4 VSPH 880/2016-B-11
KSUL 71 INS 2550/2015 4 VSPH 880/2016-B-11

USNESENÍ

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedkyně Mgr. Markéty Hudečkové a soudců JUDr. Tomáše Zadražila a JUDr. Ing. Jaroslava Zelenky, Ph.D. v insolvenční věci dlužníků Ladislava anonymizovano , anonymizovano a Moniky anonymizovano , anonymizovano , oba bytem Sokolovská 112, 435 33 Louka u Litvínova, o odvolání dlužníků proti usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 31. března 2016, č.j. KSUL 71 INS 2550/2015-B-4,

takto:

Odvolání se o d m í t á .

Odůvodnění:

Usnesením ze dne 31.3.2016, č.j. KSUL 71 INS 2550/2015-B-4, Krajský soud v Ústí nad Labem schválil oddlužení dlužníků Ladislava anonymizovano a Moniky anonymizovano (dále jen dlužníci) zpeněžením majetkové podstaty (bod I. výroku); označil majetek náležející do majetkové podstaty ke dni vydání rozhodnutí (bod II. výroku); uvedl, že insolvenční správkyní byla ustanovena JUDr. Hana Karásková (dále jen správkyně; bod III. výroku), stanovil, že působnost věřitelského výboru bude až do okamžiku zvolení věřitelského výboru vykonávat soud, jenž bude rovněž nadále zveřejňovat svá rozhodnutí v insolvenčním rejstříku (body IV. a V. výroku) a správkyni uložil podávat zprávy o průběhu oddlužení (bod VI. výroku).

V odůvodnění usnesení soud I. stupně zejména uvedl, že usnesením ze dne 9.2.2016 (A-22) zjistil úpadek dlužníků a povolil jeho řešení oddlužením. Popsal průběh přezkumu pohledávek a uvedl, že na schůzi věřitelů, jež měla rozhodovat o způsobu oddlužení, se žádný věřitel nedostavil a zároveň žádní věřitelé nehlasovali mimo schůzi věřitelů hlasovacím lístkem. Dlužníci navrhovali oddlužení plněním splátkového kalendáře. Správkyně uvedla, že nezjistila skutečnosti odůvodňující zamítnutí návrhu na povolení oddlužení, přičemž jako vhodnou formu oddlužení navrhovala oddlužení zpeněžením majetkové podstaty s tím, že tržní hodnota dlužníky vlastněné nemovitosti činí cca 1.200.000,-Kč. Soud konstatoval, že správkyně provedla základní šetření o stavu majetku dlužníků a zjistila, že skutečně jsou vlastníky či spoluvlastníky nemovitostí a movitých věcí uvedených v bodě II. výroku napadeného usnesení. Dospěl k závěru, že ze soupisu majetkové podstaty (B-2) vyplývá důvodný předpoklad většího než 30 % uspokojení pohledávek nezajištěných věřitelů ze zapsaného majetku (téměř 100 %), přičemž plněním splátkového kalendáře by byli nezajištění věřitelé uspokojeni pouze v rozsahu 29,59 %, a proto schválil způsob oddlužení zpeněžením majetkové podstaty.

Proti tomuto usnesení se dlužníci odvolali podáním ze dne 18.4.2016, přičemž navrhovali jeho zrušení a vrácení věci soudu I. stupně k novému projednání. Namítali, že žádali o povolení splátkového kalendáře, což jim bylo správkyní přislíbeno, avšak při projednání u soudu byli postaveni před hotovou věc bez možnosti odvolání. Uváděli, že správkyně značně podhodnotila jejich majetek a tvrdili, že již nevlastní motocykl Velorex, jelikož byl před lety rozebrán.

Odvolací soud se v prvé řadě zabýval tím, zda jsou dlužníci osobami oprávněnými podat proti uvedenému usnesení odvolání, a dospěl k závěru, že tomu tak není.

Podle § 406 odst. 4 IZ, rozhodnutí o schválení oddlužení doručí insolvenční soud zvlášť dlužníku, insolvenčnímu správci a věřitelskému výboru. Odvolání proti tomuto rozhodnutí může podat pouze věřitel, který hlasoval proti přijetí schváleného způsobu oddlužení, nebo věřitel, jehož námitkám uplatněným podle § 403 odst. 2 insolvenční soud nevyhověl. Proti rozhodnutí o schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře může podat odvolání také dlužník, jehož žádosti o stanovení jiné výše měsíčních splátek insolvenční soud nevyhověl, nebo věřitel, který nesouhlasí se stanovením jiné výše měsíčních splátek a který proti tomu hlasoval.

Koncepce oddlužení je vybudována na tom, že podáním návrhu na povolení oddlužení dává dlužník najevo, že souhlasí s oddlužením jedním ze dvou zákonem stanovených způsobů, o čemž rozhodují nezajištění věřitelé (§ 402 odst. 3 IZ) a nepřijmou-li rozhodnutí, pak insolvenční soud (§ 402 odst. 5 a § 406 odst. 1 IZ; jak tomu bylo také v projednávaném případě). Jak vyplývá z výše citovaného § 406 odst. 4 IZ, skutečnost, že dlužník upřednostňuje oddlužení plněním splátkového kalendáře před oddlužením zpeněžením majetkové podstaty, které zvolili věřitelé (respektive insolvenční soud), nezakládá jeho právo podat odvolání proti usnesení o schválení oddlužení zpeněžením majetkové podstaty (blíže k tomu viz usnesení Nejvyššího soudu ze dne 22.5.2013, sen. zn. 29 NSČR 35/2013 a ze dne 30.1.2014, sen. zn. 29 NSČR 91/2013 uveřejněné pod číslem 47/2014 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek). Insolvenční zákon tak nedává dlužníku možnost odvolání proti rozhodnutí, kterým soud schválil způsob jeho oddlužení (v daném případě zpeněžením majetkové podstaty), kromě případů, kdy dlužník nesouhlasí s tím, že soud nevyhověl jeho návrhu na stanovení jiné výše měsíčních splátek nebo pokud by odvolání napadalo takovou nesprávnost usnesení o schválení oddlužení vymezující jeho konkrétní obsah, kterou lze reparovat jedině odvoláním osoby, jejíž subjektivní právo bylo předmětnou nesprávností dotčeno, nikoli opravným usnesením dle § 164 o.s.ř., neboť by nešlo o odstranění zjevné písařské nebo početní chyby, k níž došlo při písemném vyhotovení rozhodnutí, ale šlo by o nepřípustnou změnu samotného obsahu vydaného rozhodnutí, jímž se rozhoduje o právech a povinnostech účastníků (viz např. usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 27.5.2015, č.j. KSCB 28 INS 27318/2013, 3 VSPH 1310/2014-B-11). Ani o jeden z těchto případů se však v projednávané věci zjevně nejedná.

Odvolací soud proto odvolání dlužníků shledal nepřípustným dle § 406 odst. 4 IZ, neboť bylo podáno osobami, které k němu nejsou oprávněny, a proto je podle § 218 písm. b) o.s.ř. odmítl.

Poučení: Proti tomuto usnesení n e n í dovolání přípustné (§ 238 odst. 1 písm. e/ o.s.ř.).

V Praze dne 17. května 2016

Mgr. Markéta H u d e č k o v á , v. r. předsedkyně senátu Za správnost vyhotovení: Mandáková