4 VSPH 838/2016-A-26mv.._....-.._v. _r. 'u' J

Spisová značka:

Identifikace písemnosti:

Umístění:

Doručované písemnosti:

Adresát:

Příjemce dle DS:

Způsob doručení: Stav doručení: z. 300/2008 Sb., §20, 1Ie:

Odesláno do DS: Dodáno do DS:

Přehled událostí:

Kontrola doručení:

Poslední kontrola v

KONEC VÝPISU v '-le-'li--v-vvlvlvlvvv ...v l-Il 'II-v 'v'

95lNS 24724/2015 --usnesení, tisková skupina 13585-6/2016 LHŮTA Lhůta: 30.06.2016

4 VSPH 0838 2016 potvrzen 2016/06/07 10:25:01 IN.0RG s.r.o., IČ: 49705288, právnická, ID:-IN.0RG_49705288 1 Typ DS: P0

IN.ORG s.r.o., Strojírenská 411/11, 15521 Praha 5, CZ

ID DS: qub6fy

Nezasláno do vlastních rukou, Fiktivní doručení povoleno

Doručeno

Doručenka byla opatřena elektronickou značkou. Integrita je neporušena. 20.06.2016 07:11 :23 20.06.2016 07:11:23

Jana Sušická 27.06.2016 08:31 :24

Zprávu vypravil: Doručeno:

20.06.2016 07:11:23

EVO: Datová zpráva byla podána.

EV5: Datová zpráva byla dodána do datové schránky příjemce. Je-li příjemcem datové zprávy orgán veřejné moci vystupující v postavení orgánu veřejné moci, byla datová zpráva tímto okamžikem doručena.

27.06.2016 08:31:24 EV11: Přihlásila se oprávněná osoba ve smyslu §8, odst. 1 až 4 zákona č.300/2008 Sb. v platném znění. Datová zpráva je nyní doručena. Případné dřívější datum doručení fikcí nebo doručení dodáním do schránky orgánu veřejné moci není dotčeno.

29.06.2016 15:04 Kontrolu provedl: Sušická Jana

28.06.2016 00:05Spisová značka:951NS 24724/2015 Identifikace dotazuzl3585-6/2016

Datum a čas provedení kontroly:17.06.2016 14:49 Kontrolu provedl: Sušická Jana

DS nebyla hledána z důvodu nekompletních údajů pro vyhledání:O adresátů DS hledána pro:1 adresátů

ověřována pouze přístupnost DS:l adresátů přístupná DS:1 adresátůAdresát:IN.ORG s.r.o., IČ: 49705288, právnická Údaje o schránce: typzpo ID DS:qub6fy Název DS firma: 1N.ORG s.r.o.

Typľprávnická 1D:-1N.ORG__49705288 1

Stav DS Přístupná

IČ: 49705288

Adresa: Strojírenská 11/411, 15521 Praha 5, CZnepřístupná DS:O adresátů

nově zjištbvána DS pro:O adresátů z toho DS nalezena pro:O adresátů

z toho DS nenalezena pro:O adresátůKonec výpisu-------------------------------------------------------------------------

Tisk CCA Group a.s. Strana 1 z 1 AAM112R

Můläljľ ::until v rimWma umnmmmlcu RUKŮU 11ml-iäă 2 int.. ........ ..............I m mmmwmmma mmnmw _ nám. mi: 1300, m4 hhamlm " PH 95 [HS 14714f2015-4 'HSPH . " ' h * . SPH 95 [NS 2472412015-MS _ pH mmmwmm ?mim I' *i SPH 3331201154415 waľääľmmäm milk! ipümnustl 50ml" "IHW ' m I l. f _. _ díle '-Jum--_-. u :á mm :písemnnmsłmuetevymdmmnelplwůuwm -. .x . ~*-=c rSKY sounv F' r-u u ł tm, EW. Llpiumitl mt' Města Eau# v Fm i'lf: EG'JÍŠIĚ SIEIFR u". Hm nmmmlw did "míru . .. . . humwm .1.._.._..... ....... ..r ........ .. pmmwště Slçřskěn . 4. u, bg mm It W SIEEEkág . .. Í E-BÍL . .. tihltůtfälllłl .Pu till Umílldluitníllhllll ' ' ' u MŇHIWMHM 120 00 Prahaž 'mmidübrhmü , Mg.: maminky ..........':t.-:ii ' . "Hmmm, unitlnuluam WWMHH H l. F l ma m m. WIMWWÍ 'Www--k]-.u jm! .mnm nudu planu! přijmu#an ' '-. aut manan IIIIII'IIII 'k Hdnimll Ilłrlřlll ..-r . mmmmim V W, g EWH-nl!! ł; " " ~. Muhammada 1 1 . . Windmill-minimum... I' m 'I mamma-.d- mm x t ._ ' k Hmm