4 VSPH 866/2016-P7-11
KSUL 85 INS 11942/2015 4 VSPH 866/2016-P7-11

USNESENÍ

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Ing. Jaroslava Zelenky, Ph.D. a soudců JUDr. Alexandry Jiříčkové a Mgr. Markéty Hudečkové v insolvenční věci dlužníka Michala anonymizovano , anonymizovano , bytem Ústí nad Labem, Malátova 2433/9, adresa pro doručení: Ústí nad Labem, Hornická 22, o odvolání věřitelky č. 7 Ivy anonymizovano , anonymizovano , bytem Ústí nad Labem, Hornická 2697/13, proti usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 4. února 2016, č.j. KSUL 85 INS 11942/2015-P7-3,

takto:

Usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 4. února 2016, č.j. KSUL 85 INS 11942/2015-P7-3, se m ě n í tak, že se přihláška pohledávky věřitelky č. 7 Ivy anonymizovano , anonymizovano , bytem Ústí nad Labem, Hornická 2697/13, n e o d m í t á .

Odůvodnění:

Ve výroku uvedeným usnesením Krajský soud v Ústí nad Labem rozhodl, že se k přihlášce pohledávky věřitelky č. 7 Ivy anonymizovano (dále jen odvolatelka) nepřihlíží (bod I. výroku), odmítl přihlášku pohledávky odvolatelky (bod II. výroku) a ukončil její účast v insolvenčním řízení (bod III. výroku).

V odůvodnění usnesení soud I. stupně zejména uvedl, že mu byla dne 8.7.2015 doručena přihláška odvolatelky ve výši 106.019,65 Kč, že insolvenční správce vyzval odvolatelku výzvou ze dne 22.7.2015 k opravě a doplnění její přihlášky ve lhůtě 15 dnů od doručení výzvy s poučením, jak je nutné opravu a doplnění provést (uvedení výše přihlašované pohledávky, dotvrzení jejího právního důvodu a doložení listin) a dále, že přihlášky pohledávky, které nejsou ve stanovené lhůtě řádně doplněny nebo opraveny, předloží správce soudu k rozhodnutí o tom, že se k nim nepřihlíží. Dne 31.7.2015 odvolatelka k výzvě správci předložila listiny dokládající právní důvod pohledávky, avšak rozpor mezi přihlašovanými částkami neodstranila. Protože nelze určit skutečnou výši přihlášené pohledávky odvolatelky, když celková výše jejích přihlášených, nezajištěných pohledávek činí 106.019,65 Kč, přičemž jako jistina je vyčíslena částkou 170.000 Kč, navrhl správce soudu odmítnutí přihlášené pohledávky. Soud I. stupně shledal postup správce správným. Proto postupoval podle § 188 odst. 2 insolvenčního zákona (dále jen IZ) a rozhodl o tom, že se k přihlášce pohledávky odvolatelky nepřihlíží. Současně rozhodl podle § 185 IZ o odmítnutí přihlášky a konstatoval ukončení účasti odvolatelky v insolvenčním řízení. isir.justi ce.cz

Proti tomuto usnesení se odvolatelka včas odvolala a požadovala nové projednání její pohledávky . Namítala, že její pohledávka činí 170.000 Kč, že částku 106.019,65 Kč uvedla z důvodu neznalosti, a že tuto částku vypočítal pan Filip Obdržálek, který jí návrh zpracoval s tím, že je to procentní částka, která jí bude vrácena.

Vrchní soud v Praze přezkoumal napadené usnesení i řízení jeho vydání předcházející a dospěl k následujícím zjištěním a závěrům:

Podle § 188 odst. 2 IZ nelze-li přihlášku pohledávky přezkoumat pro její vady nebo neúplnost, vyzve insolvenční správce věřitele, aby ji opravil nebo doplnil do 15 dnů, nestanoví-li lhůtu delší. Současně jej poučí, jak je nutné opravu a doplnění provést. Přihlášky pohledávek, které nebyly včas a řádně doplněny nebo opraveny, předloží insolvenční správce insolvenčnímu soudu k rozhodnutí o tom, že se k přihlášce pohledávky nepřihlíží; o tomto následku musí být věřitel poučen.

Podle § 185 IZ, jestliže v průběhu insolvenčního řízení nastala skutečnost, na základě které se podle tohoto zákona k přihlášce pohledávky nebo k přihlášené pohledávce nepřihlíží, insolvenční soud odmítne přihlášku rozhodnutím, proti kterému je odvolání přípustné a které se doručuje zvlášť přihlášenému věřiteli, dlužníku a insolvenčnímu správci; odvolání proti němu může podat jen přihlášený věřitel. Právní mocí takového rozhodnutí účast tohoto věřitele v insolvenčním řízení končí; o tom insolvenční soud přihlášeného věřitele uvědomí ve výroku rozhodnutí.

Pro odmítnutí přihlášky podle § 185 IZ nepostačuje zjištění soudu, že věřitel přihlášku řádně a včas nedoplnil, nýbrž takové rozhodnutí soudu musí být založeno i na posouzení, zda přihláška je skutečně vadná či neúplná, zda insolvenční správce řádně věřitele vyzval k jejímu doplnění či odstranění vadnosti, zda jej poučil, jak při tom postupovat a zda přihlášku pro tyto vady nelze přezkoumat. Názorem insolvenčního správce soud není vázán.

Z přihlášky pohledávky doručené soudu dne 8.7.2015 (P7-1) plyne, že odvolatelka přihlásila do insolvenčního řízení dlužníka Michala anonymizovano toliko jedinou pohledávku (P7-1/1) ve výši 170.000 Kč (jistina) z titulu odkoupení této pohledávky od předchozího věřitele, vykonatelnou v části 106.019,65 Kč (kolonka 08) s tím, že celková výše této její pohledávky činí 106.019,65 Kč (kolonka 48). Ze sdělení správce o nedoplnění přihlášky ze dne 20.1.2016 (P7-2) se podává, že odvolatelka sice dne 31.7.2015 doplnila k výzvě správce požadované listiny, z nichž byl správce schopen učinit závěr o právním důvodu pohledávky (půjčka od předchozího věřitele dlužníka) a o celkové dlužníkem uznané dlužné částce 170.000 Kč, a však již mu nevysvětlila rozpor ve výši přihlašovaných částek v kolonce výše jistiny (170.000 Kč) a v kolonce celková výše nezajištěných pohledávek (106.019,65 Kč). Správce tak nebyl schopen určit skutečnou výši přihlášené pohledávky, a proto předložil přihlášku odvolatelky insolvenčnímu soudu k rozhodnutí o tom, že se k ní nepřihlíží, a to jako celku.

Odvolací soud-na rozdíl od soudu I. stupně (a správce)-zastává názor, že přihláška odvolatelky byla bez dalšího přezkoumatelná co do důvodu i co do výše 106.019,65 Kč, tak ji odvolatelka vyčíslila v závěru přihlášky, neboť v tomto rozsahu ji bylo lze zařadit na pořad přezkumného jednání a přezkoumat; minimálně v tomto rozsahu nebyl k odmítnutí přihlášky jako celku žádný důvod, neboť bylo jen věcí odvolatelky, v jakém rozsahu se rozhodla svoji pohledávku za dlužníkem uplatnit, tedy zda tak učinila v plné nebo ve snížené výši (lhostejno z jakého důvodu). Ostatně odvolatelka ještě může měnit výši přihlášené pohledávky až do skončení přezkumného jednání, dokud její pohledávka není zjištěna (§ 192 odst. 4 IZ). Jinak řečeno, protože v rozsahu přihlášené výše 106.019,65 Kč bylo lze přihlášenou pohledávku řádně přezkoumat, soud I. stupně pochybil, když přihlášku jako celek napadeným usnesením předčasně odmítl a odvolatelce ukončil její účast v insolvenčním řízení.

Protože důvod pro postup soudu dle § 185 IZ není ze shora popsaných důvodů dán, změnil odvolací soud podle § 220 odst. 1 za použití § 167 odst. 2 o.s.ř. napadené usnesení a rozhodl o tom, že se přihláška pohledávky odvolatelky neodmítá.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí j e dovolání přípustné, jestliže na základě dovolání podaného do dvou měsíců od doručení rozhodnutí k Nejvyššímu soudu ČR prostřednictvím Krajského soudu v Ústí nad Labem dovolací soud dospěje k závěru, že napadené rozhodnutí odvolacího soudu závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak (§ 237, § 239 a § 240 odst. 1 o.s.ř.).

V Praze dne 24. května 2016

JUDr. Ing. Jaroslav Z e l e n k a , Ph.D., v. r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: Mandáková