4 VSPH 864/2016-P65-11
MSPH 89 INS 1683/2014 4 VSPH 864/2016-P65-11

USNESENÍ

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Ing. Jaroslava Zelenky, Ph.D. a soudců JUDr. Alexandry Jiříčkové a Mgr. Markéty Hudečkové v insolvenční věci dlužnice JOEL, s.r.o., sídlem Praha 10, náměstí Přátelství 1518/2, IČO 25019171, o odvolání věřitelky č. 63 PARTICANO LIMITED, reg.č. HE 288675, sídlem Nicosia, 2103 Aglantzia, Mykonu 5, Kypr, zast. Ing. Ladislavem Mrázem, obecným zmocněncem, adresa pro doručování: Chomutov, Jiráskova 2733, proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 24. března 2016, č.j. MSPH 89 INS 1683/2014-P65-6,

takto:

Usnesení Městského soudu v Praze ze dne 24. března 2016, č.j. MSPH 89 INS 1683/2014-P65-6, se z r u š u j e a věc se v r a c í tomuto soudu k dalšímu řízení.

Odůvodnění:

Ve výroku uvedeným usnesením Městský soud v Praze odmítl přihlášku pohledávky věřitelky č. 63 PARTICANO LIMITED (dále jen odvolatelka, bod I. výroku) a konstatoval, že právní mocí rozhodnutí účast odvolatelky v insolvenčním řízení končí (bod II. výroku).

V odůvodnění usnesení soud I. stupně uvedl, že odvolatelka si přihlásila svou pohledávku ve výši 29.047.265,36 Kč přihláškou ze dne 21.12.2015, doručenou soudu dne 22.12.2015. Insolvenční správce přihlášku prověřil a dospěl k závěru, že ji nelze přezkoumat, neboť vykazuje vady a nedostatky. Proto správce odvolatelku vyzval k doplnění ve lhůtě 15 dnů od doručení výzvy s poučením, že přihlášky pohledávek, které nebyly včas a řádně doplněny nebo opraveny, předloží správce soudu k rozhodnutí o tom, že se k nim nepřihlíží. Výzva byla odvolatelce doručena dne 8.1.2016, avšak tato na ni reagovala pouze žádostí o prodloužení lhůty a vady přihlášky neodstranila. Proto soud I. stupně postupoval podle § 185 insolvenčního zákona (dále jen IZ), odmítl přihlášku odvolatelky a ukončil její účast v řízení.

Proti tomuto usnesení se odvolatelka včas odvolala a požadovala, aby je odvolací soud zrušil, příp. změnil tak, že se přihláška pohledávky odvolatelky neodmítá. Namítala, že dne 22.1.2016 bylo podáno k poštovní přepravě doplnění přihlášky, které bylo insolvenčnímu soudu doručeno dne 26.1.2016 a s ohledem na poučení, že stanovená lhůta je procesní, bylo toto doplnění zasláno včas. Správce se tedy včasným podáním odvolatelky vůbec nezabýval a z tohoto důvodu je napadené rozhodnutí minimálně předčasné. Odvolatelka dále uvedla, že spolu s výzvou správce, které údajně neměla vyhovět, obdržela další výzvu správce (opět ze dne 6.1.2016), kterou byla vyzvána k dalšímu doplnění s výslovným poučením, že její nesplnění nemá účinky podle § 188 odst. 2 IZ, tato výzva však vůbec neprochází insolvenčním rejstříkem. Odvolatelka navíc nebyla upozorněna na nutnost specifikace, zda je pohledávka obligačního charakteru nebo jenom právo na uspokojení, a že jí tak byla odmítnuta přihláška z důvodu neodstranění vad, k jejichž odstranění ovšem nebyla vyzvána.

Vrchní soud v Praze přezkoumal napadené usnesení i řízení jeho vydání předcházející a dospěl přitom k závěru, že odvolání je opodstatněno.

Podle § 173 odst. 1 IZ věřitelé podávají přihlášky pohledávek u insolvenčního soudu od zahájení insolvenčního řízení až do uplynutí lhůty stanovené rozhodnutím o úpadku (§ 136 odst. 2 písm. d/ IZ).

Přihlášku pohledávky lze podle § 176 IZ podat pouze na formuláři, jehož náležitosti stanoví prováděcí právní předpis (vyhláška č. 311/2007 Sb.) a jehož podoba je bezplatně zveřejněna Ministerstvem spravedlnosti na adrese www.insolvencni-zakon.cz. Kromě obecných náležitostí podání (§ 42 odst. 4 občanského soudního řádu-dále jen o.s.ř.) musí obsahovat důvod vzniku a výši přihlašované pohledávky. Důvodem vzniku přihlašované pohledávky se rozumí uvedení skutečností, na nichž se pohledávka zakládá (§ 174 odst. 2 IZ). Požadavek peněžitého vyčíslení výše nepeněžité pohledávky, pohledávky neurčité výše a pohledávky v cizí měně upravuje § 175 IZ. Jde-li o pohledávku vykonatelnou, musí věřitel v přihlášce uvést i skutečnosti, o které vykonatelnost opírá (§ 174 odst. 4 IZ). Podle § 177 IZ je nutné k přihlášce pohledávky připojit listiny, kterých se přihláška dovolává. Vykonatelnost pohledávky se prokazuje veřejnou listinou.

Insolvenční správce přihlášku pohledávky podle § 188 odst. 1 IZ přezkoumá. Nelze-li ji přezkoumat pro její vady nebo neúplnost, vyzve věřitele, aby ji opravil do 15 dnů, nestanoví-li lhůtu delší. Současně jej poučí, jak je nutné opravu a doplnění provést. Přihlášky pohledávek, které nebyly včas a řádně doplněny nebo opraveny, předloží insolvenční správce insolvenčnímu soudu k rozhodnutí o tom, že se k přihlášce pohledávky nepřihlíží; o tomto následku musí být věřitel poučen (§ 188 odst. 2 IZ).

Podle § 185 IZ, jestliže v průběhu insolvenčního řízení nastala skutečnost, na základě které se podle tohoto zákona k přihlášce pohledávky nebo k přihlášené pohledávce nepřihlíží, insolvenční soud odmítne přihlášku rozhodnutím, proti kterému je odvolání přípustné a které se doručuje zvlášť přihlášenému věřiteli, dlužníku a insolvenčnímu správci; odvolání proti němu může podat jen přihlášený věřitel. Právní mocí takového rozhodnutí účast tohoto věřitele v insolvenčním řízení končí; o tom insolvenční soud přihlášeného věřitele uvědomí ve výroku rozhodnutí.

Ze zásady přiměřené aplikace ustanovení o.s.ř. (§ 7 IZ) je třeba dovodit, že i usnesení vydaná soudem v insolvenčním řízení musí odpovídat požadavkům vymezeným v příslušných ustanoveních o.s.ř. Proto insolvenční soud v odůvodnění usnesení, jímž rozhodl o tom, že se k přihlášce pohledávky nepřihlíží, a že se tato odmítá, musí ve smyslu § 157 odst. 2 ve spojení s § 167 odst. 2 o.s.ř. kromě jiného stručně a jasně vyložit, jaké vady věřitelova přihláška vykazovala nebo v čem byla neúplná, zda šlo o nedostatky, které brání přezkoumání přihlášené pohledávky, zda je insolvenční správce věřiteli řádně vytkl a zda zůstaly ve stanovené lhůtě neodstraněny. Soud dbá o to, aby odůvodnění rozhodnutí bylo přesvědčivé.

Těmto požadavkům však soud I. stupně v odůvodnění napadeného usnesení zjevně nevyhověl. Soud prezentoval své zjištění, že k výzvě správce odvolatelka přihlášku pohledávky nedoplnila a vyslovil toliko obecný závěr o existenci zásadních obsahových vad přihlášky, které ji činí nepřezkoumatelnou. Soud I. stupně však v odůvodnění napadeného rozhodnutí žádné konkrétní vady přihlášky pohledávky bránící jejímu přezkoumání neuvedl. Jinými slovy, z napadeného usnesení není patrné, jaké vady přihlášky pohledávky byly odvolatelce vytýkány a zda skutečně šlo o vady bránící jejímu přezkumu. Nadto v napadeném usnesení absentuje v záhlaví identifikace dlužnice (a dlužnice není nijak zmíněna ani ve výroku nebo v odůvodnění rozhodnutí), tedy ani není zřejmé, v jaké věci byla přihláška odvolatelky odmítnuta a její účast ukončena.

Lze tedy uzavřít, že napadené usnesení postrádá skutková zjištění rozhodná pro závěr, že ohledně přihlášky pohledávky nastal (vůbec mohl nastat) následek, že se k ní nepřihlíží, a že tudíž podmínky pro její odmítnutí byly dány.

Z těchto důvodů odvolací soud napadené usnesení jako nepřezkoumatelné podle § 219a odst. 1 písm. b) o.s.ř. zrušil a podle § 221 odst. 1 písm. a) téhož zákona věc vrátil soudu I. stupně k dalšímu řízení.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí j e dovolání přípustné, jestliže na základě dovolání podaného do dvou měsíců od doručení tohoto rozhodnutí k Nejvyššímu soudu ČR prostřednictvím Městského soudu v Praze, dovolací soud dospěje k závěru, že napadené rozhodnutí odvolacího soudu závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak (§ 237, § 239 a § 240 odst. 1 o.s.ř.).

V Praze dne 13. května 2016

JUDr. Ing. Jaroslav Z e l e n k a , Ph.D., v. r. předseda senátu Za správnost vyhotovení: Mandáková