru, že nejsou dány podmínky řízení.

V souladu s § 7 insolvenčního zákona odvolací soud aplikoval níže uvedená ustanovení o. s. ř.

Podle § 103 o. s. ř. kdykoli za řízení přihlíží soud k tomu, zda jsou splněny podmínky, za nichž může jednat ve věci (podmínky řízení).

Podle § 104 odst. 1 první věty o. s. ř. jde-li o takový nedostatek podmínky řízení, který nelze odstranit, soud řízení zastaví.

O záloze na náklady insolvenčního řízení rozhodoval soud prvního stupně v rámci zahájeného insolvenčního řízení. Toto řízení ale již bylo pravomocně zastaveno, proto nejsou dány podmínky pro rozhodování o uložení uvedené zálohy dle § 108 odst. 1 insolvenčního zákona. Jedná se o neodstranitelný nedostatek podmínky řízení, odvolací soud proto analogicky dle § 219a odst. 1 písm. a) o. s. ř. napadené usnesení zrušil a zastavil podle § 221 odst. 1 písm. c) a § 104 odst. 1 o. s. ř. řízení o uložení zálohy.

Poučení: Proti tomuto usnesení je dovolání přípustné, jestliže na základě dovolání, podaného k Nejvyššímu soudu prostřednictvím soudu prvního stupně do dvou měsíců od doručení tohoto rozhodnutí, dovolací soud dospěje k závěru, že napadené rozhodnutí odvolacího soudu závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak (§ 237, § 239 a § 240 odst. 1 o. s. ř.).

V Praze dne 26. srpna 2014

JUDr. Ladislav D e r k a , v. r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: Borodáčová